Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzuRights Management sharing application administrator guide

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Önemli

Destek sonu bildirimi: Rights Management özellikli paylaşım uygulaması tarafından Windows değiştirilmektedir Azure Information Protection istemcisini.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Bu eski uygulamaya durdurur için destek 31 Ocak 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Bir kurumsal ağ üzerindeki Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulaması sizin sorumluluğunuzdaysa ya da Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzu ya da Windows için Microsoft Rights Management Özellikli Paylaşım Uygulaması SSS’de yer alandan daha fazla teknik bilgi istiyorsanız aşağıdaki bilgileri kullanın.Use the following information if you are responsible for the Microsoft Rights Management sharing application on an enterprise network, or if you want more technical information than is in the Rights Management sharing application user guide or FAQ for Microsoft Rights Management Sharing Application for Windows.

Bu dağıtım yapılandırması başka bir kuruluştaki kullanıcılara korumalı ekler göndermeyi ve e-posta bildirimleri ve iptal olanaklı belge izleme gibi seçenekleri desteklediğinden, RMS sharing uygulaması en iyi Azure Information Protection ile çalışır.The RMS sharing application is best suited to work with Azure Information Protection, because this deployment configuration supports sending protected attachments to users in another organization, and options such as email notifications and document tracking with revocation. Ancak, bazı kısıtlamalarla, AD RMS’nin şirket içi sürümüyle de çalışır.However, with some limitations, it also works with the on-premises version, AD RMS. Azure Information Protection ve AD RMS tarafından desteklenen özelliklerin kapsamlı bir karşılaştırması için, bkz Azure Information Protection ile AD RMS’yi Karşılaştırma.For a comprehensive comparison of features that are supported by Azure Information Protection and AD RMS, see Comparing Azure Information Protection and AD RMS. AD RMS’ye sahipseniz ve Azure Information Protection’a geçiş yapmak istiyorsanız, bkz. AD RMS’den Azure Information Protection’a geçiş.If you have AD RMS and want to migrate to Azure Information Protection, see Migrating from AD RMS to Azure Information Protection.

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasına teknik genel bakış; yerel ve genel koruma; desteklenen dosya türleri, dosya adı uzantıları; varsayılan koruma düzeyini değiştirme konuları hakkında bilgi edinmek için bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulaması için teknik genel bakış ve koruma ayrıntıları.For a technical overview of the Rights Management sharing application, information about native and generic protection, and the supported file types, file name extensions, and how to change the default protection level, see Technical overview and protection details for the Rights Management sharing application.

Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulaması için otomatik dağıtımAutomatic deployment for the Microsoft Rights Management sharing application

RMS paylaşım uygulamasının Windows sürümü, betikle başlatılan ve kurumsal dağıtımlar için uygun olmasını sağlayan bir yüklemeyi destekler.The Windows version of the RMS sharing application supports a scripted installation, which makes it suitable for enterprise deployments.

Yüklemeler yalnızca, bilgisayarların en düşük sürüm olarak Windows 7 Service Pack 1 çalıştırması ve en düşük Microsoft Framework sürümü olarak 4.0'ın yüklü olması önkoşullarını gerektirir.The only prerequisites for installations are that the computers run a minimum version of Windows 7 Service Pack 1, and that the Microsoft Framework, minimum version 4.0 is installed. Microsoft .NET Framework 4.0'ı yüklemeniz gerekiyorsa, yüklemek için Microsoft Download Center'dan indirin.If you need to install the Microsoft .NET Framework 4.0, you can download it for installation from the Microsoft Download Center.

Otomatik dağıtım için RMS paylaşım uygulamasını indirmeTo download the RMS sharing application for automatic deployment

 1. Microsoft Download Center'da Windows için Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulaması sayfasına gidin ve İndir’e tıklayın.Go to the Microsoft Rights Management sharing application for Windows page in the Microsoft Download Center, and click Download.

 2. Sizin için gereken dosyaları seçin ve indirin.Select and download the files that you need. Biri Windows 64 bit (Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulaması x64.zip) için, diğeri Windows 32 bit (Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulaması x86.zip) için olmak üzere iki farklı istemci yükleme paketi vardır.There are two client installation packages: one for Windows 64-bit (Microsoft Rights Management sharing application x64.zip), and another for Windows 32-bit (Microsoft Rights Management sharing application x86.zip).

 3. Dosyaları sıkıştırılmış yükleme paketlerinden, örneğin, paketlere çift tıklayarak çıkarın.Extract the files from the compressed installation packages, for example, by double-clicking them. Ardından, çıkarılan dosyaları istemci bilgisayarlarının erişebileceği bir ağ konumuna kopyalayın.Then copy the extracted files to a network location that client computers can access.

RMS sharing uygulaması için kurulum paketleri, farklı dağıtım senaryoları desteklemek ve aşağıdakileri içerir:The setup packages for the RMS sharing application support different deployment scenarios and includes the following:

AçıklamaDescription Dağıtım senaryosuDeployment scenario
Microsoft Çevrimiçi Oturum Açma YardımcısıMicrosoft Online Sign-In Assistant Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

Office 2013 ve Azure Information Protection, 9 Haziran 2015 tarihli Office 2013 güncelleştirmesini (KB3054853) yüklemediysenizOffice 2013 and Azure Information Protection if you have not installed the June 9, 2015, update for Office 2013 (KB3054853)
Office Düzeltmesi (KB 2596501)Hotfix for Office (KB 2596501) Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

Office 2010 ve Active Directory RMSOffice 2010 and Active Directory RMS
AD RMS İstemcisi 1.0'ın Azure Information Protection ile çalışmasını sağlayan düzeltme (KB 2843630)Hotfix to enable the AD RMS Client 1.0 to work with Azure Information Protection (KB 2843630) Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

Office 2010 ve Active Directory RMSOffice 2010 and Active Directory RMS
AD RMS İstemcisi ve RMS paylaşım uygulamasıAD RMS Client and the RMS sharing application Office 2016 veya Office 2013 ve Azure Information Protection veya Active Directory RMSOffice 2016 or Office 2013 and Azure Information Protection or Active Directory RMS

Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

Office 2010 ve Active Directory RMSOffice 2010 and Active Directory RMS

Yalnızca RMS paylaşım uygulaması ve Office eklentisiRMS sharing application and Office add-in only
Şerit için Office eklentisiOffice add-in for the ribbon Office 2016 veya Office 2013 ve Azure Information Protection veya Active Directory RMSOffice 2016 or Office 2013 and Azure Information Protection or Active Directory RMS

Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

Office 2010 ve Active Directory RMSOffice 2010 and Active Directory RMS

Yalnızca RMS paylaşım uygulaması ve Office eklentisiRMS sharing application and Office add-in only
Azure Active Directory Rights Management hazırlama aracıAzure Active Directory Rights Management preparation tool Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

RMS paylaşım uygulamasını bu dağıtım senaryolarında dağıtmak için gerekli komutları tanımlamak üzere aşağıdaki yordamları kullanın:Use the following procedures to identify the commands required to deploy the RMS sharing application for these deployment scenarios:

 • Office 2016 veya Office 2013 ve Azure Information Protection veya Active Directory RMSOffice 2016 or Office 2013 and Azure Information Protection or Active Directory RMS

  Kullanıcılarınız Office 2016 ya da Office 2013 kullanıyor, kuruluşunuz Microsoft Azure Information Protection veya Active Directory RMS kullanıyor ve kullanıcılar, Microsoft Azure RMS veya Active Directory RMS kullanan diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyorsa.Your users are running Office 2016 or Office 2013, your organization uses Azure Information Protection or Active Directory RMS, and users collaborate with other organizations who use Azure Information Protection or Active Directory RMS.

 • Office 2010 ve Azure Information ProtectionOffice 2010 and Azure Information Protection

  Kullanıcılarınız Office 2010 kullanıyor, kuruluşunuz Microsoft Azure Information Protection kullanıyor ve kullanıcılar Microsoft Azure RMS veya Active Directory RMS kullanan diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyorsa.Your users are running Office 2010, your organization uses Azure Information Protection, and users collaborate with other organizations who use Azure Information Protection or Active Directory RMS.

 • Office 2010 ve Active Directory RMSOffice 2010 and Active Directory RMS

  Kullanıcılarınız Office 2010 kullanıyor, kuruluşunuz AD RMS kullanıyor ve kullanıcılar, Azure Information Protection kullanan diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyorsa.Your users are running Office 2010, your organization uses AD RMS, and users collaborate with other organizations who use Azure Information Protection.

 • Yalnızca RMS sharing uygulaması ve Office eklentisiRMS sharing application and Office add-in only

  Kullanıcılarınız Office 2016, Office 2013 veya Office 2010 kullanıyor, kuruluşunuz AD RMS kullanıyor ve kullanıcıların Azure Information Protection kullanan diğer kuruluşlarla işbirliği yapması gerekmiyorsa.Your users are running Office 2016, Office 2013, or Office 2010, your organization uses AD RMS, and users do not need to collaborate with other organizations who use Azure Information Protection. Bu yükleme, yalnızca paylaşım uygulamasını ve Office eklentisini yüklemenize olanak tanır.This installation lets you install just the sharing application and Office add-in.

Not

Bu senaryolarda, kuruluşunuz AD RMS çalıştırıyorsa, kullanıcılarınız Azure Information Protection kullanan diğer kuruluşlardan korumalı içerik alabilir, ancak Azure Information Protection kullanan bir kuruluştaki kullanıcılara korumalı içerik gönderemez.In these scenarios, if your organization is running AD RMS, your users can receive protected content from other organizations that use Azure Information Protection, but your users cannot send protected content to users in an organization that uses Azure Information Protection. Ancak, kuruluşunuz Azure Information Protection kullanıyorsa, kullanıcılarınız diğer kuruluşlara korumalı içerik gönderebilir ve diğer kuruluşlardan korumalı içerik alabilir.However, if your organization is running Azure Information Protection, your users can send and receive protected content from other organizations.

Her bir yordam, yüklemenin tamamlanması için bilgisayar yeniden başlatılmasını gerektirirTo complete the installation for each procedure, the computer must restart. shutdown /i gibi bir komut kullanarak otomatik yeniden başlatma işlemi başlatabilirsiniz.You can initiate an automatic restart by using a command such as shutdown /i.

RMS sharing uygulamasını Office 2016 veya Office 2013 ve Azure Information Protection veya Active Directory RMS için dağıtmaTo deploy the RMS sharing application for Office 2016 or Office 2013 and Azure Information Protection or Active Directory RMS

 • RMS paylaşım uygulamasını ve ilgili bileşenlerini yüklemek istediğiniz her bilgisayarda, yükseltilmiş ayrıcalıklarla şu komutu çalıştırın:On each computer on which you want to install the RMS sharing application and related components, run the following command with elevated privileges:

  setup.exe /s
  

Başarıyı doğrulamak için, bu makaledeki Yükleme başarısını doğrulama bölümüne bakın.To verify success, see the Verifying installation success section in this article.

RMS sharing uygulamasını Office 2010 ve Azure Information Protection için dağıtmaTo deploy the RMS sharing application for Office 2010 and Azure Information Protection

 1. Azure Active Directory Rights Management hazırlama aracını çalıştırarak kuruluşunuzun sertifika hizmeti URL'sini alabilmeniz için, Office 365 veya Azure Active Directory kiracınızın genel yöneticisi olmanız gerekir.You must be the global administrator for your Office 365 or Azure Active Directory tenant so that you can get your organization’s certification service URL by running the Azure Active Directory Rights Management preparation tool. Bu aracı, tek bir bilgisayarda yalnızca bir kez çalıştırmanız gerekir.You need run this tool only once, on a single computer. RMS paylaşım uygulaması bilgisayarlara yüklenirken sertifika hizmeti URL'si kullanılır:You will use the certification service URL when you install the RMS sharing application on each computer:

  1. Yerel yönetici hesabı kullanarak bir bilgisayarda oturum açın.Log in to a computer by using a local administrator account.

  2. Bu bilgisayarda, Microsoft Çevrimiçi Oturum Açma Yardımcısı'nı indirin ve yükleyin.On that computer, download and install the Microsoft Online Sign In Assistant.

  3. Sertifika hizmeti URL'sini ekranda görüntülemek ve bir sonraki adımda kullanmak üzere kopyalayıp kaydetmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:Run the following command to see displayed on the screen the certification service URL, which you can then copy and save for the next step:

   • Windows 8.1 ve Windows 8, 64 bit için:For Windows 8.1 and Windows 8, 64-bit:

    x64\aadrmprep.exe /findCertificationUrl /logfile "<log file path and name>"
    
   • Windows 8.1 ve Windows 8, 32 bit için:For Windows 8.1 and Windows 8, 32-bit:

    X86\aadrmprep.exe /findCertificationUrl /logfile "<log file path and name>"
    
   • Windows 7, 64 bit için:For Windows 7, 64-bit:

    x64\win7\aadrmprep.exe /findCertificationUrl /logfile "<log file path and name>"
    

   Not

   Bu komut, Azure kimlik bilgilerinizi girmenizi isteyebilir.This command might prompt you to enter your credentials for Azure. Bilgisayar bir etki alanına katılmamışsa kimlik bilgileriniz istenir.If the computer is not joined to a domain, you will be prompted. Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, araç önbelleğe alınmış kimlik bilgilerini kullanabilir.If the computer is joined to a domain, the tool might be able to use cached credentials.

 2. RMS sharing uygulamasını yükleyeceğiniz her bilgisayarda, şu komutu yükseltilmiş ayrıcalıklarla bir kez çalıştırın:On each computer on which you will install the RMS sharing application, run the following command one time with elevated privileges:

  setup.exe /s /configureO2010Admin /certificationUrl <certification_url>
  
 3. RMS sharing uygulamasını yükleyeceğiniz her bilgisayarda, o bilgisayarı kullanan tüm kullanıcılarının aşağıdaki komutu çalıştırması gerekir (yükseltilmiş ayrıcalık gerekmez).On each computer on which you will install the RMS sharing application, each user who uses that computer must run the following command (does not need elevated privileges). Bunu yapmanın iki yöntemi vardır: Kullanıcılardan komutu çalıştırmalarını isteyebilir (örneğin, e-posta iletisindeki bir bağlantı veya yardım masası portalındaki bir bağlantı aracılığıyla) veya komutu kullanıcıların oturum açma betiğine ekleyebilirsiniz:There are different ways to achieve this, including asking users to run the command (for example, a link in an email message or a link on the help desk portal) or you can add it to their logon script:

  bin\RMSSetup.exe /configureO2010Only
  

Başarıyı doğrulamak için, bu makaledeki Yükleme başarısını doğrulama bölümüne bakın.To verify success, see the Verifying installation success section in this article.

RMS paylaşım uygulamasını Office 2010 ve Active Directory RMS için dağıtmaTo deploy the RMS sharing application for Office 2010 and Active Directory RMS

 1. RMS paylaşım uygulamasını yükleyeceğiniz her bilgisayarda, yükseltilmiş ayrıcalıklarla şu komutu çalıştırın:On each computer on which you will install the RMS sharing application, run the following command with elevated privileges:

  setup.exe /s /configureO2010Admin
  
 2. RMS sharing uygulamasını yükleyeceğiniz her bilgisayarda, kullanıcılar aşağıdaki komutları (yükseltilmiş ayrıcalık gerekmez) çalıştırmalıdır.On each computer on which you will install the RMS sharing application, users must run the following commands (they do not need elevated privileges). Bunu yapmanın farklı yöntemleri vardır: Kullanıcılardan komutları çalıştırmalarını isteyebilir (örneğin, e-posta iletisindeki bir bağlantı veya yardım masası portalındaki bir bağlantı aracılığıyla) veya komutu kullanıcıların oturum açma betiğine ekleyebilirsiniz:There are different ways to achieve this, including asking users to run the commands (for example, a link in an email message or a link on the help desk portal) or you can add it to their logon script:

  • Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 8, 64-bit için:For Windows 10, Windows 8.1 and Windows 8, 64-bit:

   x64\aadrmprep.exe /configureO2010
   
  • Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 8, 32 bit için:For Windows 10, Windows 8.1 and Windows 8, 32-bit:

   X86\aadrmprep.exe /configureO2010
   
  • Windows 7, 64 bit için:For Windows 7, 64-bit:

   pushd x64\win7
   aadrmpep.exe /configureO2010
   popd
   
  • Windows 7, 32 bit için:For Windows 7, 32-bit:

   pushd x86\win7
   aadrmpep.exe /configureO2010
   popd
   

Başarıyı doğrulamak için, bu makaledeki Yükleme başarısını doğrulama bölümüne bakın.To verify success, see the Verifying installation success section in this article.

Yalnızca RMS paylaşım uygulamasını ve Office eklentisini yüklemeTo install the RMS sharing application and Office add-in only

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak ve günlük dosyasını oluşturmak için mevcut bir klasör belirterek AD RMS İstemcisi'ni ve RMS sharing uygulamasını yükleyin:Install the AD RMS Client and the RMS sharing application by using the following command, specifying an existing folder to create the log file:

  • 64 bit Windows için:For 64-bit Windows:

   x64\setup_ipviewer.exe /norestart /quiet /msicl "MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable" /log "<log file path and name>"
   
  • 32 bit Windows için:For 32-bit Windows:

   X86\setup_ipviewer.exe /norestart /quiet /msicl "MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable" /log "<log file path and name>"
   

  Örneğin, \\server5\apps\rms\x64\setup_ipviewer.exe /norestart /quiet /msicl "MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable" /log "C:\Log files\ipviewerinstall.log"For example: \\server5\apps\rms\x64\setup_ipviewer.exe /norestart /quiet /msicl "MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable" /log "C:\Log files\ipviewerinstall.log"

  Başarılı bir şekilde çalıştırmak bu komutu başarısız olursa, herhangi bir hata iletisi nedeniyle görmeyeceğiniz /quiet parametresi.If this command fails to run successfully, you will not see any error messages because of the /quiet parameter. Yüklemenin başarısız olmasına neden olan sorunu gidermenize yardımcı olmak üzere hata iletilerini görmek için komutu /quiet olmadan yeniden çalıştırın.To help you troubleshoot why the installation failed, rerun the command without /quiet to see any error messages.

 2. Aşağıdaki komutları kullanarak ve günlük dosyası oluşturmak için mevcut bir klasör belirterek Office eklentisini yükleyin :Install the Office add-in by using the following commands, specifying an existing folder to create the log file:

  • Office'in 64 bit sürümü için:For 64-bit version of Office:

   msiexec.exe /norestart /quiet MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable /i "x64\Setup64.msi" /L*v "<log file path and name>"
   
  • Office'in 32 bit sürümü için:For 32-bit version of Office:

   msiexec.exe /norestart /quiet MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable /i "x86\Setup.msi" /L*v "<log file path and name>"
   

  Örneğin, \\server5\apps\rms\msiexec.exe /norestart /quiet MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable /i "x64\Setup64.msi" /L*v "C:\Log files\rmsofficeinstall.log"For example: \\server5\apps\rms\msiexec.exe /norestart /quiet MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable /i "x64\Setup64.msi" /L*v "C:\Log files\rmsofficeinstall.log"

  Başarılı bir şekilde çalıştırmak bu komutu başarısız olursa, herhangi bir hata iletisi nedeniyle görmeyeceğiniz /quiet parametresi.If this command fails to run successfully, you will not see any error messages because of the /quiet parameter. Yüklemenin başarısız olmasına neden olan sorunu gidermenize yardımcı olmak üzere hata iletilerini görmek için komutu /quiet olmadan yeniden çalıştırın.To help you troubleshoot why the installation failed, rerun the command without /quiet to see any error messages.

Başarıyı doğrulamak için, bu makaledeki Yükleme başarısını doğrulama bölümüne bakın.To verify success, see the Verifying installation success section in this article.

Yükleme başarısını doğrulamaVerifying installation success

Bir yüklemenin başarısını doğrulamak için yükleme günlük dosyalarını kullanabilirsiniz.You can use the installation log files to verify a successful installation.

Office 2016 veya Office 2013 ve Azure Information Protection veya Active Directory RMS için RMS sharing uygulaması yüklemesinin başarısını doğrulamaTo verify installation success for the RMS sharing application for Office 2016 or Office 2013 and Azure Information Protection or Active Directory RMS

 • Setup.exe command, komutunun başarısını doğrulamak için, her bilgisayarda %temp%\RMS_installer_<guid> klasöründe RMInstaller.log yükleme günlük dosyasını arayın ve çıkış kodunu belirleyin.To verify success of the Setup.exe command, on each computer, search for the installation log file RMInstaller.log in the %temp%\RMS_installer_<guid> folder, and then identify the exit code.

  Başarılı yüklemenin çıkış kodu 0'dır ve diğer tüm sayılar başarısız bir yüklemeyi gösterir.A successful installation has an exit code of 0 and any other number indicates a failed installation.

  Örnek günlük dosyası adı: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0\RMInstaller.logExample log file name: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0\RMInstaller.log

Office 2010 ve Azure Information Protection için RMS sharing uygulaması yüklemesinin başarısını doğrulamaTo verify installation success for the RMS sharing application for Office 2010 and Azure Information Protection

 1. Setup.exe command, komutunun başarısını doğrulamak için, her bilgisayarda %temp%\RMS_installer_<guid> klasöründe RMInstaller.log yükleme günlük dosyasını arayın ve çıkış kodunu belirleyin.To verify success of the Setup.exe command, on each computer, search for the installation log file RMInstaller.log in the %temp%\RMS_installer_<guid> folder, and then identify the exit code.

  Başarılı yüklemenin çıkış kodu 0'dır ve diğer tüm sayılar başarısız bir yüklemeyi gösterir.A successful installation has an exit code of 0 and any other number indicates a failed installation.

  Örnek günlük dosyası adı: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0Example log file name: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0

 2. RMSSetup.exe komutunun başarısının doğrulanması için, kullanıcının %localappdata%\microsoft\drm klasöründe aşağıdaki dosyalar oluşturulmalıdır:To verify success for the RMSSetup.exe command, the user should have the following files created in their %localappdata%\microsoft\drm folder:

  • CERT-Machine-2048.drmCERT-Machine-2048.drm

  • CERT-Machine.drmCERT-Machine.drm

  • CLC-*.drmCLC-*.drm

  • GIC-*.drmGIC-*.drm

  Bir CLC-*.drm dosyası örneği:Example of a CLC-*.drm file:

  CLC-alice@isvtenant999.onmicrosoft.com-{1b9cfccf;k5b11;k4a10;kac15;k29b2b6980f4c}.drmCLC-alice@isvtenant999.onmicrosoft.com-{1b9cfccf;k5b11;k4a10;kac15;k29b2b6980f4c}.drm

Office 2010 ve Active Directory RMS için RMS paylaşım uygulaması yüklemesinin başarısını doğrulamaTo verify installation success for the RMS sharing application for Office 2010 and Active Directory RMS

 1. Setup.exe command, komutunun başarısını doğrulamak için, her bilgisayarda %temp%\RMS_installer_<guid> klasöründe yükleme günlük dosyasını arayın ve çıkış kodunu belirleyin.To verify success of the Setup.exe command, on each computer, search for the installation log file in the %temp%\RMS_installer_<guid> folder, and identify the exit code.

  Başarılı yüklemenin çıkış kodu 0'dır ve diğer tüm sayılar başarısız bir yüklemeyi gösterir.A successful installation has an exit code of 0 and any other number indicates a failed installation.

  Örnek günlük dosyası adı: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0Example log file name: C:\temp\RMS_Installer_9352fc91-1982-43bf-958a-2ef1fe9c2ed0

 2. aadrmprep.exe komutunun başarısını doğrulamak için, her bir bilgisayarın yükleme günlük dosyasında aşağıdaki metni arayın: aadrmprep.exe SUCCESS durumu ile çıktıTo verify success of the aadrmprep.exe command, on each computer, search for the following text in the installation log file: aadrmprep.exe exited with status SUCCESS

  Not

  Bazen bu yükleme iki kez çalışabilir; ilk yinelenme başarısız, ikinci yinelenme başarılı olur.Sometimes, this installation can run twice; the first occurrence fails and the second is successful.

  Bu araç tarafından yapılan kayıt defteri değişikliklerini el ile denetlemek isterseniz, aşağıdakileri kullanabilirsiniz:If you want to manually check the registry changes that this tool makes, they are as follows:

  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\Federation][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDRM\Federation]

   "FederationHomeRealm"="urn:HostedRmsOnlineService:Certification""FederationHomeRealm"="urn:HostedRmsOnlineService:Certification"

  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\Federation][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\Federation]

   "FederationHomeRealm"="urn:HostedRmsOnlineService:Certification""FederationHomeRealm"="urn:HostedRmsOnlineService:Certification"

  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\Activation][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDRM\ServiceLocation\Activation]

   @="<certification url>"@="<certification url>"

  • [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM][HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM]

   DefaultUser="<default_user>"DefaultUser="<default_user>"

Yalnızca RMS paylaşım uygulaması ve Office eklentisi yüklemesinin başarısını doğrulamaTo verify installation success for the RMS sharing application and Office add-in only

 1. Setup_ipviewer.exe komutunun başarısını doğrulamak için yükleme günlük dosyasında aşağıdaki metni arayın: Yükleme başarı veya hata durumu: 0To verify success of the Setup_ipviewer.exe command, search for the following text in the installation log file: Installation success or error status: 0

  Başarılı bir yükleme için örnek satırlar:Example lines from a successful installation:

  MSI (s) (F0:B8) [14:19:57:854]: Ürün: Active Directory Rights Management Services İstemcisi 2.1--yükleme başarıyla tamamlandı.MSI (s) (F0:B8) [14:19:57:854]: Product: Active Directory Rights Management Services Client 2.1 -- Installation completed successfully.

  MSI (s) (F0:B8) [14:19:57:854]: Ürün Windows Installer tarafından yüklendi. Ürün adı: Active Directory Rights Management Services İstemcisi 2.1. Ürün sürümü: 1.0.1179.1. Ürün dili: 1033. Üretici: Microsoft Corporation. Yükleme başarı veya hata durumu: 0.MSI (s) (F0:B8) [14:19:57:854]: Windows Installer installed the product. Product Name: Active Directory Rights Management Services Client 2.1. Product Version: 1.0.1179.1. Product Language: 1033. Manufacturer: Microsoft Corporation. Installation success or error status: 0.

 2. Office Eklentisi, her bir bilgisayarın başarısını doğrulamak için yükleme günlük dosyasında aşağıdaki metni arayın: Yükleme başarı veya hata durumu: 0To verify success of the Office add-in, on each computer, search for the following text in the installation log file: Installation success or error status: 0

  Başarılı bir yükleme için örnek satırlar:Example lines from a successful installation:

  MSI (s) (9C: 88) [18:49:04:007]: Ürün: Microsoft RMS Office eklentileri--yükleme başarıyla tamamlandı.MSI (s) (9C:88) [18:49:04:007]: Product: Microsoft RMS Office Addins -- Installation completed successfully.

  MSI (s) (9C: 88) [18:49:04:007]: Ürün Windows Installer tarafından yüklendi. Ürün adı: Microsoft RMS Office eklentileri. Ürün sürümü: 1.0.7. Ürün dili: 1033. Üretici: Microsoft. Yükleme başarı veya hata durumu: 0.MSI (s) (9C:88) [18:49:04:007]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft RMS Office Addins. Product Version: 1.0.7. Product Language: 1033. Manufacturer: Microsoft. Installation success or error status: 0.

Komutları kaldırmaUninstall commands

Bu dağıtımlar için gerekli olan yükleme komutlarının bazıları, kaldırma komutunu desteklemez.Not all of the installation commands that are required for these deployments support an uninstallation command. AD RMS istemcisi ve paylaşım uygulaması ile Office eklentisini kaldırabilirsiniz.You can uninstall the AD RMS client and the sharing application, and you can uninstall the Office add-in. Bu öğeleri kaldırmak için aşağıdaki komutları kullanın.Use the following commands to uninstall these elements.

AD RMS İstemcisi'ni ve RMS özellikli paylaşım uygulamasını kaldırmak içinTo uninstall the AD RMS Client and the RMS sharing application

 • Aşağıdaki komutları kullanın:Use the following commands:

  • 64 bit Windows için:For 64-bit Windows:

   x64\setup_ipviewer.exe /uninstall /quiet
   
  • 32 bit Windows için:For 32-bit Windows:

   x86\setup_ipviewer.exe /uninstall /quiet
   

Office eklentisini kaldırmaTo uninstall the Office add-in

 • Aşağıdaki komutları kullanın:Use the following commands:

  • 64 bit Windows için:For 64-bit Windows:

   msiexec /x \x64\Setup[64].msi /quiet
   
  • 32 bit Windows için:For 32-bit Windows:

   msiexec /x \x86\Setup.msi /quiet
   

Otomatik güncelleştirmeleri gizlemeSuppressing automatic updates

Varsayılan olarak, RMS paylaşım uygulamasının daha yeni bir sürümü varsa, kullanıcılara bildirim gönderilerek yeni sürümü indirmeleri istenir.By default, users are notified if there is a later version of the RMS sharing application, and prompted to download it. Aşağıdaki kayıt defteri düzenlemesini uygulayarak bu bildirimi gizleyebilirsiniz:You can suppress this notification by making the following registry edit:

 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC dizinine gidin ve yoksa RmsSharingApp adlı bir anahtar oluşturun.Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC and if not already present, create a new key named RmsSharingApp.

 2. RmsSharingApp anahtarını seçin, AllowUpdatePrompt şeklinde yeni bir DWORD Değeri oluşturun ve değeri 0 olarak ayarlayın.Select RmsSharingApp, create a new DWORD Value of AllowUpdatePrompt, and set the value to 0.

RMS paylaşım uygulaması WSUS tarafından desteklenmediğinden, RMS paylaşım uygulamasını tüm kullanıcılara dağıtmadan önce uygulamanın yeni sürümü olup olmadığını test etmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz:Because the RMS sharing application is not supported by WSUS, you can use the following technique to test any new versions of the RMS sharing application before deploying it to all users:

 1. Tüm kullanıcıların bilgisayarlarında, otomatik güncelleştirmeleri gizleyen bir betik çalıştırın.On all users’ computers, run a script to suppress automatic updates. Yöneticiler tarafından yeni sürümleri test etmek için kullanılan bilgisayarlarda bu betiği çalıştırmayın.On the computers that administrators use to test new versions, do not run this script.

 2. Yeni bir sürüm kullanılabilir olduğunda, yöneticiler bu sürümü indirir ve test eder.When a new version is available, administrators download it and test it.

 3. Test aşaması tamamlandığında ve sorunlar çözüldüğünde, bu kılavuzdaki otomatik dağıtım yönergelerini kullanarak en son sürümü tüm kullanıcılara dağıtın.When testing is complete and any issues resolved, deploy the latest version to all users by using the automatic deployment instructions in this guide.

Yalnızca Azure Information Protection: Belge izlemeyi yapılandırmaAzure Information Protection only: Configuring document tracking

Belge izlemeyi destekleyen bir aboneliğiniz varsa, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar için belge izleme sitesi varsayılan olarak etkindir.If you have a subscription that supports document tracking, the document tracking site is enabled by default for all users in your organization. Belge izleme, kullanıcıların paylaştığı korumalı belgelere erişmeye çalışan kişilerin e-posta adresleri, bu kişilerin ne zaman erişmeye çalıştıkları ve bulundukları konumlar gibi bilgileri gösterir.Document tracking shows information such as email addresses of the people who attempted to access protected documents that users shared, when these people tried to access them, and their location. Gizlilik gereksinimleri nedeniyle, kuruluşunuzda bu bilgilerin görüntülenmesi yasaklanmışsa, Disable-AadrmDocumentTrackingFeature cmdlet'ini kullanarak belge izleme sitesine erişimi devre dışı bırakabilirsiniz.If displaying this information is prohibited in your organization because of privacy requirements, you can disable access to the document tracking site by using the Disable-AadrmDocumentTrackingFeature cmdlet. Enable-AadrmDocumentTrackingFeature cmdlet’ini kullanarak siteye erişimi herhangi bir zamanda yeniden etkinleştirebilir ve erişimin şu anda etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu kontrol etmek için Get-AadrmDocumentTrackingFeature cmdlet’ini kullanabilirsiniz.You can re-enable access to the site at any time, by using the Enable-AadrmDocumentTrackingFeature, and you can check whether access is currently enabled or disabled by using Get-AadrmDocumentTrackingFeature.

Bu cmdlet’leri çalıştırmak için, Windows PowerShell için Azure Rights Management modülünün en az 2.3.0.0 sürümüne sahip olmalısınız.To run these cmdlets, you must have at least version 2.3.0.0 of the Azure Rights Management module for Windows PowerShell. Yükleme yönergeleri için bkz. AADRM PowerShell modülünü yükleme.For installation instructions, see Installing the AADRM PowerShell module.

İpucu

Modülü daha önce indirip yüklediyseniz aşağıdaki komutu çalıştırarak sürüm numarasını kontrol edin: (Get-Module aadrm –ListAvailable).VersionIf you have previously downloaded and installed the module, check the version number by running: (Get-Module aadrm –ListAvailable).Version

Aşağıdaki URL'ler belge izleme için kullanılır ve bunlara izin verilmelidir (örneğin, Artırılmış Güvenlik ile Internet Explorer kullanıyorsanız bunları Güvenilen Sitelerinize ekleyin):The following URLs are used for document tracking and must be allowed (for example, add them to your Trusted Sites if you're using Internet Explorer with Enhanced Security):

 • https://*.azurerms.comhttps://*.azurerms.com

 • https://ecn.dev.virtualearth.net

  Not

  Bu URL Bing haritalar içindir.This URL is for Bing maps.

 • https://*.microsoftonline.comhttps://*.microsoftonline.com

 • https://*.microsoftonline-p.comhttps://*.microsoftonline-p.com

Kullanıcılar için belge izleme ve iptal etmeTracking and revoking documents for users

Kullanıcılar belge izleme sitesinde oturum açtığında, RMS sharing uygulamasıyla paylaştıkları belgeleri izleyebilir ve iptal edebilir.When users sign in to the document tracking site, they can track and revoke documents that they have shared by using the RMS sharing application. Azure Information Protection (genel yönetici) için yönetici olarak oturum açtığınızda, kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından paylaşılmış olan belgeleri görebilmeniz için Yönetici moduna geçmek üzere sayfanın sağ üst köşesindeki Yönetici simgesine tıklayabilirsiniz.When you sign in as an administrator for Azure Information Protection (global admin), you can click the Admin icon in the top right of the page, which switches to Administrator mode so that you can see the documents that have been shared by users in your organization.

Yönetici modunda gerçekleştirebileceğiniz eylemler denetlenir ve kullanım günlük dosyalarına kaydedilir ve devam etmek için onaylamanız gerekir.Actions that you take in Administrator mode are audited and logged in the usage log files, and you must confirm to continue. Bu günlüğe kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bir sonraki bölüme bakın.For more information about this logging, see the next section.

Yönetici modundayken daha sonra kullanıcıya veya belgeye göre arama yapabilirsiniz.When you are in Administrator mode, you can then search by user or document. Kullanıcıya göre arama yaparsanız, belirtilen kullanıcının paylaştığı tüm belgeleri görürsünüz.If you search by user, you will see all the documents that the specified user has shared. Belgeye göre arama yaparsanız, kuruluşunuzda bu belgeyi paylaşan tüm kullanıcıları görürsünüz.If you search by document, you will see all the users in your organization who shared that document. Daha sonra, kullanıcıların paylaştığı belgeleri izlemek ve gerekirse bu belgeleri iptal etmek için arama sonuçlarında detaya inebilirsiniz.You can then drill into the search results to track the documents that users have shared and revoke these documents, if necessary.

Yönetici modundan ayrılmak için Yönetici modundan çık’ın yanındaki X simgesine tıklayın.To leave the Administrator mode, click X next to Exit administrator mode.

Belge izleme sitesinin kullanımı hakkında yönergeler için kullanıcı kılavuzundan Belgelerinizi izleme ve iptal etme’ye bakın.For instructions how to use the document tracking site, see Track and revoke your documents from the user guide.

Belge izleme sitesi için kullanım günlüğü kaydetmeUsage logging for the document tracking site

Kullanım günlük dosyalarındaki iki alan belge izleme için geçerlidir: AdminAction ve ActingAsUser.Two fields in the usage log files are applicable to document tracking: AdminAction and ActingAsUser.

AdminAction - Bir yönetici belge izleme sitesini, örneğin bir kullanıcı adına bir belgeyi iptal etmek veya ne zaman paylaşıldığını görmek için Yönetici modunda kullanırken bu alanın değeri true’dur.AdminAction - This field has a value of true when an administrator uses the document tracking site in Administrator mode, for example, to revoke a document on a user's behalf or to see when it was shared. Kullanıcı belge izleme sitesinde oturum açtığında bu alan boştur.This field is empty when a user signs in to the document tracking site.

ActingAsUser - AdminAction alanı true olduğunda, bu alan, yöneticinin aranan kullanıcı veya belge sahibi olarak adına eylemde bulunduğu kullanıcı adını içerir.ActingAsUser - When the AdminAction field is true, this field contains the user name that the administrator is acting on behalf of as the searched for user or document owner. Kullanıcı belge izleme sitesinde oturum açtığında bu alan boştur.This field is empty when a user signs in to the document tracking site.

Ayrıca, kullanıcıların ve yöneticilerin belge izleme sitesini nasıl kullandığını günlüğe kaydeden istek türleri bulunur.There are also request types that log how users and administrators are using the document tracking site. Örneğin, bir kullanıcı adına bir yönetici veya bir kullanıcı belge izleme sitesinde bir belgeyi iptal ettiğinde, istek türü RevokeAccess’tir.For example, RevokeAccess is the request type when a user or an administrator on behalf of a user has revoked a document in the document tracking site. Kullanıcının kendi belgesini mi iptal ettiğini (AdminAction alanı boş) veya bir yöneticinin bir belgeyi bir kullanıcı adına mı iptal ettiğini (AdminAction true) belirlemek için, bu istek türünü AdminAction alanı ile birlikte kullanın.Use this request type in combination with the AdminAction field to determine whether the user revoked their own document (the AdminAction field is empty) or an administrator revoked a document on behalf of a user (the AdminAction is true).

Kullanım günlüğü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Rights Management hizmeti kullanımını günlüğe kaydetme ve çözümlemeFor more information about usage logging, see Logging and analyzing usage of the Azure Rights Management service

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu'nun Kuruluşunuzdaki birden çok e-posta etki alanı desteğiAD RMS only: Support for multiple email domains within your organization

AD RMS kullanıyorsanız ve kuruluşunuzdaki kullanıcılar, birleşme veya devralma gibi durumlar sonucu birden çok e-posta etki alanına sahipse, aşağıdaki kayıt defteri düzenlemesini yapmanız gerekir:If you use AD RMS and users in your organization have multiple email domains, perhaps as a result of a merger or acquisition, you must make the following registry edit:

 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC dizinine gidin ve yoksa RmsSharingApp adlı bir anahtar oluşturun.Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC and if not already present, create a new key named RmsSharingApp.

 2. RmsSharingApp’i seçin, FederatedDomains adlı yeni bir Çok Dizeli Değer oluşturun ve ardından kuruluşunuzun kullandığı etki alanlarını ve tüm alt etki alanlarını ekleyin.Select RmsSharingApp, create a new Multi-String Value named FederatedDomains, and then add the domains and all the subdomains that your organization uses. Joker karakterler desteklenmez.Wildcards are not supported.

  Örneğin: Coho şarapevi & Winery bir standart e-posta etki alanına sahip cohovineyardandwinery.com, ancak birleşme nedeniyle de e-posta etki alanları cohowinery.com, eastcoast.cohowinery.com, ve cohovineyard.For example: The company Coho Vineyard & Winery has a standard email domain of cohovineyardandwinery.com, but as a result of mergers, they also use the email domains cohowinery.com, eastcoast.cohowinery.com, and cohovineyard. FederatedDomains değeri verileri için, yönetici şunları girer: cohowinery.com; eastcoast.cohowinery.com; cohovineyardFor the FederatedDomains value data, the administrator enters: cohowinery.com; eastcoast.cohowinery.com; cohovineyard

Bu kayıt defteri değişikliğini yapmazsanız, kullanıcılar kuruluşlarındaki diğer kullanıcılar tarafından korunan içeriği kullanamayabilir.If you do not make this registry change, users might not be able to consume content that has been protected by other users in their organization. Azure Information Protection kullanıyorsanız bu kayıt defteri değişikliği gerekli değildir.This registry edit is not needed if you use Azure Information Protection.

Sonraki adımlarNext steps

Koruma düzeyleri (yerel ve genel) arasındaki farkın açıklanmasını, desteklenen dosya türlerini ve dosya adı uzantılarını ve varsayılan koruma düzeyini değiştirmeyi içeren ek teknik bilgiler için, bkz.Rights Management özellikli paylaşım uygulaması için teknik genel bakış.For additional technical information that includes explaining the difference between the levels of protections (native and generic), the supported file types and file name extensions, and how to change the default protection level, see Technical overview for the Rights Management sharing application.