Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak bir cihazdaki dosyayı koruma (yerinde koruma)Protect a file on a device (protect in-place) by using the Rights Management sharing application

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Bir dosyayı yerinde koruduğunuzda, korunan dosya, korunmayan özgün dosyanın yerini alır.When you protect a file in-place, it replaces the original, unprotected file. Bu durumda, dosyayı bulunduğu konumda bırakıp başka bir klasöre veya cihaza kopyalayabilir veya dosyanın bulunduğu klasörü paylaşabilirsiniz; böylece dosya korunmaya devam eder.You can then leave the file where it is, copy it to another folder or device, or share the folder that it is in and the file will remain protected. İsterseniz korunan dosyayı bir e-posta iletisine de ekleyebilirsiniz, ancak korunan bir dosyayı e-posta ile paylaşmak için önerilen yöntem, dosyanın doğrudan Dosya Gezgini veya Office uygulaması üzerinden paylaşılmasıdır (bkz. E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak koruma).You could also attach the protected file to an email message, although the recommended way to share a protected file by email is directly from File Explorer or an Office application (see Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application).

İpucu

Dosyaları korumaya çalıştığınızda herhangi bir hatayla karşılaşırsanız Microsoft Rights Management Özellikli Paylaşım Uygulaması SSS bölümüne başvurun.If you see any errors when you try to protect files, refer to FAQ for Microsoft Rights Management Sharing Application for Windows.

Bir cihazdaki dosyayı koruma (yerinde koruma)To protect a file on a device (protect in-place)

 1. Dosya Gezgini'nde, korumak için bir dosya seçin.In File Explorer, select a file to protect. Sağ tıklayın, RMS ile koru’yu ve ardından Yerinde koru’yu seçin.Right-click, select Protect with RMS, and then select Protect in-place. Örneğin:For example:

  Yerinde koru menü seçeneği

  Not

  RMS ile Koru seçeneğini görmüyorsanız RMS sharing uygulaması bilgisayarınızda yüklü olmayabilir veya yüklemenin tamamlanması için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.If you do not see the Protect with RMS option, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, or your computer must be restarted to complete the installation. RMS sharing uygulamasını yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını indirme ve yükleme.For more information about how to install the RMS sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

  • Bir ilke şablonu seçin: Bunlar genellikle kuruluşunuzdaki kişilerin erişimini ve kullanımını kısıtlayan önceden tanımlanmış izinlerdir.Select a policy template: These are predefined permissions that typically restrict access and usage to people in your organization. Örneğin, kuruluşunuzun adı “Contoso, Ltd” ise Contoso, Ltd - Yalnızca Gizli Görünüm ifadesini görebilirsiniz.For example, if your organization name is "Contoso, Ltd", you might see Contoso, Ltd - Confidential View Only. Bu bilgisayarda ilk kez bir dosya koruma işlemi yaptıysanız, şablonları indirmek için öncelikle Şirket Tanımlı Koruma’yı seçmeniz gerekir.If this is the first time you have protected a file on this computer, you will first need to select Company-defined Protection to download the templates.

   Yerinde koru seçeneğine bir daha tıkladığınızda aralarından seçim yapabileceğiniz 10 şablon görürsünüz.The next time you click the Protect in-place option, you will see up to 10 templates to choose from. 10’dan fazla kullanılabilir şablon varsa ve istediğiniz şablon gösterilmiyorsa tüm şablonları indirip görmek için Şirket Tanımlı Koruma öğesine tıklayın.If there are more than 10 templates available and the one you want isn’t displayed, click Company-defined Protection to download and see all the templates.

   İlke şablonu seçtiğinizde, birden çok dosya ve klasörü de koruyabilirsiniz.When you select a policy template, you can also protect multiple files and a folder. Klasör seçtiğinizde, klasördeki tüm dosyalar koruma için otomatik olarak seçilir, ancak klasörde oluşturduğunuz yeni dosyalar otomatik olarak korunmaz.When you select a folder, all the files in that folder are automatically selected for protection but new files that you create in that folder will not be automatically protected.

  • Özel İzinler’i seçin: Şablonlar ihtiyacınız olan koruma düzeyini sağlamıyorsa veya koruma seçeneklerini kendiniz açıkça ayarlamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.Select Custom Permissions: Choose this option if the templates don’t provide the level of protection that you need or you want to explicitly set the protection options yourself. Bu dosya için tercih ettiğiniz seçenekleri koruma ekle iletişim kutusunda belirtin ve ardından Uygula’ya tıklayın.Specify the options that you want for this file in the add protection dialog box, and then click Apply.

 3. Kısa süreliğine dosyanın korunduğunu belirten bir iletişim kutusu görebilirsiniz, ardından yeniden Dosya Gezgini görüntülenir.You might quickly see a dialog box to tell you that the file is being protected, and the focus then returns to File Explorer. Seçilen dosya veya dosyalar, artık korunuyor.The selected file or files are now protected. Bazı durumlarda (koruma eklendiğinde dosya adı uzantısının değiştiği durumlar), Dosya Gezgini'ndeki özgün dosya, Rights Management koruma kilidi simgesini taşıyan yeni bir dosya ile değiştirilir.In some cases (when adding protection changes the file name extension), the original file in File Explorer is replaced with a new file that has the Rights Management protection lock icon. Örneğin:For example:

  RMS sharing uygulaması için kilit simgeli korumalı dosya

İzinler hakkında fikrinizi değiştirirseniz veya daha sonra bunları değiştirmeniz gerekirse, dosyayı yeniden korumanız yeterlidir.If you change your mind about the permissions or later need to modify them, simply protect the file again.

Daha sonra bir dosyanın korumasını kaldırmanız gerekirse bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak bir dosyanın korumasını kaldırma.If you later need to remove protection from a file, see Remove protection from a file by using the Rights Management sharing application.

Örnekler ve diğer yönergelerExamples and other instructions

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasının kullanımına ilişkin örnekler ve nasıl yapılır yönergeleri için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Ayrıca Bkz.See Also

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide