Uygulama türleriApplication types

Bu konuda, rights hizmeti etkin olarak oluşturmayı tercih edebileceğiniz uygulama türleri yer alır.This topic covers types of applications that you might choose to create as rights-enabled.

Aşağıdaki uygulama türleri şu anda Rights Management Services SDK 2,1 tarafından destekleniyorThe following application types are currently supported by Rights Management Services SDK 2.1

Basit uygulamalarıSimple applications

Bir basit uygulama, sağlanan bir dosyayı şifrelemek için inşa edilen bir komut satırı aracı olabilir.A simple application could be a command line tool built to encrypt a provided file. Basit, hakları etkinleştirilmiş bir uygulama örneği için Uygulamanızı geliştirme kısmında açıklanan IPCHelloWorld uygulamamıza bakın.For an example of a simple, rights-enabled application see our implementation of IPCHelloWorld, described in Developing your application.

Sunucu modu uygulamalarıServer mode applications

Sunucu modu, RMS korumalı içeriği kullanan, koruyan veya işleyen, etkileşimli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır.Server mode is meant for non-interactive applications that consume, protect or process RMS-protected content. Bir örnek, dosya sunucusunda bir hizmet olarak çalışan ve hassas belgeleri otomatik olarak koruyan Veri Kaybını Önleme uygulaması olacaktır.An example would be a Data Loss Prevention application that runs as a service on a file server and automatically protects sensitive documents. Bu uygulama türüne bir örnek için, bkz. IpcDlp örnek.See the IpcDlp sample for an example of this application type.

Uygulamanız sunucu modu kullanıyorsa, RMS sunucusuna sessizce kimlik doğrulamalıdır.If your application uses the server mode, it should authenticate to the RMS server silently. İstemci modununaksine 2,1 RMS SDK, sessizce kimlik doğrulaması gerçekleştiremediğinde bir kimlik bilgisi istemi açmaz.Unlike the client mode, the RMS SDK 2.1 will not open a credential prompt when it fails to authenticate silently. Ayrıca, sunucu modunda çalışırken, bir uygulama bildirimi gerekmez.Also, when running in server mode, no application manifest is needed.

API güvenlik modunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. API güvenlik modunu ayarlama.For more information on setting the API security mode see, Setting the API security mode.

Zengin istemci uygulamalarıRich client applications

Zengin istemci uygulaması, kullanıcıların bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) üzerinden veri görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır.A rich client application allows users to view and manipulate data through a graphical user interface (GUI). Genellikle, bu GUI'de sunulan veriler yüksek değerlidir ve hırsızlığa ya da yanlışlıkla açığa çıkmaya duyarlıdır.Often, the data presented in this GUI is high-value and sensitive to theft or accidental exposure. Bilgi koruma desteği genellikle, varolan senaryoları artırır ancak, uygulamayı geliştirmek için birincil motivasyon değildir.Information protection support typically enhances existing scenarios but, is not the primary motivation for developing the application.

Zengin istemci uygulamalarıyla RMS SDK 2,1 kullanmak şunları yapmanıza yardımcı olur:Using RMS SDK 2.1 with rich client applications helps you:

  • Bu verilerin her zaman şifrelendiğinden emin olmak.Ensure that this data is always encrypted.

  • Kullanıcıların verileri korumasız bir biçime ayıklamasını önlemek (örneğin, kopyalamak ve yapıştırmak için panoyu kullanmaya engel olmak).Prevent users from extracting data to an unprotected format (for example, prevent using the clipboard to copy and paste).

Microsoft Not defteri, basit bir zengin istemci uygulamasıdır.Microsoft Notepad is a simple rich client application. Microsoft Office, daha karmaşık bir zengin istemci uygulamasıdır.Microsoft Office is a more complex rich client application.

Uygulamanızı koruma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Kullanım kısıtlamalarını anlama.For more information on protecting your application, see Understanding usage restrictions.