Rights Management ile korunan dosyalardaki izinleri değiştirmeChange permissions on files that have been protected by Rights Management

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Bir dosya Rights Management tarafından korunduğunda, dosyayı yeniden koruyarak ve ardından dosyaya erişmesi gereken tüm kullanıcıları ve bu kullanıcılara vermek istediğiniz izinleri belirterek izinleri değiştirebilirsiniz.When a file has been protected by Rights Management, you can change the permissions by re-protecting it and then specifying all the users that should have access to it, and what permissions you want to give them.

Önemli

Bu artımlı bir değişiklik değil, baştan aşağı bir yenilemedir.This is not an incremental change but a complete replacement. Dosyayı istediğiniz tüm izinlerle etkin bir şekilde yeniden korumaya alıyorsunuz.You are effectively re-protecting the file with the complete set of permissions that you want.

Örneğin, bir dosya yalnızca Pazarlama departmanı çalışanları açabilecek şekilde korunuyorsa ve Satış departmanı çalışanlarının da dosyayı açabilmesini istiyorsanız, dosyayı hem Satış hem de Pazarlama departmanı açabilecek şekilde yeniden korumanız gerekir.For example, if a file is protected such that only people in the Marketing department can open it and you want people in the Sales department to also be able to open it, you must re-protect the file so that the Sales department and the Marketing department can open it.

Benzer şekilde bir izin eklemek veya kaldırmak istiyorsanız, yalnızca eklemek veya kaldırmak istediğiniz izni belirtemezsiniz; belirttiğiniz kişilerin sahip olmasını istediğiniz tüm izinleri belirtmeniz gerekir.Similarly, if you want to add or remove a permission, you cannot just specify that permission to add or remove but must specify all the permissions that you want the specified people to have.

Yeniden korumak istediğiniz dosyanın sahibiyseniz (örneğin, dosyayı ilk olarak paylaşma uygulamasını kullanarak koruduysanız), dosyayı yeniden koruma izinlerine otomatik olarak sahip olursunuz.If you are the owner of the file you want to re-protect (for example, you originally protected it by using the sharing application), you will automatically have permissions to re-protect the file. Dosyanın sahibi değilseniz, korumalı dosyanın o andaki izinlerine bağlı olarak dosyayı yeniden koruma izinlerine sahip olabilir veya olmayabilirsiniz.If are not the owner, you might or might not have permissions to re-protect the file, depending on the permissions that the protected file currently has. Bir dosyayı yeniden korumak için Tam Denetim kullanım hakkına ihtiyacınız vardır.You need the Full Control usage right to re-protect a file.

Örneğin, dosyayı Rights Management paylaşım uygulamasını kullanarak bir başkası koruduysa ve ait olduğunuz bir grubu özel izinle İkincil Sahip olarak belirttiyse, dosyayı yeniden koruyabilirsiniz.For example, if somebody else protected the file by using the Rights Management sharing application, and they specified a group that you belong to and Co-Owner as the custom permission, you will be able to re-protect the file. Ancak, bu kişi adınızı veya ait olduğunuz bir grubu belirtmediyse veya Gözden Geçiren - Görüntüle ve Düzenle’yi veya izinleri kaldırmanıza izin vermeyen bir şablonu seçtiyse, dosyayı yeniden koruyamazsınız.However, if they didn't specify your name or a group that you belong to, or if they selected Reviewer - View and Edit, or a template that does not let you remove permissions, you will not be able to re-protect the file. Bunu bulmanın en kolay yolu dosyayı yeniden korumayı denemektir.The easiest way to find out, is to try re-protecting the file.

Dosya artık korunmayacak şekilde tüm izinleri kaldırmak istiyorsanız, bkz. Dosyanın korumasını kaldırma.If you want to completely remove all permissions so that the file is no longer protected, see Remove protection from a file.

Dosyayı yerinde yeniden korumak içinTo re-protect a file in-place

 1. Dosya Gezgini'nde, korumak için bir dosya seçin.In File Explorer, select a file to protect. Sağ tıklayın, RMS ile koru’yu ve ardından Yerinde koru’yu seçin.Right-click, select Protect with RMS, and then select Protect in-place. Örneğin:For example:

  Yerinde koru menü seçeneği

  Not

  RMS ile Koru seçeneğini görmüyorsanız RMS sharing uygulaması bilgisayarınızda yüklü olmayabilir veya yüklemenin tamamlanması için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.If you do not see the Protect with RMS option, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, or your computer must be restarted to complete the installation. RMS sharing uygulamasını yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını indirme ve yükleme.For more information about how to install the RMS sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

  • Bir ilke şablonu seçin: Bunlar genellikle kuruluşunuzdaki kişilerin erişimini ve kullanımını kısıtlayan önceden tanımlanmış izinlerdir.Select a policy template: These are predefined permissions that typically restrict access and usage to people in your organization. Örneğin, kuruluşunuzun adı “Contoso, Ltd” ise Contoso, Ltd - Yalnızca Gizli Görünüm ifadesini görebilirsiniz.For example, if your organization name is "Contoso, Ltd", you might see Contoso, Ltd - Confidential View Only. Bu bilgisayarda ilk kez bir dosya koruma işlemi yaptıysanız, şablonları indirmek için öncelikle Şirket Tanımlı Koruma’yı seçmeniz gerekir.If this is the first time you have protected a file on this computer, you will first need to select Company-defined Protection to download the templates.

   Yerinde koru seçeneğine bir daha tıkladığınızda aralarından seçim yapabileceğiniz 10 şablon görürsünüz.The next time you click the Protect in-place option, you will see up to 10 templates to choose from. 10’dan fazla kullanılabilir şablon varsa ve istediğiniz şablon gösterilmiyorsa tüm şablonları indirip görmek için Şirket Tanımlı Koruma öğesine tıklayın.If there are more than 10 templates available and the one you want isn’t displayed, click Company-defined Protection to download and see all the templates.

   İlke şablonu seçtiğinizde, birden çok dosya ve klasörü de koruyabilirsiniz.When you select a policy template, you can also protect multiple files and a folder. Klasör seçtiğinizde, klasördeki tüm dosyalar koruma için otomatik olarak seçilir, ancak klasörde oluşturduğunuz yeni dosyalar otomatik olarak korunmaz.When you select a folder, all the files in that folder are automatically selected for protection but new files that you create in that folder will not be automatically protected.

  • Özel İzinler’i seçin: Şablonlar ihtiyacınız olan koruma düzeyini sağlamıyorsa veya koruma seçeneklerini kendiniz açıkça ayarlamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.Select Custom Permissions: Choose this option if the templates don’t provide the level of protection that you need or you want to explicitly set the protection options yourself. Bu dosya için tercih ettiğiniz seçenekleri koruma ekle iletişim kutusunda belirtin ve ardından Uygula’ya tıklayın.Specify the options that you want for this file in the add protection dialog box, and then click Apply.

 3. Dosyayı yeniden koruma izinlerine sahip değilseniz, İçerik korunamıyor iletisini ve izinleri sizin adınıza değiştirmesi için iletişim kurabileceğiniz kişinin (belgenin sahibinin) e-postasını görürsünüz.If you don't have permissions to re-protect the file, you will see an Unable to protect content message, with the email address of who to contact (the document owner) so that they can change the permissions for you.

  Dosyayı yeniden koruma izinleriniz varsa, dosyanın korunmakta olduğunu söyleyen bir iletişim kutusu görebilirsiniz ve odak bundan sonra Dosya Gezgini’ne döner.If you do have permissions to re-protect the file, you might quickly see a dialog box to tell you that the file is being protected, and the focus then returns to File Explorer. Seçilen dosya veya dosyalar artık yaptığınız değişikliklerle korunur.The selected file or files are now protected with your changes.

Not

Dosyayı yeniden koruyabilmeniz için önce Rights Management hizmetinin dosyada bu eylemi gerçekleştirme yetkiniz olduğunu, kullanıcı adınızı ve parolanızı denetleyerek doğrulaması gerekir.Before you can re-protect the file, the Rights Management service must first confirm that you are authorized to do this action for this file, which it does by checking your user name and password. Bazı durumlarda, bu bilgiler önbelleğe alınmış olabilir ve kimlik bilgileriniz istenmeyebilir.In some cases, this might be cached and you will not see a prompt that asks for your credentials. Diğer durumlarda kimlik bilgilerinizi sağlamanız istenir.In other cases, you will be prompted to supply your credentials.

Kuruluşunuz Azure Information Protection veya AD RMS kullanmıyorsa, RMS ile korunan dosyaları açabilmeniz için kimlik bilgilerinizin kabul edileceği ücretsiz bir hesap almak üzere başvurabilirsiniz:If your organization does not use either Azure Information Protection or AD RMS, you can apply for a free account that will accept your credentials so that you can use RMS-protected files:

 • Bu hesaba başvurmak için Kişiler için RMS başvuru bağlantısına tıklayın.To apply for this account, click the link to apply for RMS for individuals.

  Kaydolurken kişisel bir e-posta adresi yerine şirket e-posta adresinizi kullanın.When you sign up, use your company email address rather than a personal email address. Korumalı ek içeren bir e-posta aldığınız için kaydoluyorsanız, e-postanın size gönderildiği adresi kullanın.If you are signing up because you were emailed a protected attachment, use the same email address that was used to send you the email message.

 • Daha fazla bilgi için bkz. Kişiler için RMS ve Azure Rights ManagementFor more information, see RMS for individuals and Azure Rights Management.

E-posta ile gönderdiğiniz bir dosyayı yeniden korumaTo re-protect a file that you have emailed

E-posta ile gönderdiğiniz bir dosyanın izinlerini değiştirmek istiyorsanız:If you want to change permissions for a file that you have emailed:

 • Dosyayı daha fazla kişinin okumasına izin vermek için: Dosyayı bu kişilere E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı koruma konusundaki yönergeleri izleyerek e-postalayın.To let more people read the file: Email the file to them, following the instructions in Protect a file that you share by email.

 • Dosyanın izinlerini değiştirmek için: Dosyayı yine E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı koruma konusundaki yönergeleri izleyerek e-postalayın ve istediğiniz yeni izinleri seçin.To change the permissions for the file: Email the file again, following the instructions in Protect a file that you share by email and choose the new permissions that you want.

  İlk e-posta ile gönderdiğiniz dosyadaki önceki izinleri kaldıramayacağınız, bunları yalnızca yeni bir sürümle değiştirebileceğiniz için daha önce e-postalanmış dosyayı, alıcıların belgenin önceki sürümünü artık açamamaları için iptal edebilirsiniz.Because you cannot remove the previous permissions on the originally emailed file, only replace them with a new version, consider revoking the previously emailed file so that the recipients can no longer open that version of the document. İzinleri daha kısıtlı hale getirmeniz (örneğin, dosyaya erişmemesi gereken kişileri kaldırmanız veya dosyayı artık bu kişilere düzenletmemeniz) gerekiyorsa, dosyanın iptal edilmesi uygundur.Revoking is appropriate if you need to make the permissions more restrictive (for example, remove people who should not have access to the file, or they should no longer be able to edit it).

  E-posta ile gönderdiğiniz bir dosyayı iptal etmek için bkz. Belgelerinizi izleme ve iptal etme.To revoke a file that you have emailed, see Track and revoke your documents.

Örnekler ve diğer yönergelerExamples and other instructions

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasının kullanımına ilişkin örnekler ve nasıl yapılır yönergeleri için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Ayrıca Bkz.See Also

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide