Öğretici: sürekli hasta izleme uygulama şablonunu dağıtma ve gözden geçirmeTutorial: Deploy and walkthrough a continuous patient monitoring app template

Bu öğreticide, bir çözüm Oluşturucu olarak IoT Central bir sürekli hasta izleme uygulama şablonu dağıtarak nasıl başlacağınız gösterilmektedir.This tutorial shows you, as a solution builder, how to get started by deploying an IoT Central continuous patient monitoring application template. Şablonu dağıtmayı, kutudan hangilerinin ekleneceğini ve bundan sonra neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz.You will learn how to deploy the template, what's included out of the box, and what you can do next.

Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial, you learn how to:

 • Uygulama şablonu oluşturmaCreate an application template
 • Uygulama şablonunu gözden geçirWalk through the application template

Uygulama şablonu oluşturmaCreate an application template

Azure IoT Central uygulama Yöneticisi Web sitesinegidin.Navigate to the Azure IoT Central application manager website. Sol taraftaki Gezinti çubuğundan Oluştur ' u seçin ve ardından sağlık sekmesine tıklayın.Select Build from the left-hand navigation bar and then click the Healthcare tab.

App Manager Sağlık HizmetleriApp manager Healthcare

Uygulamanızı oluşturmaya başlamak için uygulama Oluştur düğmesine tıklayın ve ardından bir Microsoft kişisel, iş veya okul hesabıyla oturum açın.Click the Create app button to begin creating your application and then sign in with a Microsoft personal, work, or school account. Bu işlem sizi Yeni uygulama sayfasına götürür.It will take you to the New application page.

Uygulama sağlık hizmetleri oluşturma

Uygulama sağlık bilgileri faturalandırma bilgilerini oluşturma

Uygulamanızı oluşturmak için:To create your application:

 1. Azure IoT Central, seçtiğiniz şablona göre otomatik olarak bir uygulama adı önerir.Azure IoT Central automatically suggests an application name based on the template you've selected. Bu adı kabul edebilir veya sürekli hasta izlemegibi kendi kolay uygulama adınızı girebilirsiniz.You can accept this name or enter your own friendly application name, such as Continuous Patient Monitoring. Azure IoT Central, uygulama adına göre sizin için benzersiz bir URL ön eki de oluşturur.Azure IoT Central also generates a unique URL prefix for you based on the application name. İsterseniz bu URL önekini daha kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.You're free to change this URL prefix to something more memorable if you'd like.

 2. Ücretsiz fiyatlandırma planı veya Standart fiyatlandırma planlarından birini kullanarak uygulamayı oluşturmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.You can select whether you would like to create the application using the free pricing plan or one of the standard pricing plans. Ücretsiz planı kullanarak oluşturduğunuz uygulamalar, süreleri dolmadan yedi gün önce ücretsizdir ve beş adede kadar ücretsiz cihaza izin verir.Applications you create using the free plan are free for seven days before they expire and allow up to five free devices. Ücretsiz plandaki bir uygulamayı, süresi dolmadan önce istediğiniz zaman standart bir fiyatlandırma planına taşıyabilirsiniz.You can move an application from the free plan to a standard pricing plan at any time before it expires. Ücretsiz planı seçerseniz, iletişim bilgilerinizi girmeniz ve Microsoft 'tan bilgi ve ipucu alıp almadığınızı belirlemeniz gerekir.If you choose the free plan, you need to enter your contact information and choose whether to receive information and tips from Microsoft. Standart bir plan kullanarak oluşturduğunuz uygulamalar, en fazla iki ücretsiz cihazı destekler ve faturalandırma için Azure abonelik bilgilerinizi girmenizi gerektirir.Applications you create using a standard plan support up to two free devices and require you to enter your Azure subscription information for billing.

 3. Uygulamanızı dağıtmak için sayfanın alt kısmındaki Oluştur ' u seçin.Select Create at the bottom of the page to deploy your application.

Uygulama şablonunu gözden geçirWalk through the application template

PanolarDashboards

Uygulama şablonu dağıttıktan sonra, önce Lamna in hasta izleme panosunagideceksiniz.After deploying the app template, you'll first land on the Lamna in-patient monitoring dashboard. Lamna sağlık, iki hastaneler: Woodgrove Hospstanve Burkville hospstani içeren kurgusal bir barındırma sistemidir.Lamna Healthcare is a fictitious hospital system that contains two hospitals: Woodgrove Hospital and Burkville Hospital. Woodgrove Hosstana için bu operatör panosunda, bu şablondaki cihazlarla ilgili bilgileri ve telemetrisi, gerçekleştirebileceğiniz bir komut, iş ve eylem kümesiyle birlikte görürsünüz.On this operator dashboard for Woodgrove Hospital, you'll see information and telemetry about the devices in this template along with a set of commands, jobs, and actions that you can take. Panodan şunları yapabilirsiniz:From the dashboard you can:

 • Cihazınızın pil düzeyi veya bağlantı durumu gibi cihaz telemetrisi ve özellikleri konusuna bakın.See device telemetry and properties such as the battery level of your device or its connectivity status.

 • Akıllı vitals yaması cihazının kat planını ve konumunu görüntüleyin.View the floor plan and location of the Smart Vitals Patch device.

 • Yeni bir hasta için akıllı Vintals düzeltme ekini yeniden sağlayın .Reprovision the Smart Vitals Patch for a new patient.

 • Bir hastanma ekibinin hastalarını izlemek için görebileceğini bir sağlayıcı panosu örneğine bakın.See an example of a provider dashboard that a hospital care team might see to track their patients.

 • Cihazın hasta veya uzak bir senaryo için kullanıldığını belirtmek üzere cihazınızın hasta durumunu değiştirin.Change the patient status of your device to indicate if the device is being used for an in-patient or remote scenario.

Hasta LamnaLamna in-patient

Ayrıca, Burkville hastanı için kullanılan ikinci operatör panosunu görmek için uzak hasta panosuna git ' e tıklayabilirsiniz.You can also click on Go to remote patient dashboard to see the second operator dashboard used for Burkville Hospital. Bu pano benzer bir eylem, telemetri ve bilgi kümesi içerir.This dashboard contains a similar set of actions, telemetry, and information. Ayrıca, birden çok cihazın kullanıldığını ve her birinde bellenimi güncelleştirme yeteneğine sahip olduğunu görebilirsiniz.In addition, you can see multiple devices being used and have the ability to update the firmware on each.

Lamna uzakLamna remote

Her iki panoda da bu belgeye her zaman geri bağlanabilirsiniz.On both dashboards, you can always link back to this documentation.

Cihaz şablonlarıDevice templates

Cihaz şablonları sekmesine tıklarsanız, şablonun bir parçası olan iki farklı cihaz türü olduğunu görürsünüz:If you click on the Device templates tab, you will see that there are two different device types that are part of the template:

 • Akıllı Vinals düzeltme eki: Bu cihaz, farklı türlerde vitals işaretlerini ölçen bir düzeltme ekini temsil eder.Smart Vitals Patch: This device represents a patch that measures different types of vitals signs. Bu, hastaların içinde ve dışında hastaları izlemek için kullanılabilir.It can be used for monitoring patients in and outside of the hospital. Şablona tıkladığınızda, pil düzeyi ve cihaz sıcaklığı gibi cihaz verilerini göndermenin yanı sıra, düzeltme ekinin de hastam oranı ve kan basıncı gibi hasta sistem durumu verileri göndermesi gerektiğini görürsünüz.If you click on the template, you'll see that in addition to sending device data such as battery level and device temperature, the patch is also sending patient health data such as respiratory rate and blood pressure.

 • Akıllı Knee ayracı: Bu cihaz, bir Knee değiştirme Sury 'den kurtarma yaparken hastaların kullanabileceği bir Knee ayracı temsil eder.Smart Knee Brace: This device represents a knee brace that patients might use when recovering from a knee replacement surgery. Bu şablona tıkladığınızda, cihaz verilerine ek olarak hareket ve hızlandırma aralığı gibi yetenekler görürsünüz.If you click on this template, you'll see capabilities such as range of motion and acceleration, in addition to device data.

Akıllı vitals düzeltme eki cihaz şablonuSmart Vitals Patch Device Template

Cihaz grupları sekmesine tıklarsanız, bu cihaz şablonlarının kendileri için cihaz gruplarının otomatik olarak oluşturulduğunu da görürsünüz.If you click on the Device groups tab, you will also see that these device templates automatically have device groups created for them.

KurallarRules

Kurallar sekmesine atladıktan sonra, uygulama şablonunda var olan üç kural görürsünüz:When jumping to the rules tab, you will see three rules that exist in the application template:

 • Küme ayracı yüksek: Bu kural, akıllı Knee ayracın cihaz sıcaklığı 5 dakikalık bir pencere üzerinde 95°F 'den büyükse tetiklenir.Brace temperature high: This rule is triggered when the device temperature of the Smart Knee Brace is greater than 95°F over a 5-minute window. Bu kuralı, hasta ve bakım ekibine uyarı vermek ve cihazı uzaktan yavaşlatmak için kullanabilirsiniz.You could use this rule to alert the patient and care team, and cool the device down remotely.

 • Düşüş tespit edildi: Bu kural bir hasta olursa tetiklenir.Fall detected: This rule is triggered if a patient fall is detected. Bu kuralı, işlem ekibinin süresi düşmüş olan hastaya yardımcı olmak üzere bir operasyonel takım dağıtmak üzere bir eylem yapılandırmak için kullanabilirsiniz.You could use this rule to configure an action to deploy an operational team to assist the patient who has fallen.

 • Düzeltme Eki pili düşük: Bu kural, cihazdaki pil düzeyi %10 ' un altına gittiğinde tetiklenir.Patch battery low: This rule is triggered when the battery level on the device goes below 10%. Bu kuralı, cihazındaki cihazlarını ücretlendirmesi için bir bildirim tetikleyebilmeniz için kullanabilirsiniz.You could use this rule to trigger a notification to the patient to charge their device.

Küme ayracı sıcaklık üst kuralıBrace temperature high rule

CihazlarDevices

Cihazlar sekmesine tıklayın ve ardından akıllı Knee ayracınbir örneğini seçin.Click on the Devices tab and then select an instance of the Smart Knee Brace. Seçtiğiniz belirli bir cihazla ilgili bilgileri araştırmak için üç görünüm olduğunu göreceksiniz.You will see that there are three views to explore information about the particular device that you've selected. Bu görünümler, cihazınızın cihaz şablonu oluşturulurken oluşturulur ve yayımlanır, bu, bağlandığınız veya benzetim yaptığınız tüm cihazlarda tutarlı olabilecekleri anlamına gelir.These views are created and published when building the device template for your device, which means they'll be consistent across all devices that you connect or simulate.

Pano görünümü, operatör odaklı cihazdan gelen telemetri ve özelliklere genel bir bakış sağlar.The Dashboard view gives an overview of telemetry and properties that are coming from the device that are operator-oriented.

Özellikler sekmesi, bulut özelliklerini düzenlemenize ve cihaz özelliklerini okuma/yazma özelliği sağlayacak.The Properties tab will allow you to edit cloud properties and read/write device properties.

Komutlar sekmesi, cihaz şablonunuzun bir parçası olarak modellenen komutları çalıştırmanıza olanak sağlayacak.The Commands tab will allow you to run commands that have been modeled as part of your device template.

Knee küme ayracı görünümleriKnee brace views

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bu uygulamayı kullanmaya devam edemeyecekiniz, yönetim > uygulama ayarlarını ziyaret ederek uygulamayı silin ve Sil' e tıklayın.If you're not going to continue to use this application, delete the application by visiting Administration > Application settings and click Delete.

Uygulamayı SilDelete app

Sonraki adımlarNext steps

IoT Central uygulamanıza bağlanan bir sağlayıcı panosunun nasıl oluşturulacağını öğrenmek için sonraki makaleye ilerleyin.Advance to the next article to learn how to create a provider dashboard that connects to your IoT Central application.