Azure ExpressRoute nedir?What is Azure ExpressRoute?

ExpressRoute, şirket içi ağlarınızı bir bağlantı sağlayıcısının yardımıyla özel bir bağlantı üzerinden Microsoft bulutuna genişletmenizi sağlar.ExpressRoute lets you extend your on-premises networks into the Microsoft cloud over a private connection with the help of a connectivity provider. ExpressRoute ile Microsoft Azure ve Microsoft 365 gibi Microsoft bulut hizmetleriyle bağlantı kurabilirsiniz.With ExpressRoute, you can establish connections to Microsoft cloud services, such as Microsoft Azure and Microsoft 365.

Bağlantı, bir tek başına (IP VPN) ağı, noktadan noktaya Ethernet ağı veya bir bağlantı sağlayıcısı aracılığıyla bir sanal çapraz bağlantı aracılığıyla, bir birlikte bulundurma tesisinde olabilir.Connectivity can be from an any-to-any (IP VPN) network, a point-to-point Ethernet network, or a virtual cross-connection through a connectivity provider at a colocation facility. ExpressRoute bağlantıları, genel Internet üzerinden geçmiyor.ExpressRoute connections don't go over the public Internet. Bu, ExpressRoute bağlantılarına Internet üzerinden tipik bağlantılardan daha fazla güvenilirlik, daha hızlı hız, tutarlı gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sunma olanağı sağlar.This allows ExpressRoute connections to offer more reliability, faster speeds, consistent latencies, and higher security than typical connections over the Internet. ExpressRoute kullanarak ağınızı Microsoft’a bağlama hakkında bilgi için bkz. ExpressRoute bağlantı modelleri.For information on how to connect your network to Microsoft using ExpressRoute, see ExpressRoute connectivity models.

ExpressRoute bağlantısına genel bakış

Önemli avantajlarKey benefits

 • Bağlantı sağlayıcı üzerinden şirket içi ağınız ve Microsoft Cloud arasındaki Katman 3 bağlantısı.Layer 3 connectivity between your on-premises network and the Microsoft Cloud through a connectivity provider. Herhangi bir ağdan herhangi bir (IPVPN) ağa, noktadan noktaya Ethernet bağlantısı veya Ethernet değişimi aracığıyla sanal çapraz bağlantısı üzerinden bağlantı olabilir.Connectivity can be from an any-to-any (IPVPN) network, a point-to-point Ethernet connection, or through a virtual cross-connection via an Ethernet exchange.
 • Coğrafi bölgedeki tüm bölgeler arasında Microsoft bulut hizmetlerine erişim.Connectivity to Microsoft cloud services across all regions in the geopolitical region.
 • ExpressRoute premium eklentisine sahip tüm bölgelerde Microsoft hizmetlerine genel bağlantı.Global connectivity to Microsoft services across all regions with the ExpressRoute premium add-on.
 • Ağınız ve Microsoft arasında BGP ile dinamik yönlendirme.Dynamic routing between your network and Microsoft via BGP.
 • Yüksek güvenilirlik için her eşleme konumunda yerleşik yedeklilik.Built-in redundancy in every peering location for higher reliability.
 • Bağlantı çalışma süresi SLA.Connection uptime SLA.
 • Skype Kurumsal için QoS.QoS support for Skype for Business.

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute SSS.For more information, see the ExpressRoute FAQ.

ÖzelliklerFeatures

Katman 3 bağlantısıLayer 3 connectivity

Microsoft, şirket içi ağınız ile Azure ve Microsoft ortak adreslerinde bulunan örnekleriniz arasındaki yolları değiştirmek için endüstri standardı bir dinamik yönlendirme protokolü olan BGP'yi kullanır.Microsoft uses BGP, an industry standard dynamic routing protocol, to exchange routes between your on-premises network, your instances in Azure, and Microsoft public addresses. Farklı trafik profilleri için ağınızda birden çok BGP oturumu oluştururuz.We establish multiple BGP sessions with your network for different traffic profiles. Daha fazla bilgi ExpressRoute bağlantı hattı ve yönlendirme etki alanları makalesinde bulunabilir. More details can be found in the ExpressRoute circuit and routing domains article.

YedeklilikRedundancy

Her ExpressRoute bağlantı hattı, bağlantı sağlayıcısından/ağ ucunuzdaki bir ExpressRoute konumundaki Iki Microsoft Enterprise Edge yönlendiricilerine (MSEE) iki bağlantı içerir.Each ExpressRoute circuit consists of two connections to two Microsoft Enterprise edge routers (MSEEs) at an ExpressRoute Location from the connectivity provider/your network edge. Microsoft, her MSEE için bir adet olmak üzere bağlantı sağlayıcısından veya ağınızın çıkış noktasından ikili BGP bağlantısı gerektirir.Microsoft requires dual BGP connection from the connectivity provider/your network edge – one to each MSEE. Kendi tarafınızdaki yedekli cihazlara veya Ethernet bağlantı hattına dağıtmamayı seçebilirsiniz.You may choose not to deploy redundant devices/Ethernet circuits at your end. Ancak, bağlantı sağlayıcılar bağlantılarınızın yedekli olarak Microsoft’a devredildiğinden emin olmak için yedekli cihazlar kullanır.However, connectivity providers use redundant devices to ensure that your connections are handed off to Microsoft in a redundant manner. Yedekli Layer 3 bağlantı yapılandırması SLA’mızın geçerli olması için bir gereksinimdir.A redundant Layer 3 connectivity configuration is a requirement for our SLA to be valid.

Microsoft bulut hizmetlerine bağlantıConnectivity to Microsoft cloud services

ExpressRoute bağlantıları aşağıdaki hizmetlere erişim sağlar:ExpressRoute connections enable access to the following services:

 • Microsoft Azure hizmetleriMicrosoft Azure services
 • Microsoft 365 hizmetleriMicrosoft 365 services

Not

Microsoft 365, Internet üzerinden güvenli ve güvenilir bir şekilde erişilecek şekilde oluşturulmuştur.Microsoft 365 was created to be accessed securely and reliably via the Internet. Bu nedenle, ExpressRoute’u belirli senaryolar için öneriyoruz.Because of this, we recommend ExpressRoute for specific scenarios. Microsoft 365 erişmek için ExpressRoute kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft 365 Için Azure ExpressRouteadresini ziyaret edin.For information about using ExpressRoute to access Microsoft 365, visit Azure ExpressRoute for Microsoft 365.

ExpressRoute üzerinde desteklenen hizmetlerin ayrıntılı listesi için ExpressRoute SSS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.For a detailed list of services supported over ExpressRoute, visit the ExpressRoute FAQ page.

Coğrafi konumdaki tüm bölgelere bağlantıConnectivity to all regions within a geopolitical region

Eşleme konumlarımızdan birinden Microsoft'a bağlanabilir ve coğrafi konum içindeki bölgelere erişebilirsiniz.You can connect to Microsoft in one of our peering locations and access regions within the geopolitical region.

Örneğin, Microsoft 'a, ExpressRoute üzerinden Microsoft 'a bağlanıyorsanız.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute. Kuzey ve Batı Avrupa 'da barındırılan tüm Microsoft bulut hizmetlerine erişebilirsiniz.You'll have access to all Microsoft cloud services hosted in Northern and Western Europe. Jeopolitik bölgeler, ilişkili Microsoft bulut bölgeleri ve karşılık gelen ExpressRoute eşleme konumlarına genel bakış için ExpressRoute iş ortakları ve eşleme konumları makalesine bakın.For an overview of the geopolitical regions, the associated Microsoft cloud regions, and corresponding ExpressRoute peering locations, see the ExpressRoute partners and peering locations article.

ExpressRoute Premium ile genel bağlantıGlobal connectivity with ExpressRoute Premium

Gentik sınırlar arasında bağlantıyı genişletmek için ExpressRoute Premium 'u etkinleştirebilirsiniz.You can enable ExpressRoute Premium to extend connectivity across geopolitical boundaries. Örneğin, Microsoft 'a Microsoft 'a ExpressRoute aracılığıyla bağlanıyorsanız, dünyanın tüm bölgelerinde barındırılan tüm Microsoft bulut hizmetlerine erişebilirsiniz.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute you'll have access to all Microsoft cloud services hosted in all regions across the world. Güney Amerika veya Avustralya 'da dağıtılan hizmetlere de Kuzey ve Batı Avrupa bölgelerine erişirken aynı şekilde erişebilirsiniz.You can also access services deployed in South America or Australia the same way you access North and West Europe regions. Ulusal bulutlar hariç tutulur.National clouds are excluded.

ExpressRoute yerel ile yerel bağlantıLocal connectivity with ExpressRoute Local

Yerel SKU 'yuetkinleştirerek verileri uygun maliyetli bir şekilde aktarabilirsiniz.You can transfer data cost-effectively by enabling the Local SKU. Yerel SKU ile verilerinizi istediğiniz Azure bölgesinin yakınında bir ExpressRoute konumuna taşıyabilirsiniz.With Local SKU, you can bring your data to an ExpressRoute location near the Azure region you want. Yerel ile veri aktarımı ExpressRoute bağlantı noktası ücretine dahil edilmiştir.With Local, Data transfer is included in the ExpressRoute port charge.

ExpressRoute Global Reach ile şirket içi bağlantılarAcross on-premises connectivity with ExpressRoute Global Reach

ExpressRoute bağlantı hattınızı bağlayarak şirket içi siteleriniz arasında veri alışverişi yapmak için ExpressRoute Global Reach’i etkinleştirebilirsiniz.You can enable ExpressRoute Global Reach to exchange data across your on-premises sites by connecting your ExpressRoute circuits. Örneğin, California 'da bir ExpressRoute devresine bağlı olan California 'da özel bir veri merkeziyse ve bu, Texas 'ta bir ExpressRoute devresine bağlı başka bir özel veri merkezindeFor example, if you have a private data center in California connected to an ExpressRoute circuit in Silicon Valley and another private data center in Texas connected to an ExpressRoute circuit in Dallas. ExpressRoute Global Reach ile, bu iki ExpressRoute devreninden özel veri merkezlerinizi birbirine bağlayabilirsiniz.With ExpressRoute Global Reach, you can connect your private data centers together through these two ExpressRoute circuits. Veri merkezleri arası trafiğiniz Microsoft ağı üzerinden geçer.Your cross-data-center traffic will traverse through Microsoft's network.

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute Global Reach.For more information, see ExpressRoute Global Reach.

Zengin bağlantı iş ortağı ekosistemiRich connectivity partner ecosystem

ExpressRoute sürekli büyüyen bağlantı sağlayıcıları ve sistem tümleştirici ortakları ekosistemine sahiptir.ExpressRoute has a constantly growing ecosystem of connectivity providers and systems integrator partners. En son bilgiler için bkz. ExpressRoute ortakları ve eşleme konumları.For the latest information, refer to ExpressRoute partners and peering locations.

Ulusal bulutlara bağlantıConnectivity to national clouds

Microsoft, özel coğrafi bölgeler ve müşteri kesimine yönelik yalıtılmış bulut ortamlarını çalıştırır.Microsoft operates isolated cloud environments for special geopolitical regions and customer segments. Ulusal bulutlar ve sağlayıcılar listesi için ExpressRoute ortakları ve eşleme konumları sayfasına başvurun.Refer to the ExpressRoute partners and peering locations page for a list of national clouds and providers.

ExpressRoute DirectExpressRoute Direct

ExpressRoute Direct, müşterilere Microsoft'un dünya çapında stratejik noktalara yerleştirilmiş eşleme konumlarından oluşan küresel ağına doğrudan bağlanabilme fırsatı sunar.ExpressRoute Direct provides customers the opportunity to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. ExpressRoute Direct, ölçeklendirmekte etkin/etkin bağlantıyı destekleyen çift 100 Gbps bağlantı sağlar.ExpressRoute Direct provides dual 100-Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

ExpressRoute Direct 'in sağladığı temel özellikler dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir:Key features that ExpressRoute Direct provides include, but aren't limited to:

 • Depolama ve Cosmos DB gibi hizmetler için Büyük Veri Alımı özelliğiMassive Data Ingestion into services like Storage and Cosmos DB
 • Bankacılık, kamu ve perakendecilik gibi denetime tâbi, adanmış ve yalıtılmış bağlantı gerektiren sektörler için fiziksel yalıtımPhysical isolation for industries that are regulated and require dedicated and isolated connectivity, such as: Banking, Government, and Retail
 • Bağlantı hattı dağıtımının iş birimine dayalı detaylı denetimiGranular control of circuit distribution based on business unit

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute Direct Hakkında.For more information, see About ExpressRoute Direct.

Bant genişliği seçenekleriBandwidth options

ExpressRoute bağlantı hattını çeşitli sayıda bant genişlikleriyle satın alabilirsiniz.You can purchase ExpressRoute circuits for a wide range of bandwidths. Desteklenen bant genişlikleri, ardından aşağıda listelenmiştir.The supported bandwidths are listed as followed. Destekledikleri bant genişliklerini belirlemek için bağlantı sağlayıcınıza başvurmayı unutmayın.Be sure to check with your connectivity provider to determine the bandwidths they support.

 • 50 Mb/sn50 Mbps
 • 100 Mb/sn100 Mbps
 • 200 Mb/sn200 Mbps
 • 500 Mb/sn500 Mbps
 • 1 Gb/sn1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps

Bant genişliğini dinamik ölçeklendirmeDynamic scaling of bandwidth

Bağlantınızı kesmeden ExpressRoute bağlantı hattı bant genişliğini (en iyi çaba ilkesine göre) artırabilirsiniz.You can increase the ExpressRoute circuit bandwidth (on a best effort basis) without having to tear down your connections. Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute devresini değiştirme.For more information, see Modifying an ExpressRoute circuit.

Esnek faturalama modelleriFlexible billing models

Size en uygun faturalama modelini seçin.You can pick a billing model that works best for you. Takip edilen faturalama modelleri arasında seçim yapın.Choose between the billing models listed as followed. Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute SSS.For more information, see ExpressRoute FAQ.

 • Sınırsız veri.Unlimited data. Aylık ücret üzerinden faturalandırılır; buna gelen ve giden tüm veri aktarımları ücretsiz dahildir.Billing is based on a monthly fee; all inbound and outbound data transfer is included free of charge.
 • Tarifeli veri.Metered data. Aylık ücret üzerinden faturalandırılır; gelen tüm veri aktarımları ücretsizdir.Billing is based on a monthly fee; all inbound data transfer is free of charge. Giden veri aktarımı, her GB veri aktarımı için ücretlendirilir.Outbound data transfer is charged per GB of data transfer. Veri aktarımı bölgelere göre farklılık gösterir.Data transfer rates vary by region.
 • ExpressRoute premium eklentisi.ExpressRoute premium add-on. ExpressRoute premium, ExpressRoute bağlantı hattı için bir eklentidir.ExpressRoute premium is an add-on to the ExpressRoute circuit. ExpressRoute premium eklentisi aşağıdaki yetenekleri sağlar:The ExpressRoute premium add-on provides the following capabilities:
  • Azure ortak ve Azure özel eşleme için 4,000 yoldan 10,000 yola artırılmış yol sınırları.Increased route limits for Azure public and Azure private peering from 4,000 routes to 10,000 routes.
  • Hizmetler için genel bağlantı.Global connectivity for services. Herhangi bir bölgede (Ulusal bulutlar hariç) oluşturulan bir ExpressRoute devresi, dünyanın diğer bölgelerindeki kaynaklara erişebilir.An ExpressRoute circuit created in any region (excluding national clouds) will have access to resources across every other region in the world. Örneğin, Batı Avrupa’da oluşturulan bir sana ağa Silikon Vadisi’nde sağlanan bir ExpressRoute bağlantı hattı üzerinden erişilebilir.For example, a virtual network created in West Europe can be accessed through an ExpressRoute circuit provisioned in Silicon Valley.
  • Bağlantı hattı bağlantı genişliğine bağlı olarak 10’dan daha yüksek bir sınıra kadar artırılmış ExpressRoute bağlantı hattı başına VNet bağlantı sayısı.Increased number of VNet links per ExpressRoute circuit from 10 to a larger limit, depending on the bandwidth of the circuit.

SSSFAQ

ExpressRoute hakkında sık sorulan sorular için bkz. ExpressRoute SSS.For frequently asked questions about ExpressRoute, see ExpressRoute FAQ.

YeniliklerWhat's new?

RSS akışına abone olun ve Azure Updates sayfasında en son ExpressRoute özelliği güncelleştirmelerini görüntüleyin.Subscribe to the RSS feed and view the latest ExpressRoute feature updates on the Azure Updates page.

Sonraki adımlarNext steps