Azure Rights Management için Uygulamaları YapılandırmaConfiguring applications for Azure Rights Management

Uygulama hedefi: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Not

Bu bilgiler Azure Information Protection dağıtmış olan BT yöneticileri ve danışmanları içindir.This information is for IT administrators and consultants who have deployed Azure Information Protection. Belirli bir uygulama için Rights Management işlevselliği kullanmaya ya da hak korumalı bir dosyayı açmaya ilişkin kullanıcı yardım ve bilgileri arıyorsanız, uygulamanıza eşlik eden yardım ve yönergeleri kullanın.If you are looking for user help and information about how to use the Rights Management functionality for a specific application or how to open a file that is rights-protected, use the help and guidance that accompanies your application.

Örneğin, Office uygulamaları için, Yardım simgesine tıklayın ve Rights Management veya IRM gibi arama terimlerini girin.For example, for Office applications, click the Help icon and enter search terms such as Rights Management or IRM. Windows için Azure Information Protection istemcisi konusunda Azure Information Protection istemcisi kullanım kılavuzuna bakın.For the Azure Information Protection client for Windows, see the Azure Information Protection client user guide.

Kuruluşunuzda Azure Information Protection’ı dağıttıktan sonra aşağıdaki bilgileri kullanarak uygulamaları, Azure Information Protection istemcisini ve hizmetleri yapılandırın.After you have deployed Azure Information Protection for your organization, use the following information to configure applications, the Azure Information Protection client, and services. Örneğin Word 2016, Word 2013 ve Word 2010 gibi Office uygulamaları.For example, Office applications such as Word 2016, Word 2013, and Word 2010. Ayrıca, Exchange Online (aktarım kuralları, veri kaybı önleme, iletme ve ileti şifreleme) ve SharePoint Online (korumalı kitaplıklar) gibi hizmetler.Also services such as Exchange Online (transport rules, data loss prevention, do not forward, and message encryption) and SharePoint Online (protected libraries). Bu uygulama ve hizmetlerin Azure Information Protection tarafından sağlanan veri koruma hizmetini nasıl desteklediği hakkında bilgi edinmek için bkz. Uygulamalar Azure Rights Management hizmetini nasıl destekler.For information about how these applications and services support the data protection service from Azure Information Protection, see How applications support the Azure Rights Management service.

Önemli

Desteklenen sürümler ve diğer gereksinimler hakkında bilgi için bkz. Azure Rights Management Gereksinimleri.For information about supported versions and other requirements, see Requirements for Azure Rights Management.

Exchange Server ve SharePoint Server gibi şirket içi sunucularda yapılandırmak için bkz. Azure Rights Management bağlayıcısını dağıtma.To configure on-premises servers such as Exchange Server and SharePoint Server, see Deploying the Azure Rights Management connector.

Bu uygulama ve hizmetlere ek olarak, Rights Management API’lerini destekleyen başka uygulamalar vardır.In addition to these applications and services, there are other applications that support the Rights Management APIs. Bu kategori, Rights Management SDK’sı kullanılarak şirket içinde yazılan iş kolu uygulamalarını ve Rights Management SDK’sı kullanılarak yazılım satıcıları tarafından yazılan uygulamaları içermektedir.This category includes line-of-business applications that are written in-house by using the Rights Management SDK, and applications from software vendors that are written by using the Rights Management SDK. Bu uygulamalar için, uygulama ile birlikte verilen yönergeleri izleyin.For these applications, follow the instructions that are provided with the application.

Sonraki adımlarNext steps

Uygulamalarınızı Azure Rights Management hizmetini destekleyecek şekilde yapılandırdıktan sonra, kullanıcılara ve yöneticilere Azure Information Protection dağıtmadan önce, yapmanız gerekebilecek başka yapılandırma adımları olup olmadığını denetlemek için Azure Information Protection dağıtımı yol haritası’nı kullanın.After you’ve configured your applications to support the Azure Rights Management service, use the Azure Information Protection deployment roadmap to check whether there are other configuration steps that you might want to do before you roll out Azure Information Protection to users and administrators. Gerekli değilse, aşağıdaki işlem bilgilerini faydalı bulabilirsiniz:If not, you might find the following operational information useful: