Rights Management özellikli paylaşım uygulaması iletişim kutusu seçenekleriDialog box options for the Rights Management sharing application

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

RMS sharing uygulaması koruma ekle iletişim kutusundaki veya korumalı paylaş iletişim kurusundaki seçenekleri belirtmek üzere bu bilgileri kullanın.Use this information to help you specify the options in the RMS sharing application add protection dialog box or the share protected dialog box. Paylaşılacak dosyayı koruma veya bir dosyayı yerinde koruma işlemlerini yaparken ve özel izinleri seçerken bu iletişim kutusu görüntülenir.You will see this dialog box when you protect a file to share or you protect a file in place and choose custom permissions.

Önemli

Gördüğünüz seçenekler burada açıklananlardan farklıysa, bu durum büyük olasılıkla paylaşım uygulamasının en son sürümünü yüklememiş olmanızdan kaynaklanıyordur.If the options you see are different from those documented here, you probably don’t have the latest version of the sharing application installed. En son sürümü Microsoft Rights Management sayfasından indirebilirsiniz.You can download the latest version from the Microsoft Rights Management page.

En son sürüme sahip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?How do you know if you have the latest version? Programlar ve Özellikler listesinde Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını arayın ve karşılık gelen sürüm numarasını denetleyin.Look for Microsoft Rights Management sharing application listed in Programs and Features, and check the corresponding version number. Tablodaki seçenekleri görmek ve kullanmak için sürüm en az 1.0.1770.0 olmalıdır.To see and use the options in the table, the version should be at least 1.0.1770.0. En son sürüm numarasını indirme sayfasından kontrol edebilirsiniz.You can check the latest version number from the download page.

Belirleyebileceğiniz seçeneklerin yanı sıra şunları merak ediyor olabilirsiniz:In addition to the options that you can choose, you might also be wondering:

SeçenekOption AçıklamaDescription
KULLANICILARUSERS Outlook’tan henüz bir e-posta adresi belirtmediyseniz dosyayı açabilmesini istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini yazın.If you haven’t already specified an email address from Outlook, type the email addresses of the people that you want to be able to open the file.

RMS sharing uygulaması tüm e-posta adreslerini desteklemez.Note that the RMS sharing app does not support all email addresses.

Kuruluşunuz Rights Management (AD RMS) uygulamasının şirket içi sürümünü kullanıyorsa belirtebileceğiniz e-posta adresleri kuruluşunuzdaki kişilerle sınırlıdır.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), the email addresses you can specify are restricted to people within your organization. Bu durum geçerli olduğunda ve dış e-posta adresleri belirtmeye çalıştığınızda şirket yapılandırmanızın korumalı içeriği yalnızca şirket içinde paylaşmaya izin verdiğine yönelik bir ileti görürsünüz.When this applies, and you try to specify external email addresses, you will see a message that says your company configuration allows sharing of protected content only within the company.

Kuruluşunuz Azure RMS kullanıyorsa belirttiğiniz e-posta adresleri kuruluşunuzdaki kişiler veya başka bir kuruluştaki kişiler için olabilir.If your organization uses Azure RMS, the email addresses that you specify can be for people within your organization, or for people in another organization.

Örneğin: janetm@contoso.com; p.dover@fabrikam.comFor example: janetm@contoso.com; p.dover@fabrikam.com

Kişisel e-posta adresleri şu anda RMS sharing uygulaması tarafından desteklenmemektedir.Personal email addresses are not currently supported by the RMS sharing app.
Genel KorumaGeneric Protection Bu seçenek belirlenirse seçtiğiniz dosyanın yerel olarak korunamadığı anlamına gelir.If this option is selected, it means that the file you selected cannot be natively protected. Daha fazla bilgi için, bkz.For more information, see. Bu sayfadaki Genel koruma ve yerleşik (yerel) koruma arasındaki fark nedir? konusu.What’s the difference between generic protection and built-in (native) protection? on this page.
Görüntüleyen – Yalnızca GörüntülemeViewer – View Only

Gözden Geçiren – Görüntüleme ve DüzenlemeReviewer – View and Edit

Ortak Yazar – Görüntüleme, Düzenleme, Kopyalama ve YazdırmaCo-Author – View, Edit, Copy, and Print

İkincil Sahip – Tüm İzinlerCo-Owner – All Permissions

Not: Tüm bu seçenekler, yuvarlak bir simge, addan önce dünya küresini temsil eden içerir.Note: All these options have a round icon before the name, which represent a world globe. Genellikle ekinizi farklı bir kuruluştaki bir kişiye gönderirken bu seçeneklerden birini belirlediğiniz için bu simge kullanılır.This icon is used because typically, you select one of these options when you send your attachment to somebody in a different organization.
Korumalı belgenize ilişkin hakları tanımlamak istiyorsanız bu seçeneklerden birini belirleyin.Select one of these options if you want to define the rights for your protected document. Açıklamasını görüntülemek için her bir seçeneğe tıklayın.Click each option to view a description.

Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde yalnızca KULLANICILAR içinde belirttiğiniz kişiler belgeyi açıp kullanma hakkına sahip olur.When you choose one of these options, only the people you specify in USERS have the rights you specify to open and use the document. Örneğin, başka bir kişiye iletmeleri durumunda belge açılmaz.For example, if they forward to somebody else, the document would not open.
Yöneticinizin yapılandırdığı ilke şablonları.Policy templates that your administrator configures.

Örneğin, şirketinizin adı Contoso, Ltd ise: Contoso, Ltd - yalnızca gizli görüntülemeFor example, if your company name is Contoso, Ltd: Contoso, Ltd - Confidential View Only

Not: Tüm bu seçenekler bir kare simge, addan önce ofis binasını temsil içerir.Note: All these options have a square icon before the name, which represent an office building. Genellikle ekinizi kuruluşunuzdaki bir kişiye gönderirken bu seçeneklerden birini belirlediğiniz için bu simge kullanılır.This icon is used because typically, you select one of these options when you send your attachment to somebody in your organization.
Kuruluşunuzda çalışan kişilerle bir belge paylaştığınızda yöneticinizin yapılandırdığı kullanılabilir ilke şablonlarını görürsünüz.When you share a document with people who work for your organization, you see the available policy templates that your administrator configures. Belgenin kuruluşunuz dışında paylaşılmaması gerekirse bunlardan birini seçin.Choose one of these when the document should not be shared outside your organization.

Bu seçeneklerden birini belirlediğinizde yöneticiniz belgenizin haklarını ve kimler tarafından açılabileceğini tanımlar.When you choose one of these options, your administrator defines the rights for the document and who can open it.
Bu belgelerin son kullanma tarihiExpire these documents on Bu seçeneği yalnızca, seçtiğiniz kullanıcıların sizin belirttiğiniz bir tarihten sonra açmaması gereken, zamana duyarlı dosyalar için belirleyin.Select this option only for time-sensitive files that the users that you selected should not be able to open after a date that you specify. Özgün dosyayı hala açabilirsiniz, ancak belirttiğiniz günün gece yarısından sonra (geçerli saat diliminizde) dosya başka kişiler tarafından açılamayacaktır.You will still be able to open the original file but after midnight (your current time zone), on the day that you specify, others will not be able to open the file.

Yöneticinizin yapılandırdığı bir ilke şablonu seçerseniz bu seçenek kullanılamaz.This option is not available if you select a policy template that your administrator configures.
Birisi bu belgeleri açmaya çalıştığında bana e-posta gönderilsinEmail me when somebody tries to open these documents Not: Bu seçenek şu anda Önizleme aşamasındadır.Note: This option is currently in preview.

Koruduğunuz belge başka biri tarafından açılmaya çalışıldığında e-posta bildirimi almak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.Select this option if you want to receive email notifications whenever somebody tries to open the document that you’re protecting. Bu e-posta iletisi, belgenin kim tarafından ne zaman açılmaya çalışıldığını ve işlemin başarılı olup olmadığını bildirir.The email message will say who tried to open it, when, and whether they were successful.

Bu seçenek, yalnızca kuruluşunuz Azure Information Protection kullanıyorsa kullanılabilir.This option is available only if your organization uses Azure Information Protection. Kuruluşunuz Rights Management (AD RMS) şirket içi sürümünü kullanıyorsa bu seçeneği göremezsiniz.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), you will not see this option.
Bu belgelere erişimi anında iptal etmeme izin verAllow me to instantly revoke access to these documents Daha sonra belge izleme sitesini kullanarak belgeye erişimi iptal etme olasılığınız varsa ve söz konusu iptal işleminin hemen uygulanması gerekirse bu seçeneği belirleyin.Choose this option if you might need to revoke access to the documents later by using the document tracking site, and revocation needs to take effect immediately. Ancak, bu seçenek, iptal edilmeden önce belgeye erişen kullanıcıların, İnternet bağlantısı olmadan belgeyi okuyamayacağı anlamına gelir.However, setting this option means that while the document is not revoked, users always need an Internet connection to read the document, each time they access it. Kullanıcıların cihazlarını İnternet'e bağlayamadığı bazı senaryolar olabilir ve bu durumda belgeniz, kullanıcılar tarafından amaçladığınız şekilde okunamaz.There might be some scenarios where users can’t connect their device to the Internet, and users can’t read your document as you intended.

Bu seçeneği belirlemezseniz bile belge izleme sitesini kullanarak belgeyi daha sonra iptal edebilirsiniz.If you do not choose this option, you can still revoke the documents later, by using the document tracking site. Ancak, belgeyi okumak için her zaman bir İnternet bağlantısına sahip olmaları gerekmeyeceğinden kullanıcılar belgenin iptal edildiğini hemen öğrenemezler ve Microsoft Azure RMS ile yapacakları bir sonraki kimlik doğrulamasına kadar belgeyi okumaya devam edebilirler.However, because users do not always need an Internet connection to read the document, they won’t know immediately that the document is revoked and can continue to read it until they next authenticate with Azure RMS. Varsayılan olarak, iptal ettiğiniz bir korumalı belgeyi başka birisi en fazla 30 gün boyunca okumaya devam edebilir, ancak bir yönetici bu değeri 30 günden az veya fazla olacak şekilde değiştirebilir.By default, the maximum number of days that somebody could continue to read a protected document that you’ve revoked is 30 days, but an administrator can change this value to be fewer or greater than 30 days.

Bu seçenek, yalnızca kuruluşunuz Azure Information Protection kullanıyorsa kullanılabilir.This option is available only if your organization uses Azure Information Protection. Kuruluşunuz Rights Management (AD RMS) şirket içi sürümünü kullanıyorsa bu seçeneği göremezsiniz.If your organization uses the on-premises version of Rights Management (AD RMS), you will not see this option.

Genel koruma ve yerleşik (yerel) koruma arasındaki fark nedir?What’s the difference between generic protection and built-in (native) protection?

 • Bir dosyaya genel koruma uyguladığınızda, yetkilendirilmeyen kişiler bu dosyayı açamaz.When you generically protect a file, unauthorized people cannot open the file. Ancak, yetkili kişiler dosyayı açtıktan sonra diğer kişilere korumasız olarak iletebilir veya dosyayı diğerlerinin erişebildiği bir konuma kaydedebilir.But after authorized people open the file, they could then forward it unprotected to other people or save it in a location that others could access. Bununla birlikte, bu kişiler dosya için kullanabilecekleri izinleri belirten bir ileti görür ve bu izinlere uymaları istenir, ancak bu koruma zorlanamaz.They do, however, see a message that tells them what permissions they have for the file, and they are asked to honor these, but this protection cannot be enforced. Ayrıca, bir dosyayı genel olarak koruduğunuzda, izinleri yetkilendirmenizi aşacak şekilde kısıtlayamazsınız.In addition, when you generically protect a file, you cannot restrict the permissions further than authorization. Örneğin, içeriği yalnızca görüntüleme veya yazdırmama olarak kısıtlayamazsınız:For example you cannot restrict the content to view-only, or do not print.:

  Not

  Genel korumalı bir dosyanın dosya adı uzantısı her zaman .pfile olur.A generically protected file always has a file name extension of .pfile.

 • Buna karşılık, yerleşik (yerel) Rights Management korumasını bunu destekleyen uygulamalarla (örneğin, Ofis dosyaları) kullandığınızda, daha sonra başka birine gönderildiğinde veya başka bir konuma kaydedildiğinde bile dosyanın koruması geçerli olur.In comparison, when you use the built-in (native) protection of Rights Management with applications that support this (for example, Office files), the protection applies to the file even if the file is then sent to somebody else or saved in another location. Ek olarak, bu dosyaları koruduğunuzda salt okunur izni veya düzenleme izni gibi kısıtlayıcı izinleri kullanabilirsiniz, ancak yazdırma veya kopyalama iznini kullanamazsınız.And, when you protect these files, you can use restrictive permissions such as read-only, or the permission to edit but not print or copy. Örneğin, içeriğin düzenlenememesi, yazdırılamaması veya kopyalanamaması için Görüntüleyen – Yalnızca Görüntüleme öğesini seçebilirsiniz.For example, you could select Viewer – View Only, so that the content cannot be edited, printed, or copied.

Ek teknik bilgiler için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması yönetici kılavuzu’ndaki Koruma düzeyleri – yerel ve genel bölümüne bakın.For additional technical information, see the Levels of protection – native and generic section in the Rights Management sharing application administrator guide.

"Otomatik olarak oluşturulan .ppdf dosyası nedir?"What’s the .ppdf file that’s automatically created?

 • Korumalı bir dosyayı e-posta ile paylaştığınızda (korumalı paylaş), RMS sharing uygulaması Word, Excel, PowerPoint veya PDF için dosyanın bir .ppdf sürümünü otomatik olarak oluşturur.When you share a protected file by email (share protected), the RMS sharing application automatically creates a .ppdf version of the file for Word, Excel, PowerPoint, or PDF. Bu, dosyanın yalnızca yetkili kişiler tarafından açılabilen bir korumalı salt okunur sürümüdür ve alıcıların, Rights Management özelliğini yerel olarak desteklemeyen bir mobil cihaz kullansalar bile eki her zaman okuyabilmelerini sağlar.This is a read-only protected version of the file that only authorized people can open, and it ensures that the recipients can always read the attachment, even if they are using a mobile device that doesn’t have an application that natively supports Rights Management. Bu kişiler, RMS sharing uygulamasını yüklemiş olmaları koşuluyla eki okuyabilir.Providing these people have the RMS sharing app installed, they will be able to read the attachment.

  Bu senaryoda, genel korumalı dosyaların aksine, kullanım kısıtlaması zorlanır.In this scenario, unlike a generically protected file, usage restriction is enforced. Alıcı, dosyanın bu sürümünü kaydedemez ve alıcının eki başka birine iletmesi durumunda belgedeki özgün kısıtlamalar korunur.The recipient will not be able to save this version of the file and if they forward the attachment to somebody else, the original restrictions remain with the document. Dosya, yalnızca korumalı belge için yetkilendirilmiş kişiler tarafından açılabilir.Only people that were authorized for the protected document will be able to open it.

  Not

  Dosyayı korumalı paylaştığınızda (e-posta ile paylaşma) otomatik olarak bir .ppdf dosyası oluşturulur, ancak yerinde paylaştığınızda bu dosya oluşturulmaz.A .ppdf file is automatically created when you share protected (share by email) but is not created when you protect in-place.

Örnekler ve diğer yönergelerExamples and other instructions

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasının kullanımına ilişkin örnekler ve nasıl yapılır yönergeleri için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Ayrıca Bkz.See Also

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide