Öğretici: Bir sınıf laboratuvarı ayarlamaTutorial: Set up a classroom lab

Bu öğreticide, sınıftaki öğrenciler tarafından kullanılan sanal makinelerle bir sınıf laboratuvarı ayarlayacaksınız.In this tutorial, you set up a classroom lab with virtual machines that are used by students in the classroom.

Bu öğreticide, aşağıdaki eylemleri gerçekleştireceksiniz:In this tutorial, you do the following actions:

 • Sınıf laboratuvarı oluşturmaCreate a classroom lab
 • Laboratuvara Kullanıcı eklemeAdd users to the lab
 • Öğrencilere kayıt bağlantısı göndermeSend registration link to students

ÖnkoşullarPrerequisites

Laboratuvar hesabında bir sınıf Laboratuvarı ayarlamak için, laboratuvar hesabındaki Bu rollerden birinin üyesi olmanız gerekir: Sahip, laboratuvar Oluşturucu veya katkıda bulunan.To set up a classroom lab in a lab account, you must be a member of one of these roles in the lab account: Owner, Lab Creator, or Contributor. Laboratuvar hesabı oluşturmak için kullandığınız hesap, sahip rolüne otomatik olarak eklenir.The account you used to create a lab account is automatically added to the owner role.

Laboratuvar sahibi, başka kullanıcıları Laboratuvar Oluşturucu rolüne ekleyebilir.A lab owner can add other users to the Lab Creator role. Örneğin, bir laboratuar sahibi, laboratuvar Oluşturucu rolüne meslektedir ekler.For example, a lab owner adds professors to the Lab Creator role. Daha sonra, mesleler, sınıfları için VM 'Ler ile laboratuvarları oluşturur.Then, the professors create labs with VMs for their classes. Öğrenciler, mesleler tarafından laboratuvara kaydolmak için aldıkları kayıt bağlantısını kullanır.Students use the registration link that they receive from professors to register to the lab. Kaydolduktan sonra, iş ve ev işlerini yapmak için laboratuvarlarda VM 'Leri kullanabilirler.Once they are registered, they can use VMs in the labs to do the class work and home work. Laboratuvar Oluşturucu rolüne kullanıcı ekleme hakkında ayrıntılı adımlar için bkz. Laboratuvar Oluşturucu rolüne kullanıcı ekleme.For detailed steps for adding users to the Lab Creator role, see Add a user to the Lab Creator role.

Sınıf laboratuvarı oluşturmaCreate a classroom lab

 1. Azure Lab Services web sitesine gidin.Navigate to Azure Lab Services website. Internet Explorer 11 ' in henüz desteklenmediğini unutmayın.Note that Internet Explorer 11 is not supported yet.

 2. Oturum aç’ı seçip kimlik bilgilerinizi girin.Select Sign in and enter your credentials. Azure Lab Services, kuruluş hesaplarını ve Microsoft hesaplarını destekler.Azure Lab Services supports organizational accounts and Microsoft accounts.

 3. Yeni Laboratuvar penceresinde aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:In the New Lab window, do the following actions:

  1. Laboratuvarınız için bir ad belirtin.Specify a name for your lab.

  2. Laboratuvardaki en fazla sanal makine sayısını belirtin.Specify the maximum number of virtual machines in the lab. Laboratuvar oluşturduktan sonra veya var olan bir laboratuvarda sanal makine sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz.You can increase or decrease the number of VMs after creating the lab or in an existing lab. Daha fazla bilgi için bkz. bir laboratuvarda sanal makine sayısını güncelleştirmeFor more information, see Update number of VMs in a lab

  3. Kaydet’i seçin.Select Save.

   Sınıf laboratuvarı oluşturma

 4. Sanal makine özelliklerini seçin sayfasında aşağıdaki adımları gerçekleştirin:On the Select virtual machine specifications page, do the following steps:

  1. Laboratuvarda oluşturulan sanal makineler (VM) için bir boyut seçin.Select a size for virtual machines (VMs) created in the lab. Şu anda, küçük, Orta, Orta (sanallaştırma) , büyükve GPU boyutlarına izin verilir.Currently, small, medium, medium (virtualization), large, and GPU sizes are allowed.

  2. Laboratuvardaki VM'leri oluşturmak için kullanılacak VM görüntüsünü seçin.Select the VM image to be used to create VMs in the lab. Bir Linux görüntüsü seçerseniz, bunun için Uzak Masaüstü bağlantısını etkinleştirme seçeneğini görürsünüz.If you select a Linux image, you see an option to enable remote desktop connection for it. Ayrıntılar için bkz. Linux için Uzak Masaüstü bağlantısını etkinleştirme.For details, see Enable remote desktop connection for Linux.

  3. İleri’yi seçin.Select Next.

   VM özellikleri belirtme

 5. Kimlik bilgilerini ayarla sayfasında laboratuvardaki tüm VM'ler için varsayılan kimlik bilgilerini belirtin.On the Set credentials page, specify default credentials for all VMs in the lab.

  1. Laboratuvardaki tüm VM'ler için kullanıcı adını belirtin.Specify the name of the user for all VMs in the lab.

  2. Kullanıcının parolasını belirtin.Specify the password for the user.

   Önemli

   Kullanıcı adını ve parolayı not edin.Make a note of user name and password. Bunlar tekrar gösterilmeyecektir.They won't be shown again.

  3. Oluştur’u seçin.Select Create.

   Kimlik bilgilerini ayarla

 6. Şablonu yapılandır sayfasında laboratuvar oluşturma işleminin durumunu görebilirsiniz.On the Configure template page, you see the status of lab creation process. Laboratuvar şablonunun oluşturulması 20 dakika sürebilir.The creation of the template in the lab takes up to 20 minutes.

  Şablonu yapılandır

 7. Şablon yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra şu sayfayı görürsünüz:After the configuration of the template is complete, you see the following page:

  Tamamlanmış şablon yapılandırma sayfası

 8. Şablonu Yapılandır sayfasında, aşağıdaki adımları uygulayın: Bu adımlar öğretici için isteğe bağlıdır .On the Configure template page, do the following steps: These steps are optional for the tutorial. 2. Bağlan'ı seçerek şablon VM'sine bağlanın.Connect to the template VM by selecting Connect. Bir Linux şablon sanal makinesi ise, SSH veya RDP kullanarak bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin (RDP etkinse).If it's a Linux template VM, you choose whether you want to connect using SSH or RDP (if RDP is enabled).

  1. VM 'nin parolasını sıfırlamak için Parolayı Sıfırla ' yı seçin.Select Reset password to reset the password for the VM.
  2. Şablon VM'sinde yazılım yükleme ve yapılandırma işlemlerini gerçekleştirin.Install and configure software on your template VM.
  3. VM'yi durdurun.Stop the VM.
  4. Şablon için bir açıklama girinEnter a description for the template
 9. Şablon sayfasında İleri'yi seçin.Select Next on the template page.

 10. Şablonu yayımla sayfasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.On Publish the template page, do the following actions.

  1. Şablonu hemen yayınlamak için Yayımla' yı seçin.To publish the template immediately, select Publish.

   Uyarı

   Yayımlama işlemini geri alamazsınız.Once you publish, you can't unpublish.

  2. Daha sonra yayımlamak istiyorsanız Sonrası için kaydet'i seçin.To publish later, select Save for later. Sihirbaz bittikten sonra şablon VM 'yi yayımlayabilirsiniz.You can publish the template VM after the wizard finishes. Sihirbaz bittikten sonra yapılandırma ve yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. sınıf laboratuvarlarını yönetme makalesindeki şablonu yayımlama bölümü.For details on how to configure and publish after the wizard finishes, see Publish the template section in the How to manage classroom labs article.

   Şablonu yayımlama

 11. Şablonun yayımlama ilerleme durumunu görürsünüz.You see the progress of publishing the template. Bu işlemin tamamlanması bir saat sürebilir.This process can take up to an hour.

  Şablonu yayımlama - ilerleme

 12. Şablon başarıyla yayımlandığında aşağıdaki sayfayı görürsünüz.You see the following page when the template is published successfully. Done (Bitti) öğesini seçin.Select Done.

  Şablonu yayımlama - başarılı

 13. Laboratuvar panosunu görürsünüz.You see the dashboard for the lab.

  Sınıf laboratuvarı panosu

 14. Sol taraftaki menüden sanal makineler ' i seçerek veya sanal makineler kutucuğunu seçerek sanal makineler sayfasına geçin.Switch to the Virtual machines page by selecting Virtual machines on the left menu or by selecting Virtual machines tile. Atanmamış durumda olan sanal makineleri görtığınızdan emin olun.Confirm that you see virtual machines that are in Unassigned state. Bu VM’ler henüz bir öğrenciye atanmamıştır.These VMs are not assigned to students yet. Bu makinelerin durumu Durduruldu olmalıdır.They should be in Stopped state. Bu sayfadan bir öğrenci VM'sini başlatabilir, VM'ye bağlanabilir, VM'yi durdurabilir ve VM'yi silebilirsiniz.You can start a student VM, connect to the VM, stop the VM, and delete the VM on this page. VM'leri bu sayfadan başlatabilir veya öğrencilerinizin başlatmasını sağlayabilirsiniz.You can start them in this page or let your students start the VMs.

  Durdurulmuş durumdaki sanal makineler

Laboratuvara Kullanıcı eklemeAdd users to the lab

 1. Sol menüdeki Kullanıcılar ' ı seçin.Select Users on the left menu. Varsayılan olarak, erişimi kısıtla seçeneği etkinleştirilmiştir.By default, the Restrict access option is enabled. Bu ayar açık olduğunda, Kullanıcı kullanıcılar listesinde olmadığı takdirde Kullanıcı kayıt bağlantısına sahip olsa bile, Kullanıcı laboratuvara kayıt yapamıyor.When this setting is on, a user can't register with the lab even if the user has the registration link unless the user is in the list of users. Yalnızca listedeki kullanıcılar, göndereceğiniz kayıt bağlantısını kullanarak laboratuvara kayıt yapabilir.Only users in the list can register with the lab by using the registration link you send. Bu yordamda, kullanıcıları listeye eklersiniz.In this procedure, you add users to the list. Alternatif olarak, kayıt bağlantısı olduğu sürece kullanıcıların laboratuvara kaydolmaları için erişimi kısıtla' yı devre dışı bırakabilirsiniz.Alternatively, you can turn off Restrict access, which allows users to register with the lab as long as they have the registration link.

 2. Araç çubuğundan Kullanıcı Ekle ' yi seçin.Select Add users on the toolbar.

  Kullanıcı Ekle düğmesi

 3. Kullanıcı Ekle sayfasında, kullanıcıların e-posta adreslerini ayrı satırlarda veya noktalı virgülle ayrılmış tek bir satıra girin.On the Add users page, enter email addresses of users in separate lines or in a single line separated by semicolons.

  Kullanıcı e-posta adresleri Ekle

 4. Kaydet’i seçin.Select Save. Kullanıcıların e-posta adreslerini ve bunların durumlarını (kayıtlı veya değil) listede görürsünüz.You see the email addresses of users and their statuses (registered or not) in the list.

  Kullanıcı listesi

Kullanıcılar için kota ayarlamaSet quotas for users

Aşağıdaki adımları kullanarak, Kullanıcı başına kota ayarlayabilirsiniz:You can set quotas per user by using the following steps:

 1. Sayfa zaten etkin değilse Sol menüdeki Kullanıcılar ' ı seçin.Select Users on the left menu if the page isn't already active.

 2. Kullanıcı başına kota seçin: araç çubuğunda 10 saat.Select Quota per user: 10 hours on the toolbar.

 3. Kullanıcı başına kota sayfasında, her kullanıcıya vermek istediğiniz saat sayısını belirtin (öğrenci):On the Quota per user page, specify the number of hours you want to give to each user (student):

  1. Kullanıcı başına toplam laboratuvar saati sayısı.Total number of lab hours per user. Kullanıcılar, zamanlanan saate ekolarak, VM 'lerini (Bu alan için belirtilen) saat sayısını ayarlamak için kullanabilir.Users can use their VMs for the set number of hours (specified for this field) in addition to the scheduled time. Bu seçeneği belirlerseniz, metin kutusuna saat sayısını girin.If you select this option, enter the number of hours in the text box.

   Kullanıcı başına saat sayısı..

  2. 0 saat (yalnızca zamanlama) .0 hours (schedule only). Kullanıcılar, sanal makinelerini yalnızca zamanlanan sürede veya laboratuvar sahibi bunlar için VM 'Leri açtığında kullanabilir.Users can use their VMs only during the scheduled time or when you as the lab owner turns on VMs for them.

   Sıfır saat-yalnızca zamanlanan süre

  3. Kaydet’i seçin.Select Save.

 4. Değiştirilen değerleri şimdi araç çubuğunda görürsünüz: Kullanıcı başına kota: <saat>sayısı.You see the changed values on the toolbar now: Quota per user: <number of hours>.

  Kullanıcı başına kota

Laboratuvar için zamanlama ayarlamaSet a schedule for the lab

Kota ayarını 0 saat (yalnızca zamanlama) olarak yapılandırdıysanız, laboratuvar için bir zamanlama ayarlamanız gerekir.If you configured the quota setting to 0 hours (schedule only), you must set a schedule for the lab. Bu öğreticide, zamanlamayı yinelenen haftalık zamanlama olarak ayarlarsınız.In this tutorial, you set the schedule to be a recurring weekly schedule.

 1. Zamanlamalar sayfasına geçin ve araç çubuğunda zamanlama Ekle ' yi seçin.Switch to the Schedules page, and select Add schedule on the toolbar.

  Zamanlamalar sayfasında zamanlama Ekle düğmesi

 2. Zamanlama Ekle sayfasında, en üstte haftalık olarak geçiş yapın.On the Add schedule page, switch to Weekly at the top.

 3. Zamanlama günleri (gerekli) için, zamanlamanın etkili olmasını istediğiniz günleri seçin.For Schedule days (required), select the days on which you want the schedule to take effect. Aşağıdaki örnekte Pazartesi-Cuma seçilidir.In the following example, Monday-Friday is selected.

 4. Kimden alanı için Zamanlama başlangıç tarihini girin veya Takvim düğmesini seçerek bir tarih seçin.For the From field, enter the schedule start date or pick a date by selecting the calendar button. Bu alan zorunludur.This field is required.

 5. Zamanlama bitiş tarihiIçin, VM 'lerin kapatılacak bitiş tarihini girin veya seçin.For Schedule end date, enter or select an end date on which the VMs are to be shut down.

 6. Başlangıç zamanıIçin, VM 'lerin başlamasını istediğiniz saati seçin.For Start time, select the time at which you want the VMs to be started. Durdurma zamanı ayarlanmamışsa başlangıç zamanı gereklidir.The start time is required if the stop time is not set. Yalnızca durdurma zamanını belirtmek istiyorsanız Başlangıç olayını kaldır ' ı seçin.Select Remove start event if you want to specify only the stop time. Başlangıç saati devre dışıysa, etkinleştirmek için açılan listenin yanındaki Başlangıç olayı Ekle ' yi seçin.if the Start time is disabled, select Add start event next to the drop-down list to enable it.

 7. Durdurma zamanıIçin, sanal makinelerin kapatılmasını istediğiniz saati seçin.For Stop time, select the time at which you want the VMs to be shut down. Başlangıç saati ayarlanmamışsa durdurma zamanı gereklidir.The stop time is required if the start time is not set. Yalnızca başlangıç saatini belirtmek istiyorsanız durdurma olayını kaldır ' ı seçin.Select Remove stop event if you want to specify only the start time. durdurma zamanı devre dışıysa, etkinleştirmek için açılan listenin yanındaki Durdur olayını Ekle ' yi seçin.if the Stop time is disabled, select Add stop event next to the drop-down list to enable it.

 8. Saat dilimi (gerekli) için belirttiğiniz başlangıç ve durdurma zamanları için saat dilimini seçin.For Time zone (required), select the time zone for the start and stop times you specified.

 9. Notlariçin, zamanlama için herhangi bir açıklama veya Not girin.For Notes, enter any description or notes for the schedule.

 10. Kaydet’i seçin.Select Save.

  Haftalık zamanlama

 1. Zaten sayfada değilseniz, Kullanıcılar görünümüne geçin.Switch to the Users view if you are not on the page already.

 2. Listeden belirli veya tüm kullanıcıları seçin.Select specific or all users in the list. Belirli kullanıcıları seçmek için, listenin ilk sütunundaki onay kutularını seçin.To select specific users, select check boxes in the first column of the list. Tüm kullanıcıları seçmek için, ilk sütunun başlığının önünde onay kutusunu seçin (ad) veya listedeki tüm kullanıcılar için tüm onay kutularını seçin.To select all users, select the check box in front of the title of the first column (Name) or select all check boxes for all users in the list. Davet durumunun durumunu bu listede görebilirsiniz.You can see the status of the invitation state in this list. Aşağıdaki görüntüde tüm öğrenciler için davetiye durumu davetiye gönderilmediolarak ayarlanmıştır.In the following image, the invitation state for all students is set to Invitation not sent.

  Öğrencileri seçin

 3. Satırlardan birindeki e-posta simgesini (zarf) seçin (veya) araç çubuğunda daveti Gönder ' i seçin.Select the email icon (envelope) in one of the rows (or) select Send invitation on the toolbar. Ayrıca, e-posta simgesini görmek için fare işaretçisini listede bir öğrenci adı üzerinde gezdirin.You can also hover the mouse over a student name in the list to see the email icon.

  Kayıt bağlantısını e-posta ile gönder

 4. Bağlantıyı e-posta Ile gönder sayfasında, aşağıdaki adımları izleyin:On the Send registration link by email page, follow these steps:

  1. Öğrencilerine göndermek istediğiniz isteğe bağlı bir ileti yazın.Type an optional message that you want to send to the students. E-posta otomatik olarak kayıt bağlantısını içerir.The email automatically includes the registration link.

  2. Bağlantıyı e-posta Ile gönder sayfasında Gönder' i seçin.On the Send registration link by email page, select Send. Davet göndermek ve ardından gönderilmeküzere davet değişikliği durumunu görürsünüz.You see the status of invitation changing to Sending invitation and then to Invitation sent.

   Gönderilen Davetler

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, bir sınıf laboratuvarı oluşturdunuz ve laboratuvarı yapılandırdınız.In this tutorial, you created a classroom lab, and configured the lab. Bir öğrencinin, kayıt bağlantısını kullanarak laboratuvardaki bir sanal makineye nasıl erişebileceğinizi öğrenmek için sonraki öğreticiye ilerleyin:To learn how a student can access a VM in the lab using the registration link, advance to the next tutorial: