Yenilikler ve Sürüm notlarıWhat's new and Release notes

YeniliklerWhat's new

Bu konuda, önemli değişiklikler ve özellikler bu yeni RMS SDK'sı v4.x sürümünde açıklanmaktadır.This topic outlines important changes and features in this new version of the RMS SDK v4.x.

Yeni Temmuz 2017New for July 2017

Temmuz sürümümüzü güncelleştirmesi düzeltme 4.2.5'artık SDK'ın artan dahil.The update for our July release included incrementing the revision of the SDK, now 4.2.5.

 • Android SDK'sı: Uygulamanız artık günlüğe kaydetme düzeyi üzerinde halindeyken ayarlamak Android SDK'sı.Android SDK: Your app can now set the logging level on-the-fly with the Android SDK. Daha fazla bilgi için nasıl yapılır: Hata ve performans günlüğünü etkinleştirmeFor more information, see How to: Enable error and performance logging
 • İOS SDK'sı, günlüğe kaydetme düzeyini desteklemiyor.The iOS SDK does not support logging level.
 • SDK artık bir NULL belirteç için bir hata döndürür.The SDK now returns an error for a NULL access token.

Ekim 2016 güncelleştirmesiOctober 2016 update

 • Birkaç uç hata düzeltmeleri uygulayın.Implement a few back-end bug fixes.
 • Apple iOS/OSX SDK için bitcode'u etkinleştir.Enable bitcode for the Apple iOS/OSX SDK.

Haziran 2016 güncelleştirmesiJune 2016 update

 • Modern kimlik doğrulaması için destek -getirir Active Directory Authentication Library ADAL tabanlı oturum açma için RMS özelliğinin tanıtıldığı uygulamalar.Support for Modern Authentication - brings Active Directory Authentication Library (ADAL)-based sign-in to RMS enlightened apps. Oturum açma multi-Factor Authentication (MFA) gibi özellikleri etkinleştirir, SAML tabanlı üçüncü taraf kimlik sağlayıcıları ile RMS istemci uygulamaları, akıllı kart ve sertifika tabanlı kimlik doğrulaması ve bu RMS gereksinimini kaldırır kullanan uygulamaların temel kullanın kimlik doğrulama protokolü.It enables sign-in features like Multi-Factor Authentication (MFA), SAML-based third-party Identity Providers with RMS client applications, smart card, and certificate-based authentication and it removes the need for RMS enlightened apps to use the basic authentication protocol.
 • Belge İzleme desteği: Geliştiriciler artık, uygulamalarında belge koruması gerçekleştirirken belge izlemeyi etkinleştirebilirDocument Tracking support - developers can now enable document tracking when protecting document in their apps
 • Performans iyileştirmeleriPerformance improvements
 • Hata düzeltmeleriBug fixes

Aralık 2015 güncelleştirmesiDecember 2015 update

Bu sürümle, cihazlar için RMS SDK artık 4.2 sürümüdür ve şunları ekler:With this release, the RMS SDK for devices is now at version 4.2 and adds:

Temmuz 2015 Güncelleştirmesi - Linux / C++ geliştirme desteği eklerJuly 2015 Update - Adds support for Linux / C++ development

Bu sürüm aşağıdaki güncelleştirmeleri ekler:This release adds the following updates:

 • Linux platformlar için RMS SDK 4.1RMS SDK 4.1 for Linux platforms

  Daha fazla bilgi için, bkz. Başlarken.For more information, see Get started.

Mayıs 2015 Güncelleştirmesi - Günlük kaydı denetimi eklerMay 2015 Update - Adds logging control

Bu sürüm aşağıdaki güncelleştirmeler için destek ekler:This release adds support for the following updates:

Şubat 2015 Güncelleştirmesi - Windows Mağazası uygulama desteği eklerFebruary 2015 Update - Adds Windows Store application support

Bu sürüm, Windows Store uygulamaları için destek ekler ve Windows Phone, Android ve RMS SDK 4.1 iOS/OS X sürümünde işlevsel eşlik sağlar.This release adds support for Windows Store applications and provides functional parity with the Windows Phone, Android, and iOS/OS X release of the RMS SDK 4.1.

Ocak 2015 Güncelleştirmesi - WinPhone platform desteği eklerJanuary 2015 Update - Adds WinPhone platform support

Bu sürüm, Windows Phone işletim sistemi için destek ekler ve RMS SDK 4.1 Android ve iOS/OS X sürümünde işlevsel eşlik sağlar.This release adds support for the Windows Phone operating system and provides functional parity with the Android and iOS/OS X release of the RMS SDK 4.1.

Ekim 2014 Güncelleştirmesi - Microsoft RMS SDK 4.1 yükseltmesiOctober 2014 Update - Upgrade to Microsoft RMS SDK 4.1

RMS SDK 4.1 sürümü, Google Android ve Apple iOS ekler / OS X’e aşağıdaki yeni özellikleri ekler.The version 4.1 release of the RMS SDK adds the following new features to the Google Android and Apple iOS / OS X.

 • Android ve iOS/OS X, SDK davranışlarının kullanıcı onayını sağlayan, kullanıcı izni işlemeye yönelik SDK API'si uzantıları.Android and iOS/OS X SDK API extensions for user consent processing, allowing user confirmation of SDK behaviors. Şu anda, belge izleme ve bilinmeyen AD RMS hizmeti URL'lerine erişme, desteklenen onay türleridir.Currently, document tracking and accessing unknown AD RMS service URLs are the supported consent types.

  Daha fazla bilgi için örnek olarak bkz. ConsentCallback arabirimi Android API sürümü.For more information, see as example, the Android API version of ConsentCallback interface.

 • iOS 8 ve OS X 10.10 (Yosemite) artık desteklenmektedir.iOS 8 and OS X 10.10 (Yosemite) are now supported. Xcode 6 ile gerektirilen birkaç özellik adı değişikliği de olmuştur.There have also been a few property name changes required by Xcode 6.

  Örneğin; MSUserPolicy.name, MSUserPolicy.policyName olarak değiştirildi.Example; MSUserPolicy.name changed to MSUserPolicy.policyName.

Sürüm notlarıRelease notes

Bu bölümde, geliştirici olarak haberdar olmanız gereken, Microsoft Rights Management SDK 4.x API’lerinin geçerli ve önceki sürümleri hakkında bilgiler özetlenmektedir.This section outlines information about the current and previous releases of the Microsoft Rights Management SDK 4.x APIs that you, as a developer, want to be aware of.

AD RMS SDK 4.1 - iOS / OS X ve Android platformları Genel Kullanılabilirlik SürümüAD RMS SDK 4.1 - iOS / OS X and Android platforms Global Availability Release

 • AD RMS desteği - BT yöneticileri, yeni AD RMS sunucusunun mobil cihaz uzantılarıyla RMS etkin uygulamaları mobil cihazlarda kullanabilir.AD RMS support - IT administrators can use RMS enabled apps on mobile devices with the new AD RMS server's mobile device extensions.
 • Çevrimdışı kullanım -son kullanıcıların, RMS korumalı verileri çevrimdışından erişebilir.Offline Consumption - end users can access RMS protected data offline.
 • Ayrı Kimlik Doğrulama: Geliştiriciler, Azure RMS ve AD RMS için kendi kimlik doğrulama kitaplıklarını kullanabilir (veya önerilen Azure AD Kimlik Doğrulama Kitaplığı’nı (ADAL) kullanabilir).Segregated Auth - developers can use their own authentication library for Azure RMS and AD RMS (or use the recommended Azure AD Authentication Library (ADAL)).
 • Ayrı UI - geliştiriciler, RMS korumalı belgeleri korumak ve kullanmak için, kendi kullanıcı arabirimlerini kullanabilir.Segregated UI - developers can build their user interface to protect and consume RMS protected documents.
 • Yeniden tasarlanmış API -geliştiricilerin keyfini çıkarabilir basit ve saydam bir şifrelenmesi ve şifre çözme API'SİNİN, minimum çabayla tutarlı RMS davranışları ve kullanıcı deneyimi sağlar.Redesigned API - developers can now enjoy a straightforward and transparent encryption and decryption API, which provides consistent RMS behaviors and user experience, with minimum effort.

Tüm platformlar için ortakCommon to all platforms

 • RMS SDK 4.x API’leri iş parçacığı açısından güvenli değildir.The RMS SDK 4.x APIs are not thread-safe.

AndroidAndroid

 • Bir Amazon® Kindle cihazında .ptxt eklerini görüntülemek için örnek bir uygulama kullandığınızda, dosyayı görüntülemek için önce onu indirmeniz gerekiyor.When you use a sample app on an Amazon® Kindle device to view .ptxt attachments, you must first download the file before you view it.

  Çözüm -bilinen bir sorun daha sonra ele alınacaktır.Solution - a known issue that will be addressed later.

 • Birden çok kopyaya izin veriliyorsa, SDK kullanan bir uygulama çökebiliyor.An application that uses the SDK may crash if multi-instance is allowed.

  Çözüm - Uygulamanın, Android API’ye birden çok kopyalı çağrıya izin vermediğinden emin olun.Solution - Make sure the application does not allow multi-instance calls to the Android API.

 • Ne zaman kullanmam ProtectedFileOutputStream.write (byte[ ] array, int offset, int length) farklı bir uzunlukta yöntemi array.length değeri kullanamıyorum için Daha sonra SDK kullanırken içeriği kullanır.When I use the ProtectedFileOutputStream.write( byte[] array, int offset, int length ) method with a length different from the array.length value, I am not able to consume the content later using the SDK.

  Çözüm - Bu, bilinen bir sorundur.Solution - This is a known issue. Bu sorundan kaçınmak için, her zaman uzunluk parametresiyle aynı uzunluk değerine sahip bir byte [] dizisi geçirin veya ProtectedFileOutputStream.write(byte[] array) metodunu kullanın.To mitigate it, either always pass a byte [] array with the same length value as the length parameter, or use the ProtectedFileOutputStream.write(byte[] array) method.

iOS ve OS XiOS and OS X

 • iOS ve OS X SDK'larımızın desteklediği iki Portekizce lehçesi vardır.There are two dialects of Portuguese that our iOS and OS X SDKs support. Ne yazık ki bir hata nedeniyle şu anda ilk yerelleştirme tamamen desteklemiyoruz.Unfortunately, due to a bug, we do not currently support the first localization completely. Bu hata nedeniyle, Portekizce tam olarak desteklenmemektedir.Because of this bug, Portuguese is not fully supported. Metinlerin çoğu çevrilmiş durumdadır, ancak kullanıcı arabirimi tam olarak çevrilmemiştir.Most of the text is translated, but not the UI.

  1. PortekizcePortuguese

  2. Portekizce (Portekiz)Portuguese (Portugal)

yalnızca iOSiOS only

 • RMS SDK 4.x, ağ etkinliği göstergesini göstermiyor.The RMS SDK 4.x does not show the network activity indicator.

  Apple İnsan Arabirimi yönergelerine göre iOS için bilinen bir isteğe bağlı davranış budur.This is a known optional behavior for iOS according to the Apple Human Interface Guidelines.

yalnızca OS XOS X only

 • RMS SDK 4.x, ağ etkinliği göstergesini göstermiyor.The RMS SDK 4.x does not show the network activity indicator.

  Apple İnsan Arabirimi yönergelerine göre OS X için bilinen bir isteğe bağlı davranış budur.This is a known optional behavior for OS X according to the Apple Human Interface Guidelines.

 • Çözüm - OS X SDK kitimizi kullanarak birden çok belge arabirimi (MDI) uygulaması oluşturmak için, aşağıdaki yönergeleri kullanın.Solution - To create a multiple document interface (MDI) application using our OS X SDK, use the following guidance.

  Aşağıdaki yöntemler aynı anda çalıştırılmamalıdır.The following methods must not be run concurrently. Yürütme tamamlanma durumunu izlemek için belirtildiği gibi tamamlama bloğu yaklaşımını kullanın.In order to monitor for execution completion, use the completion block approach as noted.

Not  MDI uygulamaları iOS API arabirimiz tarafından desteklenmiyor.Note  MDI applications are not supported by our iOS API.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

Tüm platformlarAll platforms

Q: Göremiyorum bir özel izinler koruma iş akışında seçimi Arabirimi.Q: I don’t see a Custom Permissions selection UI in the protection workflow. Neden?Why?

A: Bu bilinen bir sorundur ve daha sonra ele alınacaktır.A: This is a known issue and will be addressed later.

Q: SDK deneyin ve örnek uygulama için yeni kuruluş kiracılarını nasıl alabilirim?Q: How do I get new organizational tenants to try out the SDK and sample applications?

A: Azure AD RMS test kuruluşları için kimlik bilgileri istemek için e-posta göndermek için rmcstbeta@microsoft.com.A: To request credentials for Azure AD RMS test organizations, send email to rmcstbeta@microsoft.com.

Q: Göremiyorum test hiyerarşisi tartışması belgelerinde.Q: I don’t see any test hierarchy discussion here in the documentation. Neden?Why?

A: Yeni AD RMS SDK'ları ile test hiyerarşisi kavramı yoktur.A: There is no test hierarchy concept with the new AD RMS SDKs. Her zaman üretim hiyerarşisiyle çalışacaksınız.You will always work with the production hierarchy.

Q: RMS SDK 2.1 sürümünde, bilgi koruması uygulayan her uygulama için oluşturulmuş bir bildirim gerekiyordu.Q: In the 2.1 version of the RMS SDK, a generated manifest was needed for each application implementing information protection. Bu, SDK 4.0 ve üzeri sürümleri için hala geçerli mi?Is this still true for the 4.0 and later versions of the SDK?

A: Hayır, bildirimler artık Rights Management SDK 3.0 ve sonraki sürümleri gereklidir.A: No, manifests are no longer needed for the 3.0 and later versions of the Rights Management SDK.

AndroidAndroid

Q: Hangi geliştirme ortamlarıyla SDK'sı ile test edilmiştir?Q: Which development environments has the SDK been tested with?

A: Eclipse Juno kullanarak Google API 15 ve üzeri.A: Eclipse Juno using Google API 15 and above.

Q: UI iş parçacığından cancel() iptal yöntemini arayabilirim?Q: Can I call cancel() a cancel method from the UI thread? A: Ağ bağlantısını durdurabileceği bir UI olmayan iş parçacığından cancel() çağırmanız gerekir.A: You should call cancel() from a non-UI thread, as it may abort network a connection.

iOSiOS

Q: SDK geliştirme için hangi platformlar doğrulandı?Q: Which platforms were verified for SDK development?

A: İOS 7 ve üzeri ile Xcode 5.0.A: Xcode 5.0 with iOS 7 and later.

Q: Yine de işlemin tamamlandığına bildirimi aldım ancak ben bir işlem üzerinde cancel() yöntemini çağrılır.Q: I called a cancel() method on an operation, however I still got notification that the operation completed. Neden?Why?

A: Bir iptal etme işlemi mümkün olduğu kadar iyi çalıştırılır, böylece tüm işlemleri iptal edilebilir.A: Not all operations can be canceled, so a cancellation operation is executed as best as is possible.

OS xOS x

Q: Örnek uygulama altyapısı Xcode 5'e uyarlanmış, Xcode 4.6 ile çalışabilmeniz için?Q: Sample app framework is adapted to Xcode 5, can I work with Xcode 4.6?

Y: OS X SDK yalnızca Xcode 4.6 ve üzeriyle ve OS X 10.8 ve üzeriyle çalışır.A:The OS X SDK works with Xcode 4.6 and later only, as well as OS X 10.8 and later.