Desteklenen dosya biçimleriSupported file formats

Dosya API'si, yerel biçimleri ve Pfile biçimini destekler.The File API supports native and Pfile formats.

Desteklenen Dosya BiçimleriSupported File Formats

Geçerli Dosya API'si sürümü, MS Office dosyaları ve Taşınabilir Belge Dosyaları (PDF) için yerel korumayı, diğer tüm dosya biçimleri için PFile korumasını destekler.The current version of the File API supports native protection for Microsoft Office files, Portable Document Files (PDF) and PFile protection for all other file formats. PDF dosyalarına isteğe bağlı olarak PFile koruması uygulanabilir.PDF files can optionally have PFile protection applied.

  • Yerel koruma.Native protection. Yerel koruma uygulandığında dosya, MIME türüne (dosya adı uzantısı) dayalı olan bir AD RMS dosya biçimine şifrelenir.In native protection, the file is encrypted to an AD RMS file format that is based its MIME type (file name extension). Dosya API'si kullanılarak yerel olarak korunan dosyalar, AD RMS özellikli ve yerel koruma kullanan uygulamalar (ör. Office 2013, Office 2010, FoxIt PDF okuyucusu) tarafından beklenen biçimle tutarlıdır.Files that are natively protected using File API are consistent with the format expected by AD RMS enabled applications that use native protection; for example, Office 2013, Office 2010, and FoxIt PDF reader. Yerel koruma yalnızca Office dosyaları, PDF dosyaları ve belirli birkaç diğer dosya türü için desteklenir.Native protection is supported only on Office files, PDF files, and a select number of other file types. Yerel korumanın desteklendiği dosya türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosya API’si yapılandırması.For more information about the file types on which native protection is supported, see File API configuration.
  • PFile koruması.PFile protection. PFile koruması uygulandığında dosyalar, AD RMS Korumalı Dosya (PFile) biçimi kullanılarak şifrelenir.In PFile protection, files are encrypted using AD RMS Protected File (PFile) format. Dosya, .pfile uzantılı bir dosyaya şifrelenir.The file is encrypted to a file with an extension of .pfile. PFile koruması, Office dosyaları dışındaki tüm dosya biçimleri için desteklenir.PFile protection is supported for all file formats except Office files.

Yöneticiler, dosya adı uzantılarına göre dosyaların korunup korunmayacağını ve nasıl korunması gerektiğini yapılandırmak üzere kayıt defteri anahtarları ayarlayabilir.Administrators can set registry keys to configure whether and how files should be protected based on their file name extension. Dosya API’si kullanılırken dosya korumanın yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosya API’si yapılandırması.For more information about how to configure file protection when using File API, see File API configuration.