Öğretici: IOT cihazlarınızı izlemeTutorial: Monitor your IoT devices

Bu öğreticide bağlı IoT cihazlarınızı izlemek için Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısını kullanacaksınız.In this tutorial, you use the Remote Monitoring solution accelerator to monitor your connected IoT devices. Çözüm panosunu kullanarak telemetri verilerini, cihaz bilgilerini, uyarıları ve KPI'leri görüntüleyeceksiniz.You use the solution dashboard to view telemetry, device information, alerts, and KPIs.

Öğreticide konum, hız ve yük sıcaklığı telemetrisini gönderen iki sanal tır cihazı kullanılmaktadır.The tutorial uses two simulated truck devices that send location, speed, and cargo temperature telemetry. Tırlar, Contoso adlı bir kuruluş tarafından yönetilmektedir ve Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısına bağlıdır.The trucks are managed by an organization called Contoso and are connected to the Remote Monitoring solution accelerator. Contoso'da çalışan bir operatör olarak sahadaki tırlarınızdan birinin (truck-02) konumunu ve davranışını izlemeniz gerekmektedir.As a Contoso operator, you need to monitor the location and behavior of one of your trucks (truck-02) in the field.

Bu öğreticide şunları yaptınız:In this tutorial, you:

 • Panodaki cihazları filtrelemeFilter the devices in the dashboard
 • Gerçek zamanlı telemetri verilerini görüntülemeView real-time telemetry
 • Cihaz ayrıntılarını görüntülemeView device details
 • Cihazlarınızdan gelen uyarıları görüntülemeView alerts from your devices
 • Sistem KPI'lerini görüntülemeView the system KPIs

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi takip etmek için Azure aboneliğinizde Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısının dağıtılmış örneğine sahip olmanız gerekir.To follow this tutorial, you need a deployed instance of the Remote Monitoring solution accelerator in your Azure subscription.

Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısını henüz dağıtmadıysanız Bulut tabanlı uzaktan izleme çözümü dağıtma hızlı başlangıcını tamamlamanız gerekir.If you haven't deployed the Remote Monitoring solution accelerator yet, you should complete the Deploy a cloud-based remote monitoring solution quickstart.

Uzaktan İzleme çözümü panosunu tarayıcınızda görüntülemek için önce Microsoft Azure IoT Çözüm Hızlandırıcıları sayfasına gidin.To view to the Remote Monitoring solution dashboard in your browser, first navigate to Microsoft Azure IoT Solution Accelerators. Azure aboneliği kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenebilir.You may be asked to sign in using your Azure subscription credentials.

Ardından Hızlı başlangıç ile dağıttığınız Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısına ait kutucukta bulunan Başlat öğesine tıklayın.Then click Launch on the tile for the Remote Monitoring solution accelerator you deployed in the Quickstart.

Görüntülenecek cihazları seçmeChoose the devices to display

Dashboard (Pano) sayfasında görüntülenecek bağlı cihazları seçmek için filtreleri kullanın.To select which connected devices display on the Dashboard page, use filters. Yalnızca Truck (Tır) cihazlarını görüntülemek için filtre açılan menüsünden yerleşik Trucks (Tırlar) filtresini seçin:To display only the Truck devices, choose the built-in Trucks filter in the filter drop-down:

Panoda trucks (tır) filtresiFilter for trucks on the dashboard

Bir filtre uyguladığınızda haritada ve telemetri panelinde yalnızca filtre koşullarıyla eşleşen cihazlar görüntülenir.When you apply a filter, only those devices that match the filter conditions display on the map and in the telemetry panel. Çözüm hızlandırıcısına iki tırın bağlı olduğunu ve birinin truck-02 olduğunu görebilirsiniz:You can see that there are two trucks connected to the solution accelerator, including truck-02:

Haritada yalnızca tırlar görüntülenirOnly trucks are displayed on the map

Filtre oluşturmak, düzenlemek ve silmek için Manage device groups (Cihaz gruplarını yönet) öğesine tıklayın.To create, edit, and delete filters, click Manage device groups.

Gerçek zamanlı telemetri verilerini görüntülemeView real-time telemetry

Çözüm hızlandırıcısı, Dashboard (Pano) sayfasındaki grafiğe gerçek zamanlı telemetri verilerini çizer.The solution accelerator plots real-time telemetry in the chart on the Dashboard page. Telemetri grafiğinin en üstünde truck-02 dahil olmak üzere geçerli filtre ile seçilen cihazlar için kullanılabilen telemetri türleri gösterilir.The top of the telemetry chart shows available telemetry types for the devices, including truck-02, selected by the current filter. Varsayılan olarak, grafik kamyonların enlem değerini gösterir ve buna göre truck-02 sabit görünmektedir:By default, the chart is showing the latitude of the trucks and truck-02 appears to be stationary:

Tır telemetri türleriTruck telemetry types

Tırların sıcaklık telemetrisini görüntülemek için Temperature (Sıcaklık) öğesine tıklayın.To view temperature telemetry for the trucks, click Temperature. truck-02 için sıcaklık değerinin son bir saat içindeki değişimini görebilirsiniz:You can see how the temperature for truck-02 has varied over the last hour:

Tır sıcaklık telemetrisi çizimiTruck temperature telemetry plot

Haritayı görüntülemeView the map

Haritada geçerli filtre ile seçilmiş olan sanal tırlar hakkındaki bilgiler görüntülenir.The map displays information about the simulated trucks selected by the current filter. Konum ayrıntılarını azaltmak veya artırmak için haritada yakınlaştırma ve kaydırma yapabilirsiniz.You can zoom and pan the map to display locations in more or less detail. Harita üzerindeki cihaz simgesinin rengi Alerts (Uyarılar) (koyu mavi) veya Warnings (Uyarılar) (kırmızı) olduğunu gösterecek şekilde değişir.The color of a device icon on the map indicates whether any Alerts (dark blue) or Warnings (red) are active for the device. Haritanın sol tarafında Alerts (Uyarılar) ve Warnings (Uyarılar) için özet sayı görüntülenir.A summary of the number of Alerts and Warnings is displayed to the left of the map.

truck-02 ayrıntılarını görüntülemek için haritada yakınlaştırma veya kaydırma yaparak tırı bulun ve haritadan tırı seçin.To view the details for truck-02, pan and zoom the map to locate it, then select the truck on the map. Ardından cihaz etiketini seçerek Device details (Cihaz ayrıntıları) panelini açın.Then click on the device label to open the Device details panel. Cihaz ayrıntıları panelinde şu veriler bulunur:Device details include:

 • Son telemetri değerleriRecent telemetry values
 • Cihazın desteklediği metotlarMethods the device supports
 • Cihaz özellikleriDevice properties

Panoda cihaz ayrıntılarını görüntülemeView device details on the dashboard

Uyarıları görüntülemeView alerts

Alerts (Uyarılar) paneli, cihazlarınızdan gelen son uyarılarla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler.The Alerts panel displays detailed information about the most recent alerts from your devices. truck-02 cihazından gelen uyarılar, yük sıcaklığının normalin üzerinde olduğunu göstermektedir:The alerts from truck-02 indicate higher than normal cargo temperature:

Panoda cihaz uyarılarını görüntülemeView device alerts on the dashboard

Son uyarıların süresini ayarlamak için bir filtre kullanabilirsiniz.You can use a filter to adjust the time span for recent alerts. Panel varsayılan olarak son bir saat içindeki uyarıları görüntüler.By default, the panel displays alerts from the last hour.

Sistem KPI'lerini görüntülemeView the system KPIs

Dashboard (Pano) sayfasında Analytics (Analiz) panelindeki çözüm hızlandırıcısı tarafından hesaplanan sistem KPI'leri görüntülenir:The Dashboard page displays system KPIs calculated by the solution accelerator in the Analytics panel:

Pano KPI'leriDashboard KPIs

Panoda seçilen uyarılar için geçerli cihaza ve zaman filtrelerine göre belirlenmiş üç KPI gösterilir:The dashboard shows three KPIs for the alerts selected by the current device and timespan filters:

 • En fazla uyarıyı tetikleyen kurallar için etkin uyarı sayısı.The number of active alerts for the rules that have triggered the most alerts.
 • Uyarıların cihaz türüne oranı.The proportion of alerts by device type.
 • Kritik uyarıların yüzdesi.The percentage of alerts that are critical alerts.

truck-02 için tüm uyarılar, yük sıcaklığının normalin üzerinde olduğunu göstermektedir.For truck-02, all the alerts are warnings of higher than normal cargo temperature.

KPI'lerin nasıl toplanacağını uyarılar için süreyi ayarlayan ve görüntülenen cihazları denetleyen filtreler belirler.The same filters that set the time span for alerts and control which devices are displayed determine how the KPIs are aggregated. Panelde varsayılan olarak son bir saat için toplu KPI'ler görüntülenir.By default, the panel displays KPIs aggregated over the last hour.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bir sonraki öğreticiye geçmeyi planlıyorsanız Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısı dağıtımını bırakın.If you plan to move on to the next tutorial, leave the Remote Monitoring solution accelerator deployed. Kullanmadığınız zaman çözüm hızlandırıcısının maliyetlerini düşürmek için ayarlar panelinden sanal cihazları durdurabilirsiniz:To reduce the costs of running the solution accelerator while you're not using it, you can stop the simulated devices in the settings panel:

Telemetriyi duraklatmaPause telemetry

Bir sonraki öğreticiye başlamaya hazır olduğunuzda sanal cihazları yeniden başlatabilirsiniz.You can restart the simulated devices when you're ready to start the next tutorial.

Çözüm hızlandırıcısına ihtiyacınız kalmadıysa Provisioned solutions (Sağlanan çözümler) sayfasından silebilirsiniz:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page:

Çözümü sil

Çözümü sil

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide sanal tırları filtrelemek ve izlemek amacıyla Uzaktan İzleme çözümü hızlandırıcısındaki Dashboard (Pano) sayfasını nasıl kullanacağınız gösterilmiştir.This tutorial showed you how to use the Dashboard page in the Remote Monitoring solution accelerator to filter and monitor the simulated trucks. Çözüm hızlandırıcısını bağlı cihazlarınızdaki sorunları algılama amacıyla kullanmayı öğrenmek için bir sonraki öğreticiye geçin.To learn how to use the solution accelerator to detect issues with your connected devices, continue to the next tutorial.