Hızlı Başlangıç: Azure IoT Hub 'ına telemetri gönderin ve Java uygulamasıyla okuyunQuickstart: Send telemetry to an Azure IoT hub and read it with a Java application

Hızlı başlangıç, bir Azure IoT Hub 'ına telemetri gönderme ve Java uygulamasıyla okuma işlemlerinin nasıl yapılacağını gösterir.The quickstart shows how to send telemetry to an Azure IoT hub and read it with a Java application. IoT Hub, IoT cihazlarınızdan buluta depolama veya işleme amacıyla yüksek hacimlerde telemetri almanızı sağlayan bir Azure hizmetidir.IoT Hub is an Azure service that enables you to ingest high volumes of telemetry from your IoT devices into the cloud for storage or processing. Bu hızlı başlangıçta, bir simülasyon cihazı uygulamasından bir arka uç uygulamasına işlenmek üzere IoT Hub aracılığıyla telemetri gönderirsiniz.In this quickstart, you send telemetry from a simulated device application, through IoT Hub, to a back-end application for processing.

Hızlı başlangıçta, biri telemetriyi göndermek için, diğeri de hub’dan telemetriyi okumak için olmak üzere önceden yazılmış iki Java uygulaması kullanılır.The quickstart uses two pre-written Java applications, one to send the telemetry and one to read the telemetry from the hub. Bu iki uygulamayı çalıştırmadan önce bir IoT hub oluşturur ve hub’a bir cihaz kaydedersiniz.Before you run these two applications, you create an IoT hub and register a device with the hub.

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı Azure Cloud Shell.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Cloud Shell, ya da bash PowerShell Azure hizmetleriyle çalışmak için kullanmanıza olanak sağlar.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell başlatmak için:To launch Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Dene ' nin seçilmesi, kodu Cloud Shell otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Azure Cloud Shell için deneme örneği
Tarayıcınızda Cloud Shell açmak için Başlat Cloud Shell düğmesine gidin veyaseçin. https://shell.azure.comGo to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell yeni bir pencerede BaşlatLaunch Cloud Shell in a new window
Azure Portalsağ üstteki menü çubuğunda Cloud Shell düğmesini seçin.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makaledeki kodu Azure Cloud Shell çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Cloud Shell başlatın.Launch Cloud Shell.

 2. Kodu kopyalamak için bir kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Kodu Windows ve Linux 'ta CTRL+SHIFT+v veya MacOS 'ta cmd+Shift+v ile Cloud Shell oturumuna yapıştırın.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Kodu çalıştırmak için ENTER tuşuna basın.Press Enter to run the code.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don’t have an Azure subscription, create a free account before you begin.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu hızlı başlangıçta çalıştırdığınız iki örnek uygulama, Java kullanılarak yazılır.The two sample applications you run in this quickstart are written using Java. Geliştirme makinenizde Java, 8 gerekir.You need Java SE 8 on your development machine.

Birden çok platform için Java SE Development Kit 8 ' i, Azure ve Azure Stack için uzun süreli destektenindirebilirsiniz.You can download Java SE Development Kit 8 for multiple platforms from Java long-term support for Azure and Azure Stack. JDK 8 için karşıdan yüklemeye ulaşmak üzere uzun süreli destek altında Java 8 ' i seçtiğinizden emin olun.Make sure you select Java 8 under Long-term support to get to downloads for JDK 8.

Aşağıdaki komutu kullanarak geliştirme makinenizde geçerli Java sürümünü doğrulayabilirsiniz:You can verify the current version of Java on your development machine using the following command:

java -version

Örnekleri oluşturmak için Maven 3 yüklemeniz gerekir.To build the samples, you need to install Maven 3. Apache Maven’den birden fazla platform için Maven’i indirebilirsiniz.You can download Maven for multiple platforms from Apache Maven.

Aşağıdaki komutu kullanarak geliştirme makinenizde geçerli Maven sürümünü doğrulayabilirsiniz:You can verify the current version of Maven on your development machine using the following command:

mvn --version

Azure CLı için Microsoft Azure IoT uzantısını Cloud Shell örneğinize eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.Run the following command to add the Microsoft Azure IoT Extension for Azure CLI to your Cloud Shell instance. IOT uzantısı, Azure CLı 'ye IoT Hub, IoT Edge ve IoT cihaz sağlama hizmeti 'ne (DPS) özel komutlar ekler.The IOT Extension adds IoT Hub, IoT Edge, and IoT Device Provisioning Service (DPS) specific commands to Azure CLI.

az extension add --name azure-cli-iot-ext

https://github.com/Azure-Samples/azure-iot-samples-java/archive/master.zip adresinden örnek Java projesini indirin ve ZIP arşivini ayıklayın.Download the sample Java project from https://github.com/Azure-Samples/azure-iot-samples-java/archive/master.zip and extract the ZIP archive.

IoT hub oluşturmaCreate an IoT hub

Bu bölümde Azure Portalkullanarak IoT Hub 'ı oluşturma açıklanmaktadır.This section describes how to create an IoT hub using the Azure portal.

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Kaynak oluştur' u seçin ve ardından Market ' i Ara alanına IoT Hub girin.Choose Create a resource, and then enter IoT Hub in the Search the Marketplace field.

 3. Arama sonuçlarından IoT Hub seçin ve ardından Oluştur' u seçin.Select IoT Hub from the search results, and then select Create.

 4. Temel bilgiler sekmesinde, alanları aşağıdaki gibi doldurun:On the Basics tab, complete the fields as follows:

  • Abonelik: Hub 'ınız için kullanılacak aboneliği seçin.Subscription: Select the subscription to use for your hub.

  • Kaynak grubu: Bir kaynak grubu seçin veya yeni bir tane oluşturun.Resource Group: Select a resource group or create a new one. Yeni bir tane oluşturmak için Yeni oluştur ' u seçin ve kullanmak istediğiniz adı girin.To create a new one, select Create new and fill in the name you want to use. Var olan bir kaynak grubunu kullanmak için bu kaynak grubunu seçin.To use an existing resource group, select that resource group. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager kaynak gruplarını yönetme.For more information, see Manage Azure Resource Manager resource groups.

  • Bölge: Hub 'ınızın bulunmasını istediğiniz bölgeyi seçin.Region: Select the region in which you want your hub to be located. Size en yakın konumu seçin.Select the location closest to you.

  • IoT Hub adı: Hub 'ınız için bir ad girin.IoT Hub Name: Enter a name for your hub. Bu adın küresel olarak benzersiz olması gerekir.This name must be globally unique. Girdiğiniz ad kullanılabilir durumdaysa yeşil bir onay işareti görünür.If the name you enter is available, a green check mark appears.

  Önemli

  IoT Hub 'ı bir DNS uç noktası olarak herkese açık olacağı için, bu dosyayı adlandırdığınızda hassas veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler girmemeye özen gösterin.Because the IoT hub will be publicly discoverable as a DNS endpoint, be sure to avoid entering any sensitive or personally identifiable information when you name it.

  Azure portal hub oluşturma

 5. İleri ' yi seçin: Hub 'ınızı oluşturmaya devam etmek için boyut ve ölçek.Select Next: Size and scale to continue creating your hub.

  Azure portal kullanarak yeni bir hub için boyut ve ölçek ayarlama

  Bu ekran aşağıdaki değerleri ayarlamanıza olanak sağlar:This screen allows you to set the following values:

  • Fiyatlandırma ve ölçek katmanı: Seçtiğiniz katman.Pricing and scale tier: Your selected tier. İstediğiniz sayıda özelliğe ve her gün çözümünüz aracılığıyla kaç tane ileti gönderdiğinize bağlı olarak çeşitli katmanlardan seçim yapabilirsiniz.You can choose from several tiers, depending on how many features you want and how many messages you send through your solution per day. Ücretsiz katman, test ve değerlendirme için tasarlanmıştır.The free tier is intended for testing and evaluation. 500 cihazların hub 'a ve günde en fazla 8.000 iletiye bağlanmasını sağlar.It allows 500 devices to be connected to the hub and up to 8,000 messages per day. Her Azure aboneliği ücretsiz katmanda bir IoT Hub oluşturabilir.Each Azure subscription can create one IoT Hub in the free tier.

  • IoT Hub birimleri: Günlük birim başına izin verilen ileti sayısı, hub 'ın fiyatlandırma katmanına bağlıdır.IoT Hub units: The number of messages allowed per unit per day depends on your hub's pricing tier. Örneğin, hub 'ın 700.000 ileti girişini desteklemesini istiyorsanız iki adet S1 katmanı birimi seçersiniz.For example, if you want the hub to support ingress of 700,000 messages, you choose two S1 tier units. Diğer katman seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. doğru IoT Hub katmanını seçme.For details about the other tier options, see Choosing the right IoT Hub tier.

  • Gelişmiş ayarlar > cihazdan buluta bölümler: Bu özellik cihazdan buluta iletileri, iletilerin eşzamanlı okuyucu sayısıyla ilişkilendirir.Advanced Settings > Device-to-cloud partitions: This property relates the device-to-cloud messages to the number of simultaneous readers of the messages. Çoğu hub 'da yalnızca dört bölüm gereklidir.Most hubs need only four partitions.

 6. Bu makalede, varsayılan seçimleri kabul edin ve ardından seçimlerinizi gözden geçirmek için gözden geçir + oluştur ' u seçin.For this article, accept the default choices, and then select Review + create to review your choices. Bu ekrana benzer bir şey görürsünüz.You see something similar to this screen.

  Yeni hub oluşturma bilgilerini gözden geçirin

 7. Yeni hub 'ınızı oluşturmak için Oluştur ' u seçin.Select Create to create your new hub. Hub 'ın oluşturulması birkaç dakika sürer.Creating the hub takes a few minutes.

Cihaz kaydetmeRegister a device

Bir cihazın bağlanabilmesi için IoT hub’ınıza kaydedilmesi gerekir.A device must be registered with your IoT hub before it can connect. Bu hızlı başlangıçta Azure Cloud Shell kullanarak bir simülasyon cihazı kaydedeceksiniz.In this quickstart, you use the Azure Cloud Shell to register a simulated device.

 1. Cihaz kimliğini oluşturmak için Azure Cloud Shell aşağıdaki komutu çalıştırın.Run the following command in Azure Cloud Shell to create the device identity.

  Youriothubname: Aşağıdaki yer tutucusunu, IoT Hub 'ınız için seçtiğiniz adla değiştirin.YourIoTHubName: Replace this placeholder below with the name you choose for your IoT hub.

  Myjavadevice: Kayıt yaptığınız cihazın adı.MyJavaDevice: The name of the device you're registering. Gösterilen Myjavadevice ' i kullanın.Use MyJavaDevice as shown. Cihazınız için farklı bir ad seçerseniz bu adı bu makale boyunca kullanmanız ve örnek uygulamalarda cihaz adını çalıştırmadan önce güncelleştirmeniz gerekir.If you choose a different name for your device, you need to use that name throughout this article, and update the device name in the sample applications before you run them.

  az iot hub device-identity create --hub-name YourIoTHubName --device-id MyJavaDevice
  
 2. Yeni kaydettiğiniz cihaza yönelik Cihaz bağlantı dizesini almak için Azure Cloud Shell ' de aşağıdaki komutları çalıştırın: * * YourIoTHubName: Aşağıdaki yer tutucusunu, IoT Hub 'ınız için seçtiğiniz adla değiştirin.Run the following commands in Azure Cloud Shell to get the device connection string for the device you just registered: **YourIoTHubName: Replace this placeholder below with the name you choose for your IoT hub.

  az iot hub device-identity show-connection-string --hub-name YourIoTHubName --device-id MyJavaDevice --output table
  

  Şu ifadeye benzer şekilde görünen cihaz bağlantı dizesini not edin:Make a note of the device connection string, which looks like:

  HostName={YourIoTHubName}.azure-devices.net;DeviceId=MyNodeDevice;SharedAccessKey={YourSharedAccessKey}

  Bu değeri hızlı başlangıcın ilerleyen bölümlerinde kullanacaksınız.You use this value later in the quickstart.

 3. Ayrıca, arka uç uygulamasının IoT Hub 'ınıza bağlanmasını ve iletileri almanızı sağlamak için IoT Hub 'ınızdaki Event Hubs uyumlu uç nokta, _Event Hubs uyumlu yol_ve hizmet birincil anahtarı gerekir.You also need the Event Hubs-compatible endpoint, Event Hubs-compatible path, and service primary key from your IoT hub to enable the back-end application to connect to your IoT hub and retrieve the messages. Aşağıdaki komutlar, IoT hub’ınız için şu değerleri alır:The following commands retrieve these values for your IoT hub:

  * * YourIoTHubName: Aşağıdaki yer tutucusunu, IoT Hub 'ınız için seçtiğiniz adla değiştirin.**YourIoTHubName: Replace this placeholder below with the name you choose for your IoT hub.

  az iot hub show --query properties.eventHubEndpoints.events.endpoint --name YourIoTHubName
  
  az iot hub show --query properties.eventHubEndpoints.events.path --name YourIoTHubName
  
  az iot hub policy show --name service --query primaryKey --hub-name YourIoTHubName
  

  Bu üç değeri not edin. Hızlı başlangıcın ilerleyen kısmında bunları kullanacaksınız.Make a note of these three values, which you use later in the quickstart.

Sanal telemetri göndermeSend simulated telemetry

Simülasyon cihazı uygulaması, IoT hub’ınız üzerindeki cihaza özgü bir uç noktaya bağlanır ve sanal sıcaklık ve nem telemetrisi gönderir.The simulated device application connects to a device-specific endpoint on your IoT hub and sends simulated temperature and humidity telemetry.

 1. Yerel terminal penceresinde, örnek Java projesinin kök klasörüne gidin.In a local terminal window, navigate to the root folder of the sample Java project. Daha sonra iot-hub\Quickstarts\simulated-device klasörüne gidin.Then navigate to the iot-hub\Quickstarts\simulated-device folder.

 2. src/main/java/com/microsoft/docs/iothub/samples/SimulatedDevice.java dosyasını istediğiniz bir metin düzenleyicide açın.Open the src/main/java/com/microsoft/docs/iothub/samples/SimulatedDevice.java file in a text editor of your choice.

  connString değişkeninin değerini, önceden not ettiğiniz cihaz bağlantı dizesiyle değiştirin.Replace the value of the connString variable with the device connection string you made a note of previously. Daha sonra SimulatedDevice.java dosyasına değişikliklerinizi kaydedin.Then save your changes to SimulatedDevice.java file.

 3. Yerel terminal penceresinde, aşağıdaki komutları çalıştırarak gerekli kitaplıkları yükleyin ve simülasyon cihazı uygulamasını derleyin:In the local terminal window, run the following commands to install the required libraries and build the simulated device application:

  mvn clean package
  
 4. Yerel terminal penceresinde, aşağıdaki komutları çalıştırarak simülasyon cihazı uygulamasını çalıştırın:In the local terminal window, run the following commands to run the simulated device application:

  java -jar target/simulated-device-1.0.0-with-deps.jar
  

  Aşağıdaki ekran görüntüsünde, simülasyon cihazı uygulaması, IoT hub’ınıza telemetri gönderdiğinde oluşan çıktı gösterilmektedir:The following screenshot shows the output as the simulated device application sends telemetry to your IoT hub:

  Simülasyon cihazını çalıştırma

Hub’ınızdan telemetri okumaRead the telemetry from your hub

Arka uç uygulaması, IoT Hub’ınızdaki bir hizmet tarafı Olaylar uç noktasına bağlanır.The back-end application connects to the service-side Events endpoint on your IoT Hub. Uygulama, simülasyon cihazınızdan gönderilen cihazdan buluta iletileri alır.The application receives the device-to-cloud messages sent from your simulated device. IoT Hub arka uç uygulaması genellikle cihazdan buluta iletileri alıp işlemek için bulutta çalışır.An IoT Hub back-end application typically runs in the cloud to receive and process device-to-cloud messages.

 1. Başka bir yerel terminal penceresinde, örnek Java projesinin kök klasörüne gidin.In another local terminal window, navigate to the root folder of the sample Java project. Daha sonra iot-hub\Quickstarts\read-d2c-messages klasörüne gidin.Then navigate to the iot-hub\Quickstarts\read-d2c-messages folder.

 2. src/main/java/com/microsoft/docs/iothub/samples/ReadDeviceToCloudMessages.java dosyasını istediğiniz bir metin düzenleyicide açın.Open the src/main/java/com/microsoft/docs/iothub/samples/ReadDeviceToCloudMessages.java file in a text editor of your choice. Aşağıdaki değişkenleri güncelleştirin ve yaptığınız değişiklikleri dosyaya kaydedin.Update the following variables and save your changes to the file.

  DeğişkenVariable ValueValue
  eventHubsCompatibleEndpoint Değişkenin değerini, önceden not ettiğiniz Event Hubs uyumlu uç noktayla değiştirin.Replace the value of the variable with the Event Hubs-compatible endpoint you made a note of previously.
  eventHubsCompatiblePath Değişkenin değerini, önceden not ettiğiniz Event Hubs uyumlu yolla değiştirin.Replace the value of the variable with the Event Hubs-compatible path you made a note of previously.
  iotHubSasKey Değişkenin değerini, daha önce bir örneği yaptığınız hizmet birincil anahtarıyla değiştirin.Replace the value of the variable with the service primary key you made a note of previously.
 3. Yerel terminal penceresinde, aşağıdaki komutları çalıştırarak gerekli kitaplıkları yükleyin ve arka uç uygulamasını derleyin:In the local terminal window, run the following commands to install the required libraries and build the back-end application:

  mvn clean package
  
 4. Yerel terminal penceresinde, aşağıdaki komutları çalıştırarak arka uç uygulamasını çalıştırın:In the local terminal window, run the following commands to run the back-end application:

  java -jar target/read-d2c-messages-1.0.0-with-deps.jar
  

  Aşağıdaki ekran görüntüsünde, arka uç uygulaması, simülasyon cihazı tarafından hub’a gönderilen telemetriyi aldığında oluşan çıktı gösterilmektedir:The following screenshot shows the output as the back-end application receives telemetry sent by the simulated device to the hub:

  Arka uç uygulamasını çalıştırma

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bir sonraki önerilen makaleye geçecekseniz oluşturduğunuz kaynakları tutabilir ve yeniden kullanabilirsiniz.If you will be continuing to the next recommended article, you can keep the resources you've already created and reuse them.

Geçmeyecekseniz ücret kesilmesini önlemek için bu makalede oluşturulan Azure kaynaklarını silebilirsiniz.Otherwise, you can delete the Azure resources created in this article to avoid charges.

Önemli

Silinen kaynak grupları geri alınamaz.Deleting a resource group is irreversible. Kaynak grubu ve içindeki tüm kaynaklar kalıcı olarak silinir.The resource group and all the resources contained in it are permanently deleted. Yanlış kaynak grubunu veya kaynakları yanlışlıkla silmediğinizden emin olun.Make sure that you do not accidentally delete the wrong resource group or resources. IoT Hub'ı tutmak istediğiniz kaynakların bulunduğu mevcut bir kaynak grubunda oluşturduysanız kaynak grubunu silmek yerine IoT Hub kaynağını silin.If you created the IoT Hub inside an existing resource group that contains resources you want to keep, only delete the IoT Hub resource itself instead of deleting the resource group.

Bir kaynak grubunu adıyla silmek için:To delete a resource group by name:

 1. Azure portalda oturum açın ve Kaynak grupları’nı seçin.Sign in to the Azure portal and select Resource groups.

 2. Ada göre filtrele metin kutusuna IoT Hub içeren kaynak grubunun adını yazın.In the Filter by name textbox, type the name of the resource group containing your IoT Hub.

 3. Sonuç listesinde kaynak grubunuzun sağında . .. ' ı seçin ve kaynak grubunu silin.To the right of your resource group in the result list, select ... then Delete resource group.

  Sil

 4. Kaynak grubunun silinmesini onaylamanız istenir.You will be asked to confirm the deletion of the resource group. Onaylamak için kaynak grubunuzun adını yeniden yazın ve ardından Sil' i seçin.Type the name of your resource group again to confirm, and then select Delete. Birkaç dakika sonra kaynak grubu ve içerdiği kaynakların tümü silinir.After a few moments, the resource group and all of its contained resources are deleted.

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta, bir IoT hub’ını ayarladınız, bir cihazı kaydettiniz, Java uygulamasını kullanarak hub’a sanal telemetri gönderdiniz ve basit bir arka uç uygulamasını kullanarak hub’dan telemetriyi okudunuz.In this quickstart, you've setup an IoT hub, registered a device, sent simulated telemetry to the hub using a Java application, and read the telemetry from the hub using a simple back-end application.

Bir arka uç uygulamasından simülasyon cihazınızı denetlemeyi öğrenmek için sonraki hızlı başlangıçla devam edin.To learn how to control your simulated device from a back-end application, continue to the next quickstart.