AADRM PowerShell modülünü yüklemeInstalling the AADRM PowerShell module

Uygulama hedefi: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Azure Information Protection'dan Azure Rights Management hizmeti için Windows PowerShell modülünü yüklemenize yardımcı olması için aşağıdaki bilgileri kullanın.Use the following information to help you install the Windows PowerShell module for the Azure Rights Management service from Azure Information Protection. Bu modülün adı AADRM’dir.The name of this module is AADRM.

Azure Rights Management hizmetini İnternet bağlantısı olan ve sonraki bölümde listelenen önkoşulları karşılayan herhangi bir bilgisayarı kullanarak komut satırından yönetmek için bu PowerShell modülünü kullanabilirsiniz.You can use this PowerShell module to administer the Azure Rights Management service from the command line by using any computer that has an Internet connection and that meets the prerequisites listed in the next section. Azure Rights Management için Windows PowerShell, otomasyon için komut dosyalarını destekler veya gelişmiş yapılandırma senaryoları için gerekli olabilir.Windows PowerShell for Azure Rights Management supports scripting for automation or might be necessary for advanced configuration scenarios. Yönetim görevleri ve modülün desteklediği yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell Kullanarak Azure Rights Management’ı Yönetme.For more information about the administration tasks and configurations that the module supports, see Administering Azure Rights Management by Using Windows PowerShell.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu tabloda yükleme ve Azure Information protection'dan Azure Rights Management hizmeti için AADRM PowerShell modülünü kullanma önkoşulları listelenmektedir.This table lists the prerequisites to install and use the AADRM PowerShell module for the Azure Rights Management service from Azure Information Protection.

GereksinimRequirement Daha fazla bilgiMore information
Windows PowerShell'in en düşük sürümü: 3,0Minimum version of Windows PowerShell: 3.0 Yazarak çalıştırmakta olduğunuz Windows PowerShell sürümü onaylayabilirsiniz $PSVersionTable bir PowerShell oturumunda.You can confirm the version of Windows PowerShell that you are running by typing $PSVersionTable in a PowerShell session.

Windows PowerShell daha sonraki bir sürümünü yüklemeniz gerekiyorsa, bkz. mevcut Windows PowerShell yükseltme.If you need to install a later version of Windows PowerShell, see Upgrading existing Windows PowerShell.
Microsoft .NET Framework'ün en düşük sürümü: 4,5Minimum version of the Microsoft .NET Framework: 4.5

Not: Microsoft .NET Framework'ün bu sürümü daha sonraki işletim sistemlerine eklenen olduğundan yalnızca istemci işletim sisteminiz Windows 8.0'dan küçük ya da sunucu işletim sisteminiz Windows Server 2012'den küçük el ile yüklemeniz gerekir.Note: This version of the Microsoft .NET Framework is included with the later operating systems, so you should need to manually install it only if your client operating system is less than Windows 8.0 or your server operating system is less than Windows Server 2012.
Microsoft .NET Framework'ün en düşük sürümü zaten yüklü değilse, Microsoft .NET Framework 4.5 sürümünü indirebilirsiniz.If the minimum version of the Microsoft .NET Framework is not already installed, you can download Microsoft .NET Framework 4.5.

Microsoft .NET Framework'ün bu en düşük sürümü AADRM modülünün kullandığı sınıfların bazıları için gereklidir.This minimum version of the Microsoft .NET Framework is required for some of the classes that the AADRM module uses.

AADRM modülünün 2.5.0.0 sürümünden itibaren Microsoft Online Services oturum açma Yardımcısı artık gerekli değildir.Starting with version 2.5.0.0 of the AADRM module, the Microsoft Online Services Sign-In Assistant is no longer required.

Not

Azure Rights Management yönetim aracı ile AADRM modülünün sürümünü yüklediyseniz, kullanın programlar ve Özellikler kaldırmak için Windows Azure AD Rights Management Administration önce PowerShell Galerisi'nden AADRM modülünün en son sürümünü yükleyin.If you installed a version of the AADRM module with the Azure Rights Management Administration Tool, use Programs and Features to uninstall Windows Azure AD Rights Management Administration before you install the latest version of the AADRM module from the PowerShell Gallery.

AADRM modülünü yüklemeHow to install the AADRM module

AADRM modülü için geçmiştir PowerShell Galerisi ve Microsoft Download Center'dan gelen artık kullanılamıyor.The AADRM module has moved to the PowerShell Gallery and is no longer available from the Microsoft Download Center.

PowerShell Galerisi'nde yeni başlıyorsanız bkz PowerShell Galerisi ile çalışmaya başlama.If you're new to the PowerShell Gallery, see Get Started with the PowerShell Gallery. PowerShellGet modülü ve NuGet sağlayıcısı yüklenmesini içeren galeri gereksinimlerine yönelik yönergeleri izleyin.Follow the instructions for the gallery requirements, which include installing the PowerShellGet module and the NuGet provider.

PowerShell galerisinde AADRM modülle ilgili ayrıntıları görmek için ziyaret AADRM sayfa.To see details about the AADRM module on the PowerShell Gallery, visit the AADRM page.

AADRM modülünü yüklemek için bir PowerShell oturumu başlatın yönetici olarak çalıştır seçeneği ve türü:To install the AADRM module, start a PowerShell session with the Run as Administrator option, and type:

Install-Module -Name AADRM

Güvenilmeyen bir depodan yükleme hakkında uyarılırsınız ise e basabilirsiniz.If you are warned about installing from an untrusted repository, you can press Y to confirm. Veya, N tuşlarına basın ve PowerShell Galerisi komutunu kullanarak güvenilen bir depo yapılandırma Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted AADRM modülü yüklemek için komutu yeniden çalıştırın.Or, press N and configure the PowerShell Gallery as a trusted repository by using the command Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted and then rerun the command to install the AADRM module.

Galeriden yüklü AADRM modülünün önceki bir sürümü varsa, en son sürüme yazarak güncelleştirin:If you have a previous version of the AADRM module installed from the Gallery, update it to the latest by typing:

Update-Module -Name AADRM

Sonraki adımlarNext steps

Bir Windows PowerShell oturumunda yüklü modülün sürümünü doğrulayın.In a Windows PowerShell session, confirm the version of the installed module. Bu denetim, özellikle de eski bir sürümden yükselttiyseniz önemlidir:This check is particularly important if you upgraded from an older version:

(Get-Module AADRM –ListAvailable).Version

Not: Bu komut başarısız olursa, ilk çalıştırma Import-Module AADRM.Note: If this command fails, first run Import-Module AADRM.

Hangi cmdlet'lerin kullanılabilir olduğunu görmek için şunu yazın:To see which cmdlets are available, type the following:

Get-Command -Module AADRM

Belirli bir cmdlet’e yönelik Yardım menüsünü görmek için Get-Help <cmdlet_name> komutunu; Microsoft belgeleri sitesindeki en son yardım konularını görmek içinse -online parametresini kullanın.Use the Get-Help <cmdlet_name> command to see the Help for a specific cmdlet, and use the -online parameter to see the latest help on the Microsoft documentation site. Örneğin:For example:

Get-Help Connect-AadrmService -online

Daha fazla bilgi için:For more information:

Azure Rights Management hizmeti yapılandıran herhangi bir komut çalıştırabilmeniz için önce kullanarak hizmete bağlanmanız gerekir Connect-AadrmService cmdlet'i.Before you can run any commands that configure the Azure Rights Management service, you must connect to the service by using the Connect-AadrmService cmdlet. Yapılandırma komutlarınızı çalıştırmayı tamamladığınızda Disconnect-AadrmService cmdlet'ini kullanarak hizmet bağlantısını kesmek en iyi yöntemdir.When you have finished running your configuration commands, as a best practice, disconnect from the service by using the Disconnect-AadrmService cmdlet. Bağlantıyı kesmezseniz bağlantı bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak kesilir.If you do not disconnect, the connection is automatically disconnected after a period of inactivity. Otomatik bağlantı kesme davranışı nedeniyle bir PowerShell oturumu sırasında zaman zaman yeniden bağlanmanız gerekebilir.Because of the automatic disconnection behavior, you might find that you need to occasionally reconnect in a PowerShell session.

Not

Azure Rights Management hizmeti henüz etkinleştirilmediyse, bu işlemi hizmete bağlandıktan sonra, Enable-Aadrm cmdlet'ni kullanarak yapabilirsiniz.If the Azure Rights Management service is not yet activated, you can do this after you have connected to the service, by using the Enable-Aadrm cmdlet.