Azure Information Protection Geliştirici KılavuzuAzure Information Protection Developer's Guide

Bu kılavuz sizi, Azure Information Protection’ın hak yönetimi hizmetiyle genişletme ve tümleştirmeye yönelik araçlara yönlendirir.This guide will orient you to tools for extending and integrating with Azure Information Protection’s rights management service.

Geçerli Azure Information Protection SDK hak yönetimi bileşeni vardır.The current Azure Information Protection SDK has the rights management component. Sınıflandırma ve etiketleme bileşen geliştirilme aşamasındadır.A classification and labeling component are under development.

Hizmet UygulamalarıService Applications

Hizmet uygulamaları, bir kurumsal içerik yönetim sistemi, bir iş uygulaması veya bir bulut tabanlı iş çözümü dışarı aktarılırken bilgileri korumaya yönelik özellikler sağlar.Service applications provide capabilities to protect information when exporting from an enterprise content management system, a business application, or a cloud-based business solution. Veri Kaybı Önleme (DLP) ve Bulut Uygulama Güvenliği (CAS), hizmet uygulaması örnekleridir.Data Loss Prevention (DLP) and Cloud Application Security (CAS) applications are examples of service applications. Hizmet uygulamaları geliştirme SDK’mız, iki programlama modeli aracılığıyla sağlanır.Our SDK for developing service applications is available through two programming models.

Hizmet uygulaması örnekleriExamples of service applications

  • IpcDlp, kısıtlı içeriği korumak ve kullanmak için DLP RMS özellikli uygulamanın RMS Dosya API’sini kullanarak gerçekleştirmesi gereken temel adımlarda size yol gösteren örnek RMS özellikli DLP uygulamasıdır.IpcDlp is a sample RMS-enabled DLP application that takes you through the basic steps that a DLP RMS-enabled application should perform by using the RMS File API for protecting and consuming restricted content.
  • IpcAzureApp, Azure uygulamalarında Azure Blob Depolama Alanındaki verileri korumak için RMS SDK’nın nasıl kullanılacağını gösteren bir örnektir.IpcAzureApp is a sample that demonstrates how to use RMS SDK in Azure applications to protect data in an Azure Blob Storage.
  • RmsFileWatcher, dosya sisteminde dizinleri izleyen ve örneğin dosya eklenmesi veya dosya değiştirilmesi gibi her değişikliğe RMS koruma ilkeleri uygulayan bir Windows uygulamasının nasıl derleneceğini ortaya koyan bir örnektir.RmsFileWatcher is a sample that demonstrates how to build a Windows application that watches directories in the file system and applies RMS protection policies on every change, for example file added or file modified.
  • ProtectFilesInDir, giriş olarak bir dizin alan ve yalnızca bu dizindeki tüm dosyaları koruyan basit bir konsol uygulaması örneğidir, özyineleme değil.ProtectFilesInDir is a simple console application sample that takes a directory as input and protects all the files in that directory only, no recursion.

PowerShell kılavuzlarıPowerShell guides

Azure Rights yönetim yöneticileri tarafından kullanılan, PowerShell cmdlet'leri ayrıca geliştirme ve test, hizmet uygulamaları için yararlıdır.Used by Azure Rights management administrators, PowerShell cmdlets are also useful for developing and testing your service applications. Daha faza bilgi için Azure Information Protection istemcisiyle PowerShell kullanma makalesine bakın.For more information, see Using PowerShell with the Azure Information Protection client.

Kullanıcı uygulamalarıUser applications

Kullanıcı uygulamaları RMS SDK 2.1 veya RMS SDK 4.2 ile oluşturulabilir.User applications can be built with either the RMS SDK 2.1 or the RMS SDK 4.2. 4.2 sürümü, iOS/OSX, Android, Linux ve Windows gibi bazı popüler işletim sistemleri için işletim sistemine özgü API’lerle REST istemcisine dayanır.The 4.2 version is REST client based with operating system specific APIs for several popular OSs; iOS/OSX, Android, Linux, Windows. 2.1 sürümü, yerel Windows tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılır.The 2.1 version is used for building native Windows-based applications.

Kullanıcı uygulaması geliştirme kılavuzlarıUser application development guides

Kullanıcı uygulaması örnekleriUser application samples

  • AzureIP Test, belgeleri bir Azure şablonuyla veya geçici ilkeyle şifrelemenize olanak tanıyan bir konsol uygulaması örneğidir.AzureIP Test is a sample console application that allows you to encrypt documents with an Azure template or an ad-hoc policy.
  • IPCNotepad, kısıtlı içeriği korurken ve kullanırken RMS özellikli her uygulamanın gerçekleştirmesi gereken temel adımlarda size yol gösteren bir örnek RMS özellikli uygulamadır.IPCNotepad is a sample RMS-enabled application that takes you through the basic steps each RMS-enabled application should perform when protecting and consuming restricted content.
  • RmsDocumentInspector, herhangi bir RMS korumalı dosya için, içerik kimliği veya kullanıcı hakları gibi bilgileri verebilecek bir araçtır.RmsDocumentInspector is a tool can give information about any RMS protected file such as content-id or user rights.

Geliştirme ortamı kurulumuDevelopment environment setup

Aşağıdaki kılavuzlar, yaygın araçları kullanarak uygulama geliştirme ortamı için işletim sistemine özgü kurulum adımlarında size yol gösterir.The following guides lead you through OS specific setup steps for an application development environment using common tools.

iOS/OSX kurulumu Android kurulumu Windows Phone kurulumu Windows Hizmeti kurulumu Linux kurulumuiOS/OSX setup Android setup Windows Phone setup Windows Service setup Linux setup

Nasıl yapılır makaleleriHow-tos

Aşağıdaki konu başlıklarından her biri, uygulamanızı hayata geçirmenin belirli bir yönüyle ilgili yönergeleri temsil eder.Each of the following topics presents specific guidance for an aspect of implementing your application. Hizmet uygulamaları RMS SDK 2.x kullanılarak oluşturulur.Service applications are built using the RMS SDK 2.x. Kullanıcı uygulamaları RMS SDK 4.x kullanılarak oluşturulur.User applications are built using RMS SDK 4.x. Makalenin bağlantısı uygulama türü, hizmet, kullanıcı ile nitelenmiştir.The article link is attributed with the application type; service, user.

GenelGeneral

Güvenlik ve kimlik doğrulamasıSecurity and authentication

Yapılandırma ve performans yönetimiConfiguration and performance management

Giriş ve veriIntroduction and datasheets

Azure Information protection'a girişIntroduction to Azure Information Protection

Diğer kaynaklarOther resources

Destek makaleleriSupport articles

İleti Protokolü ve dosya biçimleriMessage protocol and file formats

Hakları yönetilen e-posta iletisiRights Managed email message

API başvurusuAPI reference

Önceki sürümlerPrevious versions

Ayrıca bkz.See also