ExpressRoute'a genel bakışExpressRoute overview

ExpressRoute, bağlantı sağlayıcı tarafından kolaylaştırılan özel bağlantı üzerinden şirket içi ağlarınızı Microsoft bulutuna genişletmenizi sağlar.ExpressRoute lets you extend your on-premises networks into the Microsoft cloud over a private connection facilitated by a connectivity provider. ExpressRoute'u kullanarak Microsoft Azure ve Office 365 gibi Microsoft bulut hizmetleriyle bağlantı kurabilirsiniz.With ExpressRoute, you can establish connections to Microsoft cloud services, such as Microsoft Azure and Office 365.

Ortak yerleşim tesisinde bağlantı sağlayıcısı üzerinden herhangi bir ağdan herhangi bir ağa (IP VPN), noktadan noktaya Ethernet ağı veya sanal çapraz bağlantısından bağlantı olabilir.Connectivity can be from an any-to-any (IP VPN) network, a point-to-point Ethernet network, or a virtual cross-connection through a connectivity provider at a co-location facility. ExpressRoute bağlantıları ortak İnternet üzerinden geçmemektedir.ExpressRoute connections do not go over the public Internet. Bu, ExpressRoute bağlantılarına Internet üzerinden tipik bağlantılardan daha fazla güvenilirlik, daha hızlı hız, tutarlı gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sunma olanağı sağlar.This allows ExpressRoute connections to offer more reliability, faster speeds, consistent latencies, and higher security than typical connections over the Internet. ExpressRoute kullanarak ağınızı Microsoft’a bağlama hakkında bilgi için bkz. ExpressRoute bağlantı modelleri.For information on how to connect your network to Microsoft using ExpressRoute, see ExpressRoute connectivity models.

ExpressRoute bağlantısına genel bakış

Önemli avantajlarKey benefits

 • Bağlantı sağlayıcı üzerinden şirket içi ağınız ve Microsoft Cloud arasındaki Katman 3 bağlantısı.Layer 3 connectivity between your on-premises network and the Microsoft Cloud through a connectivity provider. Herhangi bir ağdan herhangi bir (IPVPN) ağa, noktadan noktaya Ethernet bağlantısı veya Ethernet değişimi aracığıyla sanal çapraz bağlantısı üzerinden bağlantı olabilir.Connectivity can be from an any-to-any (IPVPN) network, a point-to-point Ethernet connection, or through a virtual cross-connection via an Ethernet exchange.
 • Coğrafi bölgedeki tüm bölgeler arasında Microsoft bulut hizmetlerine erişim.Connectivity to Microsoft cloud services across all regions in the geopolitical region.
 • ExpressRoute premium eklentisine sahip tüm bölgelerde Microsoft hizmetlerine genel bağlantı.Global connectivity to Microsoft services across all regions with the ExpressRoute premium add-on.
 • Ağınız ve Microsoft arasında BGP ile dinamik yönlendirme.Dynamic routing between your network and Microsoft via BGP.
 • Yüksek güvenilirlik için her eşleme konumunda yerleşik yedeklilik.Built-in redundancy in every peering location for higher reliability.
 • Bağlantı çalışma süresi SLA.Connection uptime SLA.
 • Skype Kurumsal için QoS.QoS support for Skype for Business.

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute SSS.For more information, see the ExpressRoute FAQ.

ÖzelliklerFeatures

Katman 3 bağlantısıLayer 3 connectivity

Microsoft, şirket içi ağınız ile Azure ve Microsoft ortak adreslerinde bulunan örnekleriniz arasındaki yolları değiştirmek için endüstri standardı bir dinamik yönlendirme protokolü olan BGP'yi kullanır.Microsoft uses BGP, an industry standard dynamic routing protocol, to exchange routes between your on-premises network, your instances in Azure, and Microsoft public addresses. Farklı trafik profilleri için ağınızda çoklu BGP oturumları kuruyoruz.We establish multiple BGP sessions with your network for different traffic profiles. Daha fazla bilgi ExpressRoute bağlantı hattı ve yönlendirme etki alanları makalesinde bulunabilir.More details can be found in the ExpressRoute circuit and routing domains article.

YedeklemeRedundancy

Her ExpressRoute bağlantı hattı, bağlantı sağlayıcısından/ağ ucunuzdaki bir ExpressRoute konumundaki Iki Microsoft Enterprise Edge yönlendiricilerine (MSEE) iki bağlantı içerir.Each ExpressRoute circuit consists of two connections to two Microsoft Enterprise edge routers (MSEEs) at an ExpressRoute Location from the connectivity provider/your network edge. Microsoft, her MSEE için bir adet olmak üzere bağlantı sağlayıcısından veya ağınızın çıkış noktasından ikili BGP bağlantısı gerektirir.Microsoft requires dual BGP connection from the connectivity provider/your network edge – one to each MSEE. Kendi tarafınızdaki yedekli cihazlara veya Ethernet bağlantı hattına dağıtmamayı seçebilirsiniz.You may choose not to deploy redundant devices/Ethernet circuits at your end. Ancak, bağlantı sağlayıcılar bağlantılarınızın yedekli olarak Microsoft’a devredildiğinden emin olmak için yedekli cihazlar kullanır.However, connectivity providers use redundant devices to ensure that your connections are handed off to Microsoft in a redundant manner. Yedekli Layer 3 bağlantı yapılandırması SLA’mızın geçerli olması için bir gereksinimdir.A redundant Layer 3 connectivity configuration is a requirement for our SLA to be valid.

Microsoft bulut hizmetlerine bağlantıConnectivity to Microsoft cloud services

ExpressRoute bağlantıları aşağıdaki hizmetlere erişim sağlar:ExpressRoute connections enable access to the following services:

 • Microsoft Azure hizmetleriMicrosoft Azure services
 • Microsoft Office 365 hizmetleriMicrosoft Office 365 services

Not

Office 365, internet üzerinden güvenli bir biçimde erişilebilecek şekilde oluşturulmuştur.Office 365 was created to be accessed securely and reliably via the Internet. Bu nedenle, ExpressRoute’u belirli senaryolar için öneriyoruz.Because of this, we recommend ExpressRoute for specific scenarios. Office 365’e erişmek için ExpressRoute kullanma hakkında bilgi almak üzere Office 365 için Azure ExpressRoute sayfasını ziyaret edin.For information about using ExpressRoute to access Office 365, visit Azure ExpressRoute for Office 365.

ExpressRoute üzerinde desteklenen hizmetlerin ayrıntılı listesi için ExpressRoute SSS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.For a detailed list of services supported over ExpressRoute, visit the ExpressRoute FAQ page.

Coğrafi konumdaki tüm bölgelere bağlantıConnectivity to all regions within a geopolitical region

Eşleme konumlarımızdan birinden Microsoft'a bağlanabilir ve coğrafi konum içindeki bölgelere erişebilirsiniz.You can connect to Microsoft in one of our peering locations and access regions within the geopolitical region.

Örneğin, Microsoft'a Amsterdam'da ExpressRoute aracılığıyla bağlandıysanız Kuzey ve Batı Avrupa'da barındırılan tüm Microsoft bulut hizmetlerine erişiminiz olur.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute, you'll have access to all Microsoft cloud services hosted in Northern and Western Europe. Jeopolitik bölgeler, ilişkili Microsoft bulut bölgeleri ve karşılık gelen ExpressRoute eşleme konumlarına genel bakış için ExpressRoute iş ortakları ve eşleme konumları makalesine bakın.For an overview of the geopolitical regions, the associated Microsoft cloud regions, and corresponding ExpressRoute peering locations, see the ExpressRoute partners and peering locations article.

ExpressRoute Premium ile genel bağlantıGlobal connectivity with ExpressRoute Premium

Gentik sınırlar arasında bağlantıyı genişletmek için ExpressRoute Premium 'u etkinleştirebilirsiniz.You can enable ExpressRoute Premium to extend connectivity across geopolitical boundaries. Örneğin, Microsoft'a Amsterdam'da ExpressRoute aracılığıyla bağlanırsanız dünyadaki tüm bölgelerde barındırılan tüm Microsoft bulut hizmetlerine (ulusal bulutlar dışında) erişiminiz olur.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute, you will have access to all Microsoft cloud services hosted in all regions across the world (national clouds are excluded). Güney Amerika ve Avustralya'da dağıtılan hizmetlere Kuzey ve Batı Avrupa bölgeleriyle aynı şekilde erişebilirsiniz.You can access services deployed in South America or Australia the same way you access North and West Europe regions.

ExpressRoute yerel ile yerel bağlantıLocal connectivity with ExpressRoute Local

Verilerinizi istediğiniz Azure bölgenize yakın bir ExpressRoute konumuna getirebiliyorsanız, Yerel SKU 'yu etkinleştirerek verileri uygun maliyetli bir şekilde aktarabilirsiniz.You can transfer data cost-effectively by enabling the Local SKU if you can bring your data to an ExpressRoute location near your desired Azure region. Yerel ile veri aktarımı ExpressRoute bağlantı noktası ücretine dahil edilmiştir.With Local, Data transfer is included in the ExpressRoute port charge.

ExpressRoute Global Reach ile şirket içi bağlantılarAcross on-premises connectivity with ExpressRoute Global Reach

ExpressRoute bağlantı hattınızı bağlayarak şirket içi siteleriniz arasında veri alışverişi yapmak için ExpressRoute Global Reach’i etkinleştirebilirsiniz.You can enable ExpressRoute Global Reach to exchange data across your on-premises sites by connecting your ExpressRoute circuits. Örneğin Kaliforniya’da, Silikon Vadisi’ndeki ExpressRoute’a bağlanmış olan özel bir veri merkeziniz ve Teksas'ta, Dallas'taki ExpressRoute'a bağlanmış bir başka özel veri merkeziniz varsa ExpressRoute Global Reach ile özel veri merkezlerinizi iki ExpressRoute bağlantı hattı aracılığıyla birbirlerine bağlayabilirsiniz.For example, if you have a private data center in California connected to ExpressRoute in Silicon Valley, and another private data center in Texas connected to ExpressRoute in Dallas, with ExpressRoute Global Reach, you can connect your private data centers together through two ExpressRoute circuits. Veri merkezleri arası trafiğiniz Microsoft ağı üzerinden geçer.Your cross-data-center traffic will traverse through Microsoft's network.

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute Global Reach.For more information, see ExpressRoute Global Reach.

Zengin bağlantı iş ortağı ekosistemiRich connectivity partner ecosystem

ExpressRoute sürekli büyüyen bağlantı sağlayıcıları ve sistem tümleştirici ortakları ekosistemine sahiptir.ExpressRoute has a constantly growing ecosystem of connectivity providers and systems integrator partners. En son bilgiler için bkz. ExpressRoute ortakları ve eşleme konumları.For the latest information, refer to ExpressRoute partners and peering locations.

Ulusal bulutlara bağlantıConnectivity to national clouds

Microsoft, özel coğrafi bölgeler ve müşteri kesimine yönelik yalıtılmış bulut ortamlarını çalıştırır.Microsoft operates isolated cloud environments for special geopolitical regions and customer segments. Ulusal bulutlar ve sağlayıcılar listesi için ExpressRoute ortakları ve eşleme konumları sayfasına başvurun.Refer to the ExpressRoute partners and peering locations page for a list of national clouds and providers.

ExpressRoute DirectExpressRoute Direct

ExpressRoute Direct, müşterilere Microsoft'un dünya çapında stratejik noktalara yerleştirilmiş eşleme konumlarından oluşan küresel ağına doğrudan bağlanabilme fırsatı sunar.ExpressRoute Direct provides customers the opportunity to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. ExpressRoute Direct, ölçeklendirilebilir ve Aktif/Aktif bağlantıyı destekleyen çift 100 Gbps bağlantı sunar.ExpressRoute Direct provides dual 100Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

ExpressRoute Direct'in başlıca özellikleri arasında diğerlerinin yanı sıra şunlar bulunur:Key features that ExpressRoute Direct provides include, but are not limited to:

 • Depolama ve Cosmos DB gibi hizmetler için Büyük Veri Alımı özelliğiMassive Data Ingestion into services like Storage and Cosmos DB
 • Bankacılık, kamu ve perakendecilik gibi denetime tâbi, adanmış ve yalıtılmış bağlantı gerektiren sektörler için fiziksel yalıtımPhysical isolation for industries that are regulated and require dedicated and isolated connectivity, such as: Banking, Government, and Retail
 • Bağlantı hattı dağıtımının iş birimine dayalı detaylı denetimiGranular control of circuit distribution based on business unit

Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute Direct Hakkında.For more information, see About ExpressRoute Direct.

Bant genişliği seçenekleriBandwidth options

ExpressRoute bağlantı hattını çeşitli sayıda bant genişlikleriyle satın alabilirsiniz.You can purchase ExpressRoute circuits for a wide range of bandwidths. Desteklenen bant genişlikleri aşağıda listelenmiştir.The supported bandwidths are listed below. Destekledikleri bant genişliklerini belirlemek için bağlantı sağlayıcınıza başvurmayı unutmayın.Be sure to check with your connectivity provider to determine the bandwidths they support.

 • 50 Mb/sn50 Mbps
 • 100 Mb/sn100 Mbps
 • 200 Mbps200 Mbps
 • 500 Mb/sn500 Mbps
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gb/sn10 Gbps

Bant genişliğini dinamik ölçeklendirmeDynamic scaling of bandwidth

Bağlantınızı kesmeden ExpressRoute bağlantı hattı bant genişliğini (en iyi çaba ilkesine göre) artırabilirsiniz.You can increase the ExpressRoute circuit bandwidth (on a best effort basis) without having to tear down your connections. Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute bağlantı hattı değiştirme.For more information see Modifying an ExpressRoute circuit.

Esnek faturalama modelleriFlexible billing models

Size en uygun faturalama modelini seçin.You can pick a billing model that works best for you. Aşağıda listelenen faturalama modelleri listesinden seçin.Choose between the billing models listed below. Daha fazla bilgi için bkz. ExpressRoute SSS.For more information, see ExpressRoute FAQ.

 • Sınırsız veri.Unlimited data. Aylık ücret üzerinden faturalandırılır; buna gelen ve giden tüm veri aktarımları ücretsiz dahildir.Billing is based on a monthly fee; all inbound and outbound data transfer is included free of charge.
 • Tarifeli veri.Metered data. Aylık ücret üzerinden faturalandırılır; gelen tüm veri aktarımları ücretsizdir.Billing is based on a monthly fee; all inbound data transfer is free of charge. Giden veri aktarımı, her GB veri aktarımı için ücretlendirilir.Outbound data transfer is charged per GB of data transfer. Veri aktarımı bölgelere göre farklılık gösterir.Data transfer rates vary by region.
 • ExpressRoute premium eklentisi.ExpressRoute premium add-on. ExpressRoute premium, ExpressRoute bağlantı hattı için bir eklentidir.ExpressRoute premium is an add-on to the ExpressRoute circuit. ExpressRoute premium eklentisi aşağıdaki yetenekleri sağlar:The ExpressRoute premium add-on provides the following capabilities:
  • Azure ortak ve Azure özel eşleme için 4,000 yoldan 10,000 yola artırılmış yol sınırları.Increased route limits for Azure public and Azure private peering from 4,000 routes to 10,000 routes.
  • Hizmetler için genel bağlantı.Global connectivity for services. Herhangi bir bölgede oluşturulan ExpressRoute bağlantı hattı dünyada bulunan tüm diğer bölgelerdeki kaynaklara erişime sahip olur.An ExpressRoute circuit created in any region (excluding national clouds) will have access to resources across any other region in the world. Örneğin, Batı Avrupa'da oluşturulan bir sanal ağa Silikon Vadisi'nde sağlanan bir ExpressRoute devresi yoluyla erişilebilir.For example, a virtual network created in West Europe can be accessed through an ExpressRoute circuit provisioned in Silicon Valley.
  • Bağlantı hattı bağlantı genişliğine bağlı olarak 10’dan daha yüksek bir sınıra kadar artırılmış ExpressRoute bağlantı hattı başına VNet bağlantı sayısı.Increased number of VNet links per ExpressRoute circuit from 10 to a larger limit, depending on the bandwidth of the circuit.

SSSFAQ

ExpressRoute hakkında sık sorulan sorular için bkz. ExpressRoute SSS.For frequently asked questions about ExpressRoute, see ExpressRoute FAQ.

Sonraki adımlarNext steps