Yönetici Kılavuzu: Kullanıcılar için Azure Information Protection istemcisini yüklerAdmin Guide: Install the Azure Information Protection client for users

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, WINDOWS 7 SP1, windows Server 2016, windows Server 2012 R2, windows Server 2012, windows Server 2008 R2Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

İçin yönergeler: Windows için Azure Information Protection istemcisiInstructions for: Azure Information Protection client for Windows

Azure Information Protection istemcisini kurumsal ağınıza yüklemeden önce, bilgisayarlarda Azure Information Protection için gerekli işletim sistemi sürümlerine ve uygulamalarına sahip olup olmadığını kontrol edin: Azure Information Protection gereksinimleri.Before you install the Azure Information Protection client on your enterprise network, check that computers have the required operating system versions and applications for Azure Information Protection: Requirements for Azure Information Protection.

Ardından, sonraki bölümde belgelendiği gibi Azure Information Protection istemcisi için gerekebilecek ek önkoşulları denetleyin.Then check the additional prerequisites that might be needed for the Azure Information Protection client, as documented in the next section. Önkoşul, yükleme programı tarafından denetlenmez.Not all the prerequisites are checked by the installation program.

Azure Information Protection istemcisi için ek önkoşullarAdditional prerequisites for the Azure Information Protection client

 • Microsoft .NET Framework 4.6.2Microsoft .NET Framework 4.6.2

  Azure Information Protection istemcisinin varsayılan olarak tam yüklemesi, en az bir Microsoft .NET Framework 4.6.2 sürümü gerektirir ve bu eksik ise, çalıştırılabilir yükleyicideki Kurulum Sihirbazı bu önkoşulu indirip yüklemeye çalışır.The full installation of the Azure Information Protection client by default, requires a minimum version of Microsoft .NET Framework 4.6.2 and if this is missing, the setup wizard from the executable installer tries to download and install this prerequisite. Bu önkoşul, istemci yüklemesinin bir parçası olarak yüklenirse bilgisayarın yeniden başlatılması gerekir.When this prerequisite is installed as part of the client installation, the computer must be restarted. Önerilmese de, özel bir yükleme parametresikullanarak Kurulum Sihirbazı 'nı kullandığınızda bu önkoşulu atlayabilirsiniz.Although not recommended, you can bypass this prerequisite when you use the setup wizard by using a custom installation parameter.

  Bu önkoşul, istemciyi çalıştırılabilir yükleyici, Windows Update veya Windows Installer kullanarak sessizce yüklediğinizde otomatik olarak yüklenmez.This prerequisite is not automatically installed when you install the client silently by using the executable installer, Windows Update, or Windows installer. Bu senaryolarda, gerekirse bu önkoşulu ayrı olarak yüklemeli veya yüklemenin başarısız olması gerekir.For these scenarios, you must install this prerequisite separately if it is needed, or the install fails. Microsoft .NET Framework 4.6.2 (çevrimdışı Yükleyicisi) Microsoft Indirme merkezi' nden indirebilirsiniz.You can download the Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer) from the Microsoft Download Center.

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2Microsoft .NET Framework 4.5.2

  Azure Information Protection Görüntüleyicisi ayrı olarak yüklenirse, bu en az bir Microsoft .NET Framework 4.5.2 sürümü gerektirir ve bu eksikse, yürütülebilir yükleyici onu indirmez veya yüklemez.If the Azure Information Protection Viewer is installed separately, this requires a minimum version of Microsoft .NET Framework 4.5.2 and if this is missing, the executable installer does not download or install it.

 • Windows PowerShell sürüm 4.0Windows PowerShell version 4.0

  İstemci için PowerShell modülü, Windows PowerShell sürüm 4.0 gerektirir. Bunun daha eski işletim sistemlerine yüklenmesi gerekebilir.The PowerShell module for the client requires Windows PowerShell version 4.0, which might need to be installed on older operating systems. Daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell 4.0’ı yükleme.For more information, see How to Install Windows PowerShell 4.0. Yükleyici, sizin için bu önkoşulu denetlemez veya yüklemez.The installer does not check or install this prerequisite for you. Çalıştırmakta olduğunuz Windows PowerShell sürümünü doğrulamak için bir PowerShell oturumunda $PSVersionTable yazın.To confirm the version of Windows PowerShell that you are running, type $PSVersionTable in a PowerShell session.

 • Ekran çözünürlüğü 800x600 'den büyükScreen resolution greater than 800x600

  Dosya Gezgini 'nde bir dosya veya klasöre sağ tıkladığınızda, ve daha düşük çözünürlükler, sınıflandır ve koru-Azure Information Protection iletişim kutusunu tam olarak görüntüleyemez.Resolutions 800x600 and lower can't fully display the Classify and protect - Azure Information Protection dialog box when you right-click a file or folder in File Explorer.

 • Microsoft Online Services Oturum Açma Yardımcısı 7.250.4303.0Microsoft Online Services Sign-in Assistant 7.250.4303.0

  Office 2010 çalıştıran bilgisayarlara Microsoft Online Services Oturum Açma Yardımcısı sürüm 7.250.4303.0 gereklidir.Computers running Office 2010 require Microsoft Online Services Sign-in Assistant version 7.250.4303.0. Bu sürüm, istemci yüklemesiyle birlikte gelir.This version is included with the client installation. Sizde Oturum Açma Yardımcısı’nın sonraki bir sürümü varsa, Azure Information Protection istemcisini yüklemeden önce o sürümü kaldırın.If you have a later version of the Sign-in Assistant, uninstall it before you install the Azure Information Protection client. Örneğin, Denetim Masası > Program ve Özellikler > Program kaldır veya değiştir’i kullanarak Oturum Açma Yardımcısı sürümünü denetleyin ve kaldırın.For example, check the version and uninstall the Sign-in Assistant by using Control Panel > Program and Features > Uninstall or change a program.

 • KB 4482887KB 4482887

  Yalnızca Windows 10 sürüm 1809 için, işletim sistemi 17763,348 ' den eski olarak, Information Protection çubuğunun Office uygulamalarında doğru şekilde görüntülendiğinden emin olmak için 1 Mart 2019: KB4482887 (OS Build 17763,348) sürümünü yükler.For Windows 10 version 1809 only, operation system builds older than 17763.348, install March 1, 2019—KB4482887 (OS Build 17763.348) to ensure the Information Protection bar displays correctly in Office applications. Office 365 1902 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız bu güncelleştirme gerekli değildir.This update is not needed if you have Office 365 1902 or later.

 • KB 2533623KB 2533623

  Windows 7 Service Pack 1 çalıştıran bilgisayarlarda KB 2533623 yüklü olması gerekir.Computers running Windows 7 Service Pack 1 require KB 2533623. Bu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Güvenlik Danışmanlığı: Güvenli olmayan kitaplık yükleme uzak kod yürütmeyeizin verebilir.For more information about this update, see Microsoft Security Advisory: Insecure library loading could allow remote code execution. Bu güncelleştirmeyi doğrudan yükleyebilirsiniz veya bunu sizin için yükleyen başka bir güncelleştirme bunu geçersiz kılabilir.You might be able to install this update directly, or it might be superseded by another update that installs it for you.

  Bu güncelleştirmenin gerekli olması ve yüklü olmaması durumunda istemci bunun yüklenmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.If this update is required and not installed, the client installation warns you that it must be installed. Bu güncelleştirme, istemci yüklendikten sonra yüklenebilir ancak bazı eylemler engellenecek ve ileti tekrar görüntülenecektir.This update can be installed after the client is installed but some actions will be blocked and the message is displayed again.

 • Visual C++ Studio 2015 için görsel yeniden dağıtılabilir (32 bit sürüm)Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (32-bit version)

  Windows 7 Service Pack 1 çalıştıran bilgisayarlar için, aşağıdaki indirme sayfasından vc_redist. x86. exe ' yi yükleyin: Visual C++ Studio 2015 için görsel yeniden dağıtılabilirFor computers running Windows 7 Service Pack 1, install vc_redist.x86.exe from the following download page: Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

  İstemci yüklemesi bu önkoşulu denetlemez, ancak Azure Information Protection istemcisinin PDF dosyalarını sınıflandırmak ve koruması gerekir.The client installation does not check for this prerequisite but it is needed for the Azure Information Protection client to classify and protect PDF files.

 • Azure Information Protection eklentisinin devre dışı bırakılmasını engellemek için Grup İlkesi 'ni yapılandırmaConfigure group policy to prevent the Azure Information Protection add-in from being disabled

  Office 2013 ve sonraki sürümlerinde, Office uygulamalarına yönelik Microsoft Azure Information Protection eklentisinin her zaman etkinleştirildiğinden emin olmak için Grup İlkesi 'ni yapılandırın.For Office 2013 and later versions, configure group policy to ensure that the Microsoft Azure Information Protection add-in for Office applications is always enabled. Bu yapılandırma olmadan Microsoft Azure Information Protection eklentisi devre dışı bırakılabilir ve kullanıcılar kendi Office uygulamasında belgelerini ve e-postalarını etiketleyebilir.Without this configuration, the Microsoft Azure Information Protection add-in can get disabled and users will not be able to label their documents and emails in their Office application.

Önemli

Azure Information Protection istemcisinin yüklenmesi için yerel yönetim izinleri gerekir.Installation of the Azure Information Protection client requires local administrative permissions.

Kullanıcılar için Azure Information Protection istemcisini yükleme seçenekleriOptions to install the Azure Information Protection client for users

Kullanıcıları için istemcisini yüklemeye yönelik iki seçenek vardır:There are two options for installing the client for users:

İstemcinin yürütülebilir (. exe) sürümünü çalıştırın: Etkileşimli veya sessiz bir şekilde çalıştırabileceğiniz önerilen yükleme yöntemi.Run the executable (.exe) version of the client: The recommended installation method that you can run interactively, or silently. En esnek yöntem budur ve önerilmesinin nedeni yükleyicinin birçok önkoşulu denetlemesi ve eksik önkoşulları otomatik olarak yükleyebilmesidir.This method has the most flexibility and it is recommended because the installer checks for many of the prerequisites, and can automatically install missing prerequisites. YönergelerInstructions

Istemcinin Windows Installer (. msi) sürümünü dağıtın: Yalnızca Grup ilkesi, Configuration Manager ve Microsoft Intune gibi merkezi bir dağıtım mekanizması kullanan sessiz yüklemeler için desteklenir.Deploy the Windows installer (.msi) version of the client: Supported for silent installs only that use a central deployment mechanism, such as group policy, Configuration Manager, and Microsoft Intune. Bu yöntem, Intune ve mobil cihaz yönetimi (MDM) tarafından yönetilen Windows 10 bilgisayarlarında gereklidir; çünkü bu bilgisayarlarda yükleme için yürütülebilir dosyalar desteklenmez.This method is necessary for Windows 10 PCs that are managed by Intune and mobile device management (MDM) because for these computers, executable files are not supported for installation. Öte yandan, bu yükleme yöntemini kullandığınızda, yürütülebilir dosya yükleyicisinin her bilgisayarda gerçekleştirebildiği bağımlı yazılımı denetleme ve yükleme veya kaldırma işlemlerini el ile yapmanız gerekir.However, when you use this installation method, you must manually check and install or uninstall the dependent software that the installer for the executable would perform for each computer. YönergelerInstructions

Azure Information Protection istemcisi yüklendikten sonra, seçtiğiniz yükleme yöntemini tekrarlayarak bu istemciyi güncelleştirebilir veya istemcinin otomatik olarak güncelleştirilmesini sağlamak için Windows Update kullanabilirsiniz.After the Azure Information Protection client is installed, you can update this client by repeating your chosen installation method, or use Windows Update to keep the client automatically upgraded. Yükseltme hakkında daha fazla bilgi için Azure Information Protection Istemcisini yükseltme ve koruma bölümüne bakın.For more information about upgrading, see the Upgrading and maintaining the Azure Information Protection client section.

Azure Information Protection istemcisini yürütülebilir dosya yükleyicisini kullanarak yüklemek içinTo install the Azure Information Protection client by using the executable installer

Microsoft Update kataloğunu kullanmadığınız ve Intune gibi bir merkezi dağıtım yöntemi kullanarak .msi’yi dağıtmadığınız durumlarda, istemciyi yüklemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın.Use the following instructions to install the client when you're not using the Microsoft Update catalog, or deploying the .msi by using a central deployment method such as Intune.

 1. Microsoft İndirme Merkezi’nden Azure Information Protection istemcisinin yürütülebilir sürümünü indirin.Download the executable version Azure Information Protection client from the Microsoft Download Center.

  Önizleme sürümü mevcutsa bu sürümü yalnızca test için kullanın.If there is a preview version available, keep this version for testing only. Bir üretim ortamındaki son kullanıcılar için tasarlanmamıştır.It is not intended for end users in a production environment.

 2. Varsayılan yüklemeyi kullanmak için AzInfoProtection.exe gibi bir yürütülebilir dosyayı çalıştırmanız yeterlidir.For a default installation, simply run the executable, for example, AzInfoProtection.exe. Ancak, yükleme seçeneklerini görmek istiyorsanız yürütülebilir dosyayı önce /help parametresiyle çalıştırın: AzInfoProtection.exe /helpHowever, to see the installation options, first run the executable with /help: AzInfoProtection.exe /help

  İstemciyi sessizce yükleme örneği: AzInfoProtection.exe /quietExample to silently install the client: AzInfoProtection.exe /quiet

  Yalnızca PowerShell cmdlet'lerini sessizce yükleme örneği: AzInfoProtection.exe PowerShellOnly=true /quietExample to silently install only the PowerShell cmdlets: AzInfoProtection.exe PowerShellOnly=true /quiet

  Yardım ekranında listelenmeyen ek parametreler:Additional parameters that are not listed on the help screen:

  • ServiceLocation: İstemciyi Office 2010 çalıştıran bilgisayarlara yüklüyorsanız ve kullanıcılarınız kendi bilgisayarlarında yerel yönetici değilse veya istenmesini istemiyorsanız bu parametreyi kullanın.ServiceLocation: Use this parameter if you are installing the client on computers that run Office 2010 and your users are not local administrators on their computers or you do not want them to be prompted. Daha fazla bilgiMore information

  • Eski sürümü kaldırma Dedotnetrequirement: Microsoft Framework .NET Version 4.6.2 gereksinimini atlamak için bu parametreyi kullanın.DowngradeDotNetRequirement: Use this parameter to bypass the requirement for Microsoft Framework .NET version 4.6.2. Daha fazla bilgiMore information

  • Allowtelemetri = 0: Microsoft 'a kullanım istatistikleri göndererek Azure Information Protection artırılmasına yardımcı olmakiçin bu parametreyi kullanın.AllowTelemetry=0: Use this parameter to disable the install option Help improve Azure Information Protection by sending usage statistics to Microsoft.

 3. Yüklemeyi etkileşimli olarak gerçekleştirdiğiniz durumlarda Office 365 veya Azure Active Directory hizmetine bağlanamıyor, ancak tanıtım amacıyla yerel bir ilke kullanarak Azure Information Protection hizmetinin istemci tarafını görmek ve denemek istiyorsanız bir tanıtım ilkesi yükleme seçeneğini belirleyin.If you are installing interactively, select the option to install a demo policy if you cannot connect to Office 365 or Azure Active Directory, but want to see and experience the client side of Azure Information Protection by using a local policy for demonstration purposes. İstemciniz bir Azure Information Protection hizmetine bağlandığında, bu tanıtım ilkesi kuruluşunuzun Azure Information Protection ilkesiyle değiştirilir.When your client connects to an Azure Information Protection service, this demo policy is replaced with your organization's Azure Information Protection policy.

 4. Yüklemeyi tamamlamak için:To complete the installation:

  • Bilgisayarınız Office 2010 çalıştırıyorsa, bilgisayarınızı yeniden başlatın.If your computer runs Office 2010, restart your computer.

   İstemci, ServiceLocation parametresi olmadan yüklenmişse Azure Information Protection çubuğunu kullanan Office uygulamalarından birini (örneğin Word) ilk kez açtığınızda, bu ilk kullanıma ilişkin sunulabilecek kayıt defterini güncelleştirme istemlerini onaylamanız gerekir.If the client was not installed with the ServiceLocation parameter, when you first open one of the Office applications that use the Azure Information Protection bar (for example, Word), you must confirm any prompts to update the registry for this first-time use. Hizmet keşfi kayıt defteri anahtarlarını doldurmak için kullanılır.Service discovery is used to populate the registry keys.

  • Diğer Office sürümleri için, açık olan tüm Office uygulamalarını ve Dosya Gezgini’nin tüm örneklerini yeniden başlatın.For other versions of Office, restart any Office applications and all instances of File Explorer.

 5. Varsayılan olarak %temp% klasöründe oluşturulan yükleme günlük dosyasını denetleyerek yüklemenin başarılı olduğunu doğrulayabilirsiniz.You can confirm that the installation was successful by checking the install log file, which by default is created in the %temp% folder. Bu konumu, /log yükleme parametresiyle değiştirebilirsiniz.You can change this location with the /log installation parameter.

  Bu dosya aşağıdaki adlandırma biçimine sahiptir: Microsoft_Azure_Information_Protection_<number>_<number>_MSIP.Setup.Main.msi.logThis file has the following naming format: Microsoft_Azure_Information_Protection_<number>_<number>_MSIP.Setup.Main.msi.log

  Örneğin: Microsoft_Azure_Information_Protection_20161201093652_000_MSIP. Setup. Main. msi. logFor example: Microsoft_Azure_Information_Protection_20161201093652_000_MSIP.Setup.Main.msi.log

  Bu günlük dosyasında aşağıdaki dizeyi arayın: Ürünüyle Microsoft Azure Information Protection--yükleme başarıyla tamamlandı.In this log file, search for the following string: Product: Microsoft Azure Information Protection -- Installation completed successfully. Yükleme başarısız olursa, bu günlük dosyası herhangi bir sorunu belirlemenize ve çözmenize yardımcı olacak ayrıntılar içerir.If the installation failed, this log file contains details to help you identify and resolve any problems.

ServiceLocation yükleme parametresi hakkında daha fazla bilgiMore information about the ServiceLocation installation parameter

İstemciyi Office 2010 kullanan ve yerel yönetim izinleri olmayan kullanıcılar için yüklerken, ServiceLocation parametresini ve Azure Rights Management hizmetinizin URL’sini belirtin.When you install the client for users who have Office 2010 and they do not have local administrative permissions, specify the ServiceLocation parameter and the URL for your Azure Rights Management service. Bu parametre ve değer aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını oluşturur ve ayarlar:This parameter and value creates and sets the following registry keys:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\ActivationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\Activation

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\EnterprisePublishingHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\EnterprisePublishing

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\EnterprisePublishingHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\EnterprisePublishing

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\ActivationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\Activation

ServiceLocation parametresi için belirtilecek değeri tanımlamak amacıyla aşağıdaki yordamı kullanın.Use the following procedure to identify the value to specify for the ServiceLocation parameter.

ServiceLocation parametresi için belirtilecek değeri tanımlamak amacıylaTo identify the value to specify for the ServiceLocation parameter
 1. PowerShell oturumundan önce Connect-Aıpservice ' i çalıştırın ve Azure Rights Management hizmetine bağlanmak için yönetici kimlik bilgilerinizi belirtin.From a PowerShell session, first run Connect-AipService and specify your administrator credentials to connect to the Azure Rights Management service. Sonra Get-Aıpserviceconfigurationkomutunu çalıştırın.Then run Get-AipServiceConfiguration.

  Azure Rights Management hizmeti için PowerShell modülünü henüz yüklemediyseniz, bkz. Aıpservice PowerShell modülünü yükleme.If you haven’t already installed the PowerShell module for the Azure Rights Management service, see Installing the AIPService PowerShell module.

 2. Çıktıdan LicensingIntranetDistributionPointUrl değerini belirleyin.From the output, identify the LicensingIntranetDistributionPointUrl value.

  Örneğin: Licensingıntranetdistributionpointurl https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com/_wmcs/licensingFor example: LicensingIntranetDistributionPointUrl : https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com/_wmcs/licensing

 3. Değerde bu dizeden /_wmcs/licensing öğesini kaldırın.From the value, remove /_wmcs/licensing from this string. Örneğin: https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.comFor example: https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com

  Dizenin geri kalanı, ServiceLocation parametreniz için belirtilecek değerdir.The remaining string is the value to specify for your ServiceLocation parameter.

Office 2010 ve Azure RMS için istemciyi sessizce yükleme örneği: AzInfoProtection.exe /quiet ServiceLocation=https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.comExample to install the client silently for Office 2010 and Azure RMS: AzInfoProtection.exe /quiet ServiceLocation=https://5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com

DowngradeDotNetRequirement yükleme parametresi hakkında daha fazla bilgiMore information about the DowngradeDotNetRequirement installation parameter

Windows Update kullanarak otomatik güncelleştirmeleri desteklemek ve Office uygulamalarıyla güvenilir tümleştirme sağlamak için, Azure Information Protection istemcisi Microsoft .NET Framework sürüm 4.6.2’yi kullanır.To support automatic upgrades by using Windows Update, and for reliable integration with Office applications, the Azure Information Protection client uses Microsoft .NET Framework version 4.6.2. Varsayılan olarak, çalıştırılabilir bir yükleme bu sürümü denetler ve eksikse bu sürümü yüklemeye çalışır.By default, an interactive installation by using the executable checks for this version and tries to install it if it is missing. Bu durumda yükleme işlemi, bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirir.The installation then requires the computer to restart.

Microsoft .NET Framework’ün bu daha sonraki sürümünü yüklemek sizin için pratik değilse, istemciyi DowngradeDotNetRequirement=True parametresi ve değeriyle yükleyebilirsiniz. Bu parametre değeri Microsoft .NET Framework sürüm 4.5.1 yüklüyse, diğer sürüm gereksinimini atlar.If installing this later version of the Microsoft .NET Framework is not practical, you can install the client with the DowngradeDotNetRequirement=True parameter and value, which bypasses this requirement if Microsoft .NET Framework version 4.5.1 is installed.

Örneğin, AzInfoProtection.exe DowngradeDotNetRequirement=TrueFor example: AzInfoProtection.exe DowngradeDotNetRequirement=True

Bu parametreyi kullanırken dikkatli olmanızı ve Azure Information Protection istemcisi Microsoft .NET Framework’ün bu eski sürümüyle kullanıldığında Microsoft uygulamalarının yanıt vermemeye başlamasıyla ilgili hatalar bildirildiğini bilerek kullanmanızı öneririz.We recommend that you use this parameter with caution, and with the knowledge that there are reported issues with Office applications hanging when the Azure Information Protection client is used with this older version of the Microsoft .NET Framework. Yanıt vermemeye başlama sorunlarıyla karşılaşırsanız, diğer sorun giderme çözümlerini denemeden önce önerilen sürümü yükseltin.If you do experience hanging problems, upgrade to the recommended version before you try other troubleshooting solutions.

Ayrıca, Azure Information Protection istemcisinin güncel kalmasını sağlamak üzere Windows Update kullanıyorsanız, istemciyi daha sonraki sürümlere yükseltmek için başka bir yazılım dağıtım mekanizmasına sahip olmanız gerekir.Also remember that if you use Windows Update to keep the Azure Information Protection client updated, you must have another software deployment mechanism to upgrade the client to later versions.

Azure Information Protection istemcisini .msi yükleyicisini kullanarak yüklemek içinTo install the Azure Information Protection client by using the .msi installer

Merkezi dağıtım için, Azure Information Protection istemcisinin .msi yükleme sürümüne özgü olan aşağıdaki bilgileri kullanın.For central deployment, use the following information that is specific to the .msi installation version of the Azure Information Protection client.

Yazılım dağıtım yönteminiz olarak Intune’u kullanıyorsanız, bu yönergeleri Microsoft Intune’la uygulama ekleme yönergeleriyle birlikte kullanın.If you use Intune for your software deployment method, use these instructions together with Add apps with Microsoft Intune.

 1. Microsoft İndirme Merkezi’nden Azure Information Protection istemcisinin .msi sürümünü indirin.Download the .msi version of the Azure Information Protection client from the Microsoft Download Center.

  Önizleme sürümü mevcutsa bu sürümü yalnızca test için kullanın.If there is a preview version available, keep this version for testing only. Bir üretim ortamındaki son kullanıcılar için tasarlanmamıştır.It is not intended for end users in a production environment.

 2. .msi dosyasını çalıştıran her bilgisayar için aşağıdaki yazılım bağımlılıklarının mevcut olduğundan emin olun.For each computer that runs the .msi file, you must make sure that the following software dependencies are in place. Örneğin, bunları istemcinin .msi sürümüyle birlikte paketleyin veya yalnızca bu bağımlılıklara uygun bilgisayarlara dağıtın:For example, package these with the .msi version of the client or only deploy to computers that meet these dependencies:

  Office sürümüOffice version İşletim sistemiOperating system YazılımSoftware ActionAction
  Office 365 1902 veya üzeri dışındaki tüm sürümlerAll versions except Office 365 1902 or later Yalnızca Windows 10 sürüm 1809, işletim sistemi yapılandırmaları 17763,348 ' den eskiWindows 10 version 1809 only, operation system builds older than 17763.348 KB 4482887KB 4482887 YüklemeInstall
  Office 2013Office 2013 Tüm desteklenen sürümlerAll supported versions 64 bit: KB317252364-bit: KB3172523

  32 bit: KB317252332-bit: KB3172523

  Sürüm: 1.0Version: 1.0
  YüklemeInstall
  Office 2010Office 2010 Tüm desteklenen sürümlerAll supported versions Microsoft Online Services Oturum Açma YardımcısıMicrosoft Online Services Sign-in Assistant

  Sürüm: 2.1Version: 2.1
  YüklemeInstall
  Office 2016Office 2016 Tüm desteklenen sürümlerAll supported versions 64 bit: KB317866664-bit: KB3178666

  32 bit: KB317866632-bit: KB3178666

  Sürüm: 1.0Version: 1.0
  YüklemeInstall
  Office 2010Office 2010 Tüm desteklenen sürümlerAll supported versions Microsoft Online Services Oturum Açma YardımcısıMicrosoft Online Services Sign-in Assistant

  Sürüm: 2.1Version: 2.1
  YüklemeInstall
  Office 2010Office 2010 Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 KB2843630KB2843630

  Dosya adına eklenmiş olan sürüm numarası: v3Version number included in file name: v3
  KB2843630 veya KB2919355 yüklü değilse, yüklemeInstall if KB2843630 or KB2919355 is not installed
  Office 2010Office 2010 Windows 8 ve Windows Server 2012Windows 8 and Windows Server 2012 KB2843630KB2843630

  Dosya adına eklenmiş olan sürüm numarası: v3Version number included in file name: v3
  YükleInstall
  Office 2010Office 2010 Windows 7 ve Windows Server 2008 R2Windows 7 and Windows Server 2008 R2 KB2843630KB2843630

  Dosya adına eklenmiş olan sürüm numarası: v3Version number included in file name: v3
  KB3125574 yüklü değilse yüklemeInstall if KB3125574 is not installed
  Geçerli değilNot applicable Windows 7Windows 7 vc_redist.x86.exevc_redist.x86.exe YüklemeInstall
  Geçerli değilNot applicable Windows 7Windows 7 KB2627273KB2627273

  Dosya adına eklenmiş olan sürüm numarası: v4Version number included in file name: v4
  KaldırUninstall
 3. Varsayılan yükleme için, .msi’yi /quiet ile çalıştırın; örneğin, AzInfoProtection.msi /quiet.For a default installation, run the .msi with /quiet, for example, AzInfoProtection.msi /quiet. Öte yandan, yürütülebilir yükleyici yönergeleri altında belgelenmiş olan ek yükleme parametreleri belirtmeniz gerekebilir.However, you might need to specify additional installation parameters that are documented in the executable installer instructions.

Azure Information Protection tarayıcısı nasıl yüklenirHow to install the Azure Information Protection scanner

Azure Information Protection istemcisinde bulunan PowerShell modülü, tarayıcıyı yüklemek ve yapılandırmak için cmdlet 'leri içerir.The PowerShell module that is included with the Azure Information Protection client has cmdlets to install and configure the scanner. Ancak, tarayıcıyı kullanmak için istemcisinin tam sürümünü yüklemeli ve yalnızca PowerShell modülünü yükleyemezsiniz.However, to use the scanner, you must install the full version of the client and cannot install just the PowerShell module.

Tarayıcıya yönelik istemciyi yüklemek için önceki bölümlerde yer aldığı yönergeleri izleyin.To install the client for the scanner, follow the same instructions in the preceding sections. Daha sonra tarayıcıyı yapılandırıp yüklemeye hazırsınız demektir.You're then ready to configure and then install the scanner. Yönergeler için, dosyaları otomatik olarak sınıflandırmak ve korumak üzere Azure Information Protection tarayıcısını dağıtmakonusuna bakın.For instructions, see Deploying the Azure Information Protection scanner to automatically classify and protect files.

Sonraki adımlarNext steps

Artık Azure Information Protection istemcisini yüklediğinize göre, bu istemciye yönelik destek için gerek duyabileceğiniz aşağıdaki ek bilgilere göz atabilirsiniz:Now that you've installed the Azure Information Protection client, see the following for additional information that you might need to support this client: