ExpressRoute SSSExpressRoute FAQ

ExpressRoute nedir?What is ExpressRoute?

ExpressRoute, Microsoft veri merkezleri ile şirket içinde veya bir birlikte bulundurma tesisinde bulunan altyapı arasında özel bağlantılar oluşturmanızı sağlayan bir Azure hizmetidir.ExpressRoute is an Azure service that lets you create private connections between Microsoft datacenters and infrastructure that’s on your premises or in a colocation facility. ExpressRoute bağlantıları, genel Internet üzerinden geçmez ve Internet üzerinden tipik bağlantılardan daha düşük gecikme süreleriyle daha yüksek güvenlik, güvenilirlik ve hız sunar.ExpressRoute connections do not go over the public Internet, and offer higher security, reliability, and speeds with lower latencies than typical connections over the Internet.

ExpressRoute ve özel ağ bağlantılarını kullanmanın avantajları nelerdir?What are the benefits of using ExpressRoute and private network connections?

ExpressRoute bağlantıları ortak İnternet üzerinden geçmemektedir.ExpressRoute connections do not go over the public Internet. Internet üzerinden tipik bağlantılardan daha düşük ve tutarlı gecikme süreleriyle daha yüksek güvenlik, güvenilirlik ve hız sunar.They offer higher security, reliability, and speeds, with lower and consistent latencies than typical connections over the Internet. Bazı durumlarda, şirket içi cihazlar ve Azure arasında veri aktarmak için ExpressRoute bağlantılarını kullanmak önemli maliyet avantajları sağlayabilir.In some cases, using ExpressRoute connections to transfer data between on-premises devices and Azure can yield significant cost benefits.

Hizmet nerede kullanılabilir?Where is the service available?

Hizmet konumu ve kullanılabilirliği için bu sayfaya bakın: ExpressRoute iş ortakları ve konumları.See this page for service location and availability: ExpressRoute partners and locations.

ExpressRoute-taşıyıcı iş ortaklarından biriyle ortaklığı yoksa Microsoft 'a bağlanmak için ExpressRoute 'ı nasıl kullanabilirim?How can I use ExpressRoute to connect to Microsoft if I don’t have partnerships with one of the ExpressRoute-carrier partners?

Desteklenen Exchange sağlayıcısı konumlarından birine bir bölgesel taşıyıcı ve Land Ethernet bağlantısı seçebilirsiniz.You can select a regional carrier and land Ethernet connections to one of the supported exchange provider locations. Daha sonra sağlayıcı konumunda Microsoft ile eş aktarabilirsiniz.You can then peer with Microsoft at the provider location. Hizmet sağlayıcınızın Exchange konumlarından birinde mevcut olup olmadığını görmek için ExpressRoute iş ortaklarının ve konumlarının son bölümünü denetleyin.Check the last section of ExpressRoute partners and locations to see if your service provider is present in any of the exchange locations. Daha sonra Azure 'a bağlanmak için hizmet sağlayıcı aracılığıyla bir ExpressRoute bağlantı hattı sıralaması yapabilirsiniz.You can then order an ExpressRoute circuit through the service provider to connect to Azure.

ExpressRoute maliyeti ne kadar sürer?How much does ExpressRoute cost?

Fiyatlandırma bilgileri için fiyatlandırma ayrıntılarına bakın.Check pricing details for pricing information.

Belirli bir bant genişliği için bir ExpressRoute bağlantı hattı ödediğimde, ağ hizmeti sağlayıcımdan satın dığım VPN bağlantısının aynı hızda olması gerekir mi?If I pay for an ExpressRoute circuit of a given bandwidth, does the VPN connection I purchase from my network service provider have to be the same speed?

Hayır.No. Hizmet sağlayıcınızdan herhangi bir hızda VPN bağlantısı satın alabilirsiniz.You can purchase a VPN connection of any speed from your service provider. Ancak Azure bağlantınız, satın aldığınız ExpressRoute bağlantı hattı bant genişliği ile sınırlıdır.However, your connection to Azure is limited to the ExpressRoute circuit bandwidth that you purchase.

Belirli bir bant genişliği için bir ExpressRoute bağlantı hattı ödediğimde, gerekirse daha yüksek hızlara veri bloğu oluşturma olanağına sahip mıyım?If I pay for an ExpressRoute circuit of a given bandwidth, do I have the ability to burst up to higher speeds if necessary?

Evet.Yes. ExpressRoute devreleri, ek ücret ödemeden temin bant genişliği sınırının en fazla iki katına çıkmasına olanak tanımak üzere yapılandırılır.ExpressRoute circuits are configured to allow you to burst up to two times the bandwidth limit you procured for no additional cost. Bu özelliği desteklediklerinden emin olmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.Check with your service provider to see if they support this capability. Bu, devamlı bir süre için değildir ve garanti edilmez.This is not for a sustained period of time and is not guaranteed. Trafik bir ExpressRoute ağ geçidiyle akar, SKU 'nun bant genişliği sabittir ve Burstable değildir.If traffic flows through an ExpressRoute Gateway, the bandwidth for the sku is fixed and not burstable.

Aynı anda sanal ağ ve diğer Azure hizmetleriyle aynı özel ağ bağlantısını kullanabilir miyim?Can I use the same private network connection with virtual network and other Azure services simultaneously?

Evet.Yes. Bir ExpressRoute bağlantı hattı ayarlandığında, bir sanal ağ ve diğer Azure Hizmetleri içindeki hizmetlere aynı anda erişmenize izin verir.An ExpressRoute circuit, once set up, allows you to access services within a virtual network and other Azure services simultaneously. Özel eşleme yolu üzerinden sanal ağlara ve Microsoft eşleme yolu üzerinden diğer hizmetlere bağlanırsınız.You connect to virtual networks over the private peering path, and to other services over the Microsoft peering path.

ExpressRoute bir Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) sunuyor mu?Does ExpressRoute offer a Service Level Agreement (SLA)?

Bilgi için bkz. ExpressRoute SLA sayfası.For information, see the ExpressRoute SLA page.

Desteklenen hizmetlerSupported services

ExpressRoute çeşitli türlerde hizmetler için üç yönlendirme etki alanını destekler: özel eşleme, Microsoft eşlemesi ve genel eşleme.ExpressRoute supports three routing domains for various types of services: private peering, Microsoft peering, and public peering.

Özel eşlemePrivate peering

 • Tüm sanal makineler ve bulut hizmetleri dahil sanal ağlarVirtual networks, including all virtual machines and cloud services

Microsoft eşlemesiMicrosoft peering

 • Office 365Office 365
 • Power BI-Azure bölgesel bir topluluk aracılığıyla kullanılabilir Power BI kiracınızın bölgesini bulma hakkında bilgi için buraya bakın.Power BI - Available via an Azure Regional Community, see here for how to find out the region of your Power BI tenant.
 • Azure Active DirectoryAzure Active Directory
 • Windows sanal masaüstüWindows Virtual Desktop
 • Azure DevOps (Azure küresel hizmetler topluluğu)Azure DevOps (Azure Global Services community)
 • Azure hizmetlerinin çoğu desteklenir.Most of the Azure services are supported. Lütfen desteği doğrulamak için kullanmak istediğiniz hizmeti doğrudan denetleyin.Please check directly with the service that you want to use to verify support.

  Aşağıdaki hizmetler desteklenmez:The following services are NOT supported:
  • CDNCDN
  • Azure Front DoorAzure Front Door
  • Multi-Factor Authentication sunucusu (eski)Multi-factor Authentication Server (legacy)
  • Traffic ManagerTraffic Manager

Ortak eşlemePublic peering

Not

Genel eşleme, yeni ExpressRoute devreleri üzerinde devre dışı bırakıldı.Public peering has been disabled on new ExpressRoute circuits. Azure Hizmetleri Microsoft eşlemesi ' nde kullanılabilir.Azure services are available on Microsoft peering.

 • Power BIPower BI
 • Azure hizmetlerinin çoğu desteklenir.Most of the Azure services are supported. Lütfen desteği doğrulamak için kullanmak istediğiniz hizmeti doğrudan denetleyin.Please check directly with the service that you want to use to verify support.

  Aşağıdaki hizmetler desteklenmez:The following services are NOT supported:
  • CDNCDN
  • Azure Front DoorAzure Front Door
  • Multi-Factor Authentication sunucusu (eski)Multi-factor Authentication Server (legacy)
  • Traffic ManagerTraffic Manager

' Doğrulama gerekli ' olarak ' tanıtılan genel ön ekler ' durumunu neden görmem, Microsoft eşlemesi yapılandırılırken?Why I see 'Advertised public prefixes' status as 'Validation needed', while configuring Microsoft peering?

Microsoft, belirtilen ' tanıtılan genel ön eklerin ' ve ' eşdüzey ASN ' (veya ' müşteri ASN ') tarafından Internet yönlendirme kayıt defterinde size atanıp atanmadığını doğrular.Microsoft verifies if the specified 'Advertised public prefixes' and 'Peer ASN' (or 'Customer ASN') are assigned to you in the Internet Routing Registry. Diğer bir varlıktan ortak ön ekleri alıyorsanız ve atama, yönlendirme kayıt defteriyle birlikte kaydedilmetiyse, otomatik doğrulama tamamlanmaz ve el ile doğrulama gerektirir.If you are getting the public prefixes from another entity and if the assignment is not recorded with the routing registry, the automatic validation will not complete and will require manual validation. Otomatik doğrulama başarısız olursa, ' doğrulama gerekiyor ' iletisini görürsünüz.If the automatic validation fails, you will see the message 'Validation needed'.

' Doğrulama gerekli ' iletisini görürseniz, genel önekleri gösteren belge (ler) i, yönlendirme kayıt defterindeki ön eklerin sahibi olarak listelenen varlık tarafından kuruluşunuza atanır ve bu belgeleri el ile doğrulama için aşağıda gösterildiği gibi bir destek bileti açılıyor.If you see the message 'Validation needed', collect the document(s) that show the public prefixes are assigned to your organization by the entity that is listed as the owner of the prefixes in the routing registry and submit these documents for manual validation by opening a support ticket as shown below.

Dynamics 365 ExpressRoute 'da destekleniyor mu?Is Dynamics 365 supported on ExpressRoute?

Dynamics 365 ve Common Data Service (CD) ortamları Azure üzerinde barındırılır ve bu nedenle müşteriler Azure kaynakları için temeldeki ExpressRoute desteğinden faydalanır.Dynamics 365 and Common Data Service (CDS) environments are hosted on Azure and therefore customers benefit from the underlying ExpressRoute support for Azure resources. Yönlendirici filtreniz, Dynamics 365/CD ortamlarınızın barındırıldığı Azure bölgelerini içeriyorsa, hizmet uç noktalarına bağlanabilirsiniz.You can connect to its service endpoints if your router filter includes the Azure regions your Dynamics 365/CDS environments are hosted in.

Not

ExpressRoute Premium , Azure ExpressRoute üzerinden Dynamics 365 bağlantısı için gerekli değildir .ExpressRoute Premium is not required for Dynamics 365 connectivity via Azure ExpressRoute.

Veriler ve bağlantılarData and connections

ExpressRoute kullanarak aktaradığım veri miktarına yönelik sınırlamalar var mı?Are there limits on the amount of data that I can transfer using ExpressRoute?

Veri aktarımı miktarı için bir sınır ayarlanmıyoruz.We do not set a limit on the amount of data transfer. Bant genişliği ücretleri hakkında bilgi edinmek için fiyatlandırma ayrıntılarına bakın.Refer to pricing details for information on bandwidth rates.

ExpressRoute tarafından hangi bağlantı hızları desteklenir?What connection speeds are supported by ExpressRoute?

Desteklenen bant genişliği teklifleri:Supported bandwidth offers:

50 Mb/sn, 100 Mb/sn, 200 Mb/sn, 500 Mb/sn, 1 Gb/sn, 2 Gb/sn, 5 Gb/sn, 10 Gb/sn50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps

Hangi hizmet sağlayıcıları kullanılabilir?Which service providers are available?

Hizmet sağlayıcılarının ve konumların listesi için bkz. ExpressRoute iş ortakları ve konumları .See ExpressRoute partners and locations for the list of service providers and locations.

Teknik ayrıntılarTechnical details

Şirket içi konumumu Azure 'a bağlamak için teknik gereksinimler nelerdir?What are the technical requirements for connecting my on-premises location to Azure?

Gereksinimler için bkz. ExpressRoute önkoşulları sayfası .See ExpressRoute prerequisites page for requirements.

ExpressRoute bağlantısı yedekli mi?Are connections to ExpressRoute redundant?

Evet.Yes. Her bir ExpressRoute bağlantı hattı, yüksek kullanılabilirlik sağlamak üzere yapılandırılmış, fazladan bir çapraz bağlantı çiftliğine sahiptir.Each ExpressRoute circuit has a redundant pair of cross connections configured to provide high availability.

Çapraz bağlantılardan biri başarısız olursa bağlantınız kaybedilmez.You will not lose connectivity if one of the cross connections fails. Ağınızın yükünü desteklemek ve ExpressRoute bağlantı hattınızı yüksek oranda sağlamak için yedekli bir bağlantı mevcuttur.A redundant connection is available to support the load of your network and provide high availability of your ExpressRoute circuit. Ayrıca, devre düzeyi esnekliği sağlamak için farklı bir eşleme konumunda bir devre oluşturabilirsiniz.You can additionally create a circuit in a different peering location to achieve circuit-level resilience.

Özel eşleme üzerinde artıklık Nasıl yaparım? mi?How do I implement redundancy on private peering?

Farklı eşleme konumlarından birden fazla ExpressRoute devresi, tek bir devrenin kullanılamaz hale gelmesi durumunda yüksek kullanılabilirlik sağlamak için aynı sanal ağa bağlanabilir.Multiple ExpressRoute circuits from different peering locations can be connected to the same virtual network to provide high-availability in the case that a single circuit becomes unavailable. Ardından, belirli bir devreyi tercih etmek için yerel bağlantıya daha yüksek ağırlıklar atayabilirsiniz .You can then assign higher weights to the local connection to favor prefer a specific circuit. Müşterilerin tek hata noktalarından kaçınmak için en az iki ExpressRoute devrenini kurulumu önemle önerilir.It is strongly recommended that customers setup at least two ExpressRoute circuits to avoid single points of failure.

Yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma için tasarlamak üzere buraya bakın.See here for designing for high availability and here for designing for disaster recovery.

Microsoft eşlemesiyle yedeklilik nasıl uygulanır?How I do implement redundancy on Microsoft peering?

Müşteriler, Azure depolama veya Azure SQL gibi Azure genel hizmetlerine erişmek için Microsoft eşlemesi 'ni kullanırken ve Office 365 için Microsoft eşlemesi 'ni kullanan müşterilerin farklı eşlemede birden çok devreleri uyguladıkları durumlarda kesinlikle önerilir tek hata noktalarından kaçınmak için konumlar.It is highly recommended when customers are using Microsoft peering to access Azure public services like Azure Storage or Azure SQL, as well as customers that are using Microsoft peering for Office 365 that they implement multiple circuits in different peering locations to avoid single points of failure. Müşteriler her iki devrede aynı öneki verebilir ve şirket içi yolu belirlemede farklı ön bekleyen olarak kullanabilir ya da farklı ön ekleri duyurur.Customers can either advertise the same prefix on both circuits and use AS PATH prepending or advertise different prefixes to determine path from on-premises.

Yüksek kullanılabilirlik için tasarlamak üzere buraya bakın.See here for designing for high availability.

ExpressRoute 'a bağlı bir sanal ağ üzerinde yüksek kullanılabilirlik Nasıl yaparım? emin misiniz?How do I ensure high availability on a virtual network connected to ExpressRoute?

ExpressRoute devreleri farklı eşleme konumlarında (örneğin, Singapur, Singapur2) sanal ağınıza bağlayarak yüksek kullanılabilirlik elde edebilirsiniz.You can achieve high availability by connecting ExpressRoute circuits in different peering locations (for example, Singapore, Singapore2) to your virtual network. Bir ExpressRoute bağlantı hattı devre dışı bırakılırsa, bağlantı başka bir ExpressRoute devresine yük devreder.If one ExpressRoute circuit goes down, connectivity will fail over to another ExpressRoute circuit. Varsayılan olarak, Sanal ağınızı bırakma trafiği, eşit maliyetli çoklu yol yönlendirmesi (ECMP) temelinde yönlendirilir.By default, traffic leaving your virtual network is routed based on Equal Cost Multi-path Routing (ECMP). Bağlantı ağırlığı ' nu kullanarak bir devreyi başka bir şekilde tercih edebilirsiniz.You can use Connection Weight to prefer one circuit to another. Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute yönlendirmeyi iyileştirme.For more information, see Optimizing ExpressRoute Routing.

Nasıl yaparım? Azure depolama ve Microsoft 'un Azure SQL veya genel eşleme gibi Azure genel hizmetlerine ait trafimin ExpressRoute yolunda tercih edildiği konusunda emin misiniz?How do I ensure that my traffic destined for Azure Public services like Azure Storage and Azure SQL on Microsoft or Public Peering is preferred on the ExpressRoute path?

Şirket içinden Azure 'a giden yolun ExpressRoute bağlantı hattınızdan her zaman tercih edildiğini sağlamak için yönlendiricilerinizde yerel tercih özniteliğini uygulamanız gerekir.You must implement the Local Preference attribute on your router(s) to ensure that the path from on-premises to Azure is always preferred on your ExpressRoute circuit(s).

Daha fazla ayrıntı IÇIN BGP yolu seçimi ve ortak yönlendirici yapılandırması bölümüne bakın.See additional details here on BGP path selection and common router configurations.

Hizmet sağlayıcınız fiziksel bağlantı üzerinde iki adet Ethernet sanal devre kuramazsa yalnızca bir fiziksel bağlantınız olması gerekir.If your service provider can establish two Ethernet virtual circuits over the physical connection, you only need one physical connection. Fiziksel bağlantı (örneğin, bir optik fiber) Katman 1 (L1) cihazında (görüntüye bakın) sonlandırılır.The physical connection (for example, an optical fiber) is terminated on a layer 1 (L1) device (see the image). İki Ethernet sanal devresi, biri birincil devre ve diğeri ikincil için olmak üzere farklı VLAN kimlikleriyle etiketlenebilir.The two Ethernet virtual circuits are tagged with different VLAN IDs, one for the primary circuit, and one for the secondary. Bu VLAN kimlikleri dıştaki 802.1 Q Ethernet üst bilgisinde bulunur.Those VLAN IDs are in the outer 802.1Q Ethernet header. İç 802.1 Q Ethernet üst bilgisi (gösterilmez), belirli bir ExpressRoute yönlendirme etki alanınaeşlenir.The inner 802.1Q Ethernet header (not shown) is mapped to a specific ExpressRoute routing domain.

ExpressRoute kullanarak VLAN 'lerimin birini Azure 'a genişletebilirim miyim?Can I extend one of my VLANs to Azure using ExpressRoute?

Hayır.No. Katman 2 bağlantı uzantılarını Azure 'da desteklemiyoruz.We do not support layer 2 connectivity extensions into Azure.

Aboneliğimde birden fazla ExpressRoute devresine sahip olabilir miyim?Can I have more than one ExpressRoute circuit in my subscription?

Evet.Yes. Aboneliğinizde birden fazla ExpressRoute devresine sahip olabilirsiniz.You can have more than one ExpressRoute circuit in your subscription. Varsayılan sınır 10 olarak ayarlanır.The default limit is set to 10. Gerekirse sınırı artırmak için Microsoft Desteği ile iletişim sağlayabilirsiniz.You can contact Microsoft Support to increase the limit, if needed.

Farklı hizmet sağlayıcılarından ExpressRoute devrelerine sahip olabilir miyim?Can I have ExpressRoute circuits from different service providers?

Evet.Yes. Birçok hizmet sağlayıcısı ile ExpressRoute devrelerine sahip olabilirsiniz.You can have ExpressRoute circuits with many service providers. Her ExpressRoute devresi yalnızca bir hizmet sağlayıcısıyla ilişkilendirilir.Each ExpressRoute circuit is associated with one service provider only.

Aynı metro 'da iki ExpressRoute eşleme konumu görüyorum (örneğin, Singapur ve Singapur2).I see two ExpressRoute peering locations in the same metro, for example, Singapore and Singapore2. ExpressRoute devresini oluşturmak için hangi eşleme konumunu seçmem gerekir?Which peering location should I choose to create my ExpressRoute circuit?

Hizmet sağlayıcınız her iki sitede de ExpressRoute sunuyorsa, sağlayıcınızda çalışabilir ve ExpressRoute 'u ayarlamak için siteyi seçebilirsiniz.If your service provider offers ExpressRoute at both sites, you can work with your provider and pick either site to set up ExpressRoute.

Evet.Yes. Aynı veya farklı hizmet sağlayıcılarına sahip birden fazla ExpressRoute devresine sahip olabilirsiniz.You can have multiple ExpressRoute circuits with the same or different service providers. Metro 'da birden fazla ExpressRoute eşleme konumu varsa ve devreler farklı eşleme konumlarında oluşturulduysa, bunları aynı sanal ağa bağlayabilirsiniz.If the metro has multiple ExpressRoute peering locations and the circuits are created at different peering locations, you can link them to the same virtual network. Devreler aynı eşleme konumunda oluşturulduysa, aynı sanal ağa 4 adede kadar bağlantı bağlayabilirsiniz.If the circuits are created at the same peering location, you can link up to 4 circuits to the same virtual network.

Sanal ağlarımı bir ExpressRoute devresine bağlama Nasıl yaparım?How do I connect my virtual networks to an ExpressRoute circuit

Temel adımlar şunlardır:The basic steps are:

 • Bir ExpressRoute bağlantı hattı oluşturun ve hizmet sağlayıcının etkinleştirmesini etkinleştirin.Establish an ExpressRoute circuit and have the service provider enable it.
 • Siz veya sağlayıcı BGP eşlemesini yapılandırmalıdır.You, or the provider, must configure the BGP peering(s).
 • Sanal ağı ExpressRoute devresine bağlayın.Link the virtual network to the ExpressRoute circuit.

Daha fazla bilgi için bkz. devre sağlama ve devre durumları Için ExpressRoute iş akışları.For more information, see ExpressRoute workflows for circuit provisioning and circuit states.

ExpressRoute devreniz için bağlantı sınırları var mı?Are there connectivity boundaries for my ExpressRoute circuit?

Evet.Yes. ExpressRoute iş ortakları ve konumları makalesi, bir ExpressRoute bağlantı hattının bağlantı sınırlarına genel bir bakış sağlar.The ExpressRoute partners and locations article provides an overview of the connectivity boundaries for an ExpressRoute circuit. ExpressRoute bağlantı hattı bağlantısı, tek bir geopolitik bölge ile sınırlıdır.Connectivity for an ExpressRoute circuit is limited to a single geopolitical region. ExpressRoute Premium özelliğini etkinleştirerek bağlantı, çapraz politiksel bölgelere genişletilebilir.Connectivity can be expanded to cross geopolitical regions by enabling the ExpressRoute premium feature.

Evet.Yes. Standart bir ExpressRoute bağlantı hattı üzerinde en fazla 10 sanal ağ bağlantınız olabilir ve Premium ExpressRoute devresiüzerinde 100 ' e varan bir bağlantı oluşturabilirsiniz.You can have up to 10 virtual networks connections on a standard ExpressRoute circuit, and up to 100 on a premium ExpressRoute circuit.

Sanal ağlar içeren birden çok Azure aboneliğiniz var.I have multiple Azure subscriptions that contain virtual networks. Ayrı aboneliklerdeki sanal ağlara tek bir ExpressRoute devresine bağlanabilir miyim?Can I connect virtual networks that are in separate subscriptions to a single ExpressRoute circuit?

Evet.Yes. Tek bir ExpressRoute bağlantı hattını kullanarak, devre veya farklı aboneliklerle aynı abonelikte en fazla 10 sanal ağ bağlayabilirsiniz.You can link up to 10 virtual networks in the same subscription as the circuit or different subscriptions using a single ExpressRoute circuit. Bu sınır, ExpressRoute Premium özelliği etkinleştirilerek artırılabilir.This limit can be increased by enabling the ExpressRoute premium feature.

Daha fazla bilgi için bkz. birden çok abonelik arasında bir ExpressRoute devresini paylaşma.For more information, see Sharing an ExpressRoute circuit across multiple subscriptions.

Farklı Azure Active Directory kiracılar veya Kurumsal Anlaşma kayıtları ile ilişkili birden çok Azure aboneliğiniz var.I have multiple Azure subscriptions associated to different Azure Active Directory tenants or Enterprise Agreement enrollments. Ayrı kiracılar ve kayıtlar 'daki sanal ağları aynı kiracı ya da kayıt içinde olmayan tek bir ExpressRoute devresine bağlanabilir miyim?Can I connect virtual networks that are in separate tenants and enrollments to a single ExpressRoute circuit not in the same tenant or enrollment?

Evet.Yes. ExpressRoute yetkilendirmeleri, ek yapılandırma gerekmeden abonelik, kiracı ve kayıt sınırlarını kapsayabilir.ExpressRoute authorizations can span subscription, tenant, and enrollment boundaries with no additional configuration required.

Daha fazla bilgi için bkz. birden çok abonelik arasında bir ExpressRoute devresini paylaşma.For more information, see Sharing an ExpressRoute circuit across multiple subscriptions.

Sanal ağlar birbirleriyle yalıtılmış aynı bağlantı hattına mı bağlı?Are virtual networks connected to the same circuit isolated from each other?

Hayır.No. Yönlendirme perspektifinden, aynı ExpressRoute bağlantı hattına bağlı tüm sanal ağlar aynı yönlendirme etki alanının parçasıdır ve birbirinden yalıtılmaz.From a routing perspective, all virtual networks linked to the same ExpressRoute circuit are part of the same routing domain and are not isolated from each other. Yol yalıtımına ihtiyacınız varsa, ayrı bir ExpressRoute devresi oluşturmanız gerekir.If you need route isolation, you need to create a separate ExpressRoute circuit.

Birden fazla ExpressRoute devresine bağlı bir sanal ağa sahip olabilir miyim?Can I have one virtual network connected to more than one ExpressRoute circuit?

Evet.Yes. Tek bir sanal ağı, aynı veya farklı eşleme konumlarında en fazla dört ExpressRoute devreni ile bağlayabilirsiniz.You can link a single virtual network with up to four ExpressRoute circuits in either the same or different peering locations.

ExpressRoute devrelerine bağlı sanal ağlarım üzerinden Internet 'e erişebilir miyim?Can I access the Internet from my virtual networks connected to ExpressRoute circuits?

Evet.Yes. BGP oturumu aracılığıyla varsayılan yolları (0.0.0.0/0) veya Internet Route öneklerini tanıdıysanız, bir ExpressRoute devresine bağlı bir sanal ağdan Internet 'e bağlanabilirsiniz.If you have not advertised default routes (0.0.0.0/0) or Internet route prefixes through the BGP session, you can connect to the Internet from a virtual network linked to an ExpressRoute circuit.

ExpressRoute devrelerine bağlı sanal ağlara Internet bağlantısını engelleyebilir miyim?Can I block Internet connectivity to virtual networks connected to ExpressRoute circuits?

Evet.Yes. Bir sanal ağ içinde dağıtılan sanal makinelere yönelik tüm Internet bağlantılarını engellemek ve tüm trafiği ExpressRoute devresi aracılığıyla yönlendirmek için varsayılan yolları (0.0.0.0/0) duyurtabilirsiniz.You can advertise default routes (0.0.0.0/0) to block all Internet connectivity to virtual machines deployed within a virtual network and route all traffic out through the ExpressRoute circuit.

Varsayılan yolları tanılarsanız, Microsoft eşlemesi (Azure depolama ve SQL DB gibi) üzerinden sunulan hizmetlere trafiği şirket içine geri zorlıyoruz.If you advertise default routes, we force traffic to services offered over Microsoft peering (such as Azure storage and SQL DB) back to your premises. Yönlendiricilerinizi, Microsoft eşleme yolu veya Internet üzerinden Azure 'a trafik döndürecek şekilde yapılandırmanız gerekecektir.You will have to configure your routers to return traffic to Azure through the Microsoft peering path or over the Internet. Hizmet için bir hizmet uç noktası etkinleştirdiyseniz, hizmete giden trafik, şirket içine zorlanmaz.If you've enabled a service endpoint for the service, the traffic to the service is not forced to your premises. Trafik, Azure omurga ağı içinde kalır.The traffic remains within the Azure backbone network. Hizmet uç noktaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. sanal ağ hizmeti uç noktalarıTo learn more about service endpoints, see Virtual network service endpoints

Aynı ExpressRoute bağlantı hattına bağlı sanal ağlar birbirleriyle iletişim kurabilir mi?Can virtual networks linked to the same ExpressRoute circuit talk to each other?

Evet.Yes. Aynı ExpressRoute devresine bağlı sanal ağlarda dağıtılan sanal makineler birbirleriyle iletişim kurabilir.Virtual machines deployed in virtual networks connected to the same ExpressRoute circuit can communicate with each other.

ExpressRoute ile birlikte sanal ağlar için siteden siteye bağlantı kullanabilir miyim?Can I use site-to-site connectivity for virtual networks in conjunction with ExpressRoute?

Evet.Yes. ExpressRoute, siteden siteye VPN 'Ler ile birlikte çalışabilir.ExpressRoute can coexist with site-to-site VPNs. Bkz. ExpressRoute ve siteden siteye birlikte bulunan bağlantıları yapılandırma.See Configure ExpressRoute and site-to-site coexisting connections.

Bir sanal ağ üzerindeki ExpressRoute ağ geçidiyle ilişkili bir genel IP adresi neden var?Why is there a public IP address associated with the ExpressRoute gateway on a virtual network?

Genel IP adresi yalnızca iç yönetim için kullanılır ve sanal ağınızın güvenlik açısından bir etkilenme yapmaz.The public IP address is used for internal management only, and does not constitute a security exposure of your virtual network.

Duyurabileceğim yol sayısı için sınırlamalar var mı?Are there limits on the number of routes I can advertise?

Evet.Yes. Microsoft eşlemesi için özel eşleme ve 200 için en fazla 4000 rota öneki kabul ediyoruz.We accept up to 4000 route prefixes for private peering and 200 for Microsoft peering. ExpressRoute Premium özelliğini etkinleştirirseniz bu, özel eşleme için 10.000 rotasıyla artırılabilir.You can increase this to 10,000 routes for private peering if you enable the ExpressRoute premium feature.

BGP oturumu üzerinde tanıtım edediğim IP aralıklarında kısıtlamalar var mı?Are there restrictions on IP ranges I can advertise over the BGP session?

Microsoft eşleme BGP oturumu için özel ön ekleri (RFC1918) kabul etmedik.We do not accept private prefixes (RFC1918) for the Microsoft peering BGP session. Hem Microsoft hem de özel eşleme üzerinde herhangi bir ön ek boyutu (/32) kabul ediyoruz.We accept any prefix size (up to /32) on both the Microsoft and the private peering.

BGP sınırlarını aşsam ne olur?What happens if I exceed the BGP limits?

BGP oturumları bırakılacak.BGP sessions will be dropped. Ön ek sayısı sınırın altına gittiğinde sıfırlanacaktır.They will be reset once the prefix count goes below the limit.

ExpressRoute BGP tutma süresi nedir?What is the ExpressRoute BGP hold time? Ayarlanabilir mi?Can it be adjusted?

Tutma süresi 180 ' dir.The hold time is 180. Etkin tut iletileri her 60 saniyede bir gönderilir.The keep-alive messages are sent every 60 seconds. Bunlar, Microsoft tarafında değiştirilemeyen sabit ayarlardır.These are fixed settings on the Microsoft side that cannot be changed. Farklı zamanlayıcılar yapılandırmanız mümkündür ve BGP oturum parametreleri uygun şekilde anlaşacaktır.It is possible for you to configure different timers, and the BGP session parameters will be negotiated accordingly.

Bir ExpressRoute devresinin bant genişliğini değiştirebilir miyim?Can I change the bandwidth of an ExpressRoute circuit?

Evet, Azure portal ExpressRoute bağlantı hattının genişliğini veya PowerShell 'i kullanarak artırmayı deneyebilirsiniz.Yes, you can attempt to increase the bandwidth of your ExpressRoute circuit in the Azure portal, or by using PowerShell. Devreniz üzerinde oluşturulduğu fiziksel bağlantı noktasında kapasite varsa, değişiklikleriniz başarılı olur.If there is capacity available on the physical port on which your circuit was created, your change succeeds.

Yaptığınız değişiklik başarısız olursa, geçerli bağlantı noktasında yeterli kapasite yok demektir ve daha yüksek bant genişliğine sahip yeni bir ExpressRoute devresi oluşturmanız veya bu konumda ek bir kapasite olmaması gerekir, bu durumda bant genişliği.If your change fails, it means either there isn’t enough capacity left on the current port and you need to create a new ExpressRoute circuit with the higher bandwidth, or that there is no additional capacity at that location, in which case you won't be able to increase the bandwidth.

Ayrıca, bant genişliği artışını desteklemek üzere ağları içindeki kısıtlamalarını güncelleştirdiklerinden emin olmak için bağlantı sağlayıcınızla birlikte izlemeniz gerekir.You will also have to follow up with your connectivity provider to ensure that they update the throttles within their networks to support the bandwidth increase. Ancak, ExpressRoute bağlantı hattının bant genişliğini azaltabilirsiniz.You cannot, however, reduce the bandwidth of your ExpressRoute circuit. Daha düşük bant genişliğine sahip yeni bir ExpressRoute devresi oluşturmanız ve eski devreyi silmeniz gerekir.You have to create a new ExpressRoute circuit with lower bandwidth and delete the old circuit.

ExpressRoute devresine ait bant genişliğini değiştirmek Nasıl yaparım??How do I change the bandwidth of an ExpressRoute circuit?

REST API veya PowerShell cmdlet 'ini kullanarak ExpressRoute bağlantı hattının bant genişliğini güncelleştirebilirsiniz.You can update the bandwidth of the ExpressRoute circuit using the REST API or PowerShell cmdlet.

ExpressRoute PremiumExpressRoute premium

ExpressRoute Premium nedir?What is ExpressRoute premium?

ExpressRoute Premium, aşağıdaki özelliklerin bir koleksiyonudur:ExpressRoute premium is a collection of the following features:

 • 4000 rotasındaki yönlendirme tablosu sınırı, özel eşleme için 10.000 rotalara kadar artar.Increased routing table limit from 4000 routes to 10,000 routes for private peering.

 • ExpressRoute bağlantı hattı üzerinde etkinleştirilenebilir VNET 'ler ve ExpressRoute Global Reach bağlantıları (varsayılan değer 10 ' dur).Increased number of VNets and ExpressRoute Global Reach connections that can be enabled on an ExpressRoute circuit (default is 10). Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute limitleri tablosu.For more information, see the ExpressRoute Limits table.

 • Office 365 bağlantısıConnectivity to Office 365

 • Microsoft Core ağı üzerinden genel bağlantı.Global connectivity over the Microsoft core network. Artık başka bir bölgedeki bir ExpressRoute bağlantı hattına sahip bir sanal ağı tek bir geopolitik bölgede bağlayabilirsiniz.You can now link a VNet in one geopolitical region with an ExpressRoute circuit in another region.
  ÖrneklerExamples:

  • Avrupa Batı 'da oluşturulan bir sanal ağı, Silicon Valley içinde oluşturulan bir ExpressRoute devresine bağlayabilirsiniz.You can link a VNet created in Europe West to an ExpressRoute circuit created in Silicon Valley.
  • Microsoft eşlemesi ' nde, diğer geopolitik bölgelerden gelen önekler, örneğin, kuzeybatı batı 'daki SQL Azure, örneğin, Silicon Valley 'teki bir bağlantı hattı üzerinden tanıtılabilir.On the Microsoft peering, prefixes from other geopolitical regions are advertised such that you can connect to, for example, SQL Azure in Europe West from a circuit in Silicon Valley.

ExpressRoute Premium 'u etkinleştirdiğimde ExpressRoute devresi üzerinde kaç VNET ve ExpressRoute Global Reach bağlantısı etkinleştirebilirim?How many VNets and ExpressRoute Global Reach connections can I enable on an ExpressRoute circuit if I enabled ExpressRoute premium?

Aşağıdaki tablolar ExpressRoute bağlantı hattı başına ExpressRoute sınırlarını ve sanal ağlar ve ExpressRoute Global Reach bağlantı sayısını gösterir:The following tables show the ExpressRoute limits and the number of VNets and ExpressRoute Global Reach connections per ExpressRoute circuit:

ResourceResource Varsayılan/en yüksek sınırDefault/maximum limit
Abonelik başına ExpressRoute devreleriExpressRoute circuits per subscription 1010
Abonelik başına her bölge için ExpressRoute devreleri, Azure Resource Manager ileExpressRoute circuits per region per subscription, with Azure Resource Manager 1010
ExpressRoute standardı ile Azure özel eşlemesine tanıtılan en fazla yol sayısıMaximum number of routes advertised to Azure private peering with ExpressRoute Standard 4,0004,000
ExpressRoute Premium eklentisi ile Azure özel eşleme 'ye tanıtılan en fazla yol sayısıMaximum number of routes advertised to Azure private peering with ExpressRoute Premium add-on 10,00010,000
ExpressRoute bağlantısı için VNet adres alanından Azure özel eşlemeden tanıtılan en fazla yol sayısıMaximum number of routes advertised from Azure private peering from the VNet address space for an ExpressRoute connection 200200
ExpressRoute standardı ile Microsoft eşlemesine tanıtılan en fazla yol sayısıMaximum number of routes advertised to Microsoft peering with ExpressRoute Standard 200200
ExpressRoute Premium eklentisi ile Microsoft eşlemesi 'ne tanıtılan en fazla yol sayısıMaximum number of routes advertised to Microsoft peering with ExpressRoute Premium add-on 200200
Aynı eşleme konumunda aynı sanal ağa bağlı olan maksimum ExpressRoute bağlantı hattı sayısıMaximum number of ExpressRoute circuits linked to the same virtual network in the same peering location 44
Farklı eşleme konumlarında aynı sanal ağa bağlı olan maksimum ExpressRoute bağlantı hattı sayısıMaximum number of ExpressRoute circuits linked to the same virtual network in different peering locations 44
ExpressRoute bağlantı hattı başına izin verilen sanal ağ bağlantısı sayısıNumber of virtual network links allowed per ExpressRoute circuit ExpressRoute bağlantı hattı başına sanal ağ sayısını görüntüleyin.See the Number of virtual networks per ExpressRoute circuit table.

ExpressRoute bağlantı hattı başına sanal ağ sayısıNumber of virtual networks per ExpressRoute circuit

Devre boyutuCircuit size Standart için sanal ağ bağlantısı sayısıNumber of virtual network links for Standard Premium eklentisi olan sanal ağ bağlantısı sayısıNumber of virtual network links with Premium add-on
50 Mbps50 Mbps 1010 2020
100 Mbps100 Mbps 1010 2525
200 Mbps200 Mbps 1010 2525
500 Mbps500 Mbps 1010 4040
1 Gbps1 Gbps 1010 5050
2 Gbps2 Gbps 1010 6060
5 Gbps5 Gbps 1010 7575
10 Gbps10 Gbps 1010 100100
40 Gbps*40 Gbps* 1010 100100
100 Gbps*100 Gbps* 1010 100100

*Yalnızca 100 Gbps ExpressRoute doğrudan*100 Gbps ExpressRoute Direct Only

ExpressRoute Premium 'u etkinleştirmek Nasıl yaparım? mı?How do I enable ExpressRoute premium?

ExpressRoute Premium özellikleri özellik etkinleştirildiğinde etkinleştirilebilir ve devre durumu güncelleştirilerek kapatılabilir.ExpressRoute premium features can be enabled when the feature is enabled, and can be shut down by updating the circuit state. Devre oluşturma sırasında ExpressRoute Premium 'u etkinleştirebilir veya REST API/PowerShell cmdlet 'ini çağırabilir.You can enable ExpressRoute premium at circuit creation time, or can call the REST API / PowerShell cmdlet.

ExpressRoute Premium 'u devre dışı Nasıl yaparım?.How do I disable ExpressRoute premium?

REST API veya PowerShell cmdlet 'ini çağırarak ExpressRoute Premium 'u devre dışı bırakabilirsiniz.You can disable ExpressRoute premium by calling the REST API or PowerShell cmdlet. ExpressRoute Premium 'u devre dışı bırakmadan önce bağlantı ihtiyaçlarınızı, varsayılan limitleri karşılayacak şekilde ölçeklendirdiğinizden emin olmanız gerekir.You must make sure that you have scaled your connectivity needs to meet the default limits before you disable ExpressRoute premium. Kullanım için varsayılan limitlerin ötesinde ölçek varsa, ExpressRoute Premium 'u devre dışı bırakma isteği başarısız olur.If your utilization scales beyond the default limits, the request to disable ExpressRoute premium fails.

Premium Özellik kümesinden istediğim özellikleri seçip seçebilir miyim?Can I pick and choose the features I want from the premium feature set?

Hayır.No. Özellikleri seçemezsiniz.You can't pick the features. ExpressRoute Premium 'u açtığınızda tüm özellikleri etkinleştik.We enable all features when you turn on ExpressRoute premium.

ExpressRoute Premium maliyeti ne kadar sürer?How much does ExpressRoute premium cost?

Maliyet için fiyatlandırma ayrıntılarına bakın.Refer to pricing details for cost.

ExpressRoute Premium için standart ExpressRoute ücretlerine ek olarak ücret ödemem gerekiyor mu?Do I pay for ExpressRoute premium in addition to standard ExpressRoute charges?

Evet.Yes. ExpressRoute Premium ücretleri, bağlantı sağlayıcısı tarafından istenen ExpressRoute devre ücretleri ve ücretlerine uygulanır.ExpressRoute premium charges apply on top of ExpressRoute circuit charges and charges required by the connectivity provider.

ExpressRoute yerelExpressRoute Local

ExpressRoute yerel nedir?What is ExpressRoute Local?

ExpressRoute yerel, standart SKU ve Premium SKU 'ya ek olarak ExpressRoute bağlantı hattının bir SKU 'SU.ExpressRoute Local is a SKU of ExpressRoute circuit, in addition to the Standard SKU and the Premium SKU. Yerel bir anahtar özelliği olan ExpressRoute eşleme konumundaki yerel bir devrenin, yalnızca aynı metro 'daki veya bu iki Azure bölgesine erişim sağlar.A key feature of Local is that a Local circuit at an ExpressRoute peering location gives you access only to one or two Azure regions in or near the same metro. Buna karşılık, standart bir devre, coğrafi olarak tüm Azure bölgelerine ve tüm Azure bölgelerinin küresel bir devresine genel olarak erişmenizi sağlar.In contrast, a Standard circuit gives you access to all Azure regions in a geopolitical area and a Premium circuit to all Azure regions globally.

ExpressRoute yerel 'in avantajları nelerdir?What are the benefits of ExpressRoute Local?

Standart veya Premium ExpressRoute devreniz için çıkış veri aktarımını ödemeniz gerektiğinde, ExpressRoute yerel devresi için çıkış veri aktarımını ayrı olarak ödemezsiniz.While you need to pay egress data transfer for your Standard or Premium ExpressRoute circuit, you don't pay egress data transfer separately for your ExpressRoute Local circuit. Diğer bir deyişle, ExpressRoute yerel fiyatı, veri aktarımı ücretleri içerir.In other words, the price of ExpressRoute Local includes data transfer fees. ExpressRoute yerel, aktarılacak büyük miktarda veriniz varsa daha ekonomik bir çözümdür ve verilerinizi istediğiniz Azure bölgelerindeki bir ExpressRoute eşleme konumuna özel bir bağlantı üzerinden taşıyabilirsiniz.ExpressRoute Local is a more economical solution if you have massive amount of data to transfer and you can bring your data over a private connection to an ExpressRoute peering location near your desired Azure regions.

Hangi özellikler kullanılabilir ve ExpressRoute yerel üzerinde değil?What features are available and what are not on ExpressRoute Local?

Standart bir ExpressRoute devresine kıyasla, yerel bir bağlantı hattı aşağıdakiler dışında aynı özellik kümesine sahiptir:Compared to a Standard ExpressRoute circuit, a Local circuit has the same set of features except:

 • Yukarıda açıklandığı gibi Azure bölgelerine erişim kapsamıScope of access to Azure regions as described above
 • ExpressRoute Global Reach yerel üzerinde kullanılamıyorExpressRoute Global Reach is not available on Local

ExpressRoute yerel Ayrıca kaynaklar üzerinde aynı sınırlara sahiptir (ör. devre başına VNET sayısı) standart olarak.ExpressRoute Local also has the same limits on resources (e.g. the number of VNets per circuit) as Standard.

ExpressRoute yerel olarak kullanılabilir ve hangi Azure bölgelerinin her eşleme konumu ile eşlenir?Where is ExpressRoute Local available and which Azure regions is each peering location mapped to?

ExpressRoute yerel, bir veya iki Azure bölgesinin kapalı olduğu eşleme konumlarında kullanılabilir.ExpressRoute Local is available at the peering locations where one or two Azure regions are close-by. Bu eyalet veya ülke veya ülke içinde Azure bölgesi olmayan bir eşleme konumunda kullanılamaz.It is not available at a peering location where there is no Azure region in that state or province or country. Lütfen konumlar sayfasındatam eşlemelere bakın.Please see the exact mappings on the Locations page.

Office 365 için ExpressRouteExpressRoute for Office 365

Office 365, internet üzerinden güvenli bir biçimde erişilebilecek şekilde oluşturulmuştur.Office 365 was created to be accessed securely and reliably via the Internet. Bu nedenle, ExpressRoute’u belirli senaryolar için öneriyoruz.Because of this, we recommend ExpressRoute for specific scenarios. Office 365’e erişmek için ExpressRoute kullanma hakkında bilgi almak üzere Office 365 için Azure ExpressRoute sayfasını ziyaret edin.For information about using ExpressRoute to access Office 365, visit Azure ExpressRoute for Office 365.

Office 365 hizmetlerine bağlanmak için bir ExpressRoute bağlantı hattı oluşturma Nasıl yaparım??How do I create an ExpressRoute circuit to connect to Office 365 services?

 1. Gereksinimleri karşıladığınızdan emin olmak için ExpressRoute önkoşulları sayfasını gözden geçirin.Review the ExpressRoute prerequisites page to make sure you meet the requirements.
 2. Bağlantı gereksinimlerinizin karşılandığından emin olmak için ExpressRoute iş ortakları ve konumlar makalesindeki hizmet sağlayıcılarının ve konumların listesini gözden geçirin.To ensure that your connectivity needs are met, review the list of service providers and locations in the ExpressRoute partners and locations article.
 3. Office 365 Için ağ planlama ve performans ayarlamayıinceleyerek kapasite gereksinimlerinizi planlayın.Plan your capacity requirements by reviewing Network planning and performance tuning for Office 365.
 4. Devre sağlama ve devre durumları için bağlantı ExpressRoute iş akışlarınıayarlamak üzere iş akışlarında listelenen adımları izleyin.Follow the steps listed in the workflows to set up connectivity ExpressRoute workflows for circuit provisioning and circuit states.

Önemli

Office 365 hizmetlerine bağlantı yapılandırırken ExpressRoute Premium eklentisini etkinleştirdiğinizden emin olun.Make sure that you have enabled ExpressRoute premium add-on when configuring connectivity to Office 365 services.

Mevcut ExpressRoute bağlantı hattı Office 365 hizmetlerine yönelik bağlantıyı destekliyor mu?Can my existing ExpressRoute circuits support connectivity to Office 365 services?

Evet.Yes. Mevcut ExpressRoute bağlantı hattı, Office 365 hizmetlerine bağlantıyı destekleyecek şekilde yapılandırılabilir.Your existing ExpressRoute circuit can be configured to support connectivity to Office 365 services. Office 365 hizmetlerine bağlanmak için yeterli kapasiteye sahip olduğunuzdan ve Premium eklentisinin etkin olduğundan emin olun.Make sure that you have sufficient capacity to connect to Office 365 services and that you have enabled premium add-on. Office 365 Için ağ planlama ve performans ayarlaması , bağlantı ihtiyaçlarınızı planlamanıza yardımcı olur.Network planning and performance tuning for Office 365 helps you plan your connectivity needs. Ayrıca bkz. bir ExpressRoute bağlantı hattı oluşturma ve değiştirme.Also, see Create and modify an ExpressRoute circuit.

ExpressRoute bağlantısı üzerinden hangi Office 365 hizmetlerine erişilebilir?What Office 365 services can be accessed over an ExpressRoute connection?

ExpressRoute üzerinde desteklenen hizmetlerin güncel listesi için Office 365 URL 'leri ve IP adres aralıkları sayfasına bakın.Refer to Office 365 URLs and IP address ranges page for an up-to-date list of services supported over ExpressRoute.

Office 365 hizmetleri maliyeti için ExpressRoute ne kadar sürer?How much does ExpressRoute for Office 365 services cost?

Office 365 Hizmetleri, Premium eklentisinin etkinleştirilmesini gerektirir.Office 365 services require premium add-on to be enabled. Maliyetler için fiyatlandırma ayrıntıları sayfasına bakın.See the pricing details page for costs.

Office 365 için ExpressRoute hangi bölgelerde desteklenir?What regions is ExpressRoute for Office 365 supported in?

Bilgi için bkz. ExpressRoute iş ortakları ve konumları .See ExpressRoute partners and locations for information.

Kuruluşum için ExpressRoute yapılandırılmış olsa bile Office 365 ' i Internet üzerinden erişebilir miyim?Can I access Office 365 over the Internet, even if ExpressRoute was configured for my organization?

Evet.Yes. Office 365 hizmet uç noktalarına, ExpressRoute ağınız için yapılandırılmış olsa bile Internet üzerinden erişilebilir.Office 365 service endpoints are reachable through the Internet, even though ExpressRoute has been configured for your network. Konumunuzda bulunan ağ, ExpressRoute aracılığıyla Office 365 hizmetlerine bağlanacak şekilde yapılandırıldıysa kuruluşunuzun ağ ekibine başvurun.Please check with your organization's networking team if the network at your location is configured to connect to Office 365 services through ExpressRoute.

Azure ExpressRoute 'da Office 365 ağ trafiği için yüksek kullanılabilirliği nasıl planlayabilirim?How can I plan for high availability for Office 365 network traffic on Azure ExpressRoute?

Azure ExpressRoute Ile yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme önerilerine bakınSee the recommendation for High availability and failover with Azure ExpressRoute

Azure US kamu ExpressRoute devresi üzerinden Office 365 ABD kamu topluluğu (GCC) hizmetlerine erişebilir miyim?Can I access Office 365 US Government Community (GCC) services over an Azure US Government ExpressRoute circuit?

Evet.Yes. Office 365 GCC hizmet uç noktalarına Azure ABD kamu ExpressRoute aracılığıyla erişilebilir.Office 365 GCC service endpoints are reachable through the Azure US Government ExpressRoute. Ancak, Microsoft 'a tanıtmak istediğiniz önekleri sağlamak için öncelikle Azure portal bir destek bileti açmanız gerekir.However, you first need to open a support ticket on the Azure portal to provide the prefixes you intend to advertise to Microsoft. Office 365 GCC Hizmetleri bağlantınız, destek bileti çözümlendikten sonra kurulacaktır.Your connectivity to Office 365 GCC services will be established after the support ticket is resolved.

Microsoft eşlemesi için rota filtreleriRoute filters for Microsoft peering

Microsoft eşlemesini ilk kez kullanıyorum, hangi yollar görüntülenir?I am turning on Microsoft peering for the first time, what routes will I see?

Hiçbir yol görmezsiniz.You will not see any routes. Ön ek bildirilerini başlatmak için bağlantı hattına bir yol filtresi eklemeniz gerekir.You have to attach a route filter to your circuit to start prefix advertisements. Yönergeler için bkz. Microsoft eşlemesi için yol filtrelerini yapılandırma.For instructions, see Configure route filters for Microsoft peering.

Microsoft eşlemesini etkinleştirdim ve şimdi Exchange Online 'ı seçiyorum, ancak bunu yapmak için yetkilendirilmediğini belirten bir hata veriyor.I turned on Microsoft peering and now I am trying to select Exchange Online, but it is giving me an error that I am not authorized to do it.

Rota filtreleri kullanılırken, tüm müşteriler Microsoft eşlemesini açabilir.When using route filters, any customer can turn on Microsoft peering. Bununla birlikte, Office 365 hizmetlerini tüketmesi için yine de Office 365 ' den yetki almanız gerekir.However, for consuming Office 365 services, you still need to get authorized by Office 365.

1 Ağustos 2017 ' den önce Microsoft eşlemeyi etkinleştirdim, yol filtrelerinden nasıl yararlanabilirim?I enabled Microsoft peering prior to August 1, 2017, how can I take advantage of route filters?

Mevcut bağlantı hattı, Office 365 ön eklerini duyurarak devam edecektir.Your existing circuit will continue advertising the prefixes for Office 365. Aynı Microsoft eşlemesi üzerinden Azure genel ön ek bildirimleri eklemek istiyorsanız, bir rota filtresi oluşturabilir, tanıtılmak istediğiniz hizmetleri (ihtiyacınız olan Office 365 hizmetleri dahil) seçebilir ve filtreyi Microsoft eşlemenize ekleyebilirsiniz.If you want to add Azure public prefixes advertisements over the same Microsoft peering, you can create a route filter, select the services you need advertised (including the Office 365 service(s) you need), and attach the filter to your Microsoft peering. Yönergeler için bkz. Microsoft eşlemesi için yol filtrelerini yapılandırma.For instructions, see Configure route filters for Microsoft peering.

Tek bir konumda Microsoft eşlemem var, şimdi bunu başka bir konumda etkinleştirmeye çalışıyorum ve herhangi bir ön ek görmüyorum.I have Microsoft peering at one location, now I am trying to enable it at another location and I am not seeing any prefixes.

 • 1 Ağustos 2017 ' den önce yapılandırılmış ExpressRoute bağlantı hattı Microsoft eşlemesi, yol filtreleri tanımlanmasa bile Microsoft eşlemesi aracılığıyla tanıtılan tüm hizmet öneklerini alacak.Microsoft peering of ExpressRoute circuits that were configured prior to August 1, 2017 will have all service prefixes advertised through Microsoft peering, even if route filters are not defined.

 • 1 Ağustos 2017 ' de veya sonrasında yapılandırılan ExpressRoute devrelerinin Microsoft eşlemesi, bir yol filtresi devresine iliştirilene kadar tanıtılan öneklere sahip olmayacaktır.Microsoft peering of ExpressRoute circuits that are configured on or after August 1, 2017 will not have any prefixes advertised until a route filter is attached to the circuit. Varsayılan olarak ön ek yok görürsünüz.You will see no prefixes by default.

ExpressRoute DirectExpressRoute Direct

ExpressRoute Direct nedir?What is ExpressRoute Direct?

ExpressRoute Direct, müşterilere Microsoft’un dünya çapında stratejik noktalara yerleştirilmiş eşleme konumlarından oluşan küresel ağına doğrudan bağlanabilme olanağı sağlar.ExpressRoute Direct provides customers with the ability to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. ExpressRoute Direct, ölçek üzerinde etkin/etkin bağlantıyı destekleyen iki 100 veya 10 Gbps bağlantı sağlar.ExpressRoute Direct provides dual 100 or 10 Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

Müşteriler ExpressRoute Direct 'e nasıl bağlanır?How do customers connect to ExpressRoute Direct? 

ExpressRoute Direct 'ten faydalanmak için müşterilerin ExpressRoute yönlendiricilerine bağlantı alması için yerel taşıyıcılar ve ortak konum sağlayıcılarıyla birlikte çalışması gerekecektir.Customers will need to work with their local carriers and co-location providers to get connectivity to ExpressRoute routers to take advantage of ExpressRoute Direct.

Şu anda ExpressRoute Direct 'i hangi konumlarda destekliyor?What locations currently support ExpressRoute Direct? 

Lütfen konum sayfasındakullanılabilirliği denetleyin.Please check the availability on the location page.

ExpressRoute Direct için SLA nedir?What is the SLA for ExpressRoute Direct?

ExpressRoute Direct, ExpressRoute 'un kurumsal sınıfaynısını kullanır.ExpressRoute Direct will utilize the same enterprise-grade of ExpressRoute.

Müşterilerin ExpressRoute Direct ile hangi senaryolar dikkate alınmalıdır?What scenarios should customers consider with ExpressRoute Direct?  

ExpressRoute Direct, müşterilere Microsoft Global omurgaya doğrudan 100 veya 10 Gbps bağlantı noktası çiftleri sağlar.ExpressRoute Direct provides customers with direct 100 or 10 Gbps port pairs into the Microsoft global backbone. Müşterilerimize en yüksek avantajları sağlayacak senaryolar şunlardır: büyük miktarda veri alma, düzenlenen pazarlar için fiziksel yalıtım ve işleme gibi veri bloğu senaryosu için adanmış kapasite.The scenarios that will provide customers with the greatest benefits include: Massive data ingestion, physical isolation for regulated markets, and dedicated capacity for burst scenario, like rendering. 

ExpressRoute Direct için faturalandırma modeli nedir?What is the billing model for ExpressRoute Direct? 

ExpressRoute Direct, bağlantı noktası çifti için sabit bir miktar olarak faturalandırılır.ExpressRoute Direct will be billed for the port pair at a fixed amount. Standart devreler ek bir saat olmaksızın dahil edilir ve Premium, hafif bir eklenti ücretine sahip olur.Standard circuits will be included at no additional hours and premium will have a slight add-on charge. Çıkış, eşleme konumunun bölgesine bağlı olarak her bir devre temelinde faturalandırılır.Egress will be billed on a per circuit basis based on the zone of the peering location.

ExpressRoute doğrudan bağlantı noktası çiftleri için faturalandırma ne zaman başlar?When does billing start for the ExpressRoute Direct port pairs?

ExpressRoute Direct 'in bağlantı noktası çiftleri 45 gün boyunca ExpressRoute doğrudan kaynağının oluşturulmasına veya bağlantıların 1 veya her ikisinin de etkinleştirilmediğinde, hangisi önce geldiğini faturalandırılır.ExpressRoute Direct's port pairs are billed 45 days into the creation of the ExpressRoute Direct resource or when 1 or both of the links are enabled, whichever comes first. 45 günlük yetkisiz kullanım süresi, müşterilerin çapraz bağlantı sürecini birlikte bulundurma sağlayıcısıyla tamamçalıştırmasına izin vermek için verilir.The 45-day grace period is granted to allow customers to complete the cross-connection process with the colocation provider.

Global ReachGlobal Reach

ExpressRoute Global erişim nedir?What is ExpressRoute Global Reach?

ExpressRoute Global erişim global Microsoft ağı ExpressRoute hizmeti aracılığıyla şirket içi ağlarınızı bağlanan bir Azure hizmetidir.ExpressRoute Global Reach is an Azure service that connects your on-premises networks via the ExpressRoute service through Microsoft's global network. Bir özel veri merkezine bağlı Silikon ExpressRoute ve ExpressRoute ile ExpressRoute Global erişim, Dallas, bağlı Teksas başka bir özel veri merkezinde California varsa, örneğin, özel veri merkezlerinizdeki birlikte bağlanabilirsiniz iki ExpressRoute bağlantıları ile geçici veri merkezi trafik Microsoft omurga gerçekleşmedikçe.For example, if you have a private data center in California connected to ExpressRoute in Silicon Valley and another private data center in Texas connected to ExpressRoute in Dallas, with ExpressRoute Global Reach, you can connect your private data centers together through the two ExpressRoute connections and your cross data center traffic will traverse through Microsoft's network backbone.

Nasıl etkinleştirmek veya devre dışı ExpressRoute Global erişim?How do I enable or disable ExpressRoute Global Reach?

Birlikte, ExpressRoute devreleri bağlanarak ExpressRoute Global erişim sağlar.You enable ExpressRoute Global Reach by connecting your ExpressRoute circuits together. Özelliği, devre kesme tarafından devre dışı.You disable the feature by disconnecting the circuits. Bkz: yapılandırma.See the configuration.

ExpressRoute Premium ExpressRoute Global erişim gerekiyor mu?Do I need ExpressRoute Premium for ExpressRoute Global Reach?

Birbirine bağlamak, ExpressRoute Premium, ExpressRoute devreleri aynı jeopolitik bölgede ise gerekmez.If your ExpressRoute circuits are in the same geopolitical region, you don't need ExpressRoute Premium to connect them together. Farklı coğrafi bölgelerde iki ExpressRoute devreniz varsa bunlar arasında bağlantıyı etkinleştirmek için her iki bağlantı hatları için ExpressRoute Premium gerekir.If two ExpressRoute circuits are in different geopolitical regions, you need ExpressRoute Premium for both circuits in order to enable connectivity between them.

Nasıl ExpressRoute genel ulaşmak için ücret öder miyim?How will I be charged for ExpressRoute Global Reach?

ExpressRoute, Microsoft bulut Hizmetleri için şirket içi ağınızdan bağlantısı sağlar.ExpressRoute enables connectivity from your on-premises network to Microsoft cloud services. ExpressRoute Global erişim global Microsoft ağının yararlanarak, var olan ExpressRoute bağlantı hatları ile kendi şirket içi ağlar arasında bağlantı sağlar.ExpressRoute Global Reach enables connectivity between your own on-premises networks via your existing ExpressRoute circuits, leveraging Microsoft's global network. ExpressRoute Global erişim mevcut bir ExpressRoute hizmetinden ayrı olarak faturalandırılır.ExpressRoute Global Reach is billed separately from the existing ExpressRoute service. Her ExpressRoute bağlantı hattı üzerinde bu özelliği etkinleştirmek için bir ek ücreti yoktur.There is an Add-on fee for enabling this feature on each ExpressRoute circuit. ExpressRoute Global erişim tarafından etkin, şirket içi ağlar arasındaki trafik, bir giriş fiyatı üzerinden hedef ve kaynak bir çıkış fiyatı için faturalandırılırsınız.Traffic between your on-premises networks enabled by ExpressRoute Global Reach will be billed for an egress rate at the source and for an ingress rate at the destination. Ücretler devreler bulunduğu olduğu bölgeye göre belirlenir.The rates are based on the zone at which the circuits are located.

Burada ExpressRoute Global erişim desteklenir?Where is ExpressRoute Global Reach supported?

ExpressRoute Global erişim içerisinde desteklendiği ülkeler/bölgeler veya basamak.ExpressRoute Global Reach is supported in select countries/regions or places. Bu ülkeler/bölgeler veya basamak eşleme adreslerde ExpressRoute bağlantı hatları yeniden oluşturulması gerekir.The ExpressRoute circuits must be created at the peering locations in those countries/regions or places.

İkiden fazla şirket içi ağlar sahibim, her bir ExpressRoute bağlantı hattına bağlı.I have more than two on-premises networks, each connected to an ExpressRoute circuit. ExpressRoute tüm şirket içi ağlarımı birbirine bağlamak Global erişim etkinleştirebilir miyim?Can I enable ExpressRoute Global Reach to connect all of my on-premises networks together?

Desteklenen ülkeler/bölgeler devreler olduğu sürece Evet, kullanabilirsiniz.Yes, you can, as long as the circuits are in the supported countries/regions. Aynı anda iki ExpressRoute bağlantı hatları bağlanmanız gerekmez.You need to connect two ExpressRoute circuits at a time. Örgü tam olarak bir ağ oluşturmak için tüm devre çiftinin listeleme ve yapılandırmayı yinelemeniz gerekir.To create a fully meshed network, you need to enumerate all circuit pairs and repeat the configuration.

ExpressRoute genel erişim eşlemesi aynı konumda iki ExpressRoute bağlantı hatları arasında etkinleştirebilirim?Can I enable ExpressRoute Global Reach between two ExpressRoute circuits at the same peering location?

Hayır.No. İki bağlantı hatlarının eşleme farklı konumlardan olması gerekir.The two circuits must be from different peering locations. Bir metro desteklenen ülke/bölge içinde birden fazla ExpressRoute eşleme konumu varsa, o metro eşleme farklı konumlarda oluşturulma ExpressRoute bağlantı hatları birbirine bağlayabilirsiniz.If a metro in a supported country/region has more than one ExpressRoute peering location, you can connect together the ExpressRoute circuits created at different peering locations in that metro.

Bağlantı hattı X ve Y Bağlantı hattı arasında ve bağlantı hattı Y ve Z devre ExpressRoute Global erişim etkinse, şirket içi ağlarımı X işlem hattına bağlı ve bağlantı hattı Z konuşmak birbirine Microsoft'un ağ üzerinden olacak mı?If ExpressRoute Global Reach is enabled between circuit X and circuit Y, and between circuit Y and circuit Z, will my on-premises networks connected to circuit X and circuit Z talk to each other via Microsoft's network?

Hayır.No. Her iki şirket içi ağlarınız arasında bağlantıyı etkinleştirmek için karşılık gelen ExpressRoute bağlantı hatları açıkça bağlanmanız gerekir.To enable connectivity between any two of your on-premises networks, you must connect the corresponding ExpressRoute circuits explicitly. Yukarıdaki örnekte, bağlantı hattı X ve bağlantı hattı Z bağlamanız gerekir.In the above example, you must connect circuit X and circuit Z.

ExpressRoute Global erişim etkinleştirdiğinizde my şirket içi ağlar arasında bekleyebilirim ağ aktarım hızı nedir?What is the network throughput I can expect between my on-premises networks after I enable ExpressRoute Global Reach?

Ağ aktarım hızını ExpressRoute Global erişim tarafından etkin şirket içi ağlarınız arasında küçük iki ExpressRoute devrelerinin göre ücret alınır.The network throughput between your on-premises networks, enabled by ExpressRoute Global Reach, is capped by the smaller of the two ExpressRoute circuits. Şirket içinden Azure'a hem de şirket içi ve şirket içi trafiği aynı bağlantı hattına paylaşabilir ve aynı bant genişliği sınırına tabi olan.Premises-to-Azure traffic and premises-to-premises traffic share the same circuit and are subject to the same bandwidth cap.

ExpressRoute Global erişim ile tanıtabilir miyim yolların sayısını ve yolları alma sınırları nelerdir?With ExpressRoute Global Reach, what are the limits on the number of routes I can advertise and the number of routes I will receive?

Sayısı, Microsoft Azure özel eşleme üzerinde tanıtabilirsiniz standart devredeki 4000 veya 10000 Premium devresi üzerinde kalır.The number of routes you can advertise to Microsoft on Azure private peering remains at 4000 on a Standard circuit or 10000 on a Premium circuit. Azure özel eşleme hakkında Microsoft'tan alacağınız yolların sayısını Azure sanal ağlarınıza yollarını toplamı olacak ve yolları diğer şirket içi ağlarınızı ExpressRoute Global erişim bağlı.The number of routes you will receive from Microsoft on Azure private peering will be the sum of the routes of your Azure virtual networks and the routes from your other on-premises networks connected via ExpressRoute Global Reach. Lütfen şirket içi yönlendiricinizi uygun en fazla önek sınırı ayarladığınızdan emin olun.Please make sure you set an appropriate maximum prefix limit on your on-premises router.

ExpressRoute genel ulaşmak için SLA'sı nedir?What is the SLA for ExpressRoute Global Reach?

ExpressRoute Global erişim sağlar; aynı kullanılabilirlik SLA'sı normal ExpressRoute hizmet olarak.ExpressRoute Global Reach will provide the same availability SLA as the regular ExpressRoute service.