Yönetici Kılavuzu: Azure Information Protection istemcisi tarafından desteklenen dosya türleriAdmin Guide: File types supported by the Azure Information Protection client

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, windows Server 2019, windows Server 2016, windows Server 2012 R2, windows Server 2012Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Yönergeler: Windows için Azure Information Protection istemcisiInstructions for: Azure Information Protection client for Windows

Azure Information Protection istemcisi belge ve e-postalara aşağıdakileri uygulayabilir:The Azure Information Protection client can apply the following to documents and emails:

 • Yalnızca sınıflandırmaClassification only

 • Sınıflandırma ve korumaClassification and protection

 • Yalnızca korumaProtection only

Azure Information Protection istemci, bazı dosya türlerinin içeriğini, iyi bilinen hassas bilgi türlerini veya tanımladığınız normal ifadeleri kullanarak da inceleyebilir.The Azure Information Protection client can also inspect the content of some file types using well-known sensitive information types or regular expressions that you define.

Azure Information Protection istemcisinin desteklediği dosya türlerini denetlemek, farklı koruma düzeylerini anlamak ve varsayılan koruma düzeyini değiştirmek ve hangi dosyaların otomatik olarak dışlanacağını belirlemek için aşağıdaki bilgileri kullanın ( atlandı) sınıflandırmadan ve korumadan.Use the following information to check which file types the Azure Information Protection client supports, understand the different levels of protection and how to change the default protection level, and to identify which files are automatically excluded (skipped) from classification and protection.

Listelenen dosya türleri için, WebDav konumları desteklenmez.For the listed file types, WebDav locations are not supported.

Yalnızca sınıflandırma için desteklenen dosya türleriFile types supported for classification only

Aşağıdaki dosya türleri korunmasa bile sınıflandırılabilirler.The following file types can be classified even when they are not protected.

 • Adobe Taşınabilir Belge Biçimi: .pdfAdobe Portable Document Format: .pdf

 • Microsoft Project: .mpp, .mptMicrosoft Project: .mpp, .mpt

 • Microsoft Publisher: .pubMicrosoft Publisher: .pub

 • Microsoft XPS: .xps .oxpsMicrosoft XPS: .xps .oxps

 • Görüntüler:. jpg,. jpe,. jpeg,. JIF,. JI,. jfi.Images: .jpg, .jpe, .jpeg, .jif, .jfif, .jfi. PNG,. tif,. tiffpng, .tif, .tiff

 • Autodesk Design Review 2013: .dwfxAutodesk Design Review 2013: .dwfx

 • Adobe Photoshop: .psdAdobe Photoshop: .psd

 • Digital Negative: .dngDigital Negative: .dng

 • Microsoft Office: aşağıdaki tablodaki dosya türleri.Microsoft Office: File types in the following table.

  Bu dosya türleri için desteklenen dosya biçimleri, şu Office programları için 97-2003 dosya biçimleri ve Office Open XML biçimleridir: Word, Excel ve PowerPoint.The supported file formats for these file types are the 97-2003 file formats and Office Open XML formats for the following Office programs: Word, Excel, and PowerPoint.

  Office dosya türüOffice file type Office dosya türüOffice file type
  .doc.doc

  .docm.docm

  .docx.docx

  .dot.dot

  .dotm.dotm

  .dotx.dotx

  .potm.potm

  .potx.potx

  .pps.pps

  .ppsm.ppsm

  .ppsx.ppsx

  .ppt.ppt

  .pptm.pptm

  .pptx.pptx

  . vdw.vdw

  . VSD.vsd
  . vsdm.vsdm

  .vsdx.vsdx

  . VSS.vss

  . VSSA.vssm

  .vst.vst

  . vstd.vstm

  .vssx.vssx

  . vstx.vstx

  .xls.xls

  .xlsb.xlsb

  .xlt.xlt

  .xlsm.xlsm

  .xlsx.xlsx

  .xltm.xltm

  .xltx.xltx

Ek dosya türleri de korunduklarında sınıflandırmayı destekler.Additional file types support classification when they are also protected. Bu dosya türleri için, sınıflandırma ve koruma Için desteklenen dosya türleri bölümüne bakın.For these file types, see the Supported file types for classification and protection section.

Örneğin, geçerli Varsayılan ilkede, genel etiket sınıflandırma uygular ve koruma uygulamaz.For example, in the current default policy, the General label applies classification and does not apply protection. Genel etiketi Sales. PDF adlı bir dosyaya uygulayabilirsiniz, ancak bu etiketi Sales. txt adlı bir dosyaya uygulayacaksınız.You could apply the General label to a file named sales.pdf but you could not apply this label to a file named sales.txt.

Aynı zamanda geçerli varsayılan ilkede, gizli \ tüm çalışanlar sınıflandırma ve koruma uygular.Also in the current default policy, the Confidential \ All Employees applies classification and protection. Bu etiketi Sales. PDF adlı bir dosyaya ve Sales. txt adlı bir dosyaya uygulayabilirsiniz.You could apply this label to a file named sales.pdf and a file named sales.txt. Ayrıca, sınıflandırma olmadan bu dosyalara yalnızca koruma uygulayabilirsiniz.You could also apply just protection to these files, without classification.

Koruma için desteklenen dosya türleriFile types supported for protection

Azure Information Protection istemcisi, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi iki farklı düzeyde korumayı destekler.The Azure Information Protection client supports protection at two different levels, as described in the following table.

Koruma türüType of protection YerelNative GenelGeneric
DescriptionDescription Yerel koruma, metin, görüntü, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) dosyaları, .pdf dosyaları ve bir Rights Management hizmetini destekleyen diğer uygulama dosyası türleri için hakların (izinlerin) şifrelenmesini ve zorlanmasını içeren güçlü bir koruma düzeyi sağlar.For text, image, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) files, .pdf files, and other application file types that support a Rights Management service, native protection provides a strong level of protection that includes both encryption and enforcement of rights (permissions). Genel koruma, diğer tüm uygulamalar ve dosya türleri için, .pfile dosya türünü kullanarak dosya kapsüllemeyi ve bir kullanıcının dosyayı açma yetkisi olup olmadığını doğrulama amaçlı kimlik doğrulamayı içeren bir koruma düzeyi sağlar.For all other applications and file types, generic protection provides a level of protection that includes both file encapsulation using the .pfile file type and authentication to verify if a user is authorized to open the file.
ProtectionProtection Dosya koruması şu yöntemlerle zorlanır:Files protection is enforced in the following ways:

- Korumalı içerik işlenmeden önce dosyayı e-posta aracılığıyla alan veya dosya ya da paylaşım izinleri aracılığıyla dosyaya erişen kullanıcıların kimlik doğrulaması başarılı olmalıdır.- Before protected content is rendered, successful authentication must occur for those who receive the file through email or are given access to it through file or share permissions.

-Ayrıca, içerik sahibi tarafından dosyalar korunurken ayarlanan kullanım hakları ve ilkeler, içerik Azure Information Protection Görüntüleyicisi 'nde (korumalı metin ve resim dosyaları için) veya ilgili uygulamada işlendiğinde zorlanır ( desteklenen diğer tüm dosya türleri için).- Additionally, usage rights and policy that were set by the content owner when the files were protected are enforced when the content is rendered in either the Azure Information Protection viewer (for protected text and image files) or the associated application (for all other supported file types).
Dosya koruması aşağıdaki yöntemlerle zorlanır:File protection is enforced in the following ways:

-Korumalı içerik işlenmeden önce, dosyayı açma yetkisi olan ve erişim izni olan kişiler için başarılı kimlik doğrulama gerçekleşmelidir.- Before protected content is rendered, successful authentication must occur for people who are authorized to open the file and given access to it. Yetkilendirme başarısız olursa dosya açılmaz.If authorization fails, the file does not open.

- İçerik sahibi tarafından ayarlanan kullanım hakları ve ilkeler, kullanıcıları hedeflenen kullanım ilkesi hakkında bilgilendirmek için görüntülenir.- Usage rights and policy set by the content owner are displayed to inform authorized users of the intended usage policy.

- Yetkili kullanıcılar dosyaları açtığında ve dosyalara eriştiğinde denetim günlüğü kaydı gerçekleşir.- Audit logging of authorized users opening and accessing files occurs. Ancak kullanım hakları zorlanmaz.However, usage rights are not enforced.
Dosya türleri için varsayılanDefault for file types Bu, aşağıdaki dosya türleri için varsayılan koruma düzeyidir:This is the default level of protection for the following file types:

- Metin ve resim dosyaları- Text and image files

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) dosyaları- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) files

- Taşınabilir belge biçimi (.pdf)- Portable document format (.pdf)

Ayrıntılı bilgiyi Sınıflandırma ve koruma için desteklenen dosya türleri bölümünde bulabilirsiniz.For more information, see the following section, Supported file types for classification and protection.
Bu, yerel koruma tarafından desteklenmeyen diğer tüm dosya türleri (.vsdx, .rtf, vb. gibi) için varsayılan korumadır.This is the default protection for all other file types (such as .vsdx, .rtf, and so on) that are not supported by native protection.

Azure Information Protection istemcisi tarafından uygulanan varsayılan koruma düzeyini değiştirebilirsiniz.You can change the default protection level that the Azure Information Protection client applies. Varsayılan koruma düzeyini yerelden genele, genelden yerele çevirebilir, hatta Azure Information Protection istemcisinin koruma uygulamasını engelleyebilirsiniz.You can change the default level of native to generic, from generic to native, and even prevent the Azure Information Protection client from applying protection. Daha fazla bilgi için bu makalede Dosyaların varsayılan koruma düzeyini değiştirme bölümünde bakın.For more information, see the Changing the default protection level of files section in this article.

Veri koruması, kullanıcı, bir yönetici tarafından yapılandırılmış bir etiketi seçtiğinde otomatik olarak uygulanabilir veya kullanıcılar, izin düzeylerini kullanarak kendi özel koruma ayarlarını belirleyebilir.The data protection can be applied automatically when a user selects a label that an administrator has configured, or users can specify their own custom protection settings by using permission levels.

Koruma için desteklenen dosya boyutlarıFile sizes supported for protection

Azure Information Protection istemcisinin koruma için desteklediği dosya boyutlarının üst sınırları vardır.There are maximum file sizes that the Azure Information Protection client supports for protection.

 • Office dosyaları için:For Office files:

  Office uygulamasıOffice application Desteklenen en büyük dosya boyutuMaximum file size supported
  Word 2007 (yalnızca AD RMS tarafından desteklenir)Word 2007 (supported by AD RMS only)

  Word 2010Word 2010

  Word 2013Word 2013

  Word 2016Word 2016
  32 bit: 512 MB32-bit: 512 MB

  64 bit: 512 MB64-bit: 512 MB
  Excel 2007 (yalnızca AD RMS tarafından desteklenir)Excel 2007 (supported by AD RMS only)

  Excel 2010Excel 2010

  Excel 2013Excel 2013

  Excel 2016Excel 2016
  32 bit: 2 GB32-bit: 2 GB

  64 bit: Yalnızca kullanılabilir disk alanı ve bellekle sınırlıdır64-bit: Limited only by available disk space and memory
  PowerPoint 2007 (yalnızca AD RMS tarafından desteklenir)PowerPoint 2007 (supported by AD RMS only)

  PowerPoint 2010PowerPoint 2010

  PowerPoint 2013PowerPoint 2013

  PowerPoint 2016PowerPoint 2016
  32 bit: Yalnızca kullanılabilir disk alanı ve bellekle sınırlıdır32-bit: Limited only by available disk space and memory

  64 bit: Yalnızca kullanılabilir disk alanı ve bellekle sınırlıdır64-bit: Limited only by available disk space and memory
 • Diğer tüm dosyalar için:For all other files:

  • Diğer dosya türlerini korumak ve Azure Information Protection görüntüleyicide bu dosya türlerini açmak için: en büyük dosya boyutu yalnızca kullanılabilir disk alanı ve bellekle sınırlıdır.To protect other file types, and to open these file types in the Azure Information Protection viewer: The maximum file size is limited only by available disk space and memory.

  • Korumasını kaldırma-RMSFile cmdlet 'ini kullanarak dosyaların korumasını kaldırmak için:. pst dosyaları için desteklenen en büyük dosya boyutu 5 GB 'dir.To unprotect files by using the Unprotect-RMSFile cmdlet: The maximum file size supported for .pst files is 5 GB. Diğer dosya türleri yalnızca kullanılabilir disk alanı ve bellekle sınırlıdırOther file types are limited only by available disk space and memory

   İpucu: büyük. pst dosyalarında korunan öğeleri aramanız veya kurtarmanız gerekiyorsa, bkz. eBulma Için korumasını kaldırma-RMSFile Kılavuzu.Tip: If you need to search or recover protected items in large .pst files, see Guidance for using Unprotect-RMSFile for eDiscovery.

Sınıflandırma ve koruma için desteklenen dosya türleriSupported file types for classification and protection

Aşağıdaki tabloda, Azure Information Protection istemcisi tarafından sağlanan yerel korumayı destekleyen ve sınıflandırılabilen dosya türlerinin alt kümesi listelenmiştir.The following table lists a subset of file types that support native protection by the Azure Information Protection client, and that can also be classified.

Bu dosya türlerinin ayrı olarak tanımlanmasının nedeni, yerel olarak korunduklarında özgün dosya adı uzantılarının değişmesi ve salt okunur hale gelmeleridir.These file types are identified separately because when they are natively protected, the original file name extension is changed, and these files become read-only. Dosyalar genel olarak korunduğunda, özgün dosya adı uzantıları her zaman .pfile olarak değişir.Note that when files are generically protected, the original file name extension is always changed to .pfile.

Uyarı

Dosya adı uzantılarına göre inceleyip işlem yapan güvenlik duvarları, Web proxy 'niz veya güvenlik yazılımınız varsa, bu yeni dosya adı uzantılarını desteklemek için bu ağ aygıtlarını ve yazılımlarını yeniden yapılandırmanız gerekebilir.If you have firewalls, web proxies, or security software that inspect and take action according to file name extensions, you might need to reconfigure these network devices and software to support these new file name extensions.

Özgün dosya adı uzantısıOriginal file name extension Korumalı dosya adı uzantısıProtected file name extension
.txt.txt .ptxt.ptxt
.xml.xml .pxml.pxml
.jpg.jpg .pjpg.pjpg
.jpeg.jpeg .pjpeg.pjpeg
.pdf.pdf . ppdf [1].ppdf [1]
.png.png .ppng.ppng
.tif.tif .ptif.ptif
.tiff.tiff .ptiff.ptiff
.bmp.bmp .pbmp.pbmp
.gif.gif .pgif.pgif
.jpe.jpe .pjpe.pjpe
.jfif.jfif .pjfif.pjfif
.jt.jt .pjt.pjt
Dipnot 1Footnote 1

Azure Information Protection istemcisinin en son sürümü ile, varsayılanolarak, korumalı PDF belgesinin dosya adı uzantısı. PDF olarak kalır.With the latest version of the Azure Information Protection client, by default, the file name extension of the protected PDF document remains as .pdf.

Aşağıdaki tabloda, Azure Information Protection istemcisi tarafından sağlanan yerel korumayı destekleyen ve sınıflandırılabilen dosya türlerinin geri kalanı listelenmektedir.The next table lists the remaining file types that support native protection by the Azure Information Protection client, and that can also be classified. Bunlar Microsoft Office uygulamalarında kullanılan dosya türleridir.You will recognize these as file types for Microsoft Office apps. Bu dosya türleri için desteklenen dosya biçimleri, şu Office programları için 97-2003 dosya biçimleri ve Office Open XML biçimleridir: Word, Excel ve PowerPoint.The supported file formats for these file types are the 97-2003 file formats and Office Open XML formats for the following Office programs: Word, Excel, and PowerPoint.

Bu dosya türlerinde, dosya Rights Management hizmeti tarafından korunduktan sonra dosya adı uzantısı aynı kalır.For these files, the file name extension remains the same after the file is protected by a Rights Management service.

Office tarafından desteklenen dosya türleriFile types supported by Office Office tarafından desteklenen dosya türleriFile types supported by Office
.doc.doc

.docm.docm

.docx.docx

.dot.dot

.dotm.dotm

.dotx.dotx

.potm.potm

.potx.potx

.pps.pps

.ppsm.ppsm

.ppsx.ppsx

.ppt.ppt

.pptm.pptm

.pptx.pptx

. vsdm.vsdm
.vsdx.vsdx

. VSSA.vssm

.vssx.vssx

. vstd.vstm

. vstx.vstx

.xla.xla

.xlam.xlam

.xls.xls

.xlsb.xlsb

.xlt.xlt

.xlsm.xlsm

.xlsx.xlsx

.xltm.xltm

.xltx.xltx

.xps.xps

Dosyaların varsayılan koruma düzeyini değiştirmeChanging the default protection level of files

Kayıt defterini düzenleyerek Azure Information Protection istemcisinin dosyaları koruma yöntemini değiştirebilirsiniz.You can change how the Azure Information Protection client protects files by editing the registry. Örneğin, yerel korumayı destekleyen dosyalara Azure Information Protection istemcisi tarafından genel koruma uygulanmasını zorlayabilirsiniz.For example, you can force files that support native protection to be generically protected by the Azure Information Protection client.

Bu işlemi şu sebeplerle yapmak isteyebilirsiniz:Reasons for why you might want to do this:

 • Yerel korumayı destekleyen bir uygulamaya sahip olmamaları durumunda tüm kullanıcıların dosyayı açabilmesini sağlamak.To ensure that all users can open the file if they don’t have an application that supports native protection.

 • Dosyalar üzerinde dosya adı uzantılarına göre işlem yapan ve yerel koruma için .pfile dosya adı uzantısına uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılabilen, ancak birden çok dosya adına uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılamayan güvenlik sistemlerine uyum sağlamak.To accommodate security systems that take action on files by their file name extension and can be reconfigured to accommodate the .pfile file name extension but cannot be reconfigured to accommodate multiple file name extensions for native protection.

Benzer şekilde, Azure Information Protection istemcisini varsayılan olarak genel korumalı olması gereken dosyalara yerel koruma uygulamaya zorlayabilirsiniz.Similarly, you can force the Azure Information Protection client to apply native protection to files that by default, would have generic protection applied. Bu eylem, RMS API 'Lerini destekleyen bir uygulamanız varsa uygun olabilir.This action might be appropriate if you have an application that supports the RMS APIs. Örneğin, iç geliştiricileriniz tarafından yazılan bir iş kolu uygulaması veya bağımsız yazılım satıcısı (ISV) tarafından satın alınan bir uygulama.For example, a line-of-business application written by your internal developers or an application purchased from an independent software vendor (ISV).

Azure Information Protection istemcisini dosyaların korunmasını engellemeye de (yerel veya genel koruma uygulamama) zorlayabilirsiniz.You can also force the Azure Information Protection client to block the protection of files (not apply native protection or generic protection). Örneğin, içeriğini işlemek üzere belirli bir dosyayı açabiliyor olması gereken bir otomatik uygulamanız veya hizmetiniz varsa, bu eylem gerekli olabilir.For example, this action might be required if you have an automated application or service that must be able to open a specific file to process its contents. Bir dosya türü için korumayı engellerseniz kullanıcılar söz konusu türdeki dosyaları korumak için Azure Information Protection istemcisini kullanamaz.When you block protection for a file type, users cannot use the Azure Information Protection client to protect a file that has that file type. Kullanıcılar dosyayı korumayı denediğinde, korumanın yönetici tarafından engellendiğini ve dosyayı koruma işlemini iptal etmeleri gerektiğini bildiren bir ileti görür.When they try, they see a message that the administrator has prevented protection and they must cancel their action to protect the file.

Azure Information Protection istemcisini, varsayılan olarak yerel korumalı olması gereken tüm dosyalara genel koruma uygulayacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki kayıt defteri düzenlemelerini yapın.To configure the Azure Information Protection client to apply generic protection to all files that by default, would have native protection applied, make the following registry edits. FileProtection anahtarı yoksa, bunu el ile oluşturmanız gerektiğini unutmayın.Note if the FileProtection key does not exist, you must manually create it.

 1. Aşağıdaki kayıt defteri yolu için * adlı bir anahtar oluşturun. Bu ad, tüm dosya adı uzantılarını belirtir:Create a new key named * for the following registry path, which denotes files with any file name extension:

  • Windows 32 bit sürümü için: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtectionFor 32-bit version of Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection

  • Windows 'un 64 bit sürümü için: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\MSIPC\FileProtection ve HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\MSIPC\FileProtectionFor 64-bit version of Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\MSIPC\FileProtection and HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection

 2. Yeni eklenen anahtarda (örneğin, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\*) Encryption adlı ve Pfile veri değerine sahip yeni bir dize değeri (REG_SZ) oluşturun.In the newly added key (for example, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\*), create a new string value (REG_SZ) named Encryption that has the data value of Pfile.

  Bu ayar, Azure Information Protection istemcisinin genel koruma uygulamasını sağlar.This setting results in the Azure Information Protection client applying generic protection.

Bu iki ayar, Azure Information Protection istemcisinin bir dosya adı uzantısına sahip olan tüm dosyalara genel koruma uygulamasını sağlar.These two settings result in the Azure Information Protection client applying generic protection to all files that have a file name extension. Bunu amaçlıyorsanız başka yapılandırma gerekmez.If this is your goal, no further configuration is required. Ancak, yerel olarak korunmaya devam etmesini istediğiniz belirli dosya türleri için özel durumlar tanımlayabilirsiniz.However, you can define exceptions for specific file types, so that they are still natively protected. Bunu yapmak için, her bir dosya türü için üç (32 bit Windows için) veya 6 (64 bit Windows için) ek kayıt defteri düzenlemeleri yapmanız gerekir:To do this, you must make three (for 32-bit Windows) or 6 (for 64-bit Windows) additional registry edits for each file type:

 1. HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection ve HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\MSIPC\FileProtection (varsa) için: dosya adı uzantısının adına sahip yeni bir anahtar ekleyin (önceki dönem olmadan).For HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection and HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\MSIPC\FileProtection (if applicable): Add a new key that has the name of the file name extension (without the preceding period).

  Örneğin, dosya adı uzantısı .docx olan dosyalar için DOCX adında bir anahtar oluşturun.For example, for files that have a .docx file name extension, create a key named DOCX.

 2. Yeni eklenen dosya türü anahtarında (örneğin HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\DOCX) adı AllowPFILEEncryption ve değeri 0 olan yeni bir DWORD Değeri oluşturun.In the newly added file type key (for example, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\DOCX), create a new DWORD Value named AllowPFILEEncryption that has a value of 0.

 3. Yeni eklenen dosya türü anahtarında (örneğin HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\DOCX) adı Encryption ve değeri Native olan yeni bir Dize Değeri oluşturun.In the newly added file type key (for example, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FileProtection\DOCX), create a new String Value named Encryption that has a value of Native.

Bu ayarların bir sonucu olarak,. docx dosya adı uzantısına sahip dosyalar hariç tüm dosyalar genel olarak korunur.As a result of these settings, all files are generically protected except files that have a .docx file name extension. Bu dosyalar, Azure Information Protection istemcisi tarafından yerel olarak korunur.These files are natively protected by the Azure Information Protection client.

Yerel korumayı destekleyen ve Azure Information Protection istemcisi tarafından genel olarak korunmalarını istemediğiniz diğer dosya türlerini özel durum olarak tanımlamak için bu üç adımı tekrarlayın.Repeat these three steps for other file types that you want to define as exceptions because they support native protection and you do not want them to be generically protected by the Azure Information Protection client.

Aşağıdaki değerleri destekleyen Encryption dizesinin değerini değiştirerek, diğer senaryolar için benzeri kayıt defteri düzenlemeleri yapabilirsiniz:You can make similar registry edits for other scenarios by changing the value of the Encryption string that supports the following values:

 • Pfile: Genel korumaPfile: Generic protection

 • Native: Yerel korumaNative: Native protection

 • Off: Koruma engellemeOff: Block protection

Bu kayıt defteri değişikliğini yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.After making these registry changes, there's no need to restart the computer. Ancak, dosyaları korumak için PowerShell komutlarını kullanıyorsanız değişikliklerin etkili olması için yeni bir PowerShell oturumu başlatmanız gerekir.However, if you're using PowerShell commands to protect files, you must start a new PowerShell session for the changes to take effect.

Dosyaların varsayılan koruma düzeyini değiştirmek üzere kayıt defterini düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. geliştirici kılavuzlarından Dosya API 'si yapılandırması .For more information about editing the registry to change the default protection level of files, see File API configuration from the developer guidance. Geliştiricilere yönelik bu belgede genel korumadan "PFile" olarak bahsedilmektedir.In this documentation for developers, generic protection is referred to as "PFile".

Sınıflandırma ve korumadan çıkarılan dosya türleriFile types that are excluded from classification and protection

Kullanıcıların bilgisayar işlemleri için kritik öneme sahip dosyaları değiştirmesini önlemeye yardımcı olmak için bazı dosya türleri ve klasörler sınıflandırma ve koruma işlemlerinden otomatik olarak dışlanır.To help prevent users from changing files that are critical for computer operations, some file types and folders are automatically excluded from classification and protection. Kullanıcılar Azure Information Protection istemcisini kullanarak bu dosyaları sınıflandırmanıza veya korumaya çalıştıklarında, dışlandıkları bir ileti görür.If users try to classify or protect these files by using the Azure Information Protection client, they see a message that they are excluded.

 • Dışlanan dosya türleri:. lnk,. exe,. com,. cmd,. bat,. dll,. ini,. pst,. SCA,. DRM,. sys,. cpl,. inf,. drv,. dat,. tmp,. msg,. msp,. msi,. pdb,. jarExcluded file types: .lnk, .exe, .com, .cmd, .bat, .dll, .ini, .pst, .sca, .drm, .sys, .cpl, .inf, .drv, .dat, .tmp, .msg,.msp, .msi, .pdb, .jar

 • Dışlanan klasörler:Excluded folders:

  • WindowsWindows
  • Program Dosyaları (\Program Files ve \Program Files (x86))Program Files (\Program Files and \Program Files (x86))
  • \ProgramData\ProgramData
  • \AppData (tüm kullanıcılar için)\AppData (for all users)

Azure Information Protection tarayıcısı tarafından sınıflandırmadan ve korumadan çıkarılan dosya türleriFile types that are excluded from classification and protection by the Azure Information Protection scanner

Varsayılan olarak, tarayıcı Azure Information Protection istemcisiyle aynı dosya türlerini aşağıdaki özel durumlarla de dışlar:By default, the scanner also excludes the same file types as the Azure Information Protection client with the following exceptions:

 • . rtf ve. rar da hariç tutulur.rtf, and .rar, are also excluded

Tarayıcı tarafından dosya denetimi için dahil edilen veya dışlanan dosya türlerini değiştirebilirsiniz:You can change the file types included or excluded for file inspection by the scanner:

Not

Tarama için. rtf dosyaları eklerseniz, tarayıcıyı dikkatle izleyin.If you include .rtf files for scanning, carefully monitor the scanner. Bazı. rtf dosyaları tarayıcı tarafından başarıyla incelenemez ve bu dosyalar için İnceleme tamamlanmaz ve hizmetin yeniden başlatılması gerekir.Some .rtf files cannot be successfully inspected by the scanner and for these files, the inspection doesn't complete and the service must be restarted.

Varsayılan olarak tarayıcı, PDF şifrelemesi için ISO standardı kullanılarak korunduklarında yalnızca Office dosya türlerini ve PDF dosyalarını korur.By default, the scanner protects only Office file types, and PDF files when they are protected by using the ISO standard for PDF encryption. Tarayıcı için bu davranışı değiştirmek için kayıt defterini düzenleyin ve korunmasını istediğiniz ek dosya türlerini belirtin.To change this behavior for the scanner, edit the registry and specify the additional file types that you want to be protected. Yönergeler için bkz. tarayıcı dağıtım yönergelerinden korunan dosya türlerini değiştirmek Için kayıt defteri düzenlemeleri .For instructions, see Registry edits to change which file types are protected from the scanner deployment instructions.

Varsayılan olarak korunamayan dosyalarFiles that cannot be protected by default

Dosya şu anda korumayı uygulayan uygulamada açık olmadığı müddetçe, parola korumalı olan herhangi bir dosya Azure Information Protection istemcisi tarafından yerel olarak korunamaz.Any file that is password-protected cannot be natively protected by the Azure Information Protection client unless the file is currently open in the application that applies the protection. Genellikle parola korumalı olan PDF dosyalarını ve Office uygulamaları gibi diğer uygulamalar da bu işlevi sunmaktadır.You most often see PDF files that are password-protected but other applications, such as Office apps, also offer this functionality.

Azure Information Protection istemcisinin varsayılan davranışını . ppdf dosya adı uzantısıyla PDF dosyalarını koruyacak şekilde değiştirirseniz, istemci, aşağıdaki durumlardan birinde PDF dosyalarını yerel olarak koruyamaz veya korumasını kaldırabilir:If you change the default behavior of the Azure Information Protection client so that it protects PDF files with a .ppdf file name extension, the client cannot natively protect or unprotect PDF files in either of the following circumstances:

 • Form tabanlı bir PDF dosyası.A PDF file that is form-based.

 • . PDF dosya adı uzantısına sahip korumalı PDF dosyası.A protected PDF file that has a .pdf file name extension.

  Azure Information Protection istemcisi korumasız PDF dosyasını koruyabilir ve. ppdf dosya adı uzantısına sahip olduğunda korumalı PDF dosyasının korumasını ve yeniden korunmasını sağlayabilir.The Azure Information Protection client can protect an unprotected PDF file, and it can unprotect and reprotect a protected PDF file when it has a .ppdf file name extension.

. Zip dosyaları gibi kapsayıcı dosyaları için sınırlamalarLimitations for container files, such as .zip files

Kapsayıcı dosyaları, sıkıştırılmış dosyaları içeren tipik bir örnek olan. zip dosyaları olan diğer dosyaları içeren dosyalardır.Container files are files that include other files, with a typical example being .zip files that contain compressed files. Diğer örneklere, ekleri içeren. rar,. 7z,. msg dosyaları ve PDF belgeleri dahildir.Other examples include .rar, .7z, .msg files, and PDF documents that include attachments.

Bu kapsayıcı dosyalarını sınıflandırabilir ve koruyabilirsiniz, ancak sınıflandırma ve koruma, kapsayıcının içindeki her bir dosyaya uygulanmaz.You can classify and protect these container files, but the classification and protection is not applied to each file inside the container.

Sınıflandırılmış ve korunan dosyaları içeren bir kapsayıcı dosyanız varsa, öncelikle sınıflandırmalarını veya koruma ayarlarını değiştirmek için dosyaları ayıklamanız gerekir.If you have a container file that includes classified and protected files, you must first extract the files to change their classification or protection settings. Ancak, korumayı Kaldır -RMSFile cmdlet 'ini kullanarak desteklenen kapsayıcı dosyalarındaki tüm dosyalar için korumayı kaldırabilirsiniz.However, you can remove the protection for all files in supported container files by using the Unprotect-RMSFile cmdlet.

Azure Information Protection Görüntüleyicisi korumalı PDF belgesinde ekleri açamaz.The Azure Information Protection viewer cannot open attachments in a protected PDF document. Bu senaryoda, belge görüntüleyicide açıldığında, ekler görünmez.In this scenario, when the document is opened in the viewer, the attachments are not visible.

İnceleme için desteklenen dosya türleriFile types supported for inspection

Ek bir yapılandırma olmadan, Azure Information Protection istemcisi belgelerin içeriğini incelemek için Windows IFilter kullanır.Without any additional configuration, the Azure Information Protection client uses Windows IFilter to inspect the contents of documents. Windows IFilter, dizin oluşturma için Windows Search tarafından kullanılır.Windows IFilter is used by Windows Search for indexing. Sonuç olarak, Azure Information Protection tarayıcısınıveya set-Aıpfileclassification PowerShell komutunu kullandığınızda aşağıdaki dosya türleri incelenebilir.As a result, the following file types can be inspected when you use the Azure Information Protection scanner, or the Set-AIPFileClassification PowerShell command.

Uygulama türüApplication type Dosya türüFile type
WordWord \ docx;. docm;. dot;. dotm;. dotx.doc; docx; .docm; .dot; .dotm; .dotx
ExcelExcel .xls; .xlt; .xlsx; .xltx; .xltm; .xlsm; .xlsb.xls; .xlt; .xlsx; .xltx; .xltm; .xlsm; .xlsb
PowerPointPowerPoint .ppt; .pps; .pot; .pptx; .ppsx; .pptm; .ppsm; .potx; .potm.ppt; .pps; .pot; .pptx; .ppsx; .pptm; .ppsm; .potx; .potm
PDFPDF .pdf.pdf
MetinText .txt; .xml; .csv.txt; .xml; .csv

Ek yapılandırma ile diğer dosya türleri de incelenebilir.With additional configuration, other file types can also be inspected. Örneğin, metin dosyaları için var olan Windows Filtre işleyicisini kullanmak üzere özel bir dosya adı uzantısı kaydedebilirve yazılım satıcılarından ek filtreler yükleyebilirsiniz.For example, you can register a custom file name extension to use the existing Windows filter handler for text files, and you can install additional filters from software vendors.

Hangi filtrelerin yüklendiğini denetlemek için Windows Search Geliştirici Kılavuzu ' ndan belirli bir dosya uzantısı Için filtre Işleyicisi bulma bölümüne bakın.To check what filters are installed, see the Finding a Filter Handler for a Given File Extension section from the Windows Search Developer's Guide.

Aşağıdaki bölümlerde. zip dosyalarını ve. tiff dosyalarını incelemeye yönelik yapılandırma yönergeleri vardır.The following sections have configuration instructions to inspect .zip files, and .tiff files.

. Zip dosyalarını denetlemek içinTo inspect .zip files

Azure Information Protection tarayıcısı ve set-Aıpfileclassification PowerShell komutu, bu yönergeleri izlediğinizde. zip dosyalarını inceleyebilir:The Azure Information Protection scanner and the Set-AIPFileClassification PowerShell command can inspect .zip files when you follow these instructions:

 1. Tarayıcıyı veya PowerShell oturumunu çalıştıran bilgisayar için Office 2010 filtre PAKETI SP2' yi çalıştırın.For the computer running the scanner or the PowerShell session, install the Office 2010 Filter Pack SP2.

 2. Tarayıcı için:. zip dosyası, bir etiketle sınıflandırılabilmelidir ve korunmuşsa, bu dosya adı uzantısının, tarayıcı dağıtım yönergelerinden korunan dosya türlerini değiştirmek Için kayıt defteri düzenlemeleri bölümünde açıklandığı gibi genel korumaya (Pfile) sahip olması için bir kayıt defteri girişi ekleyin.For the scanner: After finding sensitive information, if the .zip file should be classified and protected with a label, add a registry entry for this file name extension to have generic protection (pfile), as described in Registry edits to change which file types are protected from the scanner deployment instructions.

Aşağıdaki adımları uyguladıktan sonra örnek senaryo:Example scenario after doing these steps:

Accounts. zip adlı bir dosya, kredi kartı numaraları içeren Excel elektronik tabloları içerir.A file named accounts.zip contains Excel spreadsheets with credit card numbers. Azure Information Protection ilkenizin, kredi kartı numaralarını bulacak şekilde yapılandırılmış gizli \ finansadlı bir etikete sahiptir ve etiketi, Finans grubuna erişimi sınırlayan korumaya otomatik olarak uygular.Your Azure Information Protection policy has a label named Confidential \ Finance, which is configured to discover credit card numbers, and automatically apply the label with protection that restricts access to the Finance group.

Dosya incelenirken, tarayıcı bu dosyayı gizli \ finansolarak sınıflandırır, dosyaya genel koruma uygular, böylece yalnızca Finans gruplarının üyeleri onu açabilir ve dosya hesaplarının. zip. Pfiledosyalarını yeniden adlandırır.After inspecting the file, the scanner classifies this file as Confidential \ Finance, applies generic protection to the file so that only members of the Finance groups can unzip it, and renames the file accounts.zip.pfile.

OCR kullanarak. tiff dosyalarını İncelemeTo inspect .tiff files by using OCR

Azure Information Protection tarayıcısı ve set-Aıpfileclassickıı PowerShell komutu, Windows TIFF iFilter ÖZELLIĞINI yüklediğinizde TIFF görüntülerini bir. tiff dosya adı uzantısıyla denetlemek için optik karakter tanıma (OCR) kullanabilir ve ardından tarayıcıyı veya PowerShell oturumunu çalıştıran bılgısayarda Windows TIFF IFilter ayarlarını yapılandırır.The Azure Information Protection scanner and the Set-AIPFileClassiciation PowerShell command can use optical character recognition (OCR) to inspect TIFF images with a .tiff file name extension when you install the Windows TIFF IFilter feature, and then configure Windows TIFF IFilter Settings on the computer running the scanner or the PowerShell session.

Tarayıcı için:. tiff dosyası bir etiketle sınıflandırılabilmelidir ve korunmuşsa, bu dosya adı uzantısının, tarayıcı dağıtım yönergelerinden korunan dosya türlerini değiştirmek Için kayıt defteri düzenlemeleri bölümünde açıklandığı gibi yerel korumaya sahip olacak şekilde bir kayıt defteri girişi ekleyin.For the scanner: After finding sensitive information, if the .tiff file should be classified and protected with a label, add a registry entry for this file name extension to have native protection, as described in Registry edits to change which file types are protected from the scanner deployment instructions.

Sonraki adımlarNext steps

Azure Information Protection istemcisi tarafından desteklenen dosya türlerini tanımladığınıza göre, bu istemciyi desteklemek için ihtiyacınız olabilecek ek bilgiler için aşağıdaki kaynaklara bakın:Now that you've identified the file types supported by the Azure Information Protection client, see the following resources for additional information that you might need to support this client: