Kullanıcı Kılavuzu: Azure Information Protection istemcisini indirme ve yüklemeUser Guide: Download and install the Azure Information Protection client

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, WINDOWS 7 SP1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1

İçin yönergeler: Windows için Azure Information Protection istemcisiInstructions for: Azure Information Protection client for Windows

Yöneticiniz sizin için Azure Information Protection istemcisini yüklemediyse, bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz.If your administrator does not install the Azure Information Protection client for you, you can do this yourself. Bu istemciyi yükleyerek belge ve e-postalarınızı etiketlemesini ve korumasını sağlamak için bilgisayarınızda yerel yönetici olmanız gerekir.You must be a local administrator for your PC to install this client so that it can label and protect your documents and emails.

Buna ek olarak:In addition:

 • Azure Information Protection istemcisi için en az Microsoft .NET Framework 4.6.2 sürümü gerekir ve böyle bir sürüm cihazda mevcut değilse yükleyici, bu önkoşulu indirip yüklemeye çalışır.The Azure Information Protection client requires a minimum version of Microsoft .NET Framework 4.6.2 and if this is missing, the installer tries to download and install this prerequisite. Bu önkoşul, istemci yüklemesinin bir parçası olarak yüklenirse bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekir.When this prerequisite is installed as part of the client installation, your computer must be restarted.

 • Windows 7 SP1'iniz varsa, Azure Information Protection istemcisi için belirli bir güncelleştirme (KB 2533623) gerekir.If you have Windows 7 SP1, the Azure Information Protection client requires a specific update, KB 2533623. Bilgisayarınızda bu güncelleştirme gerekliyse ama yüklenmemişse, yükleme tamamlanır ancak Azure Information Protection istemcisi için bu güncelleştirmenin gerekli olduğunu belirten bir ileti görürsünüz.If your PC needs this update but it is not installed, installation completes but with a message that the Azure Information Protection client requires this update. Bu güncelleştirme yüklenene kadar tüm Azure Information Protection istemcisinin tüm özelliklerini kullanamazsınız.Until this update is installed, you won't be able to use all features of the Azure Information Protection client.

Azure Information Protection istemcisini indirmek ve yüklemek içinTo download and install the Azure Information Protection client

 1. Microsoft web sitesinde Microsoft Azure Information Protection sayfasına gidin.Go to the Microsoft Azure Information Protection page on the Microsoft website.

  Bu sayfada, korumalı dosyaları açmak için gerekirse bir görüntüleyici uygulamasını kolayca indirebilmek için kullanabileceğiniz tüm popüler cihazlara yönelik bağlantılar bulunur.This page has links for all the popular devices you might use, so that you can easily download a viewer app if it's needed to open protected files. Bilgisayarınızda yerel yönetici değilseniz, Windows için görüntüleyici uygulamasını yine de yükleyebilirsiniz.If you're not a local administrator for your PC, you can still install the viewer app for Windows. Ancak bu yönergeler, dosyaları etiketlemenize ve korumanıza olanak sağlayan tam istemciyi yüklemek içindir.But these instructions are to install the full client, which lets you label and protect files.

 2. Azure Information Protection istemcisi bölümünü bulun ve Windows simgesine tıklayın.Locate the Azure Information Protection client section and click the Windows icon. İndir’e tıklayın ve AzInfoProtection.exe dosyasını kaydedin.Click Download and save the AzInfoProtection.exe file.

 3. İndirilen yürütülebilir dosyayı çalıştırın.Run the executable file that was downloaded. Devam etmeniz istenirse, Evet’e tıklayın.If you are prompted to continue, click Yes.

 4. Azure Information Protection istemcisini yükle sayfasında:On the Install the Azure Information Protection client page:

  • Buluta bağlanamıyor, ancak tanıtım amacıyla yerel bir ilke kullanarak Azure Information Protection hizmetinin istemci tarafını görmek ve denemek istiyorsanız bir tanıtım ilkesi yükleme seçeneğini belirleyin.Select the option to install a demo policy if you cannot connect to the cloud but want to see and experience the client side of Azure Information Protection by using a local policy for demonstration purposes. İstemciniz bir Azure Information Protection hizmetine bağlandığında, bu tanıtım ilkesi kuruluşunuzun Azure Information Protection ilkesiyle değiştirilir.When your client connects to an Azure Information Protection service, this demo policy is replaced with your organization's Azure Information Protection policy.

  • Lisans hüküm ve koşullarını okuduktan sonra Kabul ediyorum’a tıklayın.Click I agree when you have read the license terms and conditions.

 5. Devam etmek isteyip istemediğiniz sorularsa Evet’e tıklayın ve yüklemenin bitmesini bekleyin.If you are prompted to continue, click Yes, and wait for the installation to finish.

 6. Kapat'a tıklayın.Click Close. Azure Information Protection istemcisini kullanmaya başlamadan önce:Before you start to use the Azure Information Protection client:

  • Bilgisayarınız Office 2010’u çalıştırıyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatın ve son adımınız için sonraki bölüme geçin.If your computer runs Office 2010, restart your computer and then go to the next section for your final step.

  • Diğer Office sürümleri için, tüm Office uygulamalarını ve Dosya Gezgini’nin tüm örneklerini yeniden başlatın.For other versions of Office, restart all Office applications and all instances of File Explorer. Yükleme işleminiz artık tamamlanmıştır. Belgelerinizi ve e-postalarınızı etiketlemek ve korumak için istemciyi kullanabilirsiniz.Your installation is now complete and you can use the client to label and protect your documents and emails.

Office 2010 ile Azure Information Protection istemcisini yüklemeInstalling the Azure Information Protection client with Office 2010

Önceki yönergeleri kullanarak Azure Information Protection istemcisini yükledikten sonra:After you have installed the Azure Information Protection client by using the previous instructions:

 1. Microsoft Word’ü açın.Open Microsoft Word. Azure Information Protection istemcisini yükledikten sonra Office 2010 uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda, Microsoft Azure Information Protection iletişim kutusunu görürsünüz.When this is the first time that you have run an Office 2010 application after you have installed the Azure Information Protection client, you see a Microsoft Azure Information Protection dialog box. Bu iletişim kutusunda, oturum açma işleminin tamamlaması için yönetici kimlik bilgilerinin gerekli olduğu bildirilir.This dialog box tells you that administrator credentials are required to complete the sign in process.

 2. Microsoft Azure Information Protection iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.In the Microsoft Azure Information Protection dialog box, click OK.

 3. Kullanıcı Erişimi Denetimi iletişim kutusunu görürseniz, Azure Information Protection istemcisinin kayıt defterini güncelleştirmesi için Evet’e tıklayın.If you see a User Access Control dialog box, click Yes so that the Azure Information Protection client can update the registry.

Yükleme işleminiz tamamlandı. Belgelerinizi ve e-postalarınızı etiketleyip korumak için Azure Information Protection’ı kullanabilirsiniz.Your installation is now complete and you can use Azure Information Protection to label and protect your documents and emails.

Diğer yönergelerOther instructions

Azure Information Protection kullanım kılavuzundan diğer nasıl yapılır yönergeleri:More how-to instructions from the Azure Information Protection user guide:

Yöneticiler için ek bilgilerAdditional information for administrators

Bkz. kullanıcılar için Azure Information Protection istemcisini yönetici kılavuzumuzayüklemeyin.See Install the Azure Information Protection client for users from the admin guide.