Azure IoT Central ile perakende çözümler oluşturmaBuilding retail solutions with Azure IoT Central

Not

Önizleme özelliklerini kullanan uygulama şablonlarının IoT Central belgelerini görüntülemekte olursunuz.You're currently viewing the IoT Central documentation for application templates that use preview features. Genel kullanıma sunulan özellikleri kullanan uygulama şablonlarının belgelerini görüntülemek için Azure IoT Central nedir?sayfasına gidin.To view the documentation for application templates that use generally available features, go to What is Azure IoT Central?.

Azure IoT Central, ölçeklenebilir uygulamaları yönetme & oluşturma sorunlarını kolaylaştıran çözüm oluşturucuları için bir Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulama platformudur.Azure IoT Central is an Internet of Things (IoT) app platform for solution builders that simplifies the challenges of building & managing scalable applications. Bu makalede, IoT Central içinde, perakende olarak belirli çeşitli uygulama şablonlarını vurgulayacağız.In this article, we will highlight several retail-specific application templates within IoT Central. Çözüm oluşturucular, tedarik zincirini iyileştirmek, müşteriler için mağaza içi deneyimi iyileştirmek ve envanteri daha verimli bir şekilde izlemek üzere IoT çözümleri oluşturmak için yayımlanmış şablonlardan yararlanabilir.Solution builders can leverage published templates to build IoT solutions to optimize supply chain, improve in-store experience for customers, and track inventory more efficiently.

Azure IoT perakende genel bakışAzure IoT Retail Overview

Bağlı lojistik çözümü nedir?What is connected logistics solution?

Küresel lojistik harcamanın, sektöre göre en büyük GDP 2020 ' de $10.6 trn 'e ulaşması beklenmektedir.Global logistics spending is expected to reach $10.6trn in 2020, the largest GDP by industry. Malların taşınması büyük (%70) Toplam lojistik masrafın.Transportation of goods is the majority (70%) of total logistics expenses. Gönderim sağlayıcıları, yoğun rekabetçi basınç ve kısıtlamalardır.Shipping providers are under intense competitive pressure and constraints. 3PL sağlayıcıları, sürekli artan zaman çerçevelerinden ve dengeleme maliyetlerine karşı devam etmeklerdir.3PL providers are dealing with ever-decreasing time frames and rising compensation costs. Lojistik, geopolitik, çok büyük olaylar ve SUI tarafından oluşan riskler tarafından daha fazla sınırlanmıştır.Logistics is further strained by the risks posed by geopolitical, extreme climatic events, and crime.

IoT algılayıcılarının yardımıyla, çok kalıcı dönüşümde, hava, su ve zemin arasında & Monitor ortam koşullarını (örneğin, sıcaklık, nem, eğim, darbe, ışık ve sevkıyatın konumunu) toplayabiliriz.With the help of IoT sensors, we can collect & monitor ambient conditions i.e., Temperature, Humidity, Tilt, Shock, Light, and shipment’s location via GPS across multi-modal transformation i.e., Air, Water, Ground. Sensörlerden toplanan veriler, cihazlar, hava durumu, & olayları bulut tabanlı Iş zekası sistemleriyle tümleştirilebilir.Data gathered from sensors, devices, weather, & events can be integrated with cloud-based Business Intelligence systems. Bağlı lojistik çözümü avantajları şunlardırConnected logistics solution benefits are,

 • Gerçek zamanlı izleme & izleme ile sevkiyat transferineShipment transference with real-time tracing & tracking
 • Gerçek zamanlı çevresel koşullara göre sevkiyat tutarlılığı & soğuk zinciri izlemeShipment integrity with real-time ambient conditions monitoring & cold chain
 • Hırsızlık, kayıp veya sevkıyatın zarar verdiği güvenlikSecurity from theft, loss, or damage of shipment
 • Coğrafi sınırlama, rota Iyileştirmesi, Fleet yönetimi.Geo-Fencing, Route Optimization, Fleet management. Araç AnaliziVehicle analytics
 • Kalkış & varış ve & tahmine dayalı olarak tahmin etmeForecasting & predictability with the departure & arrivals

Kutudan çıkan deneyimOut of box experience

İş ortakları, ana hatlı avantajlar & uçtan uca bağlı lojistik çözümlerini geliştirmek için şablondan yararlanabilir.Partners can leverage template to develop end to end Connected Logistics solutions & outlined benefits. Bu yayımlanmış şablon, IoT Central cihazların cihaz bağlantısı, yapılandırma & yönetimi üzerine odaklanır.This published template is focused on device connectivity, configuration & management of devices in IoT Central.

bağlı lojistik panosuConnected Logistics Dashboard

bağlı lojistik panosuConnected Logistics Dashboard

Yukarıdaki panonun örnek bir deneyim olduğunu ve bu uygulamayı istediğiniz kullanım örneğine uyacak şekilde tam olarak özelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın.Please note that the above dashboard is a sample experience and you can completely customize this application to fit your desired use case.

Bağlı lojistik çözüm şablonlarından birini kullanarak bir çözüm oluşturma konusunda size yol gösteren uçtan uca öğretici ile çalışmaya başlayın.Get started with end to end tutorial that walks you through how to build a solution leveraging one of the connected logistics solution templates.

Dijital dağıtım merkezi çözümü nedir?What is digital distribution center solution?

Daha fazla üretici ve perakendeciler, dünya genelindeki her zamankinden daha karmaşık hale gelmesi için, arz zincirlerinin dallandırıldı.As more manufacturers and retailers establish worldwide presences, their supply chains have branched out to become more complex than ever before. Dağıtım merkezleri birincil bir zorluk haline geliyor.Distribution centers are becoming a primary challenge. Dağıtım Merkezi/ambarlar, e-ticaret ile basıncının bruntini çok iyi hale kaz.Distribution Center/Warehouses are feeling the brunt of the pressure from e-commerce. Müşteriler artık çok sayıda ürün seçimi yapmanızı ve bu malların bir veya satın alma için iki güne ulaşmasını bekliyor.Consumers now expect vast selections of products to be available, and for those goods to arrive within one to two days of purchase. Dağıtım merkezleri, var olan verimsizlikleri üzerine gelirken bu eğilimleri uyarmalıdır.Distribution centers must adapt to these trends while overcoming existing inefficiencies.

Bugün, el ile çalışan işçiliği, dağıtım merkezi maliyetlerinin% 55-65 ' i için çekme ve ambalaj hesapları anlamına gelir.Today, an overreliance on manual labor means picking and packing accounts for 55-65% of distribution center costs. El ile işçilikinin dağıtım merkezini yavaşlatabilse de, ekip oluşturma ihtiyaçlarını hızla dalgalanarak (tatil işçiliği 10 x 'e kadar gider), nakliye hacimlerini daha da zorlaştırır.While it is bad that manual labor slows down distribution center, rapidly fluctuating staffing needs (holiday staffing go up by 10X) make it even harder to meet shipping volumes. Bu mevsimlik, yüksek ciro ve hata olasılığını ve pahalı yeniden çalışma ihtiyacını de arttığı sonuçları artırır.This seasonal fluctuation results in high turnover and the likelihood of errors and the need for costly rework increases as well. IoT özellikli kameraları temel alan çözümler, dijital bir geri bildirim döngüsünü etkinleştirerek dönüştürülebilir avantajlar sunabilir.Solutions based on IoT enabled cameras can deliver transformational benefits by enabling a digital feedback loop. Dağıtım Merkezi genelindeki bu veriler, daha iyi veri oluşmasına neden olan, eyleme dönüştürülebilir içgörülere yol açar.This influx of data from across the distribution center leads to actionable insights that, in turn, result in better data.

Avantajlar şunlardırBenefits are,

 • Kameralar, geldikçe malları izler ve taşıyıcı sistem üzerinden taşınırCameras monitor goods as they arrive and move through the conveyor system
 • Hatalı malları tanımla ve bunları onarmak üzere gönderIdentify faulty goods and send them for repair
 • Siparişlerin etkili bir şekilde izlenmesini sağlayınEfficiently keep track of orders
 • Maliyeti azaltın, geliştirilmiş üretkenlik & kullanımı en üst düzeye çıkarınReduce cost, improved productivity & Maximize utilization

Kutudan çıkan deneyimOut of box experience

İş ortakları, yukarıda açıklanan avantajlardan & eyleme dönüştürülebilir içgörüler kazanmak için dijital dağıtım merkezi oluşturmak üzere bu uygulama şablonundan yararlanabilir.Partners can leverage this application template to build Digital Distribution Center to gain actionable insights & above outlined benefits. Yayımlanan şablon, IoT Central kamera ve uç cihazlarının cihaz bağlantısı yapılandırması & yönetimine odaklanır.The published template is focused on device connectivity configuration & management of camera and edge devices in IoT Central.

Digital Distribution Center panosuDigital Distribution Center Dashboard

Yukarıdaki panonun örnek bir deneyim olduğunu ve bu uygulamayı istediğiniz kullanım örneğine uyacak şekilde tam olarak özelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın.Please note that the above dashboard is a sample experience and you can completely customize this application to fit your desired use case.

Dijital dağıtım merkezi şablonlarından birini kullanarak bir çözüm oluşturma konusunda size yol gösteren uçtan uca öğreticiye başlayın.Get started with end to end tutorial that walks you through how to build a solution leveraging one of the digital distribution center templates.

Mağaza Analytics Condition izleme nedir?What is in-store analytics condition monitoring?

Günümüzün rekabet dünyası 'nda, perakendecilerin fiziksel depolarıyla trafiği kullanabilmesi için kullanıcılara benzersiz veya özel bir şeyler sunmanın yeni yollarını arıyor.In today's competitive landscape, retailers are looking for new ways to offer customers something unique or special in order to drive traffic through their physical stores. Birçok perakende, rakiplerinin bir araç olarak mağazalarıyla ayırt edilmesine yönelik çevresel koşulların önemini kabul etmektedir.Many retailers acknowledge the importance of environmental conditions within their store as a tool to differentiate with their competitors. Perakendeciler, müşterilerine rahat bir deneyim sunmak için her zaman mağazalarındaki önemli koşulları korudıklarından emin olmak ister.Retailers want to ensure that they maintain pleasant conditions within their stores at all times to deliver a comfortable experience to their customers.

IoT Central içindeki mağaza Içi analiz koşulu Izleme uygulaması şablonu, çözüm oluşturucusuna bir uçtan uca çözüm oluşturmak için kullanılabilecek bir tuval sağlar.The In-Store Analytics Condition Monitoring application template within IoT Central provides the solution builder with a canvas that can be utilized to build an end to end solution. Uygulama şablonu, çeşitli algılayıcı cihazları kullanarak bir perakende mağaza ortamını dijital olarak bağlamanıza ve izlemesine olanak sağlar.The application template allows them to digitally connect and monitor a retail store environment using a variety of sensor devices. Bu algılayıcı cihazları, perakendecilerin işletim maliyetlerini azaltmasına ve müşterilerinin sevdiği deneyimler oluşturmalarına olanak tanıyan anlamlı sinyalleri yakalar.These sensor devices capture meaningful signals that can be converted into business insights allowing retailers to reduce their operating costs and create experiences that their customers love.

Uygulama şablonu şunları yapmanıza olanak sağlar:The application template allows you to:

 • Birçok IoT sensöri IoT Central uygulama örneğine sorunsuz bir şekilde bağlayın.Seamlessly connect a variety of IoT sensors to an IoT Central application instance.
 • Ağ Geçidi cihazlarının yanı sıra algılayıcı ağının sistem durumunu izleyin ve yönetin.Monitor and manage the health of the sensor network as well as gateway devices in the environment.
 • Uygun uyarıları tetiklemek için bir depodaki çevresel koşulların etrafında özel kurallar oluşturun.Create custom rules around the environmental conditions within a store to trigger appropriate alerts.
 • Mağazalarınızın içindeki ortam koşullarını perakende mağaza ekibi tarafından yararlanılabilir olabilecek öngörülere dönüştürün.Transform the environment conditions within your store into insights that can be leveraged by the retail store team.
 • Toplu öngörüleri, perakende personeli üyelerini güçlendirin mevcut veya yeni iş uygulamalarına dışarı aktarın.Export the aggregated insights into existing or new business applications empowering the retail staff members.

Kutudan çıkan deneyimOut of box experience

Uygulama şablonu, bir dizi cihaz şablonu ve bir operatör deneyimiyle birlikte gelir.The application template comes with a set of device templates and an operator experience out of the box. Pano öğelerini doldurmak için bir sanal cihaz kümesinden yararlanır.It leverages a set of simulated devices to populate the dashboard elements. Mağaza Içi analiz koşulu izleme uygulaması şablonunu kullanarak bir IoT Central uygulaması dağıttıktan sonra, varsayılan uygulama panosuna aşağıda gösterildiği gibi gidecaksınız.Once you deploy an IoT Central application using the In-Store Analytics Condition Monitoring app template, you will land on the default application dashboard as shown below.

Mağaza Içi analiz koşulu Izleme](./media/overview-iot-central-retail/in-store-analytics-condition-dashboard.png) ![In-Store Analytics Condition Monitoring

Yukarıdaki panonun örnek bir deneyim olduğunu ve bu uygulamayı istediğiniz kullanım örneğine uyacak şekilde tam olarak özelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın.Please note that the above dashboard is a sample experience and you can completely customize this application to fit your desired use case.

Store Analytics Condition izleme şablonlarından birini kullanarak bir çözüm oluşturma konusunda size yol gösteren uçtan uca öğreticiye başlayın.Get started with end to end tutorial that walks you through how to build a solution leveraging one of the in-store analytics condition monitoring templates.

Mağaza analizlerinin kullanıma alınması nedir?What is in-store analytics checkout?

Giderek daha fazla rekabet eden modern, modern bir şekilde, müşteri beklentilerini aşan ve geri gelmelerini engelleyen bir mağaza deneyimi sunma konusunda sürekli büyüdü.In the increasingly competitive landscape, modern retailers constantly face growing pressure to deliver an in-store experience that exceeds customer expectations and keeps them coming back. Bu gereksinimi karşılamak için teknolojiyi dağıtmaya başladığımız için, büyük ölçüde fark edilmemiş bir alan kullanıma alma deneyimidir.While several retailers have started deploying technology to meet this need, an area that goes largely unnoticed is the checkout experience.

IoT Central içindeki mağaza içi analiz kullanıma alma uygulaması şablonu, çözüm oluşturucularının mağazalarının teslim alma bölgesi etrafında anlamlı Öngörüler sunan, perakende personeli güçlendiren deneyimler oluşturmasına olanak sağlar.The In-Store Analytics Checkout application template within IoT Central enables solution builders to build experiences that empower retail staff with meaningful insights around the checkout zone of their store. Bir perakende mağaza içindeki her bir kullanıma alma kulvarın doluluk durumunu öğrenmek için bir sanal cihaz kümesini kullanır.It leverages a set of simulated devices to determine the occupancy status for each of the checkout lanes within a retail store. Algılayıcılar, kişi sayısını ve her bir kullanıma alma kulvarın ortalama bekleme süresini yakalamanızı sağlar.The sensors allow you to capture the people count as well as the average wait time for each of the checkout lanes.

Şablon, çözüm oluşturucusunun, şunları yapmasına olanak tanıyan bir temel IoT çözümü sunarak pazara sunma planlarını hızlandırmasına yardımcı olur:The template helps the solution builder accelerate their go-to-market plans by providing a baseline IoT solution that enables them to:

 • Birçok IoT sensöri IoT Central uygulama örneğine sorunsuz bir şekilde bağlayın.Seamlessly connect a variety of IoT sensors to an IoT Central application instance.
 • Ağ Geçidi cihazlarının yanı sıra algılayıcı ağının sistem durumunu izleyin ve yönetin.Monitor and manage the health of the sensor network as well as gateway devices in the environment.
 • Uygun uyarıları tetiklemek için bir mağaza içindeki kullanıma alma koşulunun etrafında özel kurallar oluşturun.Create custom rules around the checkout condition within a store to trigger appropriate alerts.
 • Mağazalarınızın içindeki kullanıma alma koşullarını perakende mağaza ekibi tarafından yararlanılabilir olabilecek öngörülere dönüştürün.Transform the checkout conditions within your store into insights that can be leveraged by the retail store team.
 • Toplu öngörüleri, perakende personeli üyelerini güçlendirin mevcut veya yeni iş uygulamalarına dışarı aktarın.Export the aggregated insights into existing or new business applications empowering the retail staff members.

Kutudan çıkan deneyimOut of box experience

Uygulama şablonu, bir dizi cihaz şablonu ve bir operatör deneyimiyle birlikte gelir.The application template comes with a set of device templates and an operator experience out of the box. Pano öğelerini doldurmak için bir sanal cihaz kümesinden yararlanır.It leverages a set of simulated devices to populate the dashboard elements. Mağaza Analizi kullanıma alma uygulama şablonunu kullanarak bir IoT Central uygulaması dağıttıktan sonra, varsayılan uygulama panosuna aşağıda gösterildiği gibi gidecaksınız.Once you deploy an IoT Central application using the In-Store Analytics Checkout app template, you will land on the default application dashboard as shown below.

Mağaza Analizi kullanıma alma](./media/overview-iot-central-retail/In-Store-Analytics-Checkout-Dashboard.png) ![In-Store Analytics Checkout

Yukarıdaki panonun örnek bir deneyim olduğunu ve bu uygulamayı istediğiniz kullanım örneğine uyacak şekilde tam olarak özelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın.Please note that the above dashboard is a sample experience and you can completely customize this application to fit your desired use case.

Store Analytics kullanıma alma şablonlarından birini kullanarak bir çözüm oluşturma konusunda size yol gösteren uçtan uca öğreticiye başlayın.Get started with end to end tutorial that walks you through how to build a solution leveraging one of the in-store analytics checkout templates.

Smart Inventory Management çözümü nedir?What is smart inventory management solution?

"Stok", bir satıcı tarafından tutulan malların envanterini."Inventory" is the stock of goods held by a retailer. Her perakendecinin tedarik ve lojistik sağlama süresini karşılamak için stoğa ihtiyacı vardır.Every retailer needs inventory to take care of supply and logistics lead time. Envanter, her satıcıdan ticareti gereken en değerli kaynaktır.Inventory is arguably the most valuable resource that every retailer needs to trade. Bugünün omnichannel dünyasında, doğru zamanda doğru ürünün doğru yerde olduğundan emin olmak için stok yönetimi önemli bir gereksinimdir.In today's omnichannel world, inventory management is a critical requirement to ensure the right product is in the right place at the right time. Satıcıdan çok fazla veya çok az stok depolamak, perakendecinin işletmesidir.Storing too much or too little inventory could hurt the retailer's business. Her yıl perakende, envanter yönetimi özellikleri olmaması nedeniyle gelirin% 8-10 ' unu kaybediyor.Every year retailers are losing 8-10% of the revenue due to lack of inventory management capabilities.

Radyo frekansı kimliği (RFıD) tarafından etkinleştirilen IoT verileri, Işaretleri & Kamera, bu büyük ölçüde bu zorluk ölçeği ölçeğinde bir fırsattır.IoT data enabled by Radio-frequency identification(RFID), Beacons & Camera is the opportunity to tackle this massive challenge in scale. IoT sinyallerine ait bağlantı ve gerçek zamanlı analizler, perakendecinin stok Woes için oyun değiştirici haline geldi.The connectivity and real-time analytics inherent in IoT signals have become the game-changer for the retailer's inventory woes. Sensörlerden toplanan veriler, cihazlar, hava durumu, & olayları bulut tabanlı Iş zekası sistemleriyle tümleştirilebilir.Data gathered from sensors, devices, weather, & events can be integrated with cloud-based Business Intelligence systems.
Akıllı envanter yönetimi avantajları şunlardırSmart Inventory management benefits are,

 • Organizasyonu, stok aşımlarını karşı korur ve istenen müşteri hizmeti düzeyini sağlar.Safeguards the organization against stock-outs and ensures the desired customer service level.
 • Ayrıntılı analiz & neredeyse gerçek zamanlı olarak envanter doğruluğu hakkında öngörüler elde edinIn-depth analysis & insights into inventory accuracy in near real time
 • Müşteri siparişlerini karşılayan doğru stok miktarına karar verinDecide on the right amount of inventory that suffices the customer orders

Kutudan çıkan deneyimOut of box experience

İş ortakları, ana hatlı avantajlar & uçtan uca akıllı envanter yönetimi çözümlerini geliştirmek için şablondan yararlanabilir.Partners can leverage template to develop end to end Smart inventory management solutions & outlined benefits. Bu yayımlanmış şablon, IoT Central ' deki RFıD &, Bluetooth düşük enerji (BLE) okuyucularına yönelik cihaz bağlantısı, yapılandırma & yönetimi üzerine odaklanır.This published template is focused on device connectivity, configuration & management of RFID & Bluetooth low energy (BLE) readers in IoT Central.

Akıllı envanter yönetimi panosu Smart Inventory Management Dashboard

Yukarıdaki panonun örnek bir deneyim olduğunu ve bu uygulamayı istediğiniz kullanım örneğine uyacak şekilde tam olarak özelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın.Please note that the above dashboard is a sample experience and you can completely customize this application to fit your desired use case.

Akıllı envanter yönetimi şablonlarından birini kullanarak bir çözüm oluşturma konusunda size yol gösteren uçtan uca öğretici ile çalışmaya başlayın.Get started with end to end tutorial that walks you through how to build a solution leveraging one of the smart inventory management templates.

Sonraki adımlarNext steps

Bir perakende çözümü oluşturmaya başlamak için:To get started building a retail solution: