Windows Phone kurulumuWindows Phone setup

Windows Phone uygulamaları, Azure Active Directory Rights Management (AAD RM) kullanarak kendi uygulamalarında tümleşik bilgi korumasını etkinleştirmek için Microsoft Rights Management SDK 4.2 kullanabilir.Windows Phone applications can use the Microsoft Rights Management SDK 4.2 to enable integrated information protection in their application by using the Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).

Bu konu, kendi yeni uygulamalarınızı oluşturmak için ortamınızı kurma konusunda size yol gösterir.This topic will guide you through setting up your environment for creating your own new apps .

ÖnkoşullarPrerequisites

Yazılım geliştirme sisteminizde aşağıdaki yazılımların olması gerekir:You must have the following software on your development system:

API güncelleştirmeleri, cihaz ve ortam bilgileri, sürüm notları ve sık sorulan sorular (SSS) hakkında bilgi için Yenilikler konusunu okumanızı öneririz.Read the What's new topic for information on API updates, device and environment information, release notes and frequently asked questions (FAQ).

Windows Phone Dev Center’daki Windows Phone geliştirme kılavuzundaki bilgileri gözden geçirin.Review the information in the Windows Phone development guide at the Windows Phone Dev Center.

Geliştirme ortamınızı yapılandırmaConfiguring your development environment

 • Visual Studio’yu açın.Open Visual Studio.

 • Dosya’ya tıklayın.Click File. Dosya menüsünde Yeni ve Proje’ye sırasıyla tıklayın.On the File menu, click New, and then click Project.

 • Yeni Proje iletişim kutusunda, Visual C# öğesini seçin ve Boş Uygulama (Windows Phone) öğesini seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.In the New Project dialog box, select Visual C#, select Blank App (Windows Phone), and then click OK.

  Yeni proje oluşturma

 • Çözüm Gezgini’nde, projenize sağ tıklayın ve ardından Başvuru Ekle iletişim kutusunu açmak için Başvuru Ekle’yi seçin.In Solution Explorer, right-click your project, and then select Add Reference to open the Add Reference dialog box.

  Başvuru ekleme

 • Başvuru Ekle iletişim kutusunun sol alt kısmında Gözat’a tıklayın ve paketi ayıkladığınız klasörde yer alan Microsoft.RightsManagement.dll dosyasını seçin.Click Browse on the lower left of the Add Reference dialog box and select the Microsoft.RightsManagment.dll file that is located in the folder you extracted the package in.

 • Yönetilen Uygulamalar - Yönetilen uygulama oluşturmak için, bu başvuruyu eklemeniz; Windows 8.1->Uzantılar’ı seçmeniz ve Windows için Windows Visual C++ Çalışma Zamanı Paketi kutusunu işaretlemeniz gerekirManaged Apps - For building a managed app, you will have to add this reference; select Windows 8.1->Extensions and check the box for Windows Visual C++ Runtime Package for Windows

  Uzantılar ekleme

 • Özellikler Ekleme - SDK'yı kullanmak için uygulamanıza “İnternet (İstemci ve Sunucu)" özelliği gerekir.Adding Capabilities - Your application will need the "Internet (Client & Server)" capability to use the SDK. Bu özelliği uygulamanıza eklemek için, projede Package.appxmanifest dosyasını açın ve eklemek için Özellikler sekmesine gidin.To add this capability to your app, open the Package.appxmanifest file in the project and navigate to the Capabilities tab to add.

Şimdi kendi yeni Windows Phone uygulamalarınızı oluşturmaya hazırsınız.You are now ready to create your own new Windows Phone apps.

Ayrıca Bkz.See Also

Kullanmaya başlamaGet started

YeniliklerWhat's new

Temel kavramlarCore concepts

Windows Phone geliştirmeWindows Phone development

Windows API BaşvurusuWindows API Reference

Visual Studio 2012Visual Studio 2012

Windows Phone SDKWindows Phone SDK