Öğretici: İzleme çözümünüze bağlı cihazlarla sorunları tespit edinTutorial: Detect issues with devices connected to your monitoring solution

Bu öğreticide bağlı IoT cihazlarınızla ilgili sorunları algılamak için Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısını yapılandıracaksınız.In this tutorial, you configure the Remote Monitoring solution accelerator to detect issues with your connected IoT devices. Cihazlarınızla ilgili sorunları algılamak için çözüm panosunda uyarı oluşturan kurallar ekleyeceksiniz.To detect the issues with your devices, you add rules that generate alerts on the solution dashboard.

Öğreticide kurallar ve uyarılar için sanal bir soğutucu cihazı kullanılmaktadır.To introduce rules and alerts, the tutorial uses a simulated chiller device. Soğutucu, Contoso adlı bir kuruluş tarafından yönetilmektedir ve Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısına bağlıdır.The chiller is managed by an organization called Contoso and is connected to the Remote Monitoring solution accelerator. Contoso, soğutucu içindeki basınç 298 PSI değerinin üzerine çıktığında kritik uyarı oluşturan bir kurala sahiptir.Contoso already has a rule that generates a critical alert when the pressure in a chiller goes above 298 PSI. Contoso'da çalışan bir operatör olarak ilk basınç artışlarına bakarak sensörleri sorunlu olabilecek soğutucu cihazlarını belirlemek istiyorsunuz.As an operator at Contoso, you want to identify chiller devices that may have problematic sensors by looking for initial pressure spikes. Bu cihazları tanımlamak için soğutucu içindeki basınç 150 PSI seviyesinin üzerine çıktığında uyarı oluşturan bir kural ekleyeceksiniz.To identify such devices, you add a rule that generates a warning alert when the pressure in the chiller goes above 150 PSI.

Aynı zamanda son beş dakika içinde cihaz içindeki ortalama nem oranı %80'den fazla olan ve cihaz sıcaklığı 75 Fahrenhayt seviyesinin üzerine çıkan soğutucular için kritik uyarı oluşturulması yönünde bir istek aldınız.You have also been asked to create a critical alert for a chiller when, over the last five minutes, the average humidity in the device was greater than 80% and the temperature of the device was greater than 75 degrees fahrenheit.

Bu öğreticide şunları yaptınız:In this tutorial, you:

  • Çözümünüzdeki kuralları görüntülemeView the rules in your solution
  • Kural oluşturmaCreate a rule
  • Birden fazla koşula sahip kural oluşturmaCreate a rule with multiple conditions
  • Var olan kuralı düzenlemeEdit an existing rule
  • Kuralları açma ve kapatmaSwitch rules on and off

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi takip etmek için Azure aboneliğinizde Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısının dağıtılmış örneğine sahip olmanız gerekir.To follow this tutorial, you need a deployed instance of the Remote Monitoring solution accelerator in your Azure subscription.

Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısını henüz dağıtmadıysanız Bulut tabanlı uzaktan izleme çözümü dağıtma hızlı başlangıcını tamamlamanız gerekir.If you haven't deployed the Remote Monitoring solution accelerator yet, you should complete the Deploy a cloud-based remote monitoring solution quickstart.

Uzaktan İzleme çözümü panosunu tarayıcınızda görüntülemek için önce Microsoft Azure IoT Çözüm Hızlandırıcıları sayfasına gidin.To view to the Remote Monitoring solution dashboard in your browser, first navigate to Microsoft Azure IoT Solution Accelerators. Azure aboneliği kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenebilir.You may be asked to sign in using your Azure subscription credentials.

Ardından Hızlı başlangıç ile dağıttığınız Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısına ait kutucukta bulunan Başlat öğesine tıklayın.Then click Launch on the tile for the Remote Monitoring solution accelerator you deployed in the Quickstart.

Var olan kuralları gözden geçirmeReview the existing rules

Çözüm hızlandırıcısının Rules (Kurallar) sayfasında geçerli kuralların listesi görüntülenir:The Rules page in the solution accelerator displays a list of all the current rules:

Rules (Kurallar) SayfasıRules page

Yalnızca soğutucular için geçerli olan kuralları görüntülemek için bir filtre uygulayın.To view only the rules that apply to chiller devices, apply a filter. Listedeki kurallardan birini seçerek hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:You can view more information about a rule and edit it when you select it in the list:

Kural ayrıntılarını görüntülemeView rule details

Kural oluşturmaCreate a rule

Bir soğutucu cihazın basıncı 150 PSI seviyesinin üzerine çıktığında uyarı oluşturan bir kural oluşturmak için New rule (Yeni kural) öğesine tıklayın.To create a rule that generates a warning when the pressure in a chiller device goes above 150 PSI, click New rule. Kuralı oluşturmak için aşağıdaki değerleri kullanın:Use the following values to create the rule:

AyarSetting DeğerValue
Kural adıRule name Soğutucu uyarısıChiller warning
AçıklamaDescription Soğutucu basıncı 150 PSI seviyesinin üzerine çıktıChiller pressure has exceeded 150 PSI
Cihaz grubuDevice group Soğutucular cihaz grubuChillers device group
HesaplamaCalculation AnındaInstant
Koşul 1 AlanıCondition 1 Field basınçpressure
Koşul 1 işleciCondition 1 operator BüyüktürGreater than
Koşul 1 değeriCondition 1 value 150150
Önem derecesiSeverity level UyarıWarning

Uyarı kuralı oluşturmaCreate warning rule

Yeni kuralı kaydetmek için Apply (Uygula) öğesine tıklayın.To save the new rule, click Apply.

Kuralın tetiklendiğini Rules (Kurallar) veya Dashboard (Pano) sayfasında görebilirsiniz:You can see when the rule is triggered on the Rules page or on the Dashboard page:

Uyarı kuralı tetiklendiWarning rule triggered

Gelişmiş kural oluşturmaCreate an advanced rule

Son beş dakika içinde cihaz içindeki ortalama nem oranı %80'den fazla olan ve cihaz sıcaklığı 75 Fahrenhayt seviyesinin üzerine çıkan soğutucular için kritik uyarı oluşturan birden fazla koşula sahip bir kural oluşturmak için New rule (Yeni kural) öğesine tıklayın.To create a rule with multiple conditions that generates a critical alert when, over the last five minutes for a chiller device, the average humidity is greater than 80% and the average temperature is greater than 75 degrees fahrenheit, click New rule. Kuralı oluşturmak için aşağıdaki değerleri kullanın:Use the following values to create the rule:

AyarSetting DeğerValue
Kural adıRule name Soğutucuda kritik nem ve sıcaklıkChiller humidity and temp critical
AçıklamaDescription Nem ve sıcaklık kritik düzeydeHumidity and temperature are critical
Cihaz grubuDevice group Soğutucular cihaz grubuChillers device group
HesaplamaCalculation OrtalamaAverage
SüreTime period 55
Koşul 1 AlanıCondition 1 Field Nem oranıhumidity
Koşul 1 işleciCondition 1 operator BüyüktürGreater than
Koşul 1 değeriCondition 1 value 8080
Önem derecesiSeverity level KritikCritical

Birden fazla koşula sahip kural oluşturma birinci bölümCreate multiple condition rule part one

İkinci koşulu eklemek için "+ Add condition" (Koşul ekle) öğesine tıklayın.To add the second condition, click on "+ Add condition". Yeni koşul için aşağıdaki değerleri kullanın:Use the following values for the new condition:

AyarSetting DeğerValue
Koşul 2 AlanıCondition 2 Field sıcaklıktemperature
Koşul 2 işleciCondition 2 operator BüyüktürGreater than
Koşul 2 değeriCondition 2 value 7575

Birden fazla koşula sahip kural oluşturma ikinci bölümCreate multiple condition rule part two

Yeni kuralı kaydetmek için Apply (Uygula) öğesine tıklayın.To save the new rule, click Apply.

Kuralın tetiklendiğini Rules (Kurallar) veya Dashboard (Pano) sayfasında görebilirsiniz:You can see when the rule is triggered on the Rules page or on the Dashboard page:

Birden fazla koşula sahip kural tetiklendiMultiple condition rule triggered

Var olan kuralı düzenlemeEdit an existing rule

Var olan bir kuralı değiştirmek için kural listesinden seçip Edit (Düzenle) öğesine tıklayın:To make a change to an existing rule, select it in the list of rules, and click Edit:

Kuralı düzenlemeEdit rule

Kuralı devre dışı bırakmaDisable a rule

Bir kuralı geçici olarak kapatmak için kural listesinden devre dışı bırakabilirsiniz.To temporarily switch off a rule, you can disable it in the list of rules. Devre dışı bırakılacak kuralı ve ardından Devre Dışı Bırak'ı seçin.Select the rule to disable, and then choose Disable. Kuralın listedeki Status (Durum) alanı değişir ve kuralın devre dışı olduğunu belirtir.The Status of the rule in the list changes to indicate the rule is now disabled. Aynı yordamı kullanarak önceden devre dışı bıraktığınız bir kuralı yeniden etkinleştirebilirsiniz.You can re-enable a rule that you previously disabled using the same procedure.

Kuralı devre dışı bırakmaDisable rule

Listeden birden fazla kural seçerek aynı anda etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.You can enable and disable multiple rules at the same time by selecting multiple rules in the list.

Kuralı silmeDelete a rule

Bir kuralı kalıcı olarak silmek istiyorsanız kural listesinden silebilirsiniz.To permanently delete a rule, you can delete it in the list of rules. Silinecek kuralı ve ardından Sil'i seçin.Select the rule to delete, and then choose Delete.

Kuralı silmeDelete rule

Kuralı silmek istediğinizi onayladıktan sonra Bakım sayfasından bu kural ile ilişkili tüm uyarıları silebilirsiniz.After you confirm that you want to delete the rule, you are given the opportunity to delete any alerts associated with the rule from the Maintenance page.

Kuralı silmeDelete rule

Tek seferde yalnızca bir kuralı silebilirsiniz.You can only delete one rule at a time.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bir sonraki öğreticiye geçmeyi planlıyorsanız Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısı dağıtımını bırakın.If you plan to move on to the next tutorial, leave the Remote Monitoring solution accelerator deployed. Kullanmadığınız zaman çözüm hızlandırıcısının maliyetlerini düşürmek için ayarlar panelinden sanal cihazları durdurabilirsiniz:To reduce the costs of running the solution accelerator while you're not using it, you can stop the simulated devices in the settings panel:

Telemetriyi duraklatmaPause telemetry

Bir sonraki öğreticiye başlamaya hazır olduğunuzda sanal cihazları yeniden başlatabilirsiniz.You can restart the simulated devices when you're ready to start the next tutorial.

Çözüm hızlandırıcısına ihtiyacınız kalmadıysa Provisioned solutions (Sağlanan çözümler) sayfasından silebilirsiniz:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page:

Çözümü sil

Çözümü sil

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısındaki Rules (Kurallar) Sayfasını kullanarak çözümdeki uyarıları tetikleyen kurallar oluşturmayı ve yönetmeyi gösterilmiştir.This tutorial showed you how to use the Rules page in the Remote Monitoring solution accelerator to create and manage rules that trigger alerts in the solution. Çözüm hızlandırıcısını bağlı cihazlarınızı yönetme ve yapılandırma amacıyla kullanmayı öğrenmek için bir sonraki öğreticiye geçin.To learn how to use the solution accelerator to manage and configure your connected devices, continue to the next tutorial.