ADAL kimlik doğrulaması için uygulamanızı yapılandırmaConfigure your app for ADAL authentication

Bu konuda, Azure Active Directory Kimlik Doğrulaması Kitaplığı (ADAL) tabanlı kimlik doğrulaması için uygulamanızı yapılandırma adımları açıklanmaktadır.This topic describes the steps for configuring your app for Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) based authentication.

Azure kimlik doğrulaması kurulumuAzure authentication setup

Aşağıdakiler gereklidir:You will need the following:

Not

Microsoft Azure Rights Management aboneliğiniz olup olmadığı konusunda BT Yöneticinize danışın ve BT Yöneticinizden aşağıdaki adımları gerçekleştirmesini isteyin.Ask your IT Admin whether or not you have a subscription for Microsoft Azure Rights Management and, have your IT Admin perform the steps below. Kuruluşunuzun aboneliği yoksa, BT Yöneticiniz bir abonelik oluşturmalıdır.If your organization does not have a subscription, you should have your IT admin create one. Ayrıca, BT yöneticiniz bir Microsoft hesabı (yani Hotmail) yerine bir İş veya Okul hesabı ile abone olmalıdır.Also, your IT Admin should subscribe with a Work or school account, rather than a Microsoft account (i.e. Hotmail).

Microsoft Azure’a kaydolduktan sonra:After signing up for Microsoft Azure:

Azure oturum açma

 • Portalın sol tarafındaki Active Directory uygulamasına gidin.Browse down to the Active Directory application on the left side of the portal.

Active Directory’yi seçin

 • Daha önce bir dizin oluşturmadıysanız, portalın sol alt köşesindeki Yeni düğmesini seçin.If you haven’t created a directory already, choose the New button located in the bottom left corner of the portal.

YENİ’yi seçin

 • Rights Management sekmesini seçin ve Rights Management Durumu’nun Etkin, Bilinmeyen veya Yetkisiz olduğundan emin olun.Select the Rights Management tab and ensure that the Rights Management Status is either Active, Unknown or Unauthorized. Durum Etkin Değil ise portalın orta alt bölümündeki Etkinleştir düğmesini seçin ve seçiminizi onaylayın.If the status is Inactive, choose the Activate button at the bottom, center portion of the portal and confirm your selection.

ETKİNLEŞTİR’i seçin

 • Şimdi dizininizi ve ardından Uygulamalar’ı seçerek dizininizde yeni bir Yerel Uygulama oluşturun.Now, create a new Native Application in your directory by selecting your directory, choosing Applications.

UYGULAMALAR’ı seçin

 • Portalın orta alt bölümündeki Ekle düğmesini seçin.Then choose the Add button located in the bottom, center portion of the portal.

EKLE’yi seçin

 • Sunulan komut isteminde Kuruluşumun geliştirmekte olduğu bir uygulamayı ekle’yi seçin.At the prompt choose Add an application my organization is developing.

Kuruluşumun geliştirmekte olduğu bir uygulamayı ekle’yi seçin.

 • YEREL İSTEMCİ UYGULAMASI’nı ve ardından Sonraki düğmesini seçerek uygulamanızı adlandırın.Name your application by selecting NATIVE CLIENT APPLICATION and choosing the Next button.

Uygulamanızı adlandırın

 • Yeniden yönlendirme URI'si ekleyin ve Sonraki’yi seçin.Add a redirection URI and choose next. Yeniden yönlendirme URI'sinin geçerli bir URI olması ve yalnızca dizininize özel olması gerekir.The redirection URI needs to be a valid URI and unique to your directory. Örneğin, şöyle bir URI kullanabilirsiniz: https://contoso.azurewebsites.net/.auth/login/done.For example, you could use something like https://contoso.azurewebsites.net/.auth/login/done.

Yeniden yönlendirme URI'si ekleyin

 • Dizinde uygulamanızı ve ardından YAPILANDIR’ı seçin.Select your application in the directory and choose CONFIGURE.

YAPILANDIR’ı seçin

Not

İSTEMCİ KİMLİĞİ ve YENİDEN YÖNLENDİRME URI'sini kopyalayarak daha sonra RMS istemcisini yapılandırırken kullanmak üzere saklayın.Copy the CLIENT ID and REDIRECT URI and store them for future use when configuring the RMS client.

 • Uygulama ayarlarınızın alt kısmına gidin ve diğer uygulamalara izinler’in altında Uygulama ekle düğmesini seçin.Browse to the bottom of your application settings and choose the Add application button under permissions to other applications.

Not

Windows Azure Active Directory için gösterilen Verilen İzinler varsayılan olarak doğrudur; yalnızca bir seçenek belirlenmiş olmalıdır ve bu seçenek Oturum açma ve kullanıcı profilini okuma seçeneğidir.The Delegated Permissions that are shown for Windows Azure Active Directory are correct by default – only one option should be selected and that option is Sign in and read user profile.

Uygulama ekle’yi seçin

 • Microsoft Rights Management’ın yanındaki artı düğmesini seçin.Choose the plus button next to Microsoft Rights Management.

+ düğmesini seçin

 • İletişim kutusunun sol alt köşesindeki onay işaretini seçin.Now, choose the check mark located on the bottom left corner of the dialog.

Onay işaretini seçin

 • Artık Azure RMS için uygulamanıza bir bağımlılık eklemeye hazırsınız.You’re now ready to add a dependency to your application for Azure RMS. Bağımlılığı eklemek için diğer uygulamalara izinler’in altındaki yeni Microsoft Rights Management Services girdisini seçin ve Temsilci İzinleri: açılan kutusunun altından Kullanıcılara yönelik korumalı içerik oluştur ve erişim sağla onay kutusunu seçin.To add the dependency, select the new Microsoft Rights Management Services entry under permissions to other applications and choose the Create and access protected content for users checkbox under the Delegated Permissions: drop box.

İzinleri ayarlayın

 • Değişiklikleri kalıcı hale getirmek için portalın orta alt bölümündeki Kaydet simgesini seçerek uygulamanızı kaydedin.Save your application to persist the changes by choosing the Save icon located on the bottom, center of the portal.

KAYDET'i seçin