Azure DevTest Labs laboratuvar için tüm ilkeleri yönetmeManage all policies for a lab in Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs, her bir laboratuvarın ilkelerini (ayarlarını) yöneterek laboratuvarınızda maliyeti denetlemenizi ve en aza indirecek şekilde yararlanmanızı sağlar.Azure DevTest Labs lets you control cost and minimizes waste in your labs by managing policies (settings) for each lab. Bu makalede, her bir ilkeyi nasıl ayarlayabileceğiniz adım adım ayrıntılı bilgiler açıklanmaktadır.This article explains in step-by-step detail how to set each policy.

İzin verilen sanal makine boyutlarını ayarlaSet allowed virtual machine sizes

İzin verilen VM boyutlarını ayarlamaya yönelik ilke, laboratuvarda hangi VM boyutlarının izin verileceğini belirtmenizi sağlayarak laboratuvar israfını en aza indirmenize yardımcı olur.The policy for setting the allowed VM sizes helps to minimize lab waste by enabling you to specify which VM sizes are allowed in the lab. Bu ilke etkinleştirildiyse, VM 'Ler oluşturmak için yalnızca bu listedeki VM boyutları kullanılabilir.If this policy is activated, only VM sizes from this list can be used to create VMs.

 1. Azure Portalbir laboratuvar seçin ve ardından yapılandırma ve ilkeler' i seçin.In the Azure portal, select a lab and then select Configuration and policies.

  Laboratuvarın yapılandırmasına ve ilkelerine erişin

 2. Laboratuvarın yapılandırma ve ilkeler bölmesinde izin verilen sanal makine boyutları' nı seçin.On the lab's Configuration and policies pane, select Allowed virtual machines sizes.

  İzin verilen sanal makine boyutları

 3. Bu ilkeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak Için Açık seçeneğini belirleyin.Select On to enable this policy, and Off to disable it.

 4. Bu ilkeyi etkinleştirirseniz laboratuvarınızda oluşturulabilecek bir veya daha fazla VM boyutunu seçin.If you enable this policy, select one or more VM sizes that can be created in your lab.

 5. Kaydet’i seçin.Select Save.

Kullanıcı başına sanal makine ayarlamaSet virtual machines per user

Kullanıcı başına sanal makine ilkesi, tek bir kullanıcı tarafından oluşturulabilen VM sayısını belirtmenizi sağlar.The policy for Virtual machines per user lets you specify the number of VMs that can be created by an individual user. Kullanıcı sınırı karşılandığında bir sanal makine oluşturmaya veya talep almaya çalışırsa, VM 'nin oluşturuamayacağını/istenmediğini belirten bir hata iletisi görüntülenir.If a user tries to create or claim a VM when the user limit has been met, an error message indicates that the VM cannot be created/claimed.

 1. Laboratuvarın yapılandırma ve ilkeler bölmesinde Kullanıcı başına sanal makine' yi seçin.On the lab's Configuration and policies pane, select Virtual machines per user.

  Kullanıcı başına sanal makine sayısı

 2. Kullanıcı başına VM sayısını sınırlandırmak için Evet ' i seçin.Select Yes to limit the number of VMs per user. Kullanıcı başına VM sayısını sınırlandırmak istemiyorsanız, Hayır' ı seçin.If you do not want to limit the number of VMs per user, select No. Evet' i seçerseniz, bir kullanıcı tarafından oluşturulabilen veya talep edilen sanal makine sayısını gösteren sayısal bir değer girin.If you select Yes, enter a numeric value indicating the number of VMs that can be created or claimed by a user.

 3. SSD 'yi (katı hal diski) kullanılabilecek VM 'lerin sayısını sınırlandırmak için Evet ' i seçin.Select Yes to limit the number of VMs that can use SSD (solid-state disk). SSD 'yi kullanacak sanal makinelerin sayısını sınırlandırmak istemiyorsanız Hayır' ı seçin.If you do not want to limit the number of VMs that can use SSD, select No. Evet' i SEÇERSENIZ, SSD kullanılarak oluşturulabilen VM sayısını belirten bir değer girin.If you select Yes, enter a value indicating the number of VMs that can be created using SSD.

 4. Kaydet’i seçin.Select Save.

Laboratuvar başına sanal makine ayarlamaSet virtual machines per lab

Laboratuvar başına sanal makine ilkesi, geçerli laboratuvar Için oluşturulabilecek VM sayısını belirtmenizi sağlar.The policy for Virtual machines per lab lets you specify the number of VMs that can be created for the current lab. Laboratuvar sınırı karşılandığında bir Kullanıcı VM oluşturmaya çalışırsa, VM 'nin oluşturuamayacağını belirten bir hata iletisi görüntülenir.If a user tries to create a VM when the lab limit has been met, an error message indicates that the VM cannot be created.

 1. Laboratuvarın yapılandırma ve ilkeler bölmesinde, Laboratuvar başına sanal makine' yi seçin.On the lab's Configuration and policies pane, select Virtual machines per lab.

  Laboratuvar başına sanal makine sayısı

 2. Laboratuvar başına sanal makine sayısını sınırlandırmak için Evet ' i seçin.Select Yes to limit the number of VMs per lab. Laboratuvar başına sanal makine sayısını sınırlamak istemiyorsanız Hayır' ı seçin.If you do not want to limit the number of VMs per lab, select No. Evet' i seçerseniz, bir kullanıcı tarafından oluşturulabilen veya talep edilen sanal makine sayısını gösteren sayısal bir değer girin.If you select Yes, enter a numeric value indicating the number of VMs that can be created or claimed by a user.

 3. SSD 'yi (katı hal diski) kullanılabilecek VM 'lerin sayısını sınırlandırmak için Evet ' i seçin.Select Yes to limit the number of VMs that can use SSD (solid-state disk). SSD 'yi kullanacak sanal makinelerin sayısını sınırlandırmak istemiyorsanız Hayır' ı seçin.If you do not want to limit the number of VMs that can use SSD, select No. Evet' i SEÇERSENIZ, SSD kullanılarak oluşturulabilen VM sayısını belirten bir değer girin.If you select Yes, enter a value indicating the number of VMs that can be created using SSD.

 4. Kaydet’i seçin.Select Save.

Otomatik kapanışı ayarlaSet auto shutdown

Otomatik kapatma ilkesi, bu laboratuvarın VM 'lerinin kapandığı saati belirtmenize izin vererek laboratuvar harcanmasının en aza indirilmesine yardımcı olur.The auto shutdown policy helps minimize lab waste by letting you specify the time that this lab's VMs shut down.

 1. Laboratuvarın yapılandırma ve ilkeler bölmesinde otomatik olarak kapalı' yı seçin.On the lab's Configuration and policies pane, select Auto shutdown.

  Otomatik olarak kapatılıyor

 2. Bu ilkeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak Için Açık seçeneğini belirleyin.Select On to enable this policy, and Off to disable it.

 3. Bu ilkeyi etkinleştirirseniz, geçerli laboratuvardaki tüm VM 'Leri kapatmak için saati (ve saat dilimini) belirtin.If you enable this policy, specify the time (and time zone) to shut down all VMs in the current lab.

 4. Belirtilen otomatik kapatılma zamanından 15 dakika önce bildirim gönderme seçeneği için Evet veya Hayır değerini belirtin.Specify Yes or No for the option to send a notification 15 minutes before the specified auto shutdown time. Evet' i seçerseniz, bir Web kancası URL uç noktası veya bildirimin nakledilmesini veya gönderilmesini istediğinizi belirten bir e-posta adresi girin.If you choose Yes, enter a webhook URL endpoint or an email address specifying where you want the notification to be posted or sent. Kullanıcı bildirimi alır ve kapanışı erteleme seçeneği verilir.The user receives notification and is given the option to postpone the shutdown.

  Web kancaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web kancası veya API Azure Işlevi oluşturma.For more information about webhooks, see Create a webhook or API Azure Function.

 5. Kaydet’i seçin.Select Save.

Varsayılan olarak, bu ilke, etkinleştirildikten sonra geçerli laboratuvardaki tüm VM 'Ler için geçerlidir.By default, once enabled, this policy applies to all VMs in the current lab. Bu ayarı belirli bir VM 'den kaldırmak için VM 'nin Yönetim bölmesini açın ve otomatik kapatılma ayarını değiştirin.To remove this setting from a specific VM, open the VM's management pane and change its Auto shutdown setting.

Otomatik kapatılma ilkesini ayarlaSet auto shutdown policy

Laboratuvar sahibi olarak, laboratuvarınızda tüm VM 'Ler için bir kapalı zamanlama yapılandırabilirsiniz.As a lab owner, you can configure a shutdown schedule for all the VMs in your lab. Bunu yaparak, kullanılmayan makinelerden (boşta) maliyetlerin tasarruf edebilirsiniz.By doing so, you can save costs from running machines that aren't being used (idle). Tüm laboratuar sanal makinelerinizde bir kapalı ilke uygulayabilir, ancak laboratuvar kullanıcılarınıza bireysel makineler için bir zamanlama ayarlama çabalarını kaydedebilirsiniz.You can enforce a shutdown policy on all your lab VMs centrally but also save your lab users the effort from setting up a schedule for their individual machines. Bu özellik, laboratuvar zamanlamanızda ilke ayarlamanıza olanak sağlayarak laboratuvar kullanıcılarınıza denetim olmadan tam denetim sunmadan başlayarak ilkeyi ayarlamanıza olanak sağlar.This feature enables you to set the policy on your lab schedule starting from offering no control to full control, to your lab users. Laboratuvar sahibi olarak, aşağıdaki adımları uygulayarak bu ilkeyi yapılandırabilirsiniz:As a lab owner, you can configure this policy by taking the following steps:

 1. Laboratuvarınızın giriş sayfasında yapılandırma ve ilkeler' i seçin.On the home page for your lab, select Configuration and policies.

 2. Sol menünün zamanlamalar bölümünde otomatik kapatılma ilkesi ' ni seçin.Select Auto shutdown policy in the Schedules section of the left menu.

 3. Seçeneklerden birini belirleyin.Select one of the options. Aşağıdaki bölümlerde bu seçenekler hakkında daha fazla ayrıntı verilmektedir: Set Policy yalnızca laboratuvarda oluşturulan yeni VM 'lere uygulanır ve mevcut VM 'lere uygulanmaz.The following sections give you more details about these options: The set policy applies only to new VMs created in the lab and not to the already existing VMs.

  Otomatik olarak kapatılmış ilke seçenekleri

Kullanıcı bir zamanlama ayarlar ve devre dışı bırakabilirsinizUser sets a schedule and can opt out

Laboratuvarınızı bu ilkeye ayarlarsanız, laboratuvar kullanıcıları laboratuvar zamanlamasını geçersiz kılabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.If you set your lab to this policy, the lab users can override or opt out of the lab schedule. Bu seçenek, laboratuvar kullanıcılarına VM 'lerinin otomatik kapatılma zamanlaması üzerinde tam denetim verir.This option grants lab users full control over auto shutdown schedule of their VMs. Laboratuvar kullanıcıları, sanal makine otomatik kapatılma zamanlaması sayfasında değişiklik görmez.Lab users see no change in their VM auto shutdown schedule page.

Otomatik olarak kapatılmış ilke seçeneği-1

Kullanıcı bir zamanlama ayarlıyor ve devre dışı bırakılamazUser sets a schedule and cannot opt out

Laboratuvarınızı bu ilkeye ayarlarsanız, laboratuvar kullanıcıları laboratuvar zamanlamasını geçersiz kılabilir.If you set your lab to this policy, lab users can override the lab schedule. Ancak otomatik kapatma ilkesini devre dışı bırakıamazlar.However, they can't opt out of auto shutdown policy. Bu seçenek, laboratuvarınızda bulunan her makinenin otomatik kapatılma zamanlaması altında olmasını sağlar.This option makes sure that every machine in your lab is under an auto shutdown schedule. Laboratuvar kullanıcıları, sanal makinelerinin otomatik kapatma zamanlamasını güncelleştirebilir ve kapalı bildirimleri ayarlayabilir.Lab users can update auto shutdown schedule of their VMs, and set up shut down notifications.

Otomatik olarak kapatılmış ilke seçeneği-2

Kullanıcının Laboratuvar Yöneticisi tarafından ayarlanan zamanlama üzerinde denetimi yokUser has no control over the schedule set by lab admin

Laboratuvarınızı bu ilkeye ayarlarsanız, laboratuvar kullanıcıları laboratuvar zamanlamasını geçersiz kılabilir veya devre dışı kılamaz.If you set your lab to this policy, lab users can't override or opt out of the lab schedule. Bu seçenek, laboratuvardaki her makine için zamanlamaya göre tüm denetimi laboratuvar yöneticisine sunar.This option offers lab admin the complete control on the schedule for every machine in the lab. Laboratuvar kullanıcıları, sanal makineleri için yalnızca otomatik olarak kapanmaya yönelik bildirimler ayarlayabilir.Lab users can only set up auto shutdown notifications for their VMs.

Otomatik olarak kapatılıyor ilke seçeneği-3

Autostart 'ı ayarlaSet autostart

Otomatik başlatma ilkesi, geçerli laboratuvardaki VM 'Lerin ne zaman başlatılacağını belirtmenize izin verir.The autostart policy lets you specify when the VMs in the current lab should be started.

 1. Laboratuvarın yapılandırma ve ilkeler bölmesinde otomatik Başlat' ı seçin.On the lab's Configuration and policies pane, select Autostart.

  Otomatik başlatma

 2. Bu ilkeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak Için Açık seçeneğini belirleyin.Select On to enable this policy, and Off to disable it.

 3. Bu ilkeyi etkinleştirirseniz, zamanlanan başlangıç saati, saat dilimi ve saatin geçerli olduğu haftanın günleri belirtin.If you enable this policy, specify the scheduled start time, time zone, and the days of the week for which the time applies.

 4. Kaydet’i seçin.Select Save.

Bu ilke etkinleştirildikten sonra, geçerli laboratuvardaki tüm sanal makinelere otomatik olarak uygulanmaz.Once enabled, this policy is not automatically applied to any VMs in the current lab. Bu ayarı belirli bir VM 'ye uygulamak için, VM 'nin Yönetim bölmesini açın ve autostart ayarını değiştirin.To apply this setting to a specific VM, open the VM's management pane and change its Autostart setting.

Sona erme tarihi ayarlaSet expiration date

VM oluştururkenbir sona erme tarihi ayarlayabilirsiniz.You can set an expiration date when you create the VM. Gelişmiş ayarlar' da, VM 'nin otomatik olarak silineceği bir tarihi belirtmek için takvim simgesini seçin.In Advanced settings, choose the calendar icon to specify a date on which the VM is automatically deleted. Varsayılan olarak, VM hiçbir zaman sona ermez.By default, the VM never expires.

Azure DevTest Labs ile çalışma başlamaGet started with Azure DevTest Labs

Azure’da yeni misiniz?New to Azure? Ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.Create a free Azure account.

Azure’u zaten kullanıyor musunuz?Already on Azure? DevTest Labs 'de ilk laboratuvarınızı kullanmaya başlayın.Get started with your first lab in DevTest Labs.

Dakikalar içinde Azure DevTest Labs kullanmaya başlayınGet started with Azure DevTest Labs in minutes

Sonraki adımlarNext steps

Laboratuvarınız için çeşitli VM ilkesi ayarlarını tanımladıktan ve uyguladıktan sonra, daha sonra deneyebileceğiniz bazı şeyler aşağıda verilmiştir:Once you've defined and applied the various VM policy settings for your lab, here are some things to try next:

 • PAYLAŞıLAN IP adreslerini anlama -laboratuvar sanal makinelerinize bağlanmak için gereken genel IP adreslerinin sayısını en aza indirmek için, paylaşılan IP adreslerinin DevTest Labs 'de nasıl kullanıldığını açıklar.Understand shared IP addresses - Explains how shared IP addresses are used in DevTest Labs to minimize the number of public IP addresses required to connect to your lab VMs.
 • Maliyet yönetimini yapılandırma - aylık tahmini maliyet eğilimi grafiğinin nasıl kullanılacağını açıklarConfigure cost management - Illustrates how to use the Monthly Estimated Cost Trend chart
  geçerli ayın tahmini maliyetini ve tahmini aylık ücreti görüntülemek için.to view the current month's estimated cost-to-date and the projected end-of-month cost.
 • Özel görüntü oluşturma -bir VM oluşturduğunuzda, özel bir görüntü veya Market görüntüsü olabilen bir temel belirlersiniz.Create custom image - When you create a VM, you specify a base, which can be either a custom image or a Marketplace image. Bu makalede, bir VHD dosyasından nasıl özel bir görüntü oluşturacağınız gösterilmektedir.This article illustrates how to create a custom image from a VHD file.
 • Market görüntülerini yapılandırma -Azure DevTest Labs Azure Market görüntülerine göre VM oluşturmayı destekler.Configure Marketplace images - Azure DevTest Labs supports creating VMs based on Azure Marketplace images. Bu makalede, bir laboratuvarda VM oluştururken Azure Market görüntülerinin kullanılabileceği, hangilerinin kullanılacağı gösterilmektedir.This article illustrates how to specify which, if any, Azure Marketplace images can be used when creating VMs in a lab.
 • Laboratuvarda sanal makine oluşturma -bir temel görüntüden (özel veya Market) sanal makine OLUŞTURMAYı ve sanal makinenizde yapıtlarla çalışmayı gösterir.Create a VM in a lab - Illustrates how to create a VM from a base image (either custom or Marketplace), and how to work with artifacts in your VM.