Nasıl yapılır? Yerleşik hakları kullanmaHow to: Use built-in rights

Bu konu, Microsoft Rights Management SDK 4.2 sağladığı yerleşik hakları ve bir uygulamanın bu kısıtlamaları uygularken zorlaması gereken kullanım kısıtlamalarını özetler.This topic outlines the built-in rights that the Microsoft Rights Management SDK 4.2 provides and usage restrictions that an app should enforce in honoring those restrictions. Aşağıda, yerleşik haklar; ortak haklar, düzenlenebilir belge hakları ve e-posta hakları, ardından bir açıklama ve işletim sistemine göre bunların değerleri verilmiştir.The following shows the built-in rights; common rights, editable document rights and email rights follwed by a description and their values by operating system.

Not - Linux SDK için, ayrıntıları rights.h kaynak dosyasında görebilirsiniz.Note - For the Linux SDK, see the rights.h source file for details.

Ortak HaklarCommon Rights

Tümü - Tüm ortak hakların bir koleksiyonu.All - A collection of all common rights.

Sahip - Sahip hakkı, korumalı içerik üzerinde tam denetim verir.Owner - The Owner right grants full control over the protected content.

Görüntüle - Korumalı içeriği görüntüleme hakkı.View - The right to view protected content. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama kullanıcının korumalı içeriği açmasını ve görüntülemesini sağlar; ancak içeriği değiştirmek, ayıklamak, iletmek veya kaydetmek için ek haklar gerekir.Typically, when this right is granted, the application enables the user to open and view protected content; however, additional rights are required to modify, extract, forward, or save the content.

 

Düzenlenebilir Belge HaklarıEditable Document Rights

Tümü - Tüm düzenlenebilir belge haklarını içeren bir koleksiyon.All - A collection that contains all of the editable document rights.

Yorum - Belgeyle ilgili yorum yapma hakkı.Comment - The right to make comments on the document.

Düzenle - Korumalı içeriği düzenleme ve onu aynı korumalı biçimde kaydetme hakkı.Edit - The right to edit protected content and save it in the same protected format. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama kullanıcının korumalı içeriği değiştirmesini ve ardından onu aynı dosyaya kaydetmesini sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables the user to change protected content and then save it to the same file.

Dışarı aktar - İçeriği korumalı bir biçimden ayıklama ve farklı bir AD RMS korumalı biçime yerleştirme hakkı.Export - The right to extract content from a protected format and place it in a different AD RMS-protected format. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama kullanıcının korumalı içeriği diğer AD RMS korumalı biçimlerine kaydetmesini sağlar; örneğin, uygulama bir Farklı Kaydet işlevi uyguluyorsa.Typically, when this right is granted, the app enables the user to save protected content to other AD RMS-protected formats; for example, if the application implements a Save As functionality.

Ayıkla - İçeriği korumalı bir biçimden ayıklama ve korumasız bir biçime yerleştirme hakkı.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama kullanıcının korumalı içerikten bilgi kopyalamasını ve yapıştırmasını sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables the user to copy and paste information from protected content. Uygulama bir Farklı Kaydet işlevi uyguluyorsa, uygulama kullanıcının korumalı içeriği korumalı olmayan biçimlere ve diğer korumalı biçimlere kaydetmesini de sağlayabilir.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the user to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Bu hak, e-posta için Ayıkla hakkıyla aynı değere sahiptir.This right has the same value as the Extract right for email.

Yazdır - Korumalı içeriği yazdırma hakkı.Print - The right to print protected content. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama kullanıcının korumalı içeriği yazdırmasını sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables the user to print protected content. Bu hak, e-posta için Yazdır hakkıyla aynı değere sahiptir.This right has the same value as the Print right for email.

 

E-posta HaklarıEmail Rights

Tümü - Tüm e-posta haklarını içeren bir koleksiyon.All - A collection that contains all of the email rights.

Ayıkla - İçeriği korumalı bir biçimden ayıklama ve korumasız bir biçime yerleştirme hakkı.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama bir e-posta alıcısının korumalı bir iletiden bilgileri kopyalamasını ve yapıştırmasını sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to copy and paste information from a protected message. Uygulama bir Farklı Kaydet işlevi uyguluyorsa, uygulama alıcının korumalı içeriği korumalı olmayan biçimlere ve diğer korumalı biçimlere kaydetmesini de sağlayabilir.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the recipient to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Bu hak, düzenlenebilir belgeler için Ayıkla hakkıyla aynı değere sahiptir.This right has the same value as the Extract right for editable documents.

İlet - Bir korumalı iletiyi iletme hakkı.Forward - The right to forward a protected message. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama bir e-posta alıcısının korumalı bir iletiyi iletmesini sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to forward a protected message.

Yazdır - Korumalı içeriği yazdırma hakkı.Print - The right to print protected content. Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama bir e-posta alıcısının korumalı bir iletiyi yazdırmasını sağlar.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to print a protected message. Bu hak, düzenlenebilir belgeler için Yazdır hakkıyla aynı değere sahiptir.This right has the same value as the Print right for editable documents.

Yanıtla - Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama bir e-posta alıcısının korumalı bir iletiyi yanıtlamasını ve orijinal mesajın bir kopyasını dahil etmesini sağlar.Reply - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to a protected message and include a copy of the original message.

ReplyAll - Genellikle, bu hak verildiğinde, uygulama bir e-posta alıcısının korumalı bir iletinin tüm alıcılarını yanıtlamasını ve orijinal mesajın bir kopyasını dahil etmesini sağlar.ReplyAll - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to all recipients of a protected message and include a copy of the original message.