Rights Management Service istemcisi dağıtım notlarıRights Management Service client deployment notes

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Rights Management Service istemcisi (RMS istemcisi) sürüm 2’ye MSIPC istemcisi de denir.The Rights Management Service client (RMS client) version 2 is also known as the MSIPC client. Şirket içinde veya yönetilen bu sınırlar dışında uygulama ve cihazlar arasında akıp giden bilgilere erişimi ve bu bilgilerin kullanımını koruma altına almaya yardımcı olmak üzere şirket içinde ve bulutta Microsoft Rights Management hizmetleriyle iletişim kuran Windows bilgisayarlarına yönelik bir yazılımdır.It is software for Windows computers that communicates with Microsoft Rights Management services on-premises or in the cloud to help protect access to and usage of information as it flows through applications and devices, within the boundaries of your organization, or outside those managed boundaries.

RMS istemcisi, Windows için Azure Information Protection istemcisi ile gelmesinin yanı sıra, isteğe bağlı bir indirme olarak da sunulur. Bu seçenek, lisans sözleşmesinin onay ve kabulüyle üçüncü taraf yazılımlarla birlikte ücretsiz olarak dağıtılabilir ve böylece istemciler Rights Management hizmetleri ile koruma altına alınmış olan içerikleri koruyup kullanabilir.In addition to shipping with the Azure Information Protection client for Windows, the RMS client is available as an optional download that can, with acknowledgment and acceptance of its license agreement, be freely distributed with third-party software so that clients can protect and consume content that has been protected by Rights Management services.

RMS istemcisinin yeniden dağıtmaRedistributing the RMS client

RMS istemcisi ücretsiz olarak yeniden dağıtılabilir ve diğer uygulamalar ve BT çözümleriyle birlikte paketlenebilir.The RMS client can be freely redistributed and bundled with other applications and IT solutions. Bir uygulama geliştiricisi veya çözüm sağlayıcısıysanız ve RMS istemcisini yeniden dağıtmak isterseniz iki seçeneğiniz vardır:If you are an application developer or solution provider and want to redistribute the RMS client, you have two options:

 • Önerilen: RMS istemcisi yükleyicisini uygulama kurulumunuza katıştırmak ve sessiz modda çalıştırın ( /quiet anahtarı, sonraki bölümde açıklanan).Recommended: Embed the RMS client installer in your application installation and run it in silent mode (the /quiet switch, detailed in the next section).

 • RMS istemcisini uygulamalarınız için bir önkoşul olarak ayarlamak.Make the RMS client a prerequisite for your application. Bu seçenekte, uygulamayı kullanabilmeleri için kullanıcılara önce uygulamayı edinme, yükleme ve bilgisayarlarını güncelleştirmeleri için ek yönergeler sağlamanız gerekebilir.With this option, you might need to provide users with additional instructions for them to obtain, install, and update their computers with the client before they can use your application.

RMS istemcisini yüklemeInstalling the RMS client

RMS istemcisi adlı bir yükleyici yürütme dosyası içinde yer alan setup_msipc_<arch>.exeburada <arch > ya da x86 (32 bit istemci bilgisayarlar için) veya x64 (64 bit istemci bilgisayarlar için).The RMS client is contained in an installer executable file named setup_msipc_<arch>.exe, where <arch> is either x86 (for 32-bit client computers) or x64 (for 64-bit client computers). 64 bit (x64) yükleyici paketi, 64 bit işletim sistemi üzerinde çalışan 32 bit uygulamalarla uyumluluk için bir 32 bit çalışma zamanı yürütücünün yanı sıra yerel 64 bit uygulamalarını desteklemek üzere bir de 64 bit çalışma zamanı yürütücü yükler.The 64-bit (x64) installer package installs both a 32-bit runtime executable for compatibility with 32-bit applications that run on a 64-bit operating system installation, as well as a 64-bit runtime executable for supporting native 64-bit applications. 32 bit (x 86) yükleyicisi, 64 bit Windows yüklemesinde çalışmaz.The 32-bit (x86) installer does not run on a 64-bit Windows installation.

Not

RMS istemcisini yüklemek için yerel bilgisayarda Administrators grubunun üyesi gibi yükseltilmiş ayrıcalıklarınız olması gerekir.You must have elevated privileges to install the RMS client, such as a member of the Administrators group on the local computer.

RMS istemcisini, aşağıdaki yükleme yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yükleyebilirsiniz:You can install the RMS client by using either of the following installation methods:

 • Sessiz mod.Silent mode. Komut satırı seçeneklerinin parçası olarak /quiet anahtarını kullanarak RMS istemcisini bilgisayarlara sessizce yükleyebilirsiniz.By using the /quiet switch as part of the command-line options, you can silently install the RMS client on computers. Aşağıdaki örnekte, RMS istemcisinin 64 bit bir istemci bilgisayara sessiz modda yüklemesini göstermektedir:The following example shows a silent mode installation for the RMS client on a 64-bit client computer:

  setup_msipc_x64.exe /quiet
  
 • Etkileşimli mod.Interactive mode. Alternatif olarak, RMS istemcisinin, RMS istemcisi Yükleme Sihirbazı tarafından sağlanan GUI tabanlı Kurulum programını kullanarak yükleyebilirsiniz.Alternately, you can install the RMS client by using the GUI-based setup program that's provided by the RMS Client Installation wizard. Etkileşimli olarak yüklemek için RMS istemcisi yükleme paketine çift tıklayın (setup_msipc_<arch>.exe) için kopyaladığınız veya indirdiğiniz yerel klasöründe bilgisayar.To install interactively, double-click the RMS client installer package (setup_msipc_<arch>.exe) in the folder to which it was copied or downloaded on your local computer.

RMS istemcisi ile ilgili sorular ve yanıtlarQuestions and answers about the RMS client

Aşağıdaki bölümde, RMS istemcisi hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları bulunur.The following section contains frequently asked questions about the RMS client and the answers to them.

RMS istemcisi hangi işletim sistemleri tarafından desteklenir?Which operating systems support the RMS client?

RMS istemcisi aşağıdaki işletim sistemlerinde desteklenir:The RMS client is supported with the following operating systems:

Windows Server İşletim SistemiWindows Server Operating System Windows İstemci İşletim SistemiWindows Client Operating System
Windows Server 2016Windows Server 2016 Windows 10Windows 10
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012Windows Server 2012 Windows 8Windows 8
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 En azından SP1 içeren Windows 7Windows 7 with minimum of SP1

RMS istemcisi hangi işlemciler veya platformlar tarafından desteklenir?Which processors or platforms support the RMS client?

RMS istemcisi x86 ve x64 bilgi işlem platformlarında desteklenir.The RMS client is supported on x86 and x64 computing platforms.

RMS istemcisi nereye yüklenir?Where is the RMS client installed?

Varsayılan olarak, RMS istemcisi %ProgramFiles%\Active Directory Rights Management Services Client 2 yüklenir. <ikincil sürüm numarası >.By default, the RMS client is installed in %ProgramFiles%\Active Directory Rights Management Services Client 2.<minor version number>.

Hangi dosyalar RMS istemcisi yazılımıyla ilişkilendirilir?What files are associated with the RMS client software?

RMS istemcisi yazılımının parçası olarak aşağıdaki dosyalar yüklenir:The following files are installed as part of the RMS client software:

 • Msipc.dllMsipc.dll

 • Ipcsecproc.dllIpcsecproc.dll

 • Ipcsecproc_ssp.dllIpcsecproc_ssp.dll

 • MSIPCEvents.manMSIPCEvents.man

RMS istemcisi, bu dosyalara ek olarak 44 farklı dildeki çok dilde kullanıcı arabirimi (MUI) destek dosyalarını da yükler.In addition to these files, the RMS client also installs multilingual user interface (MUI) support files in 44 languages. Desteklenen dilleri doğrulamak için, RMS istemcisi yüklemesini çalıştırın ve yükleme tamamlandığında varsayılan yoldaki çok dilli destek klasörlerinin içeriğini inceleyin.To verify the languages supported, run the RMS client installation and when the installation is complete, review the contents of the multilingual support folders under the default path.

Desteklenen bir işletim sistemi yüklediğimde, bu yüklemede RMS istemcisi varsayılan olarak bulunur mu?Is the RMS client included by default when I install a supported operating system?

Hayır.No. RMS istemcisinin bu sürümü Windows'un desteklenen sürümlerini çalıştıran bilgisayarlara ayrı olarak yüklenebilen, isteğe bağlı bir indirme olarak gelir.This version of the RMS client ships as an optional download that can be installed separately on computers running supported versions of the Microsoft Windows operating system.

RMS istemcisi Microsoft Update tarafından otomatik olarak güncelleştirilir mi?Is the RMS client automatically updated by Microsoft Update?

Bu RMS istemcisini sessiz yükleme seçeneğini kullanarak yüklediyseniz, RMS istemcisi geçerli Microsoft Update ayarlarınızı devralır.If you installed this RMS client by using the silent installation option, the RMS client inherits your current Microsoft Update settings. RMS istemcisini GUI tabanlı kurulum programını kullanarak yüklediyseniz, RMS istemcisi yükleme sihirbazı Microsoft Update'i etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.If you installed the RMS client by using the GUI-based setup program, the RMS client installation wizard prompts you to enable Microsoft Update.

RMS istemcisi ayarlarıRMS client settings

Aşağıdaki bölüm RMS istemcisiyle ilgili ayar bilgilerini içerir:The following section contains settings information about the RMS client. RMS istemcisini kullanan uygulama veya hizmetlerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız bu bilgiler faydalı olabilir.This information might be helpful if you have problems with applications or services that use the RMS client.

Not

Bazı ayarlar, RMS kullanan uygulamaların istemci modu uygulama (Microsoft Word ve Outlook veya Windows Dosya Gezgini’yle Azure Information Protection istemcisi gibi) ya da sunucu modu uygulama (SharePoint ve Exchange gibi) olarak çalıştığına göre değişir.Some settings depend on whether the RMS-enlightened application runs as a client mode application (such as Microsoft Word and Outlook, or the Azure Information Protection client with Windows File Explorer), or server mode application (such as SharePoint and Exchange). Aşağıdaki tablolarda, bu ayarlar sırasıyla İstemci Modu ve Sunucu Modu olarak tanımlanmıştır.In the following tables, these settings are identified as Client Mode and Server Mode, respectively.

RMS istemcisinin lisansları istemci bilgisayarlarda depoladığı yerWhere the RMS client stores licenses on client computers

RMS istemcisi, lisansları yerel diskte depolar ve ayrıca bazı bilgileri Windows Kayıt Defteri'nde önbelleğe alır.The RMS client stores licenses on the local disk and also caches some information in the Windows registry.

AçıklamaDescription İstemci Modu YollarıClient Mode Paths Sunucu Modu YollarıServer Mode Paths
Lisans depolama konumuLicense store location %localappdata%\Microsoft\MSIPC%localappdata%\Microsoft\MSIPC %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>%allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>
Şablon depolama konumuTemplate store location %localappdata%\Microsoft\MSIPC\Templates%localappdata%\Microsoft\MSIPC\Templates %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>%allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>
Kayıt defteri konumuRegistry location HKEY_CURRENT_USERHKEY_CURRENT_USER
\Software\Software
\Classes\Classes
\Local Settings\Local Settings
\Software\Software
\Microsoft\Microsoft
\MSIPC\MSIPC
HKEY_CURRENT_USERHKEY_CURRENT_USER
\Software\Software
\Microsoft\Microsoft
\MSIPC\MSIPC
\Server\Server
\<SID>\<SID>

Not

<SID> güvenli tanımlayıcı (SID), altında sunucu uygulamasının çalıştığı hesabı içindir.<SID> is the secure identifier (SID) for the account under which the server application is running. Örneğin, uygulama yerleşik ağ hizmeti hesabı altında çalışıyorsa, yerini <SID> (S-1-5-20) hesaba ait iyi bilinen SID değeri ile.For example, if the application is running under the built-in Network Service account, replace <SID> with the value of the well-known SID for that account (S-1-5-20).

RMS istemcisi için Windows kayıt defteri ayarlarıWindows registry settings for the RMS client

RMS istemcisi yapılandırmalarını ayarlamak veya değiştirmek için Windows kayıt defteri anahtarlarını kullanabilirsiniz.You can use Windows registry keys to set or modify some RMS client configurations. Örneğin, AD RMS ile iletişim kuran RMS kullanan uygulamaların yöneticisi olarak, istemci bilgisayarın Active Directory topolojiniz dahilindeki geçerli konumuna bağlı olarak kurumsal hizmet konumunu güncelleştirmek (diğer bir deyişle, yayımlama için seçili olan AD RMS sunucusunu geçersiz kılmak) isteyebilirsiniz.For example, as an administrator for RMS-enlightened applications that communicate with AD RMS servers, you might want to update the enterprise service location (override the AD RMS server that is currently selected for publishing) depending on the client computer's current location within your Active Directory topology. Veya RMS kullanan bir uygulama ile ilgili bir sorun gidermenize yardımcı olması için istemci bilgisayarda RMS izlemeyi etkinleştirmek isteyebilirsiniz.Or, you might want to enable RMS tracing at the client computer, to help troubleshoot a problem with an RMS-enlightened application. RMS istemcisi için değiştirebileceğiniz kayıt defteri ayarlarını belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.Use the following table to identify the registry settings that you can change for the RMS client.

GörevTask AyarlarSettings
İstemci sürümü 1.03102.0221 ise veya üzeriyse:If the client is version 1.03102.0221 or later:

Uygulama veri toplamayı denetlemek içinTo control application data collection
Önemli: Kullanıcı gizliliğine saygı göstermek açısından, yönetici olarak istemeniz gerekir kullanıcı için veri toplamayı etkinleştirmeden önce onay.Important: In order to honor user privacy, you as the administrator, must ask the user for consent before enabling data collection.

Veri toplamayı etkinleştirirseniz, Internet üzerinden Microsoft'a veri göndermeyi kabul etmiş olursunuz.If you enable data collection, you are agreeing to send data to Microsoft over the Internet. Microsoft, kalite, güvenlik ve bütünlüğünü Microsoft Ürün ve hizmetlerini geliştirmek için bu verileri kullanır.Microsoft uses this data to provide and improve the quality, security, and integrity of Microsoft products and services. Örneğin, performans ve güvenilirlik Microsoft çözümler, gibi hangi özellikleri kullandığınız özelliklerin ne kadar hızlı yanıt verdiği, cihaz performansı, kullanıcı arabirimi etkileşimleri ve herhangi bir sorun ürünle birlikte.For example, Microsoft analyzes performance and reliability, such as what features you use, how quickly the features respond, device performance, user interface interactions, and any problems you experience with the product. Veriler ayrıca şu anda çalıştırdığınız yazılım ve IP adresi gibi yazılımınızın yapılandırması hakkında bilgiler içerir.Data also includes information about the configuration of your software, such as the software that you are currently running, and the IP address.

1.0.3356 sürümü veya üzeri:For version 1.0.3356 or later:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPCHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: DiagnosticAvailabilityREG_DWORD: DiagnosticAvailability

1.0.3356 önce sürümleri için:For versions before 1.0.3356:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPCHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: DiagnosticStateREG_DWORD: DiagnosticState

Değer: Uygulama için 0 (varsayılan) ortam özelliği kullanılarak tanımlanan ıpc_eı_data_collectıon_enabled, devre dışı, etkin için 2 için 1Value: 0 for Application defined (default) by using the environment property IPC_EI_DATA_COLLECTION_ENABLED, 1 for Disabled, 2 for Enabled

Not: 32 bit MSIPC tabanlı uygulamanız 64 bit Windows sürümünde çalışıyorsa, konum hkey_local_machıne\software\wow6432node\microsoft\msıpc ' dir.Note: If your 32-bit MSIPC-based application is running on a 64-bit version of Windows, the location is HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC.
Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nunAD RMS only:

Bir istemci bilgisayar için kurumsal hizmet konumunu güncelleştirmeTo update the enterprise service location for a client computer
Aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını güncelleştirin:Update the following registry keys:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterpriseCertificationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterpriseCertification
REG_SZ: defaultREG_SZ: default

Değer:<http veya https>://RMS_Cluster_Name/_wmcs/CertificationValue:<http or https>://RMS_Cluster_Name/_wmcs/Certification

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterprisePublishingHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterprisePublishing
REG_SZ: defaultREG_SZ: default

Değer: <http veya https>://RMS_Cluster_Name/_wmcs/LicensingValue: <http or https>://RMS_Cluster_Name/_wmcs/Licensing
İzlemeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içinTo enable and disable tracing Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını güncelleştirin:Update the following registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPCHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: TraceREG_DWORD: Trace

Değer: (varsayılan) izlemeyi devre dışı bırakmak için 0 izlemeyi etkinleştirmek için 1Value: 1 to enable tracing, 0 to disable tracing (default)
Gün olarak şablonları yenileme sıklığını değiştirmek içinTo change the frequency in days to refresh templates Aşağıdaki kayıt defteri değerleri ne sıklıkta belirtin şablonları, Templateupdatefrequencyınseconds değeri ayarlanmadığı taktirde kullanıcının bilgisayarında yenileyin.The following registry values specify how often templates refresh on the user’s computer if the TemplateUpdateFrequencyInSeconds value is not set. Bu değerlerin hiçbiri ayarlanmazsa, şablonları indirmek için RMS istemcisi (sürüm 1.0.1784.0) kullanan uygulamalar için varsayılan yenileme aralığı 1 gündür.If neither of these values are set, the default refresh interval for applications using the RMS client (version 1.0.1784.0) to download templates is 1 day. Önceki sürümler 7 günde bir varsayılan değerine sahip.Prior versions have a default value of every 7 days.

İstemci Modu:Client Mode:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPCHKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyREG_DWORD: TemplateUpdateFrequency

Değer: (Minimum 1) indirmeler arasındaki gün sayısını belirten bir tamsayı değeri.Value: An integer value that specifies the number of days (minimum of 1) between downloads.

Sunucu Modu:Server Mode:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyREG_DWORD: TemplateUpdateFrequency

Değer: (Minimum 1) indirmeler arasındaki gün sayısını belirten bir tamsayı değeri.Value: An integer value that specifies the number of days (minimum of 1) between downloads.
Saniye olarak şablonları yenileme sıklığını değiştirmek içinTo change the frequency in seconds to refresh templates

Önemli: Bu ayar belirtilirse, gün olarak şablonları yenileme değeri yok sayıldı.Important: If this setting is specified, the value to refresh templates in days is ignored. Her ikisini değil, yalnızca birini veya diğerini belirtin.Specify one or the other, not both.
Aşağıdaki kayıt defteri değerleri ne sıklıkta belirtin şablonları yenileme kullanıcının bilgisayarında.The following registry values specify how often templates refresh on the user’s computer. Bu değer veya gün cinsinden sıklığı değiştirme değeri (TemplateUpdateFrequency) ayarlanmazsa, şablonları indirmek için RMS istemcisi (sürüm 1.0.1784.0) kullanan uygulamalar için varsayılan yenileme aralığı 1 gündür.If this value or the value to change the frequency in days (TemplateUpdateFrequency) is not set, the default refresh interval for applications using the RMS client (version 1.0.1784.0) to download templates is 1 day. Önceki sürümler 7 günde bir varsayılan değerine sahip.Prior versions have a default value of every 7 days.

İstemci Modu:Client Mode:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPCHKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSecondsREG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSeconds

Değer: İndirmeler arasındaki saniye (minimum 1) sayısını belirten bir tamsayı değeri.Value: An integer value that specifies the number of seconds (minimum of 1) between downloads.

Sunucu Modu:Server Mode:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\<SID>
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSecondsREG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSeconds

Değer: İndirmeler arasındaki saniye (minimum 1) sayısını belirten bir tamsayı değeri.Value: An integer value that specifies the number of seconds (minimum of 1) between downloads.
Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nunAD RMS only:

Sonraki yayımlama isteğinde şablonları hemen indirmek içinTo download templates immediately at the next publishing request
Sınama ve değerlendirme sırasında, RMS istemcisinin şablonları olabildiğince çabuk indirmesini isteyebilirsiniz.During testing and evaluations, you might want the RMS client to download templates as soon as possible. Bu yapılandırma için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ve RMS istemcisi indirmeler şablonları hemen sonraki yayımlama isteği yerine sonra TemplateUpdateFrequency kayıt defteri ayarı tarafından belirlenen zamanı beklemek kaldırın:For this configuration, remove the following registry key and the RMS client then downloads templates immediately at the next publishing request rather than wait for the time specified by the TemplateUpdateFrequency registry setting:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC\<Sunucu Adı>\TemplateHKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC\<Server Name>\Template

Not: <Sunucu adı> hem dış (corprights.contoso.com) ve iç (Corprights) ve dolayısıyla iki farklı girişe sahip olabilir.Note: <Server Name> could have both external (corprights.contoso.com) and internal (corprights) URLs and therefore two different entries.
Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nunAD RMS only:

Şirket dışı kimlik doğrulaması desteğini etkinleştirmek içinTo enable support for federated authentication
RMS istemci bilgisayarı bir AD RMS kümesine federasyon güveni kullanarak bağlanıyorsa, federasyon ana bölgesini yapılandırmanız gerekir.If the RMS client computer connects to an AD RMS cluster by using a federated trust, you must configure the federation home realm.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FederationHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\Federation
REG_SZ: FederationHomeRealmREG_SZ: FederationHomeRealm

Değer: Bu kayıt defteri girdisinin değeri federasyon hizmetinin Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) olan (örneğin, "http://TreyADFS.trey.net/adfs/services/trust").Value: The value of this registry entry is the uniform resource identifier (URI) for the federation service (for example, "http://TreyADFS.trey.net/adfs/services/trust").

Not: Http ve bu değer için https belirtmeniz önemlidir.Note: It is important that you specify http and not https for this value. Ayrıca, 32 bit MSIPC tabanlı uygulamanız 64 bit Windows sürümünde çalışıyorsa, konum hkey_local_machıne\software\wow6432node\microsoft\msıpc\federation ' dir.In addition, if your 32-bit MSIPC-based application is running on a 64-bit version of Windows, the location is HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC\Federation. Yapılandırmaya bir örnek olarak bkz. Active Directory Federasyon Hizmetleri ile Active Directory Rights Management Services Dağıtma.For an example configuration, see Deploying Active Directory Rights Management Services with Active Directory Federation Services.
Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nunAD RMS only:

Kullanıcı girişi için form tabanlı kimlik doğrulama gerektiren ortak federasyon sunucularını desteklemek içinTo support partner federation servers that require forms-based authentication for user input
RMS istemcisi varsayılan olarak sessiz modda çalışır ve kullanıcı girişi gerekmez.By default, the RMS client operates in silent mode and user input is not required. Ancak ortak federasyon sunucuları, form tabanlı kimlik doğrulama gibi bir yöntem kullanılarak, kullanıcı girişi gerektirecek şekilde yapılandırılabilir.Partner federation servers, however, might be configured to require user input such as by way of forms-based authentication. Bu durumda, federasyon kimlik doğrulaması formunun bir tarayıcı penceresinde görüntülenmesi ve kullanıcının kimlik doğrulamasına tanıtılması için, RMS istemcisini sessiz modu yok sayacak şekilde yapılandırmanız gerekir.In this case, you must configure the RMS client to ignore silent mode so that the federated authentication form appears in a browser window and the user is promoted for authentication.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\FederationHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\Federation
REG_DWORD: EnableBrowserREG_DWORD: EnableBrowser

Not: Federasyon sunucusu form tabanlı kimlik doğrulaması kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, bu anahtar gereklidir.Note: If the federation server is configured to use forms-based authentication, this key is required. Federasyon sunucusu tümleşik Windows kimlik doğrulaması kullanacak şekilde yapılandırılmışsa bu anahtarı gerekli değildir.If the federation server is configured to use integrated Windows authentication, this key is not required.
Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nunAD RMS only:

ILS hizmeti kullanımını engellemek içinTo block ILS service consumption
RMS istemcisi, ILS hizmeti tarafından korunan içeriğin kullanımını varsayılan olarak etkinleştirir, ancak istemciyi, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlayarak, kullanımı engelleyecek şekilde de yapılandırabilirsiniz.By default, the RMS client enables consuming content protected by the ILS service but you can configure the client to block this service by setting the following registry key. Bu kayıt defteri anahtarı ILS hizmetini engelleyecek şekilde ayarlanmışsa ILS hizmeti tarafından korunan içeriği açma ve kullanma girişimleri şu hatayı döndürür:If this registry key is set to block the ILS service, any attempts to open and consume content protected by the ILS service returns the following error:
HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY)HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPCHKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: DisablePassportCertificationREG_DWORD: DisablePassportCertification

Değer: (varsayılan) ILS kullanımına izin vermek için 0 ILS kullanımını engellemek için 1Value: 1 to block ILS consumption, 0 to allow ILS consumption (default)

RMS istemcisi için şablon dağıtımını yönetmeManaging template distribution for the RMS client

Şablonlar kullanıcıların ve yöneticilerin Rights Management korumasını hızlıca kolaylaştırır ve RMS istemcisi otomatik olarak, RMS sunucularından veya hizmetinden şablonları indirir.Templates make it easy for users and administrators to quickly apply Rights Management protection and the RMS client automatically downloads templates from its RMS servers or service. Şablonları aşağıdaki klasör konumuna yerleştirirseniz, RMS istemcisi varsayılan konumundan hiçbir şablon indirme değil ve bunun yerine, bu klasöre yerleştirdiğiniz şablonları indirir.If you put the templates in the following folder location, the RMS client does not download any templates from its default location and instead, download the templates that you have put in this folder. RMS istemcisi, diğer kullanılabilir RMS sunucularından şablon indirmeye devam edebilir.The RMS client might continue to download templates from other available RMS servers.

İstemci Modu: %localappdata%\Microsoft\MSIPC\UnmanagedTemplatesClient Mode: %localappdata%\Microsoft\MSIPC\UnmanagedTemplates

Sunucu Modu: %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\UnmanagedTemplates\<SID>Server Mode: %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\UnmanagedTemplates\<SID>

Bu klasörü kullandığınızda, şablonların RMS sunucusu veya hizmeti tarafından verilmesi ve .xml dosya adı uzantısına sahip olmaları dışında herhangi bir adlandırma kuralı gerekmez.When you use this folder, there is no special naming convention required except that the templates should be issued by the RMS server or service and they must have the .xml file name extension. Örneğin, Contoso Confidential.xml veya Contoso ReadOnly.xml adları geçerli adlardır.For example, Contoso-Confidential.xml or Contoso-ReadOnly.xml are valid names.

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nun RMS istemcisini güvenilir AD RMS sunucularını kullanacak şekilde sınırlamaAD RMS only: Limiting the RMS client to use trusted AD RMS servers

RMS istemcisi, yerel bilgisayarlardaki Windows kayıt defterinde aşağıdaki değişiklikler yapılarak yalnızca belirli güvenilir AD RMS sunucularını kullanacak şekilde sınırlandırılabilir.The RMS client can be limited to using only specific trusted AD RMS servers by making the following changes to the Windows registry on local computers.

AD RMS istemcisini yalnızca güvenilir AD RMS sunucularını kullanacak şekilde sınırlamayı etkinleştirmek içinTo enable limiting RMS client to use only trusted AD RMS servers

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\

  REG_DWORD:AllowTrustedServersOnlyREG_DWORD:AllowTrustedServersOnly

  Değer: Sıfır olmayan bir değer belirtilirse, RMS istemcisi, TrustedServers listesinde ve Azure Rights Management hizmetinde yapılandırılan belirli sunuculara güvenir.Value: If a non-zero value is specified, the RMS client trusts only the specified servers that are configured in the TrustedServers list and the Azure Rights Management service.

Güvenilir AD RMS sunucuları listesine üye eklemek içinTo add members to the list of trusted AD RMS servers

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\

  REG_SZ:<URL_or_HostName>REG_SZ:<URL_or_HostName>

  Değer: Bu kayıt defteri anahtarı konumuna dize değerleri ya da DNS etki alanı adı biçiminde olabilir (örneğin, adrms.contoso.com) veya güvenilir AD RMS sunucularının tam URL'si (örneğin, https://adrms.contoso.com).Value: The string values in this registry key location can be either DNS domain name format (for example, adrms.contoso.com) or full URLs to trusted AD RMS servers (for example, https://adrms.contoso.com). Belirtilen URL ile başlarsa https://, RMS istemcisi belirtilen AD RMS sunucusuyla bağlantı kurmak için SSL veya TLS kullanır.If a specified URL starts with https://, the RMS client uses SSL or TLS to contact the specified AD RMS server.

RMS hizmetini bulmaRMS service discovery

RMS hizmetini bulma işlemi, RMS istemcisinin içeriği korumadan önce hangi RMS sunucusu veya hizmeti ile iletişim kuracağını kontrol etmesini sağlar.RMS service discovery lets the RMS client check which RMS server or service to communicate with before protecting content. Hizmet bulma, ayrıca RMS istemcisi korumalı içerik kullandığı, ancak bu tür bir bulma içeriğe iliştirilmiş ilke tercih edilen RMS sunucusu veya hizmetini içerdiği için bunun olması daha az olasıdır zaman da gerçekleşebilir.Service discovery might also happen when the RMS client consumes protected content, but this type of discovery is less likely to happen because the policy attached to the content contains the preferred RMS server or service. Yalnızca bu kaynakları başarısız olduğunda istemci hizmeti bulmayı çalıştırdığı.Only if those sources are unsuccessful does the client then run service discovery.

RMS istemcisi, hizmet bulma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakileri denetler:To perform service discovery, the RMS client checks the following:

 1. Yerel bilgisayardaki Windows kayıt defteri: Bu ayarlar kayıt defterinde hizmet bulma ayarları yapılandırılmışsa, önce denenir.The Windows registry on the local computer: If service discovery settings are configured in the registry, these settings are tried first.

  Varsayılan olarak, bu ayarlar kayıt defterinde yapılandırılmamıştır ancak bir yönetici, AD RMS için bunları aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi yapılandırabilir.By default, these settings are not configured in the registry but an administrator can configure them for AD RMS as documented in a following section. Bir yönetici Azure Rights Management hizmeti için bu ayarları genellikle AD RMS’den Azure Information Protection’a geçiş işlemi sırasında yapılandırır.An administrator typically configures these settings for the Azure Rights Management service during the migration process from AD RMS to Azure Information Protection.

 2. Active Directory etki alanı Hizmetleri: Etki alanına katılmış bir bilgisayar, bir hizmet bağlantı noktası (SCP) Active Directory'yi sorgular.Active Directory Domain Services: A domain-joined computer queries Active Directory for a service connection point (SCP).

  Bir SCP aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi kayıtlıysa, kullanması için AD RMS sunucusunun URL'si RMS istemcisine döndürülür.If an SCP is registered as documented in the following section, the URL of the AD RMS server is returned to the RMS client to use.

 3. Azure Rights Management bulma hizmeti: RMS istemcisi bağlandığı https://discover.aadrm.com, kullanıcının kimlik doğrulamasını ister.The Azure Rights Management discovery service: The RMS client connects to https://discover.aadrm.com, which prompts the user to authenticate.

  Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, kimlik doğrulamasındaki kullanıcı adı (ve etki alanı) Azure Information Protection kiracısını kullanım için tanımlamak üzere kullanılır.When authentication is successful, the user name (and domain) from the authentication is used to identify the Azure Information Protection tenant to use. Bu kullanıcı hesabını kullanmaya yönelik Azure Information Protection URL'si RMS istemcisine döndürülür.The Azure Information Protection URL to use for that user account is returned to the RMS client. URL aşağıdaki biçimdedir: https://<kiracıurl'niz> /_wmcs/licensingThe URL is in the following format: https://<YourTenantURL>/_wmcs/licensing

  Örneğin: 5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com/_wmcs/licensingFor example: 5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com/_wmcs/licensing

  <KiracıURL’niz> şu biçimdedir: {GUID}.rms.[Region].aadrm.com. Azure RMS için Get-AadrmConfiguration cmdlet’ini çalıştırdığınızda RightsManagementServiceId değerini belirleyerek bu değeri bulabilirsiniz.<YourTenantURL> has the following format: {GUID}.rms.[Region].aadrm.com.You can find this value by identifying the RightsManagementServiceId value when you run the Get-AadrmConfiguration cmdlet for Azure RMS.

Not

Bu hizmet bulma akışı için dört önemli özel durum vardır:There are four important exceptions for this service discovery flow:

 • Mobil cihazlar, varsayılan olarak, hizmet bulma için Azure Rights Management hizmetini kullanmak için bir bulut hizmeti kullanmak için en uygun (https://discover.aadrm.com).Mobile devices are best suited to use a cloud service, so by default they use service discovery for the Azure Rights Management service (https://discover.aadrm.com). Mobil cihazların Azure Rights Management hizmeti yerine AD RMS kullanmasını sağlayarak bu varsayılanı geçersiz kılmak için DNS'te SRV kayıtlarını belirleme ve açıklandığı gibi mobil cihaz uzantısını yüklemeniz Active Directory Rights Management Services mobil cihaz Uzantı.To override this default so that mobile devices use AD RMS rather than the Azure Rights Management service, specify SRV records in DNS and install the mobile device extension as documented in Active Directory Rights Management Services Mobile Device Extension.

 • Rights Management hizmeti bir Azure Information Protection etiketi tarafından çağrıldığında, hizmet bulma işlemi yapılmaz.When the Rights Management service is invoked by an Azure Information Protection label, service discovery is not performed. Bunun yerine, URL doğrudan Azure Information Protection ilkesinde yapılandırılan etiket ayarında belirtilir.Instead, the URL is specified directly in the label setting that is configured in the Azure Information Protection policy.

 • Bir kullanıcı, bir Office uygulamasından oturum açma işlemi başlattığında, kimlik doğrulamasındaki kullanıcı adı (ve etki alanı) Azure Information Protection kiracısını kullanım için tanımlamak üzere kullanılır.When a user initiates sign in from an Office application, the user name (and domain) from the authentication is used to identify the Azure Information Protection tenant to use. Bu durumda, kayıt defteri ayarları gerekmez ve SCP denetimi yapılmaz.In this case, registry settings are not needed and the SCP is not checked.

 • Ne zaman yapılandırdığınız DNS yeniden yönlendirme Office Tıkla-Çalıştır Masaüstü uygulamaları için RMS istemcisi daha önce bulunan AD RMS kümesine erişim reddedildi tarafından Azure Rights Management hizmetini bulur.When you have configured DNS redirection for Office click-to-run desktop apps, the RMS client finds the Azure Rights Management service by being denied access to the AD RMS cluster that it previously found. Bu istemci için kiracınızın Azure Rights Management hizmetini yeniden yönlendiren bir SRV kaydı aramak için istemci eylemi Tetikleyicileri reddedin.This deny action triggers the client to look for the SRV record, which redirects the client to the Azure Rights Management service for your tenant. Bu SRV kaydı ayrıca AD RMS kümeniz tarafından korunan e-postaları şifresini Exchange Online sağlar.This SRV record also lets Exchange Online decrypt emails that have been protected by your AD RMS cluster.

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nun Active Directory kullanarak sunucu tarafı hizmet bulmayı etkinleştirmeAD RMS only: Enabling server-side service discovery by using Active Directory

Hesabınızın yeterli ayrıcalıkları (Enterprise Admins ve AD RMS sunucusu için yerel yönetici) varsa, AD RMS kök küme sunucusunu yüklediğinizde otomatik olarak bir hizmet bağlantı noktası (SCP) kaydedebilirsiniz.If your account has sufficient privileges (Enterprise Admins and local administrator for the AD RMS server), you can automatically register a service connection point (SCP) when you install the AD RMS root cluster server. Ormanda zaten bir SCP varsa, yenisini kaydedebilmek için önce öncelikle var olan SCP'yi silmeniz gerekir.If an SCP already exists in the forest, you must first delete the existing SCP before you can register a new one.

Aşağıdaki yordamı kullanarak AD RMS yüklendikten sonra bir SCP kaydedebilir veya silebilirsiniz.You can register and delete an SCP after AD RMS is installed by using the following procedure. Başlamadan önce, hesabınızın gerekli ayrıcalıklara (Enterprise Admins ve AD RMS sunucusu için yerel yönetici) sahip olduğundan emin olun.Before you start, make sure that your account has the required privileges (Enterprise Admins and local administrator for the AD RMS server).

Active Directory'de bir SCP kaydederek AD RMS hizmet bulmayı etkinleştirmeTo enable AD RMS service discovery by registering an SCP in Active Directory

 1. AD RMS sunucusunda Active Directory Management Services konsolunu açın:Open the Active Directory Management Services console at the AD RMS server:

  • Windows Server 2012 R2 veya Windows Server 2012, Sunucu Yöneticisi ' nde seçin Araçları > Active Directory Rights Management Services.For Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2012, in Server Manager, select Tools > Active Directory Rights Management Services.

  • Windows Server 2008 R2 için seçin Başlat > Yönetimsel Araçlar > Active Directory Rights Management Services.For Windows Server 2008 R2, select Start > Administrative Tools > Active Directory Rights Management Services.

 2. AD RMS konsolunda, AD RMS kümesine sağ tıklayın ve ardından özellikleri.In the AD RMS console, right-click the AD RMS cluster, and then click Properties.

 3. SCP sekmesine tıklayın.Click the SCP tab.

 4. SCP’yi değiştir onay kutusunu seçin.Select the Change SCP check box.

 5. SCP’yi geçerli sertifika kümesine ayarla seçeneğini işaretleyip Tamam’a tıklayın.Select the Set SCP to current certification cluster option, and then click OK.

Windows kayıt defterini kullanarak istemci tarafı hizmet bulmayı etkinleştirmeEnabling client-side service discovery by using the Windows registry

SCP kullanmaya alternatif olarak veya SCP olmadığı taktirde, RMS istemcisinin AD RMS sunucusunu bulabilmesi için istemci bilgisayardaki kayıt defterini yapılandırabilirsiniz.As an alternative to using an SCP or where an SCP does not exist, you can configure the registry on the client computer so that the RMS client can locate its AD RMS server.

Windows kayıt defterini kullanarak ADRMS hizmet bulmayı etkinleştirmeTo enable client-side AD RMS service discovery by using the Windows registry

 1. Windows kayıt defteri düzenleyicisi Regedit.exe'yi açın.Open the Windows registry editor, Regedit.exe:

  • İstemci bilgisayarda, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açmak için Çalıştır penceresine regedit yazıp Enter tuşuna basın.On the client computer, in the Run window, type regedit, and then press Enter to open the Registry Editor.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC konumuna gidin.In Registry Editor, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC.

  Not

  Bir 64 bit bilgisayarda 32 bit uygulama çalıştırıyorsanız, gitmek hkey_local_machıne\software\wow6432node\microsoft\msıpcIf you are running a 32-bit application on a 64-bit computer, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC

 3. ServiceLocation alt anahtarını oluşturmak için, MSIPC’ye sağ tıklayın, Yeni seçeneğine gidin, Anahtar’a tıklayın ve ServiceLocation yazın.To create the ServiceLocation subkey, right-click MSIPC, point to New, click Key, and then type ServiceLocation.

 4. EnterpriseCertification alt anahtarını oluşturmak için, ServiceLocation’a sağ tıklayın, Yeni üzerine gidin, Anahtar’a tıklayın ve EnterpriseCertification yazın.To create the EnterpriseCertification subkey, right-click ServiceLocation, point to New, click Key, and then type EnterpriseCertification.

 5. Kurumsal Sertifika URL'sini ayarlamak için (varsayılan) alt anahtarının altındaki EnterpriseCertification alt.To set the enterprise certification URL, double-click the (Default) value, under the EnterpriseCertification subkey. Zaman dize Düzenle iletişim kutusu görüntülenirse, için değer verisi, türü <http or https>://<AD RMS_cluster_name>/_wmcs/Certificationve ardından Tamam.When the Edit String dialog box appears, for Value data, type <http or https>://<AD RMS_cluster_name>/_wmcs/Certification, and then click OK.

 6. EnterprisePublishing alt anahtarını oluşturmak için ServiceLocation, işaret yeni, tıklayın anahtarı, Anahtar'a tıklayın ve EnterprisePublishing.To create the EnterprisePublishing subkey, right-click ServiceLocation, point to New, click Key, and then type EnterprisePublishing.

 7. Kurumsal yayımlama URL'sini ayarlamak için (varsayılan) altında EnterprisePublishing alt.To set the enterprise publishing URL, double-click (Default) under the EnterprisePublishing subkey. Zaman dize Düzenle iletişim kutusu görüntülenirse, için değer verisi, türü <http or https>://<AD RMS_cluster_name>/_wmcs/Licensingve ardından Tamam.When the Edit String dialog box appears, for Value data, type <http or https>://<AD RMS_cluster_name>/_wmcs/Licensing, and then click OK.

 8. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.Close Registry Editor.

RMS istemcisi, Active Directory'i sorgulayarak bir SCP bulunamıyor ve kayıt defterinde belirtilmedi, AD RMS için hizmet bulma çağrıları başarısız olur.If the RMS client can't find an SCP by querying Active Directory and it's not specified in the registry, service discovery calls for AD RMS fails.

Lisans sunucu trafiğini yeni yeniden yönlendirmeRedirecting licensing server traffic

Bazı durumlarda, örneğin iki kuruluş birleştirilip eski lisans sunucusu kullanımdan kaldırıldığında ve istemcilerin yeni bir lisans sunucusuna yönlendirilmesi gerektiğinde, hizmet bulma sırasında trafiği yeniden yönlendirmeniz gerekebilir.In some cases, you might need to redirect traffic during service discovery, for example, when two organizations are merged and the old licensing server in one organization is retired and clients need to be redirected to a new licensing server. Veya, AD RMS'den Azure RMS’ye geçiş yaparsınız.Or, you migrate from AD RMS to Azure RMS. Lisans yeniden yönlendirmeyi etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.To enable licensing redirection, use the following procedure.

Windows kayıt defterini kullanarak RMS lisanslarını yeniden yönlendirmeyi etkinleştirmeTo enable RMS licensing redirection by using the Windows registry

 1. Regedit.exe Windows kayıt defteri düzenleyicisini açın.Open the Windows registry editor, Regedit.exe.

 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde aşağıdakilerden birine gidin:In Registry Editor, navigate to one of the following:

  • X64 Office'in 64 bit sürümü için platform: Hklm\software\microsoft\msıpc\servicelocationFor 64-bit version of Office on x64 platform: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Servicelocation

  • X64 Office'in 32 bit sürümü için platform: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC\ServicelocationFor 32-bit version of Office on x64 platform: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC\Servicelocation

 3. Servicelocation’a sağ tıklayıp, Yeni üzerine geldikten ve Anahtar’a tıkladıktan sonra LicensingRedirection yazarak bir LicensingRedirection alt anahtarı oluşturun.Create a LicensingRedirection subkey, by right-clicking Servicelocation, point to New, click Key, and then type LicensingRedirection.

 4. Lisans yeniden yönlendirmesini ayarlamak için, LicensingRedirection alt anahtarına sağ tıklayın, Yeni’yi seçin ve Dize değeri’ni seçin.To set the licensing redirection, right-click the LicensingRedirection subkey, select New, and then select String value. Ad için, önceki sunucu lisanslama URL’sini ve Değer için de yeni sunucu lisanslama URL’sini belirtin.For Name, specify the previous server licensing URL and for Value specify the new server licensing URL.

  Örneğin, Contoso.com konumundaki bir sunucunun lisansını Fabrikam.com konumundaki sunucuya yeniden yönlendirmek için aşağıdaki değerleri girebilirsiniz:For example, to redirect licensing from a server at Contoso.com to one at Fabrikam.com, you might enter the following values:

  Adı: https://contoso.com/_wmcs/licensingName: https://contoso.com/_wmcs/licensing

  Değer: https://fabrikam.com/_wmcs/licensingValue: https://fabrikam.com/_wmcs/licensing

  Not

  Eski lisans sunucusunda hem intranet hem de extranet URL'si varsa, yeni bir ad ve değer eşlemesinin hem bu URL'ler için ayarlanmalıdır LicensingRedirection anahtarı.If the old licensing server has both intranet and extranet URLs specified, a new name and value mapping must be set for both these URLs under the LicensingRedirection key.

 5. Yeniden yönlendirilmesi gereken tüm sunucular için önceki adımı yineleyin.Repeat the previous step for all servers that need to be redirected.

 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.Close Registry Editor.