Azure portalını kullanarak MySQL için Azure Veritabanı sunucusu oluşturmaCreate an Azure Database for MySQL server by using the Azure portal

MySQL için Azure Veritabanı, bulutta yüksek oranda kullanılabilir olan MySQL veritabanları çalıştırmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılan, yönetilen bir hizmettir.Azure Database for MySQL is a managed service that you use to run, manage, and scale highly available MySQL Databases in the cloud. Bu Hızlı Başlangıçta, Azure portalını kullanarak yaklaşık beş dakikada nasıl MySQL için Azure Veritabanı sunucusu oluşturacağınız gösterilir.This Quickstart shows you how to create an Azure Database for MySQL server in about five minutes using the Azure portal.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free Azure account before you begin.

Azure portalında oturum açınSign in to the Azure portal

Web tarayıcınızı açın ve Azure portalına gidin.Open your web browser, and then go to the Azure portal. Portalda oturum açmak için kimlik bilgilerinizi girin.Enter your credentials to sign in to the portal. Varsayılan görünüm hizmet panonuzu içerir.The default view is your service dashboard.

MySQL için Azure Veritabanı sunucusu oluşturmaCreate an Azure Database for MySQL server

MySQL için Azure Veritabanı sunucusu, tanımlı bir dizi işlem ve depolama kaynağı ile oluşturulur.You create an Azure Database for MySQL server with a defined set of compute and storage resources. Sunucu, Azure kaynak grubu içinde oluşturulur.You create the server within an Azure resource group.

MySQL için Azure veritabanı sunucusu oluşturmak üzere şu adımları uygulayın:Follow these steps to create an Azure Database for MySQL server:

 1. Portalın sol üst köşesinde bulunan Kaynak oluştur düğmesini (+) seçin.Select the Create a resource button (+) in the upper-left corner of the portal.

 2. Veritabanları > MySQL için Azure Veritabanı’nı seçin.Select Databases > Azure Database for MySQL. Hizmeti ayrıca arama kutusuna MySQL yazarak da bulabilirsiniz.You can also type MySQL in the search box to find the service.

  MySQL için Azure Veritabanı seçeneği

 3. Yeni sunucu ayrıntıları formunu aşağıdaki bilgilerle doldurun:Fill out the new server details form with the following information:

  Sunucu oluşturma formu

  AyarSetting Önerilen değerSuggested value Alan açıklamasıField description
  Sunucu adıServer name Benzersiz sunucu adıUnique server name Azure veritabanınızı MySQL sunucusuna tanıtan benzersiz bir ad seçin.Choose a unique name that identifies your Azure Database for MySQL server. Örneğin, demosunucum.For example, mydemoserver. Girdiğiniz sunucu adına .mysql.database.azure.com etki alanı adı eklenir.The domain name .mysql.database.azure.com is appended to the server name you provide. Sunucu adı yalnızca küçük harf, sayı ve kısa çizgi (-) karakterini içerebilir.The server name can contain only lowercase letters, numbers, and the hyphen (-) character. 3 ila 63 karakter arası içermelidir.It must contain from 3 to 63 characters.
  AbonelikSubscription AboneliğinizYour subscription Sunucunuz için kullanmak istediğiniz Azure aboneliğini seçin.Select the Azure subscription that you want to use for your server. Birden fazla aboneliğiniz varsa kaynağın faturalandığı aboneliği seçin.If you have multiple subscriptions, choose the subscription in which you get billed for the resource.
  Kaynak grubuResource group myresourcegroupmyresourcegroup Yeni veya mevcut bir kaynak grubu adı girin.Provide a new or existing resource group name.
  Kaynak seçmeSelect source BoşBlank Sıfırdan yeni bir sunucu oluşturmak için Boş’u seçin.Select Blank to create a new server from scratch. (Mevcut bir MySQL için Azure Veritabanı sunucusunun bir coğrafi yedeğinden bir sunucu oluşturuyorsanız, Yedek seçeneğini belirleyin).(You select Backup if you are creating a server from a geo-backup of an existing Azure Database for MySQL server).
  Sunucu yöneticisi oturum açmaServer admin login myadminmyadmin Sunucuya bağlanırken kullanılacak oturum açma hesabı.A sign-in account to use when you're connecting to the server. Yönetici oturum açma adı azure_superuser, admin, administrator, root, guest veya public olamaz.The admin sign-in name cannot be azure_superuser, admin, administrator, root, guest, or public.
  ParolaPassword Tercih ettiğinizYour choice Sunucu yönetici hesabı için yeni bir parola girin.Provide a new password for the server admin account. 8 ila 128 karakter arası içermelidir.It must contain from 8 to 128 characters. Parolanız şu kategorilerin üçünden karakterler içermelidir: İngilizce büyük harfler, İngilizce küçük harfler, sayılar (0-9) ve alfasayısal olmayan karakterler (!, $, #, % vb.).Your password must contain characters from three of the following categories: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers (0-9), and non-alphanumeric characters (!, $, #, %, and so on).
  Parolayı onaylaConfirm password Tercih ettiğinizYour choice Yönetici hesabı parolasını onaylayın.Confirm the admin account password.
  LocationLocation Kullanıcılarınıza en yakın bölgeThe region closest to your users Kullanıcılarınıza veya diğer Azure uygulamalarınıza en yakın konumu seçin.Choose the location that is closest to your users or your other Azure applications.
  VersionVersion En son ana sürümThe latest major version En son ana sürüm (başka bir sürüm gerektiren belirli gereksinimleriniz yoksa).The latest major version (unless you have specific requirements that require another version).
  Fiyatlandırma katmanıPricing tier Genel Amaçlı, 5. Nesil, 2 sanal çekirdek, 5 GB, 7 gün, Coğrafi Olarak YedekliGeneral Purpose, Gen 5, 2 vCores, 5 GB, 7 days, Geographically Redundant Yeni sunucunuz için işlem, depolama ve yedekleme yapılandırmaları.The compute, storage, and backup configurations for your new server. Fiyatlandırma katmanı'nı seçin.Select Pricing tier. Ardından, Genel Amaçlı sekmesini seçin. 5 gen, 4 sanal çekirdek, 100 GB, ve 7 gün için varsayılan değerler işlem nesli, Sanal çekirdek, depolama, ve yedekleme Bekletme dönemi.Next, select the General Purpose tab. Gen 5, 4 vCores, 100 GB, and 7 days are the default values for Compute Generation, vCore, Storage, and Backup Retention Period. Bu kaydırıcıları olduğu gibi bırakabilirsiniz.You can leave those sliders as is. Coğrafi olarak yedekli depolamada sunucu yedeklerinizi etkinleştirmek için, Fazladan Yedek Seçenekleri’nde Coğrafi Olarak Yedeklemeli’yi seçin.To enable your server backups in geo-redundant storage, select Geographically Redundant from the Backup Redundancy Options. Bu fiyatlandırma katmanı seçimini kaydetmek için Tamam’ı seçin.To save this pricing tier selection, select OK. Sonraki ekran görüntüsü bu seçimleri yakalar.The next screenshot captures these selections.

  Not

  Temel fiyatlandırma katmanını kullanarak göz önünde bulundurun hafif işlem ve g/ç iş yükünüz için yeterli olup olmadığını.Consider using the Basic pricing tier if light compute and I/O are adequate for your workload. Temel fiyatlandırma katmanında oluşturulan sunucular daha sonra genel amaçlı veya bellek için iyileştirilmiş ölçeklendirilemiyor olduğunu unutmayın.Note that servers created in the Basic pricing tier cannot later be scaled to General Purpose or Memory Optimized. Bkz: fiyatlandırma sayfası daha fazla bilgi için.See the pricing page for more information.

  Sunucu oluşturma - fiyatlandırma katmanı penceresi

 4. Sunucuyu sağlamak için Oluştur’u seçin.Select Create to provision the server. Hazırlama işlemi 20 dakika kadar sürebilir.Provisioning can take up to 20 minutes.

 5. Araç çubuğunda Bildirimler’i (zil simgesi) seçip dağıtım işlemini izleyin.Select Notifications on the toolbar (the bell icon) to monitor the deployment process.

  Varsayılan olarak, sunucunuz altında aşağıdaki veritabanları oluşturulur: information_schema, mysql, performance_schema ve sys.By default, the following databases are created under your server: information_schema, mysql, performance_schema, and sys.

Sunucu düzeyinde güvenlik duvarı kuralı oluşturmaConfigure a server-level firewall rule

MySQL için Azure Veritabanı hizmeti, sunucu düzeyinde bir güvenlik duvarı oluşturur.The Azure Database for MySQL service creates a firewall at the server level. Bu güvenlik duvarı, belirli IP adresleri için güvenlik duvarını açmak üzere bir güvenlik duvarı kuralı oluşturulmadıkça, dış uygulama ve araçların sunucuya ve sunucu üzerindeki herhangi bir veritabanına bağlanmasını engeller.It prevents external applications and tools from connecting to the server and any databases on the server, unless a firewall rule is created to open the firewall for specific IP addresses.

 1. Dağıtım tamamlandıktan sonra sunucunuzu bulun.After the deployment finishes, locate your server. Gerekirse arama yapabilirsiniz.If necessary, you can search for it. Örneğin sol taraftaki menüden Tüm Kaynaklar’ı seçin.For example, select All Resources from the menu on the left. Ardından yeni oluşturduğunuz sunucuyu aramak için sunucu adını (demosunucum örneğindeki gibi) yazın.Then type in the server name, such as the example mydemoserver, to search for your newly created server. Arama sonuçları listesinden sunucu adını seçin.Select the server name from the search result list. Sunucunuzun Genel bakış sayfası açılır ve daha fazla yapılandırma seçenekleri sunulur.The Overview page for your server opens and provides options for further configuration.

 2. Sunucu sayfasında Bağlantı güvenliği’ni seçin.On the server page, select Connection security.

 3. Güvenlik Duvarı kuralları başlığı altında, güvenlik duvarı kuralı oluşturmaya başlamak için Kural Adı sütunundaki boş metin kutusunu seçin.Under the Firewall rules heading, select the blank text box in the Rule Name column to begin creating the firewall rule. Kesin IP aralığı bu sunucuya erişen istemcilerin girin.Enter the precise range of IPs of the clients that will be accessing this server.

  Bağlantı güvenliği - Güvenlik duvarı kuralları

 4. Bağlantı güvenliği sayfasının üst araç çubuğunda Kaydet’i seçin.On the upper toolbar of the Connection security page, select Save. Devam etmeden önce güncelleştirmenin başarıyla tamamlandığını belirten bildirim görünene kadar bekleyin.Wait until the notification appears stating that the update has finished successfully before you continue.

  Not

  MySQL için Azure Veritabanı bağlantıları 3306 bağlantı noktası üzerinden iletişim kurar.Connections to Azure Database for MySQL communicate over port 3306. Kurumsal ağ içinden bağlanmaya çalışıyorsanız, 3306 numaralı bağlantı noktası üzerinden giden trafiğe izin verilmiyor olabilir.If you try to connect from within a corporate network, outbound traffic over port 3306 might not be allowed. Bu durumda, BT departmanınız 3306 numaralı bağlantı noktasını açmadığı sürece sunucunuza bağlanamazsınız.If this is the case, you can't connect to your server unless your IT department opens port 3306.

Bağlantı bilgilerini almaGet the connection information

Veritabanı sunucusuna bağlanmak için tam sunucu adı ve yönetici oturum açma kimlik bilgileri gerekir.To connect to your database server, you need the full server name and admin sign-in credentials. Bu değerleri Hızlı Başlangıç makalesinde daha önce not almış olabilirsiniz.You might have noted those values earlier in the Quickstart article. Aksi takdirde, Azure portalındaki sunucuya Genel Bakış sayfasında veya Özellikler sayfasında sunucu adını ve oturum açma bilgilerini kolayca bulabilirsiniz.If you didn't, you can easily find the server name and sign-in information from the server Overview page or the Properties page in the Azure portal.

Bu değerleri bulmak için aşağıdaki adımları takip edin:To find these values, take the following steps:

 1. Sunucunuzun Genel Bakış sayfasını açın.Open your server's Overview page. Sunucu adını ve Sunucu yöneticisi oturum açma adını not edin.Make a note of the Server name and Server admin login name.

 2. İmlecinizi her bir alanın üzerine getirin, metnin sağ tarafında Kopyala simgesi görünür.Hover your cursor over each field, and the copy icon appears to the right of the text. Değerleri kopyalamak için gerektiği şekilde Kopyala simgesini seçin.Select the copy icon as needed to copy the values.

Bu örnekte sunucu adı olduğunu demosunucum.MySQL.Database.Azure.com, ve Sunucu Yöneticisi oturum açma myadmin@demosunucum.In this example, the server name is mydemoserver.mysql.database.azure.com, and the server admin sign-in is myadmin@mydemoserver.

MySQL komut satırı aracını kullanarak sunucuya bağlanmaConnect to MySQL by using the mysql command-line tool

mysql.exe komut satırı aracını kullanarak sunucunuza bağlanın.Connect to your server using the mysql.exe command-line tool. MySQL'i buradan indirerek bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.You can download MySQL from here and install it on your computer.

 1. mysql yardımcı programıyla MySQL için Azure Veritabanı sunucusuna bağlanmak için aşağıdaki biçim kullanılır:To connect to an Azure Database for MySQL server with the mysql utility, use the following format:

  mysql --host <fully qualified server name> --user <server admin login name>@<server name> -p
  

  Örneğin, aşağıdaki komut örnek sunucumuza bağlanır:For example, the following command connects to our example server:

  mysql --host mydemoserver.mysql.database.azure.com --user myadmin@mydemoserver -p
  
  mysql parametresimysql parameter Önerilen değerSuggested value AçıklamaDescription
  --host--host Sunucu adıServer name MySQL sunucusu için Azure Veritabanını oluştururken kullandığınız sunucu adı değeri.The server name value that you used earlier when you created the Azure Database for MySQL server. Örnek sunucumuz: demosunucum.mysql.database.azure.com.Our example server is mydemoserver.mysql.database.azure.com. Örnekte gösterildiği gibi tam etki alanı adını (*.mysql.database.azure.com) kullanın.Use the fully qualified domain name (*.mysql.database.azure.com) as shown in the example. Sunucu adınızı anımsamıyorsanız bağlantı bilgilerini almak için bir önceki bölümdeki adımları izleyin.If you don't remember your server name, follow the steps in the previous section to get the connection information.
  --kullanıcı--user Sunucu yöneticisi oturum açma adıServer admin login name MySQL sunucusu için Azure Veritabanını oluştururken girdiğiniz sunucu yöneticisi oturum açma kullanıcı adı.The server admin login username that you supplied when you created the Azure Database for MySQL server earlier. Kullanıcı adını anımsamıyorsanız bağlantı bilgilerini almak için bir önceki bölümdeki adımları izleyin.If you don't remember the username, follow the steps in the previous section to get the connection information. Biçim kullanıcıadı@servername.The format is username@servername.
  -p-p İstenene kadar bekleyinWait until prompted İstendiğinde, sunucuyu oluştururken belirttiğiniz parolayı yazın.When prompted, provide the same password that you provided when you created the server. Yazılan parola karakterlerinin yazılırken bash isteminde gösterilmeyeceğini unutmayın.Note that the typed password characters are not shown on the bash prompt when you type them. Parolanızı girdikten sonra Enter tuşuna basın.After you've entered the password, select Enter.

  Bağlantı kurulduğunda, mysql yardımcı programı komut yazabileceğiniz bir mysql> istemi gösterir.After it's connected, the mysql utility displays a mysql> prompt at which you can type commands.

  Örnek mysql çıktısı aşağıdadır:Following is example mysql output:

  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 65505
  Server version: 5.6.26.0 MySQL Community Server (GPL)
  
  Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql>
  

  İpucu

  Güvenlik duvarı istemcinizin IP adreslerine izin verecek biçimde yapılandırılmamışsa aşağıdaki hata oluşur:If the firewall is not configured to allow the IP address of your client, the following error occurs:

  HATA 2003 (28000): 123.456.789.0 IP adresli istemcinin sunucuya erişmesine izin verilmiyor.ERROR 2003 (28000): Client with IP address 123.456.789.0 is not allowed to access the server.

  Hatayı gidermek için sunucu yapılandırmasının makalenin “Sunucu düzeyinde güvenlik duvarı kuralı yapılandırma” bölümünde yer alan adımlarla eşleştiğinden emin olun.To resolve the error, make sure the server configuration matches the steps in the "Configure a server-level firewall rule" section of the article.

 2. Bağlantının kurulduğundan emin olmak için mysql> isteminde status yazarak sunucu durumunu görüntüleyin.To ensure the connection is functional, view the server status by typing status at the mysql> prompt.

  status
  

  İpucu

  Ek komutlar için bkz. MySQL 5.7 Başvuru Kılavuzu--Bölüm 4.5.1.For additional commands, see MySQL 5.7 Reference Manual--Chapter 4.5.1.

 3. Aşağıdaki komutu yazarak mysql> isteminde boş bir veritabanı oluşturun:Create a blank database at the mysql> prompt by typing the following command:

  CREATE DATABASE quickstartdb;
  

  Komutun tamamlanması birkaç dakika sürebilir.The command might take a few moments to complete.

  MySQL sunucusu için Azure Veritabanı içinde bir veya birden fazla veritabanı oluşturabilirsiniz.Within an Azure Database for MySQL server, you can create one or multiple databases. Tüm kaynakları kullanmak için sunucu başına tek bir veritabanı oluşturmayı veya kaynakları paylaşmak için birden çok veritabanı oluşturmayı seçebilirsiniz.You can opt to create a single database per server to utilize all the resources, or create multiple databases to share the resources. Sınırsız sayıda veritabanı oluşturabilirsiniz, ancak birden fazla veritabanı aynı sunucu kaynağını paylaşır.There is no limit to the number of databases that you can create, but multiple databases share the same server resources.

 4. Aşağıdaki komutu yazarak mysql> isteminde veritabanlarını listeleyin:List the databases at the mysql> prompt by typing the following command:

  SHOW DATABASES;
  
 5. \q yazın ve ardından Enter tuşuna basarak mysql aracından çıkın.Type \q, and then select the Enter key to quit the mysql tool.

Böylece Azure Veritabanını MySQL sunucusuna bağladınız ve boş bir kullanıcı veritabanı oluşturdunuz.Now you have connected to the Azure Database for MySQL server and created a blank user database. Benzer bir alıştırma için sonraki bölüme geçin.Continue to the next section for a similar exercise. Sonraki alıştırmada aynı sunucuya başka bir genel araç, MySQL Workbench kullanılarak bağlanacağız.The next exercise connects to the same server by using another common tool, MySQL Workbench.

MySQL Workbench GUI aracını kullanarak sunucuya bağlanmaConnect to the server by using the MySQL Workbench GUI tool

MySQL Workbench GUI aracını kullanarak sunucuya bağlanmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:To connect to the server by using the GUI tool MySQL Workbench, take the following steps:

 1. İstemci bilgisayarınızda MySQL Workbench uygulamasını açın.Open the MySQL Workbench application on your client computer. MySQL Workbench uygulamasını MySQL Workbench’i İndir bağlantısını kullanarak indirip yükleyebilirsiniz.You can download and install MySQL Workbench from Download MySQL Workbench.

 2. Yeni bağlantı oluşturun.Create a new connection. MySQL Connections (MySQL Bağlantıları) başlığının yanındaki artı (+) simgesine tıklayın.Click the plus (+) icon beside the MySQL Connections heading.

 3. Setup New Connection (Yeni Bağlantı Oluştur) iletişim kutusundaki Parameters (Parametreler) sekmesine sunucunuzun bağlantı bilgilerini girin. Yer tutucu değerleri örnek olarak gösterilmiştir.In the Setup New Connection dialog box, enter your server connection information on the Parameters tab. Placeholder values are shown as an example. Ana Bilgisayar Adı, Kullanıcı Adı ve Parola yerine kendi değerlerinizi yazın.Replace the Hostname, Username, and Password with your own values.

  Yeni bağlantı oluştur

  AyarSetting Önerilen değerSuggested value Alan açıklamasıField description
  Bağlantı adıConnection name Tanıtım bağlantısıDemo connection Bu bağlantı için bir etiket.A label for this connection.
  Bağlantı yöntemiConnection method Standart (TCP/IP)Standard (TCP/IP) Standart (TCP/IP) yeterlidir.Standard (TCP/IP) is sufficient.
  Ana Bilgisayar AdıHostname Sunucu adıServer name MySQL sunucusu için Azure Veritabanını oluştururken kullandığınız sunucu adı değeri.The server name value that you used when you created the Azure Database for MySQL server earlier. Örnek sunucumuz: demosunucum.mysql.database.azure.com.Our example server is mydemoserver.mysql.database.azure.com. Örnekte gösterildiği gibi tam etki alanı adını (*.mysql.database.azure.com) kullanın.Use the fully qualified domain name (*.mysql.database.azure.com) as shown in the example. Sunucu adınızı anımsamıyorsanız bağlantı bilgilerini almak için bir önceki bölümdeki adımları izleyin.If you don't remember your server name, follow the steps in the previous section to get the connection information.
  Bağlantı noktasıPort 33063306 MySQL sunucusu için Azure Veritabanına bağlanılırken kullanılacak bağlantı noktası.The port to use when connecting to your Azure Database for MySQL server.
  Kullanıcı adıUsername Sunucu yöneticisi oturum açma adıServer admin login name MySQL sunucusu için Azure Veritabanını oluştururken girdiğiniz sunucu yöneticisi oturum açma bilgileri.The server admin sign-in information that you supplied when you created the Azure Database for MySQL server earlier. Bizim örnek kullanıcı adımız myadmin@demosunucum.Our example username is myadmin@mydemoserver. Kullanıcı adını anımsamıyorsanız bağlantı bilgilerini almak için bir önceki bölümdeki adımları izleyin.If you don't remember the username, follow the steps in the previous section to get the connection information. Biçim kullanıcıadı@servername.The format is username@servername.
  ParolaPassword ParolanızYour password Parolayı kaydetmek için Kasada Depola... düğmesini seçin.Select the Store in Vault... button to save the password.
 4. Tüm parametrelerin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını test etmek için Bağlantıyı Sına’yı seçin.Select Test Connection to test whether all parameters are configured correctly. Ardından bağlantıyı kaydetmek için Tamam’a tıklayın.Then select OK to save the connection.

  Not

  SSL, sunucunuzda varsayılan olarak zorunlu kılınmıştır ve başarıyla bağlanması için ek yapılandırma gerektirir.SSL is enforced by default on your server and requires extra configuration to connect successfully. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. MySQL için Azure Veritabanı'na güvenli bir şekilde bağlanmak üzere uygulamanızda SSL bağlantısını yapılandırma.For more information, see Configure SSL connectivity in your application to securely connect to Azure Database for MySQL. Bu Hızlı Başlangıçta SSL'yi devre dışı bırakmak için Azure portalına gidin.To disable SSL for this Quickstart, go to the Azure portal. Ardından SSL’yi Zorunlu Kıl bağlantı düğmesini devre dışı bırakmak için Bağlantı güvenliği sayfasını seçin.Then select the Connection security page to disable the Enforce SSL connection toggle button.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Hızlı başlangıç bölümünde oluşturduğunuz kaynakları iki şekilde temizleyebilirsiniz.You can clean up the resources that you created in the Quickstart in two ways. Kaynak grubundaki tüm kaynakları içeren Azure kaynak grubunu silebilirsiniz.You can delete the Azure resource group, which includes all the resources in the resource group. Diğer kaynakları korumak istiyorsanız yalnızca bir sunucu kaynağını silin.If you want to keep the other resources intact, delete only the one server resource.

İpucu

Bu koleksiyondaki diğer Hızlı Başlangıçlar, bu Hızlı Başlangıcı temel alır.Other Quickstarts in this collection build on this Quickstart. Hızlı başlangıçlarla çalışmaya devam etmeyi planlıyorsanız bu hızlı başlangıçta oluşturulan kaynakları temizlemeyin.If you plan to continue working with Quickstarts, don't clean up the resources that you created in this Quickstart. Devam etmeyi planlamıyorsanız, bu Hızlı Başlangıçta oluşturduğunuz tüm kaynakları silmek için aşağıdaki adımları kullanın.If you don't plan to continue, use the following steps to delete all the resources that you created with this Quickstart.

Yeni oluşturulan sunucu dahil olmak üzere kaynak grubunun tamamını silmek için aşağıdaki adımları takip edin:To delete the entire resource group including the newly created server, take the following steps:

 1. Azure portalında kaynak grubunuzu bulun.Locate your resource group in the Azure portal. Sol taraftaki menüden, Kaynak grupları'nı ve ardından kaynak grubunuzun adını (örneğimizdeki myresourcegroup gibi) seçin.On the menu on the left, select Resource groups, and then select the name of your resource group (such as our example, myresourcegroup).

 2. Kaynak grubunuzun sayfasında Sil’i seçin.On your resource group page, select Delete. Ardından kaynak grubunuzun adını (örneğimizdeki myresourcegroup gibi) kutuya yazarak silmeyi onaylayın ve Sil’e tıklayın.Then type the name of your resource group (such as our example myresourcegroup) in the box to confirm deletion, and select Delete.

Yalnızca yeni oluşturulan sunucuyu silmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:To delete only the newly created server, take the following steps:

 1. Sunucunuz zaten açık değilse Azure portalında sunucuyu bulun.Locate your server in the Azure portal if you don't already have it open. Azure Portal'ın sol tarafındaki menüden Tüm kaynaklar’ı seçin.From the menu on the left in the Azure portal, select All resources. Ardından, oluşturduğunuz sunucuyu arayın.Then search for the server you created.

 2. Genel Bakış sayfasında Sil’i seçin.On the Overview page, select Delete.

  MySQL için Azure Veritabanı--Sunucuyu Silme

 3. Silmek istediğiniz sunucu adını onaylayın ve altındaki etkilenen veritabanlarını gösterin.Confirm the name of the server that you want to delete, and show the databases under it that are affected. Kutuya sunucu adını (örneğimizdeki demosunucum gibi) yazın.Type your server name in the box (such as our example mydemoserver). Sil’i seçin.Select Delete.

Sonraki adımlarNext steps