3. adım: İstemciyi yüklemeStep 3: Install the client

İçin geçerlidir: Azure Information ProtectionApplies to: Azure Information Protection

Bu adımda, yapılandırdığınız ilkenin bir Windows bilgisayarına Office uygulamalarını indirmesi ve bu uygulamalardaki etiketleri görüntülemesi için Azure Information Protection istemcisini yükleyeceksiniz.In this step, you'll install the Azure Information Protection client so that the policy you've just configured will download to a Windows PC, and display the labels in Office applications.

Azure Information Protection istemcisini yüklemeInstall the Azure Information Protection client

  1. Office olan Bilgisayara yüklenip (ancak Word'ün açık değil), Git Microsoft İndirme Merkezi ve indirme AzInfoProtection.exe.On a PC that has Office installed (but Word is not currently open), go to the Microsoft download center and download AzInfoProtection.exe.

  2. Az önce indirdiğiniz yürütülebilir dosyayı çalıştırın ve istemciyi yüklemek için istemleri izleyin.Run the executable that you've just downloaded, and follow the prompts to install the client.

    Bu öğretici açısından az önce yapılandırdığımız ilke Azure’den indirileceği ve yüklüyse tanıtım amaçlı bir ilkenin yerine geçeceği için, tanıtım amaçlı yüklemeyi seçip seçmediğiniz önemli değildir.For this tutorial, it doesn't matter whether you select the option to install a demo policy, because our policy that we've just configured will be downloaded from Azure and replace the demo policy if installed. Ancak, Azure Information Protection’a bağlanmadan yalnızca varsayılan etiketleri denemek istiyorsanız, tanıtım amaçlı ilkeyi kullanabilirsiniz.However, you could use the demo policy option if you just wanted to experience the default labels without connecting to Azure Information Protection.

Yüklemeyi doğrulamaVerify the installation

Word uygulamasında yeni bir boş belge açarak yüklemenin başarılı olduğunu doğrulayın. Bu aşamada belgeyi kaydetmeyin.Verify that the installation was successful by opening Word and a new, blank document (do not save it at this time). Kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz istenirse, genel yönetici hesabınızın bilgilerini girin.If you are prompted to enter your user name and password, enter the details for your global administrator account.

İstemciyi ilk kez yüklediyseniz temel yönergeler içeren bir Tebrikler sayfası görürsünüz.If this is the first time that you've installed the client, you'll see a Congratulations page with basic instructions. Sayfayı okuduktan sonra Kapat’a tıklayın.After you have read it, click Close.

Belge yüklendiğinde iki yeni şey görmeniz gerekir:When the document loads, you should see two new things:

Azure Information Protection hızlı başlangıç öğreticisi 3. adım - istemci yüklendi

  • Giriş sekmesinde, üzerinde Koru adlı bir düğme olan yeni bir Koruma grubu.On the Home tab, a new Protection group, with a button named Protect.

    Koru > Yardım ve Geri Bildirim’e tıklayın ve Microsoft Azure Information Protection iletişim kutusunda istemci durumunuzu doğrulayın.Click Protect > Help and Feedback, and in the Microsoft Azure Information Protection dialog box, confirm your client status. Bağlı kullanıcı olarak kullanıcı adınızı gösteriyor olmalıdır.It should display Connected as and your user name. Ayrıca son bağlantının tarih ve saati ile Information Protection ilkesinin yüklendiği tarihi görmeniz gerekir.In addition, you should also see a recent time and date for the last connection and when the Information Protection policy was installed. Görüntülenen kullanıcı adınızın kiracınız için doğru olduğundan emin olun.Verify that your displayed user name is correct for your tenant.

  • Şeridin altında yeni bir çubuk: Information Protection çubuğu.A new bar under the ribbon; the Information Protection bar. Başlığı görüntüler duyarlılıkve Azure portalında gördüğümüz etiketler.It displays the title of Sensitivity, and the labels that we saw in the Azure portal.

Azure Information Protection’ın nasıl çalıştığını görmek için artık hazırsınız.You’re now ready to see Azure Information Protection in action.

Daha fazla bilgi istiyorsanızIf you want more information Ek bilgilerAdditional information
Azure Information Protection istemcisini yükleme hakkındaAbout installing the Azure Information Protection client Azure Information Protection istemcisini indirme ve yüklemeDownload and install the Azure Information Protection client
Azure Information Protection istemcisine ilişkin yönetici yönergeleriAdmin instructions for the Azure Information Protection client Azure Information Protection istemcisi yönetici kılavuzuAzure Information Protection client administrator guide