Öğretici: Bir sınıf laboratuvarı ayarlamaTutorial: Set up a classroom lab

Bu öğreticide, sınıftaki öğrenciler tarafından kullanılan sanal makinelerle bir sınıf laboratuvarı ayarlayacaksınız.In this tutorial, you set up a classroom lab with virtual machines that are used by students in the classroom.

Bu öğreticide, aşağıdaki eylemleri gerçekleştireceksiniz:In this tutorial, you do the following actions:

 • Sınıf laboratuvarı oluşturmaCreate a classroom lab
 • Laboratuvara Kullanıcı eklemeAdd users to the lab
 • Laboratuvar için zamanlamayı ayarlaSet schedule for the lab
 • Öğrenciye davetiye e-postası gönderSend invitation email to students

Ön koşullarPrerequisites

Laboratuvar hesabında bir derslik Laboratuvarı ayarlamak için laboratuvar hesabındaki şu rollerden birine üye olmanız gerekir: sahip, laboratuvar Oluşturucusu veya katkıda bulunan.To set up a classroom lab in a lab account, you must be a member of one of these roles in the lab account: Owner, Lab Creator, or Contributor. Laboratuvar hesabı oluşturmak için kullandığınız hesap, sahip rolüne otomatik olarak eklenir.The account you used to create a lab account is automatically added to the owner role.

Laboratuvar sahibi, başka kullanıcıları Laboratuvar Oluşturucu rolüne ekleyebilir.A lab owner can add other users to the Lab Creator role. Örneğin, bir laboratuar sahibi, laboratuvar Oluşturucu rolüne meslektedir ekler.For example, a lab owner adds professors to the Lab Creator role. Daha sonra, mesleler, sınıfları için VM 'Ler ile laboratuvarları oluşturur.Then, the professors create labs with VMs for their classes. Öğrenciler, mesleler tarafından laboratuvara kaydolmak için aldıkları kayıt bağlantısını kullanır.Students use the registration link that they receive from professors to register to the lab. Kaydolduktan sonra, iş ve ev işlerini yapmak için laboratuvarlarda VM 'Leri kullanabilirler.Once they are registered, they can use VMs in the labs to do the class work and home work. Laboratuvar Oluşturucu rolüne kullanıcı ekleme hakkında ayrıntılı adımlar için bkz. Laboratuvar Oluşturucu rolüne kullanıcı ekleme.For detailed steps for adding users to the Lab Creator role, see Add a user to the Lab Creator role.

Sınıf laboratuvarı oluşturmaCreate a classroom lab

 1. Azure Lab Services web sitesine gidin.Navigate to Azure Lab Services website. Internet Explorer 11 ' in henüz desteklenmediğini unutmayın.Note that Internet Explorer 11 is not supported yet.

 2. Oturum aç’ı seçip kimlik bilgilerinizi girin.Select Sign in and enter your credentials. Azure Lab Services, kuruluş hesaplarını ve Microsoft hesaplarını destekler.Azure Lab Services supports organizational accounts and Microsoft accounts.

 3. Yeni laboratuvar' ı seçin.Select New lab.

  Sınıf laboratuvarı oluşturma

 4. Yeni Laboratuvar penceresinde aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:In the New Lab window, do the following actions:

  1. Laboratuvarınız için bir ad belirtip İleri' yi seçin.Specify a name for your lab, and select Next.

   Sınıf laboratuvarı oluşturma

   Bir Linux görüntüsü seçerseniz, bunun için Uzak Masaüstü bağlantısını etkinleştirme seçeneğini görürsünüz.If you select a Linux image, you see an option to enable remote desktop connection for it. Ayrıntılar için bkz. Linux için Uzak Masaüstü bağlantısını etkinleştirme.For details, see Enable remote desktop connection for Linux.

  2. Sanal makine kimlik bilgileri sayfasında, laboratuvardaki tüm VM 'ler için varsayılan kimlik bilgilerini belirtin.On the Virtual machine credentials page, specify default credentials for all VMs in the lab. Kullanıcının adını ve parolasını belirtin ve ardından İleri' yi seçin.Specify the name and the password for the user, and then select Next.

   Yeni laboratuvar penceresi

   Önemli

   Kullanıcı adını ve parolayı not edin.Make a note of user name and password. Bunlar tekrar gösterilmeyecektir.They won't be shown again.

  3. Laboratuvar ilkeleri sayfasında, her kullanıcı için ayrılan saat sayısını (her bir kullanıcı için kota) laboratuvar için zamanlanan süre dışında girin ve ardından son' u seçin.On the Lab policies page, enter the number of hours allotted for each user (quota for each user) outside the scheduled time for the lab, and then select Finish.

   Her Kullanıcı için kota

 5. Şablon VM oluşturma 'nın durumunu gösteren aşağıdaki ekranı görmeniz gerekir.You should see the following screen that shows the status of the template VM creation. Laboratuvar şablonunun oluşturulması 20 dakika sürebilir.The creation of the template in the lab takes up to 20 minutes.

  Şablon VM oluşturma durumu

 6. Şablon sayfasında, aşağıdaki adımları uygulayın: Bu adımlar öğretici için isteğe bağlıdır .On the Template page, do the following steps: These steps are optional for the tutorial.

  1. Bağlan'ı seçerek şablon VM'sine bağlanın.Connect to the template VM by selecting Connect. Bir Linux şablon sanal makinesi ise, SSH veya RDP kullanarak bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin (RDP etkinse).If it's a Linux template VM, you choose whether you want to connect using SSH or RDP (if RDP is enabled).
  2. VM 'nin parolasını sıfırlamak için Parolayı Sıfırla ' yı seçin.Select Reset password to reset the password for the VM.
  3. Şablon VM'sinde yazılım yükleme ve yapılandırma işlemlerini gerçekleştirin.Install and configure software on your template VM.
  4. VM'yi durdurun.Stop the VM.
  5. Şablon için bir açıklama girinEnter a description for the template
 7. Şablon sayfasında, araç çubuğunda Yayımla ' yı seçin.On Template page, select Publish on the toolbar.

  Şablon Yayımla düğmesi

  Uyarı

  Yayımlama işlemini geri alamazsınız.Once you publish, you can't unpublish.

 8. Şablonu Yayımla sayfasında, laboratuvarda oluşturmak istediğiniz sanal makine sayısını girin ve ardından Yayımla' yı seçin.On the Publish template page, enter the number of virtual machines you want to create in the lab, and then select Publish.

  Şablon yayımlama-sanal makine sayısı

 9. Şablonu Yayımlama durumunu sayfada görürsünüz.You see the status of publishing the template on page. Bu işlemin tamamlanması bir saat sürebilir.This process can take up to an hour.

  Şablonu yayımlama - ilerleme

 10. Sol taraftaki menüden sanal makineler ' i seçerek veya sanal makineler Kutucuğu ' nı seçerek sanal makine havuzu sayfasına geçin.Switch to the Virtual machines pool page by selecting Virtual machines on the left menu or by selecting Virtual machines tile. Atanmamış durumda olan sanal makineleri görtığınızdan emin olun.Confirm that you see virtual machines that are in Unassigned state. Bu VM’ler henüz bir öğrenciye atanmamıştır.These VMs are not assigned to students yet. Bu makinelerin durumu Durduruldu olmalıdır.They should be in Stopped state. Bu sayfadan bir öğrenci VM'sini başlatabilir, VM'ye bağlanabilir, VM'yi durdurabilir ve VM'yi silebilirsiniz.You can start a student VM, connect to the VM, stop the VM, and delete the VM on this page. VM'leri bu sayfadan başlatabilir veya öğrencilerinizin başlatmasını sağlayabilirsiniz.You can start them in this page or let your students start the VMs.

  Durdurulmuş durumdaki sanal makineler

  Bu sayfada aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz (öğreticide bu adımları uygulayın.You do the following tasks on this page (don't do these steps for the tutorial. Bu adımlar yalnızca bilgileriniz içindir.):These steps are for your information only.):

  1. Laboratuvar kapasitesini (laboratuvardaki VM sayısı) değiştirmek için araç çubuğunda Laboratuvar kapasitesi ' ni seçin.To change the lab capacity (number of VMs in the lab), select Lab capacity on the toolbar.
  2. Tüm VM 'Leri aynı anda başlatmak için araç çubuğunda Tümünü Başlat ' ı seçin.To start all the VMs at once, select Start all on the toolbar.
  3. Belirli bir sanal makineyi başlatmak için, durumundaaşağı oku seçin ve ardından Başlat' ı seçin.To start a specific VM, select the down arrow in the Status, and then select Start. Ayrıca, ilk sütunda bir VM seçerek ve ardından araç çubuğundan Başlat ' ı seçerek bir VM başlatabilirsiniz.You can also start a VM by selecting a VM in the first column, and then by selecting Start on the toolbar.

  Şablon oluşturma ve yönetme hakkında daha fazla bilgi ve öğrenci sanal makinelerini ayarlama ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:For more information about creating and managing templates, and setting up and managing student virtual machines, see the following articles:

Laboratuvara Kullanıcı eklemeAdd users to the lab

 1. Sol menüdeki Kullanıcılar ' ı seçin.Select Users on the left menu. Varsayılan olarak, erişimi kısıtla seçeneği etkinleştirilmiştir.By default, the Restrict access option is enabled. Bu ayar açık olduğunda, Kullanıcı kullanıcılar listesinde olmadığı takdirde Kullanıcı kayıt bağlantısına sahip olsa bile, Kullanıcı laboratuvara kayıt yapamıyor.When this setting is on, a user can't register with the lab even if the user has the registration link unless the user is in the list of users. Yalnızca listedeki kullanıcılar, göndereceğiniz kayıt bağlantısını kullanarak laboratuvara kayıt yapabilir.Only users in the list can register with the lab by using the registration link you send. Bu yordamda, kullanıcıları listeye eklersiniz.In this procedure, you add users to the list. Alternatif olarak, kayıt bağlantısı olduğu sürece kullanıcıların laboratuvara kaydolmaları için erişimi kısıtla' yı devre dışı bırakabilirsiniz.Alternatively, you can turn off Restrict access, which allows users to register with the lab as long as they have the registration link.

 2. Araç çubuğundan Kullanıcı Ekle ' yi seçin ve ardından e-posta adreslerine göre Ekle' yi seçin.Select Add users on the toolbar, and then select Add by email addresses.

  Kullanıcı Ekle düğmesi

 3. Kullanıcı Ekle sayfasında, kullanıcıların e-posta adreslerini ayrı satırlarda veya noktalı virgülle ayrılmış tek bir satıra girin.On the Add users page, enter email addresses of users in separate lines or in a single line separated by semicolons.

  Kullanıcı e-posta adresleri Ekle

 4. Kaydet’i seçin.Select Save. Kullanıcıların e-posta adreslerini ve bunların durumlarını (kayıtlı veya değil) listede görürsünüz.You see the email addresses of users and their statuses (registered or not) in the list.

  Kullanıcı listesi

  Laboratuvar 'e kaydolduktan sonra listedeki kullanıcıların adlarını görürsünüz.You will see names of users in the list after they are registered to the lab.

Laboratuvar için zamanlama ayarlamaSet a schedule for the lab

Laboratuvardaki VM 'Lerin belirli zamanlarda otomatik olarak başlatılması/durdurulması için laboratuvar için zamanlanmış bir olay oluşturun.Create a scheduled event for the lab so that VMs in the lab are automatically started/stopped at specific times. Daha önce belirttiğiniz Kullanıcı kotası, bu zamanlanan sürenin dışında her bir kullanıcıya atanan ek süredir.The user quota you specified earlier is the additional time assigned to each user outside this scheduled time.

 1. Zamanlamalar sayfasına geçin ve araç çubuğunda Zamanlanmış olay Ekle ' yi seçin.Switch to the Schedules page, and select Add scheduled event on the toolbar.

  Zamanlamalar sayfasında zamanlama Ekle düğmesi

 2. Zamanlanmış olay Ekle sayfasında, aşağıdaki adımları uygulayın:On the Add scheduled event page, do the following steps:

  1. Standart olay türününseçili olduğunu onaylayın.Confirm that Standard is selected the Event type.
  2. Sınıf için başlangıç tarihini belirtin.Specify the start date for the class.
  3. VM 'Lerin başlamasını istediğiniz başlangıç saatini belirtin.Specify the start time at which you want the VMs to be started.
  4. VM 'Lerin kapatıldığı bitiş saatini belirtin.Specify the stop time on which the VMs are to be shut down.
  5. Belirttiğiniz başlangıç ve durdurma zamanları için saat dilimini belirtin.Specify the time zone for the start and stop times you specified.
 3. Aynı Zamanlanmış olay Ekle sayfasında, Yinele bölümünde geçerli zamanlamayı seçin.On the same Add scheduled event page, select the current schedule in the Repeat section.

  Zamanlamalar sayfasında zamanlama Ekle düğmesi

 4. Yinele iletişim kutusunda, aşağıdaki adımları uygulayın:On the Repeat dialog box, do the following steps:

  1. Yineleme alanı için Her haftanın ayarlandığını onaylayın.Confirm that every week is set for the Repeat field.

  2. Zamanlamanın etkili olmasını istediğiniz günleri seçin.Select the days on which you want the schedule to take effect. Aşağıdaki örnekte Pazartesi-Cuma seçilidir.In the following example, Monday-Friday is selected.

  3. Zamanlama için bir bitiş tarihi seçin.Select an end date for the schedule.

  4. Kaydet’i seçin.Select Save.

   Yineleme zamanlaması ayarla

 5. Şimdi, zamanlanan olay Ekle sayfasında, notlar için (isteğe bağlı) , zamanlama için herhangi bir açıklama veya Not girin.Now, on the Add scheduled event page, for Notes (optional), enter any description or notes for the schedule.

 6. Zamanlanmış olay Ekle sayfasında Kaydet' i seçin.On the Add scheduled event page, select Save.

  Haftalık zamanlama

 7. Zamanlamanın ayarlandığını doğrulamak için takvimdeki başlangıç tarihine gidin.Navigate to the start date in the calendar to verify that the schedule is set.

  Takvimde zamanla

  Bir sınıfa yönelik zamanlamalar oluşturma ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. sınıf laboratuvarları için zamanlama oluşturma ve yönetme.For more information about creating and managing schedules for a class, see Create and manage schedule for classroom labs.

Öğrencilere davetiye e-postaları gönderinSend invitation emails to students

 1. Zaten sayfada değilseniz Kullanıcılar görünümüne geçin ve araç çubuğunda Tümünü davet et ' i seçin.Switch to the Users view if you are not on the page already, and select Invite all on the toolbar.

  Öğrencileri seçin

 2. E-postaya davet gönder sayfasında, isteğe bağlı bir ileti girin ve ardından Gönder' i seçin.On the Send invitation by email page, enter an optional message, and then select Send. E-posta otomatik olarak kayıt bağlantısını içerir.The email automatically includes the registration link. Bu kayıt bağlantısını,... öğesini seçerek alabilirsiniz . (üç nokta) araç çubuğunda ve kayıt bağlantısı.You can get this registration link by selecting ... (ellipsis) on the toolbar, and Registration link.

  Kayıt bağlantısını e-posta ile gönder

 3. Kullanıcı listesindeki davetin durumunu görürsünüz.You see the status of invitation in the Users list. Durum, <tarih> gönderilmesi ve ardından gönderilmek üzere değiştirilmelidir.The status should change to Sending and then to Sent on <date>.

  Bir sınıfa öğrenci ekleme ve laboratuvarın kullanımını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. öğrenci kullanımını yapılandırma.For more information about adding students to a class and managing their usage of the lab, see How to configure student usage.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, bir sınıf laboratuvarı oluşturdunuz ve laboratuvarı yapılandırdınız.In this tutorial, you created a classroom lab, and configured the lab. Bir öğrencinin, kayıt bağlantısını kullanarak laboratuvardaki bir sanal makineye nasıl erişebileceğinizi öğrenmek için sonraki öğreticiye ilerleyin:To learn how a student can access a VM in the lab using the registration link, advance to the next tutorial: