Öğretici: Azure Lab Services ile bir laboratuvar hesabı ayarlamaTutorial: Set up a lab account with Azure Lab Services

Azure Lab Services’te, bir laboratuvar hesabı, kuruluşunuzdaki laboratuvarların yönetildiği merkezi hesap olarak görev yapar.In Azure Lab Services, a lab account serves as the central account in which your organization's labs are managed. Laboratuvar hesabınızda, laboratuvar oluşturmak üzere başkalarına izin verin ve laboratuvar hesabı altındaki tüm laboratuvarlara uygulanan ilkeler ayarlayın.In your lab account, give permission to others to create labs, and set policies that apply to all labs under the lab account. Bu öğreticide, laboratuvar yöneticisi olarak bir laboratuvar hesabı oluşturmayı öğrenin.In this tutorial, learn how to create a lab account as a lab administrator.

Bu öğreticide, aşağıdaki eylemleri gerçekleştireceksiniz:In this tutorial, you do the following actions:

 • Laboratuvar hesabı oluşturmaCreate a lab account
 • Laboratuvar Oluşturan rolüne kullanıcı eklemeAdd a user to the Lab Creator role
 • Laboratuvar sahiplerine sunulan Market görüntülerini belirtmeSpecify Marketplace images available for lab owners

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Laboratuvar hesabı oluşturmaCreate a lab account

Aşağıdaki adımlar, Azure portalını kullanarak Azure Lab Services ile nasıl bir laboratuvar hesabı oluşturulacağını göstermektedir.The following steps illustrate how to use the Azure portal to create a lab account with Azure Lab Services.

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Seçin tüm hizmetleri sol menüsünde.Select All Services on the left menu. Seçin Lab Services içinde DEVOPS bölümü.Select Lab Services in the DEVOPS section. Yıldız seçerseniz (*) yanındaki Lab Services, eklenir Sık Kullanılanlar sol menüde bölümü.If you select star (*) next to Lab Services, it's added to the FAVORITES section on the left menu. Bir sonraki zamandan ve sonraki sürümlerde, seçtiğiniz Lab Services altında Sık Kullanılanlar.From the next time onwards, you select Lab Services under FAVORITES.

  Lab Services'i tüm hizmetleri ->

 3. Üzerinde Lab Services sayfasında Ekle araç.On the Lab Services page, select Add on the toolbar.

  Laboratuvar hesaplarını sayfada Ekle'yi seçin

 4. Üzerinde Laboratuvar hesabı sayfasında, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:On the Lab Account page, do the following actions:

  1. Laboratuvar hesabı adı için bir ad girin.For Lab account name, enter a name.

  2. Laboratuvar hesabı oluşturmak istediğiniz Azure aboneliğini seçin.Select the Azure subscription in which you want to create the lab account.

  3. Kaynak grubu için, Yeni oluştur’u seçip kaynak grubu için bir ad girin.For Resource group, select Create new, and enter a name for the resource group.

  4. Konum için, laboratuvar hesabının oluşturulmasını istediğiniz bir konumu/bölgeyi seçin.For Location, select a location/region in which you want the lab account to be created.

  5. Mevcut bir seçin paylaşılan görüntü Galerisi veya bir tane oluşturabilirsiniz.Select an existing shared image gallery or create one. VM şablonu, başkaları tarafından kullanılabilmeleri de paylaşılan görüntü galerisinde kaydedebilirsiniz.You can save the template VM in the shared image gallery for it to be reused by others. Paylaşılan resim galerileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Azure Lab Services paylaşılan görüntü galerisinde kullanabilecek.For detailed information on shared image galleries, see Use a shared image gallery in Azure Lab Services.

  6. İçin eş sanal ağ, Laboratuvar ağı için bir eş sanal ağ (VNet) seçin.For Peer virtual network, select a peer virtual network (VNet) for the lab network. Bu hesap içinde oluşturduğunuz laboratuvarlar, seçilen sanal ağa bağlı ve seçili sanal ağ kaynaklara erişime sahip.Labs created in this account are connected to the selected VNet and have access to the resources in the selected VNet.

  7. Belirtin bir adres aralığı Vm'leri Laboratuvardaki için.Specify an address range for VMs in the lab. Adres aralığı içinde classless Inter-Domain yönlendirme (CIDR) gösterimi olmalıdır (örnek: 10.20.0.0/23).The address range should be in the classless inter-domain routing (CIDR) notation (example: 10.20.0.0/23). Bu adres aralığındaki laboratuvarındaki sanal makinelerde oluşturulur.Virtual machines in the lab will be created in this address range. Daha fazla bilgi için bir adres aralığı, laboratuvarda VM'ler için belirtin.For more information, see Specify an address range for VMs in the lab.

  8. İçin Laboratuvar konumunu seçmek için izin Laboratuvar oluşturan alanında, Laboratuvar için bir konum seçmek için laboratuvar creators isteyip istemediğinizi belirtin.For the Allow lab creator to pick lab location field, specify whether you want lab creators to be able to select a location for the lab. Varsayılan olarak, seçenek devre dışıdır.By default, the option is disabled. Bunu devre dışı bırakıldığında, Laboratuvar creators oluşturmakta olduğunuz Laboratuvar için bir konum belirtilemez.When it's disabled, lab creators can't specify a location for the lab they are creating. Labs Laboratuvar hesabına en yakın coğrafi konumda oluşturulur.The labs are created in the closest geographical location to lab account. Etkinleştirildiğinde, Laboratuvar oluşturan bir laboratuvar oluşturma sırasında bir konum seçebilirsiniz.When it's enabled, a lab creator can select a location at the time of creating a lab.

  9. Oluştur’u seçin.Select Create.

   Laboratuvar hesabı oluştur penceresi

 5. Seçin zil simgesine araç çubuğunda (bildirimleri), dağıtım başarılı oldu ve ardından onaylamak kaynağa Git.Select the bell icon on the toolbar (Notifications), confirm that the deployment succeeded, and then select Go to resource.

  Alternatif olarak, seçin Yenile üzerinde Laboratuvar hesaplarını sayfasında ve oluşturduğunuz Laboratuvar hesabını seçin.Alternatively, select Refresh on the Lab Accounts page, and select the lab account you created.

  Laboratuvar hesabı oluştur penceresi

 6. Aşağıdaki laboratuvar hesabı sayfasını görürsünüz:You see the following lab account page:

  Laboratuvar hesabı sayfası

Laboratuvar Oluşturan rolüne kullanıcı eklemeAdd a user to the Lab Creator role

Bir laboratuvar hesabında sınıf laboratuvarı ayarlamak için kullanıcının ilgili laboratuvar hesabında Laboratuvar Oluşturan rolünün üyesi olması gerekir.To set up a classroom lab in a lab account, the user must be a member of the Lab Creator role in the lab account. Laboratuvar hesabını oluşturmak için kullandığınız hesap otomatik olarak bu role eklenir.The account you used to create the lab account is automatically added to this role. Sınıf laboratuvarı oluşturmak için aynı kullanıcıyı kullanmayı planlıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.If you are planning to use the same user account to create a classroom lab, you can skip this step. Sınıf laboratuvarı oluşturmak için başka bir kullanıcı hesabı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:To use another user account to create a classroom lab, do the following steps:

Eğitimcilere, sınıfları için laboratuvar oluşturma ve Laboratuvar Oluşturan rolüne bunları ekleme izni sağlamak için:To provide educators the permission to create labs for their classes, add them to the Lab Creator role:

 1. Üzerinde Laboratuvar hesabı sayfasında erişim denetimi (IAM) seçin + Ekle seçin ve araç + rol ataması Ekle üzerinde araç çubuğu.On the Lab Account page, select Access control (IAM), select + Add on the toolbar, and then select + Add role assignment on the toolbar.

  Erişim Denetimi'ne rol ataması Ekle düğmesi

 2. Üzerinde rol ataması Ekle sayfasında Laboratuvar oluşturan için rol, Laboratuvar Creators role ekleyin ve istediğiniz kullanıcıyı seçin Kaydet.On the Add role assignment page, select Lab Creator for Role, select the user you want to add to the Lab Creators role, and select Save.

  Laboratuvar oluşturan Ekle

Market görüntüleri için laboratuvar creators kullanılabilir belirtinSpecify Marketplace images available to lab creators

Laboratuvar sahibi olarak laboratuvar oluşturucuların laboratuvar hesabında laboratuvar oluşturmak için kullanacağı Market görüntülerini belirtebilirsiniz.As a lab account owner, you can specify the Marketplace images that lab creators can use to create labs in the lab account.

 1. Sol taraftaki menüden Market görüntüleri'ni seçin.Select Marketplace images on the menu to the left. Listede varsayılan olarak tüm görüntüler (hem etkin hem devre dışı) yer alır.By default, you see the full list of images (both enabled and disabled). Yalnızca etkin/devre dışı görüntüleri görmek için en üstteki açılan listeden Yalnızca etkin/Yalnızca devre dışı seçeneğini belirleyerek listeyi filtreleyebilirsiniz.You can filter the list to see only enabled/disabled images by selecting the Enabled only/Disabled only option from the drop-down list at the top.

  Market görüntüleri sayfası

  Listede görüntülenen Market görüntüleri yalnızca aşağıdaki koşulları karşılayan görüntülerdir:The Marketplace images that are displayed in the list are only the ones that satisfy the following conditions:

  • Tek bir VM oluşturur.Creates a single VM.
  • VM'leri sağlamak için Azure Resource Manager'ı kullanırUses Azure Resource Manager to provision VMs
  • Ek lisans planı satın alınmasını gerektirmezDoesn't require purchasing an extra licensing plan
 2. Etkin durumdaki bir Market görüntüsünü devre dışı bırakmak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:To disable a Marketplace image that has been enabled, do one of the following actions:

  1. Son sütundaki ... (üç nokta) simgesini ve ardından Görüntüyü devre dışı bırak'ı seçin.Select ... (ellipsis) in the last column, and select Disable image.

   Tek bir görüntüyü devre dışı bırakma

  2. Listede görüntü adlarının yanında yer alan onay kutularını seçerek bir daha fazla görüntüyü seçin ve Seçilen görüntüleri devre dışı bırak'a tıklayın.Select one or more images from the list by selecting the checkboxes before the image names in the list, and select Disable selected images.

   Birden fazla görüntüyü devre dışı bırakma

 3. Benzer şekilde bir Market görüntüsünü etkinleştirmek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:Similarly, to enable a Marketplace image, do one of the following actions:

  1. Son sütundaki ... (üç nokta) simgesini ve ardından Görüntüyü etkinleştir'i seçin.Select ... (ellipsis) in the last column, and select Enable image.
  2. Listede görüntü adlarının yanında yer alan onay kutularını seçerek bir daha fazla görüntüyü seçin ve Seçilen görüntüleri etkinleştir'e tıklayın.Select one or more images from the list by selecting the checkboxes before the image names in the list, and select Enable selected images.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, bir laboratuvar hesabı oluşturdunuz.In this tutorial, you created a lab account. Meslek olarak sınıf laboratuvarı oluşturma hakkında bilgi edinmek için sonraki öğreticiye ilerleyin:To learn about how to create a classroom lab as a profession, advance to the next tutorial: