Azure Market’teki yönetilen hizmetler teklifleriManaged services offers in Azure Marketplace

Bu makalede, Azure Marketi'Nde yeni yönetilen hizmetler teklif türü açıklanmaktadır.This article describes the new Managed Services offer type in Azure Marketplace. Yönetilen hizmetler teklifi, Azure tarafından atanan kaynak yönetimine sahip müşterilere kaynak yönetimi hizmetleri sunmanıza olanak tanır.Managed services offers allow you to offer resource management services to customers with Azure delegated resource management. Bu teklifleri tüm potansiyel müşteriler için veya yalnızca bir veya daha fazla belirli müşteriye kullanılabilir hale getirebilirsiniz.You can make these offers available to all potential customers or only to one or more specific customers. Müşterileri bu yönetilen hizmetlerle ilgili maliyetlerle doğrudan faturalandırınızdan, Microsoft tarafından ücretlendirilmez.Since you bill customers directly for costs related to these managed services, there are no fees charged by Microsoft.

Yönetilen hizmet tekliflerini anlamaUnderstand managed services offers

Yönetilen hizmetler, Azure tarafından atanan kaynak yönetimi için müşterileri ekleme sürecini kolaylaştırır.Managed services offers streamline the process of onboarding customers for Azure delegated resource management. Bir müşteri Azure Marketi 'nde bir teklif satın aldığında, hangi aboneliklerin ve/veya kaynak gruplarının eklendi olması gerektiğini belirleyebilecektir.When a customer purchases an offer in Azure Marketplace, they'll be able to specify which subscriptions and/or resource groups should be onboarded. Aboneliğin öncelikle Microsoft. ManagedServices kaynak sağlayıcısını el ile kaydederek ekleme için yetkilendirilmiş olması gerektiğini unutmayın.Note that the subscription must first be authorized for onboarding by manually registering the Microsoft.ManagedServices resource provider.

Bundan sonra kuruluşunuzdaki kullanıcılar, bulut iş ortağı portalıteklifi oluştururken tanımladığınız erişime göre kuruluşunuzun kiracısından bu kaynaklar için yönetim görevleri gerçekleştirebilir.After that, users in your organization will be able to perform administration tasks for those resources from within your organization's tenant, according to the access you defined when creating the offer in the Cloud Partner Portal. Bu işlem, Azure tarafından atanan kaynak yönetimi kullanılarak müşteri kaynaklarına erişimi olacak Azure AD kullanıcılarını, gruplarını ve hizmet sorumlularını belirten bir bildirimde ve erişim düzeyini tanımlayan rollerle birlikte yapılır.This is done through a manifest that specifies the Azure AD users, groups, and service principals that will have access to customer resources using Azure delegated resource management, along with roles that define their level of access. Bir dizi Kullanıcı veya uygulama hesabı yerine bir Azure AD grubuna izinler atayarak, erişim gereksinimleriniz değiştiğinde bireysel kullanıcı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.By assigning permissions to an Azure AD group rather than a series of individual user or application accounts, you can add or remove individual users when your access requirements change.

Ortak ve özel tekliflerPublic and private offers

Her yönetilen hizmet teklifi bir veya daha fazla plan içerir.Each managed services offer includes one or more plans. Bu planlar özel veya genel olabilir.These plans can be either private or public.

Teklifinizi belirli müşterilerle sınırlandırmak istiyorsanız, özel bir plan yayımlayabilirsiniz.If you want to limit your offer to specific customers, you can publish a private plan. Bunu yaptığınızda, plan yalnızca sağladığınız belirli abonelik kimlikleri için satın alınabilir.When you do so, the plan can only be purchased for the specific] subscription IDs that you provide. Daha fazla bilgi için bkz. özel teklifler.For more info, see Private offers.

Genel planlar, hizmetlerinizi yeni müşterilere yükseltemenizi sağlar.Public plans let you promote your services to new customers. Bunlar genellikle müşterinin kiracısına sınırlı erişim istediğinizde daha uygundur.These are usually more appropriate when you only require limited access to the customer's tenant. Bir müşteriyle ilişki kurduktan sonra, kuruluşunuza ek erişim vermeye karar verirse, bu, yalnızca söz konusu müşteri için yeni bir özel plan yayımlayarak veya Azure Resource Manager şablonları kullanarak daha fazla erişim sağlamak için bunlarıekleyebilirsiniz.Once you've established a relationship with a customer, if they decide to grant your organization additional access, you can do so either by publishing a new private plan for that customer only, or by onboarding them for further access using Azure Resource Manager templates.

Bir plana ortak olarak yayımlandıktan sonra özel olarak değiştiremeyeceğini aklınızda bulundurun.Keep in mind that once a plan has been published as public, you can't change it to private. Ayrıca, bir genel planın belirli müşterilere veya hatta belirli sayıda müşteriye yönelik kullanılabilirliğini kısıtlayamazsınız, ancak bunu yapmak isterseniz planı tamamen satmaya de durdurabilirsiniz.Additionally, you can't restrict a public plan's availability to certain customers or even to a certain number of customers, although you can stop selling the plan completely if you choose to do so.

Uygunsa, hem genel hem de özel planları aynı teklifine dahil edebilirsiniz.If appropriate, you can include both public and private plans in the same offer.

Yönetilen hizmet tekliflerini yayımlamaPublish managed service offers

Yönetilen bir hizmet teklifini yayımlamayı öğrenmek için bkz. Azure Market 'Te yönetilen hizmetler teklifi yayımlama.To learn how to publish a managed services offer, see Publish a Managed Services offer to Azure Marketplace. Bulut İş Ortağı Portalı kullanarak Azure Marketi 'Nde yayımlama hakkında genel bilgi için bkz. Azure Market ve Appsource Yayımlama Kılavuzu ve Azure ve appsource Market tekliflerini yönetme.For general info about publishing to Azure Marketplace using the Cloud Partner Portal, see Azure Marketplace and AppSource Publishing Guide and Manage Azure and AppSource Marketplace offers.

Sonraki adımlarNext steps