Rights Management özellikli paylaşım uygulaması: Sürüm yayımlama geçmişiRights Management sharing application: Version release history

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Azure Information Protection ekibi, Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını düzeltmeler yapmak ve yeni işlevler eklemek amacıyla düzenli olarak güncelleştirmektedir.The Azure Information Protection team regularly updates the Rights Management sharing application for fixes and new functionality. Bir sürümdeki yenilikleri veya değişiklikleri görmek için aşağıdaki bilgileri kullanın.Use the following information to see what’s new or changed in a release. En güncel sürüm ilk önce listelenir.The most current release is listed first.

1 Ocak 2015 tarihinden önceki sürümler listelenmemiştir.Versions before January 1, 2015 are not listed.

Önemli

Destek sonu bildirimi: Windows için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması, Azure Information Protection istemcisi ile değiştirilmektedir.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Bu eski uygulamaya durdurur için destek 31 Ocak 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Sürüm 1.0.2217.0Version 1.0.2217.0

Yayımlanma Tarihi: 13.07.2016Released: 07/13/2016

Düzeltmeler:Fixes:

 • Kuruluşunuzdaki federasyon ve çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanan kullanıcılar, artık içeriği koruduklarında 0x800704DC hatası almaz.Users in organizations using federation and multi-factor authentication no longer get error 0x800704DC when they protect content.

Sürüm 1.0.2191.0Version 1.0.2191.0

Yayımlanma Tarihi: 16.06.2016Released: 06/16/2016

Düzeltmeler:Fixes:

 • Belge izleme sitesi artık her izlenen belge için doğru görüntüleme sayısını gösteriyor.The document tracking site now shows the correct number of views for each tracked document.

 • Artık tüm bölgelere yönelik şablonlar kullanıcıların erişimine açık olarak görüntüleniyor.Templates for all locales are now displayed as available to users.

 • Bir PowerPoint dosyası için Korumalı Paylaş kullanıldıktan sonra, dosyanın yerel sürümünde yapılan değişiklikler artık doğru şekilde kaydediliyor.After using Share Protected for a PowerPoint file, changes to the local version of the file are now saved correctly.

 • Az sayıda küçük hata ve hata iletilerine yönelik geliştirmeler.Small number of minor bugs and improvements for error messages.

Sürüm 1.0.2004.0Version 1.0.2004.0

Yayımlanma Tarihi: 11.12.2015Released: 12/11/2015

Düzeltmeler:Fixes:

 • Yalnızca dosya sahibi ve İkincil Sahip izin düzeyinde kişiler, dosyaların korumasını kaldırabilir.Only the file owner and people with Co-Owner permissions levels can unprotect files. Bundan önce, dosya sahibi ile Ortak Yazar ve İkincil Sahip izin düzeyinde kişiler, dosyaların korumasını kaldırabiliyordu.Previously, the owner and people with Co-Author and Co-owner permissions levels could unprotect files.

 • .tif dosyalarına (.tiff dosyalarına ek olarak) yönelik yerel koruma uygulayarak RMS korumalı, salt okunur bir .ptif dosyası oluşturma.Native protection for .tif files (in addition to .tiff files), to produce an RMS-protected, read-only .ptif file.

 • Hata iletisi iyileştirmeleri (doğruluk ve netlik).Improvements for error messages (accuracy and clarity).

 • İçeriği şifrelemeye ve içeriğin şifresini çözmeye yönelik performans iyileştirmeleri.Performance improvements for encrypting and decrypting content.

Yeni özellikler:New features:

Sürüm 1.0.1908.0Version 1.0.1908.0

Yayımlanma Tarihi: 16.09.2015Released: 9/16/2015

Düzeltmeler:Fixes:

Sürüm 1.0.1784.0Version 1.0.1784.0

Yayımlanma Tarihi: 30.07.2015Released: 7/30/2015

Düzeltmeler:Fixes:

 • Hak ilkesi şablonlarının varsayılan yenileme aralığı, 7 günden 1 güne düşürüldü.The default refresh interval for rights policy templates is reduced from 7 days to 1 day.

 • Az sayıda gerileme ve küçük hata.Small number of regressions and minor bugs.

Sürüm 1.0.1770.0Version 1.0.1770.0

Yayımlanma Tarihi: 25.04.2015Released: 4/25/2015

Düzeltmeler:Fixes:

 • Artık yalnızca sahip ve ikincil sahipler korumayı kaldırabilir.Now, only owner and co-owners can remove protection. Ortak yazarlar korumayı kaldıramaz.Co-authors cannot remove protection.

 • Ağ paylaşımında bulunan dosyalar artık korunabilir.Files that are on a network share can now be protected.

Yeni özellikler:New features:

Sürüm 1.0.1667.0Version 1.0.1667.0

Yayımlanma Tarihi: 19.01.2015Released: 1/19/2015

Düzeltmeler:Fixes:

 • RMS sharing uygulaması PPDF görüntüleyicisinde Çince dili yazı tipi desteği.Support for Chinese language fonts in the RMS sharing app PPDF viewer.

 • Geliştirilmiş hata işleme ve mesajlaşma.Improved error handling and messaging.

 • Uygulamanın daha yeni bir sürümü indirilebilir durumda olduğunda gönderilen otomatik güncelleştirme bildirimiyle ilgili bir sorun için düzeltme.Fix to an issue with the automatic update notification when a newer version of the app is available for download.

Yeni özellikler:New features: