Nesnelerin interneti (IOT) teknolojilerini ve çözümlerini: PaaS ve SaaSInternet of Things (IoT) technologies and solutions: PaaS and SaaS

Microsoft, tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir portföy oluşturarak herkese dijital dönüşüm avantajlarından faydalanma olanağı tanıyor.Microsoft has built a portfolio that supports the needs of all customers, enabling everyone to access the benefits of digital transformation. Azure IoT ürün portföyü, kullanılabilir PaaS/SaaS teknolojileri ve çözümlerine genel bir bakıştır.The Azure IoT product portfolio is an overview of the available PaaS/SaaS technologies and solutions. Kendi çözümünüzü oluşturmak için kullanılabilen iki yol sunar:It presents the two paths that are available for building your own solution:

 • Hizmet Olarak Platform (PaaS): Uygulamanızı aşağıdaki hizmetlerden birini kullanarak oluşturun.Platform as a Service (PaaS): build your application using any of the following services.

  • Özel IoT çözümleri geliştirmeyi hızlandırmanızı sağlayan, önceden yapılandırılmış kurumsal düzeyde çözümlerden oluşan bir koleksiyon olan Azure IoT çözüm hızlandırıcıları veyaAzure IoT solution accelerators, which are a collection of enterprise-grade preconfigured solutions that enable you to accelerate the development of custom IoT solutions, or
  • Uzamsal zeka grafı ve etki alanına özgü nesne modelleri kullanan bağlama uygun IoT çözümleri oluşturmak için fiziksel ortamı modellemenizi sağlayan Azure Digital Twins hizmeti.Azure Digital Twins service, which allows you to model the physical environment to create contextually-aware IoT solutions using a spatial intelligence graph and domain-specifc object models.
 • Hizmet Olarak Yazılım (SaaS): IoT çözümünün karmaşıklığından etkilenmeden IoT uygulamaları geliştirmeye yönelik yeni SaaS çözümü olan Azure IoT Central’ı hemen kullanmaya başlayın.Software as a Service (SaaS): get started fast with Azure IoT Central, the new SaaS solution to develop IoT applications without being exposed to the complexity of IoT solution. Kuruluşunuz kendi IoT çözümünüzü oluşturacak kaynaklara sahip değilse, Azure IoT Central, dakikalar içinde cihaz modelleri, panolar ve kurallar oluşturabilecek kodsuz bir IoT çözümüdür.If your organization lacks the resources to build your own IoT solution, Azure IoT Central is a codeless IoT solution that can create device models, dashboards, and rules in minutes.

Azure IoT teknolojileri ve çözümleri

ÇözümlerSolutions

Çözüm hızlandırıcıları ve SaaS teklifleriyle hızlıca çalışmaya başlayın.Get started quickly with solution accelerators and SaaS offerings. Uzaktan izleme, tahmine dayalı bakım ve bağlı fabrika gibi yaygın IoT senaryolarının tamamen özelleştirilebilir bir çözüm oluşturmasını sağlayan önceden yapılandırılmış çözümler arasından tercih yapın.Choose from preconfigured solutions that enable common IoT scenarios, such as remote monitoring, predictive maintenance, and connected factory, to create a fully customizable solution. Ya da bulut çözümü uzmanlığı gerektirmeden güçlü IoT senaryolarına olanak sağlayan tam yönetimli bir uçtan uca çözüm olan Azure IoT Central’ı kullanın.Or use Azure IoT Central, a fully managed, end-to-end solution that enables powerful IoT scenarios without requiring cloud-solution expertise.

Azure IoT çözüm hızlandırıcıları (PaaS)Azure IoT solution accelerators (PaaS)

Azure IoT çözüm hızlandırıcıları, IoT çözümünüz üzerinde yüksek düzeyde kontrol sağlayan özelleştirilebilir PaaS çözümleridir.Azure IoT solution accelerators are customizable PaaS solutions that provide a high level of control over your IoT solution. İşletmeniz bağlı işlemler için IoT uyguluyorsa veya bağlı ürünler için belirli özelleştirme gereksinimlerine sahipse, Azure IoT çözüm hızlandırıcıları ihtiyacınız olan denetimi sağlar.If your business is implementing IoT for connected operations or has specific customization requirements for connected products, Azure IoT solution accelerators provide the control you need.

Çok sayıda cihaz veya cihaz modelleri olan kuruluşlar ve bağlı fabrika çözümleri arayan üreticiler, IoT çözüm hızlandırıcılarından faydalanabilecek şirketlere örnek olarak gösterilebilir.Organizations with a large number of devices or device models, and manufacturers seeking connected factory solutions, are examples of companies that can benefit from IoT solution accelerators. IoT çözüm hızlandırıcıları, karmaşık ihtiyaçlara uygun yüksek oranda özelleştirilebilir çözümler oluşturmaya yönelik olarak şunları sağlar:Creating highly customizable solutions tailored to complex needs, IoT solution accelerators provide:

 • Önceden oluşturulmuş çözümlerPrebuilt solutions
  • Uzaktan izlemeRemote monitoring
  • Bağlı fabrikaConnected factory
  • Tahmine dayalı bakımPredictive maintenance
  • Cihaz benzetimiDevice simulation
 • Dakikalar içinde dağıtım olanağıAbility to deploy in minutes
 • Değer elde etme sürecini hızlandırmaAccelerated time to value
 • En üst düzeyde denetim sağlayan çözümlerSolutions that give ultimate control

Azure IoT Central (SaaS)Azure IoT Central (SaaS)

Azure IoT Central, en düşük IoT deneyimiyle hemen kullanmaya başlamanızı sağlayan ve tam olarak yönetilen bir SaaS çözümüdür.Azure IoT Central is a fully managed SaaS solution, which allows you to get started quickly with minimal IoT experience. İşletmeniz özelleştirme yerine hızı tercih ediyorsa, SaaS modelleri, IoT uygulama ihtiyaçlarınıza en uygun çözüm olabilir.If your business is pursuing speed over customization, SaaS models could be the perfect fit for your IoT implementation needs.

Daha az cihaz modelleri, daha tahmin edilebilir senaryoları ve sınırlı IoT/IT özellikleri bulunan kuruluşlar SaaS yaklaşımıyla artık IoT avantajlarından faydalanabilir.Organizations with fewer device models, more predictable scenarios, and limited IoT/IT capabilities can now reap the benefits of IoT through a SaaS approach. Daha önce zamanı, parası ve bağlı ürünleri geliştirecek uzmanlığı olmayan işletmeler artık Azure IoT Central ile hemen kullanmaya başlayabilir.Businesses that previously lacked the time, money, and expertise to develop connected products, can now get started quickly with Azure IoT Central. Microsoft, yaygın IoT uygulama ihtiyaçlarını karşılayan olgun bir SaaS çözümü sağlama konusunda sektöre öncülük ediyor.Microsoft is leading the industry in providing a mature SaaS solution that addresses common IoT implementation requirements.

 • Tam olarak yönetilen IoT SaaSFully managed IoT SaaS
 • Bulut çözümü geliştirme uzmanlığı gerekmezNo cloud solution development expertise required
 • Gereksinimlerinize göre yapılandırılabilirConfigurable to your needs
 • Basit IoT gereksinimleri için idealIdeal for straightforward IoT needs

Azure IoT çözüm hızlandırıcıları ve Azure IoT Central’ı karşılaştırmaCompare Azure IoT solution accelerators and Azure IoT Central

Tipik bir IoT çözüm mimarisini uygulamak için Azure IoT her biri farklı müşteri gereksinimlerine uygun olan birkaç seçenek (Azure IoT çözüm hızlandırıcıları ve Azure IoT Central) sunar.To implement a typical IoT solution architecture, Azure IoT offers several options, Azure IoT solution accelerators and Azure IoT Central, each appropriate for different sets of customer requirements.

Azure IoT Hub, hem Azure IoT Central hem de Azure IoT çözüm hızlandırıcılarının kullandığı temel Azure PaaS çözümüdür.Azure IoT Hub is the core Azure PaaS that both Azure IoT Central and Azure IoT solution accelerators use. IoT Hub, milyonlarca IoT cihazı ile bir bulut çözümü arasında güvenilir ve güvenli çift yönlü iletişimler sağlar.IoT Hub enables reliable and securely bidirectional communications between millions of IoT devices and a cloud solution. IoT Hub aşağıdaki gibi IoT uygulama sorunlarını gidermenize yardımcı olur:IoT Hub helps you meet IoT implementation challenges such as:

 • Yüksek hacimli cihaz bağlantısı ve yönetimi.High-volume device connectivity and management.
 • Yüksek hacimli telemetri alımı.High-volume telemetry ingestion.
 • Cihazların komuta ve denetimi.Command and control of devices.
 • Cihaz güvenliği uygulama.Device security enforcement.

Azure IoT ürününüzün seçilmesi, IoT çözümünüzü planlamanın önemli bir parçasıdır.Choosing your Azure IoT product is a critical part of planning your IoT solution. IoT Hub, kendi başına uçtan uca bir IoT çözümü sağlamayan bir Azure hizmetidir.IoT Hub is an individual Azure service that doesn't, by itself, provide an end-to-end IoT solution. IoT Hub, herhangi bir IoT çözümü için başlangıç noktası olarak kullanılabilir ve IoT Hub’ı kullanmak için Azure IoT çözüm hızlandırıcılarını veya Azure IoT Central’ı kullanmanız gerekmez.IoT Hub can be used as a starting point for any IoT solution, and you don’t need to use Azure IoT solution accelerators or Azure IoT Central to use it. Hem Azure IoT çözüm hızlandırıcıları hem de Azure IoT Central, diğer Azure hizmetleriyle birlikte IoT Hub’ı kullanır.Both Azure IoT solution accelerators and Azure IoT Central use IoT Hub along with other Azure services. Aşağıdaki tabloda, gereksinimleriniz için doğru ürünü seçmenize yardımcı olmak üzere Azure IoT çözüm hızlandırıcıları ile Azure IoT Central arasındaki temel farklılıklar özetlenmiştir:The following table summarizes the key differences between Azure IoT solution accelerators and Azure IoT Central to help you choose the correct one for your requirements:

Azure IoT çözüm hızlandırıcılarıAzure IoT solution accelerators Azure IoT CentralAzure IoT Central
Birincil kullanımPrimary usage En üst düzeyde esneklik gerektiren özel bir IoT çözümünün geliştirilmesini hızlandırma.To accelerate development of a custom IoT solution that needs maximum flexibility. Ayrıntılı hizmet özelleştirmesi gerektirmeyen basit IoT çözümleri için pazarlama süresini kısaltma.To accelerate time to market for straightforward IoT solutions that don’t require deep service customization.
Temel alınan PaaS hizmetlerine erişimAccess to underlying PaaS services Temel alınan Azure hizmetlerini yönetmek veya gerektiğinde değiştirmek için bu hizmetlere erişebilirsiniz.You have access to the underlying Azure services to manage them, or replace them as needed. SaaS.SaaS. Tam olarak yönetilen çözüm, temel alınan hizmetler kullanıma sunulmaz.Fully managed solution, the underlying services aren't exposed.
EsneklikFlexibility Yüksek.High. Mikro hizmet kodu açı kaynaktır ve uygun gördüğünüz herhangi bir şekilde değiştirebilirsiniz.The code for the microservices is open source and you can modify it in any way you see fit. Ayrıca, dağıtım altyapısını özelleştirebilirsiniz.Additionally, you can customize the deployment infrastructure. Orta.Medium. Yerleşik tarayıcı tabanlı kullanıcı deneyimini kullanarak çözüm modelini ve kullanıcı arabirimini farklı yönlerini özelleştirebilirsiniz.You can use the built-in browser-based user experience to customize the solution model and aspects of the UI. Farklı bileşenler kullanıma sunulmadığı için altyapı özelleştirilemez.The infrastructure is not customizable because the different components are not exposed.
Beceri düzeyiSkill level Orta-Yüksek.Medium-High. Çözüm arka ucunu özelleştirmek için Java veya .NET becerileri gerekir.You need Java or .NET skills to customize the solution back end. Görselleştirmeyi özelleştirmek için JavaScript becerileri gerekir.You need JavaScript skills to customize the visualization. Düşük.Low. Çözümü özelleştirmek için modelleme becerileri gerekir.You need modeling skills to customize the solution. Hiçbir kodlama becerisi gerekli değildir.No coding skills are required.
Başlangıç deneyimiGet started experience Çözüm hızlandırıcıları, yaygın IoT senaryolarını uygular.Solution accelerators implement common IoT scenarios. Birkaç dakika içinde dağıtılabilir.Can be deployed in minutes. Uygulama şablonları ve cihaz şablonları önceden derlenmiş modeller sağlar.Application templates and device templates provide pre-built models. Birkaç dakika içinde dağıtılabilir.Can be deployed in minutes.
FiyatlandırmaPricing Maliyet denetlemek için hizmetlerde ince ayar yapabilirsiniz.You can fine-tune the services to control the cost. Basit, tahmin edilebilir fiyatlandırma yapısı.Simple, predictable pricing structure.

IoT çözümünüzü oluşturmak için kullanılacak ürün son olarak şununla belirlenir:The decision of which product to use to build your IoT solution is ultimately determined by:

 • İş gereksinimlerinizYour business requirements
 • Oluşturmak istediğiniz çözüm türüThe type of solution you want to build
 • Kuruluşunuzun çözüm oluşturma ve uzun vadede sürdürme becerileriYour organization's skill set for building and maintaining the solution in the long term

Teknolojiler (PaaS)Technologies (PaaS)

Platform hizmetlerinden oluşan en kapsamlı IoT portföyüyle, Azure platformuna yayılan Hizmet Olarak Platform (PaaS) teknolojileri, IoT çözümünüzün tüm yönlerini kolayca oluşturmanızı, özelleştirmenizi ve denetlemenizi sağlıyor.With the most comprehensive IoT portfolio of platform services, Platform-as-a-Service (PaaS) technologies that span the Azure platform enable you to easily create, customize, and control all aspects of your IoT solution. Milyarlarca IoT cihazlarıyla çift yönlü iletişim kurun ve IoT cihazlarınızı uygun ölçekte yönetin.Establish bi-directional communications with billions of IoT devices and manage your IoT devices at scale. Ardından çözümünüz boyunca öngörüleri artırmak için IoT cihazı verilerini Azure Cosmos DB ve Azure Time Series Insights gibi diğer platform hizmetleriyle tümleştirin.Then integrate your IoT device data with other platform services, such as Azure Cosmos DB and Azure Time Series Insights, to enhance insights across your solution.

Cihaz desteğiDevice support

Azure IoT Başlangıç Setlerinden yararlanarak veya cihaz kataloğundaki IoT için Sertifikalı yüzlerce cihaz arasından seçim yaparak IoT projenize güvenle başlayın.Get started on your IoT project with confidence by leveraging Azure IoT Starter Kits or choosing from hundreds of Certified for IoT devices in the device catalog. Tüm cihazlar platformdan bağımsız olarak çalışır ve cihazların IoT Hub’a sorunsuz bir şekilde bağlanması için test edilir.All devices are platform-agnostic and tested to connect seamlessly to IoT Hub. Açık kaynak cihaz SDK’larını kullanarak tüm cihazlarınızı Azure IoT’ye bağlayın.Connect all your devices to Azure IoT using the open-source device SDKs. SDK’lar Linux, Windows ve gerçek zamanlı işletim sistemleri gibi birden çok işletim sisteminin yanı sıra C, Node.js, Java, .NET ve Python gibi birden çok programlama dilini destekler.The SDKs support multiple operating systems, such as Linux, Windows, and real-time operating systems, as well as multiple programming languages, such as C, Node.js, Java, .NET, and Python.

IoTIoT

Azure IoT Hub, milyonlarca IoT cihazları ile bir çözüm arka ucu arasında güvenilir ve güvenli çift yönlü iletişimler sağlayan tam olarak yönetilen bir hizmettir.Azure IoT Hub is a fully managed service that enables reliable and secure bidirectional communications between millions of IoT devices and a solution back end. Azure IoT Hub Cihaz Sağlama Hizmeti doğru IoT hub’a, kullanıcı müdahalesi gerektirmeden tam zamanında sağlama olanağı sunan bir yardımcı hizmettir. Bu sayede müşteriler milyonlarca cihazı güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde sağlayabiliyor.The Azure IoT Hub Device Provisioning Service is a helper service for IoT Hub that enables zero-touch, just-in-time provisioning to the right IoT hub without requiring human intervention, enabling customers to provision millions of devices in a secure and scalable manner.

EdgeEdge

Azure IoT Edge bir IoT hizmetidir.Azure IoT Edge is an IoT service. Bu hizmet, verileri bulut yerine cihazlarda, diğer bir deyişleThis service is meant for customers who want to analyze data on devices, a.k.a. "uçta.""at the edge." İş yükünüzün bir kısmını uca taşıyarak, düşük gecikme süresi yaşamış ve çevrimdışı senaryolar seçeneğine sahip olmuş olursunuz.By moving parts of your workload to the edge, you will experience reduced latency and have the option for off-line scenarios.

Uzamsal ZekaSpatial Intelligence

Azure Digital Twins, fiziksel ortamın bir modelini oluşturmanızı sağlayan bir IoT hizmetidir.Azure Digital Twins is an IoT service that enables you to create a model of a physical environment. İnsanlar, alanlar ve cihazlar arasındaki ilişkiyi modelleyen bir uzamsal zeka grafı sunar.It provides a spatial intelligence graph to model the relationships between people, spaces, and devices. Dijital ve fiziksel dünyadaki veriler arasında bağlantı kurarak bağlama özgü çözümler oluşturabilirsiniz.By corelating data across the digital and physical world you can create contextually aware solutions.

Veri ve analizData and analytics

Azure Machine Learning ile bulut zekasını uca getirmeden, Azure Data Lake ile IoT cihazı verilerini ekonomik olarak depolamaya ve Azure Time Series Insights ile IoT cihazlarında bulunan büyük miktardaki verileri görselleştirmeye kadar kapsamlı olanaklar sunan bir dizi Azure veri ve analiz PaaS tekliflerinden faydalanın.Take advantage of an array of Azure data and analytics PaaS offerings in your IoT solution, from bringing cloud intelligence to the edge with Azure Machine Learning, to storing IoT device data in a cost-effective way with Azure Data Lake, to visualizing huge amount of data from IoT devices with Azure Time Series Insights.

Görselleştirme ve tümleştirmeVisualization and integration

Microsoft Azure sürekli olarak büyüyen tümleşik bulut hizmetlerini, verilerinizin korunması ve gizliliğine dayalı endüstri lideri bağlılığını birleştiren eksiksiz bir bulut çözümü sunar.Microsoft Azure offers a complete cloud solution, one that combines a constantly growing collection of integrated cloud services with an industry-leading commitment to the protection and privacy of your data. Microsoft Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.Find out more about Microsoft Azure.

Sonraki adımlarNext steps

IoT özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde deneyimlemek için IoT Hub belgelerinin kullanmaya başlama bölümüne göz atın.Check out the Get started section of the IoT Hub documentation to experience IoT features quickly and easily. Ya da daha ayrıntılı bir uygulamalı deneyim için IoT Edge öğreticilerinden birini deneyin.Or for a more in-depth hands-on experience, try one of the IoT Edge Tutorials.