Azure Scheduler ile ilk işinizi oluşturun ve zamanlayın - Azure portalCreate and schedule your first job with Azure Scheduler - Azure portal

Önemli

Kullanımdan kaldırılan Azure Scheduler uygulamasının yerini Azure Logic Apps alacaktır.Azure Logic Apps is replacing Azure Scheduler, which is being retired. İş zamanlamak için Azure Logic Apps'ı deneyebilirsiniz.To schedule jobs, try Azure Logic Apps instead.

Bu öğreticide bir iş oluşturma, zamanlama ve ardından bu işi izleyip yönetme adımları gösterilmektedir.This tutorial shows how easily you can create and schedule a job, and then monitor and manage that job.

Azure aboneliğiniz yoksa ücretsiz bir Azure hesabı için kaydolun.If you don't have an Azure subscription, sign up for a free Azure account.

İş oluşturCreate job

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Azure ana menüsünde Kaynak oluştur'u seçin.On the main Azure menu, select Create a resource. Arama kutusuna "scheduler" yazın.In the search box, enter "scheduler". Sonuç listesinden Scheduler'ı ve ardından Oluştur'u seçin.From the results list, select Scheduler, and then choose Create.

  Scheduler kaynağı oluşturma

  Şimdi şu URL'ye GET isteği gönderen bir iş oluşturun: https://www.microsoft.com/Now create a job that sends a GET request to this URL: https://www.microsoft.com/

 3. Scheduler İşi bölümüne şu bilgileri girin:Under Scheduler Job, enter this information:

  ÖzellikProperty Örnek değerExample value AçıklamaDescription
  AdName getMicrosoftgetMicrosoft İşinizin adıThe name for your job
  İş koleksiyonuJob collection <job-collection-name><job-collection-name> İş koleksiyonu oluşturun veya var olan bir koleksiyonu seçin.Create a job collection, or select an existing collection.
  AbonelikSubscription <Azure-subscription-name><Azure-subscription-name> Azure aboneliğinizin adıThe name for your Azure subscription
 4. Eylem ayarları - Yapılandır'ı seçin, bu bilgileri girin ve işlemi tamamladığınızda Tamam'ı seçin:Select Action settings - Configure, provide this information, and then choose OK when you're done:

  ÖzellikProperty Örnek değerExample value AçıklamaDescription
  EylemAction HttpHttp Çalıştırılacak eylemin türüThe type of action to run
  YöntemMethod GetGet Çağrılacak yöntemThe method to call
  URLURL https://www.microsoft.com Hedef URLThe destination URL

  İşi tanımlama

 5. Zamanlama - Yapılandırma'yı seçin, zamanlamayı tanımlayın ve işlemi tamamladığınızda Tamam'ı seçin:Select Schedule - Configure, define the schedule, and then select OK when you're done:

  Tek seferlik bir iş oluşturabilirsiniz ancak bu örnekte yineleme zamanlaması ayarlanmaktadır.Although you can create a one-time job, this example sets up a recurrence schedule.

  ÖzellikProperty Örnek değerExample value AçıklamaDescription
  YinelemeRecurrence YinelenenRecurring Tek seferlik veya yinelenen bir işEither a one-time or recurring job
  Başlangıç saati:Start on <bugünün tarihi><today's-date> İşin başlangıç tarihiThe job's start date
  Yineleme sıklığı:Recur every 1 Saat1 Hours Yineleme aralığı ve sıklığıThe recurrence interval and frequency
  BitişEnd Bitiş tarihi: Bugünden itibaren iki günEnd by two days from today's date İşin bitiş tarihiThe job's end date
  UTC farkıUTC offset UTC +08:00UTC +08:00 Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile konumunuzda kullanılan saat arasındaki zaman farkıThe difference in time between Coordinated Universal Time (UTC) and your location's observed time

  Zamanlamayı tanımlama

 6. Hazır olduğunuzda Oluştur’u seçin.When you're ready, choose Create.

  İşiniz oluşturulduktan sonra Azure tarafından dağıtılır ve Azure panosunda görüntülenir.After you create your job, Azure deploys your job, which appears on the Azure dashboard.

 7. Azure, dağıtımın başarılı olduğunu belirten bir bildirim gösterdiğinde Panoya sabitle'yi seçin.When Azure shows a notification that deployment succeeded, choose Pin to dashboard. Alternatif olarak Azure araç çubuğundaki Bildirimler simgesini (zil) ve ardından Panoya sabitle'yi seçebilirsiniz.Otherwise, choose the Notifications icon (bell) on the Azure toolbar, and then choose Pin to dashboard.

İşleri izleme ve yönetmeMonitor and manage jobs

Gözden geçirmek, izlemek ve yönetmek için işinizi Azure panosundan seçin.To review, monitor, and manage your job, on the Azure dashboard, choose your job. Ayarlar sayfasında işinizi gözden geçirip yönetebileceğiniz şu alanlar vardır:Under Settings, here are the areas you can review and manage for your job:

İş ayarları

Bu alanlar hakkında daha fazla bilgi için birini seçebilirsiniz:For more information about these areas, select an area:

ÖzelliklerProperties

İşinizin yönetim meta verilerini tanımlayan salt okunur özellikleri görüntülemek için Özellikler'i seçin.To view read-only properties that describe the management metadata for your job, select Properties.

İş özelliklerini görüntüleme

Eylem ayarlarıAction settings

İşinizin gelişmiş ayarlarını değiştirmek için Eylem ayarları'nı seçin.To change your job's advanced settings, select Action settings.

Eylem ayarlarını gözden geçirme

Eylem türüAction type AçıklamaDescription
Tüm türlerAll types Yeniden deneme ilkesi ve Hata eylemi ayarlarını değiştirebilirsiniz.You can change the Retry policy and the Error action settings.
HTTP ve HTTPSHTTP and HTTPS Yöntem için izin verilen değerlerden birini seçebilirsiniz.You can change Method to any permitted method. Ayrıca başlık ve temel kimlik doğrulama bilgileri ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.You can also add, delete, or change the headers and basic authentication information.
Depolama kuyruğuStorage queue Depolama hesabını, kuyruk adını, SAS belirtecini ve gövdeyi değiştirebilirsiniz.You can change the storage account, queue name, SAS token, and body.
Service BusService Bus Ad alanı, konu veya kuyruk yolu, kimlik doğrulama ayarları, aktarım türü, ileti özellikleri ve ileti gövdesini değiştirebilirsiniz.You can change the namespace, topic or queue path, authentication settings, transport type, message properties, and message body.

ZamanlamaSchedule

Zamanlamayı iş sihirbazı aracılığıyla ayarladıysanız yinelenen işler için başlangıç tarihi ile saati, yineleme zamanlaması ve bitiş tarihi ile saati gibi zamanlama ayarlarını değiştirebilirsiniz.If you set up a schedule through the job wizard, you can change that schedule, such as the start date and time, recurrence schedule, and the end date and time for recurring jobs. Daha karmaşık zamanlamalar ve gelişmiş yinelemeler de oluşturabilirsiniz.You can also build more complex schedules and advanced recurrences.

İşinizin zamanlamasını görüntülemek veya değiştirmek için Zamanlama'yı seçin:To change view or change your job's schedule, select Schedule:

İş zamanlamasını görüntüleme

GeçmişHistory

Seçilen bir işin her bir çalıştırmasıyla ilgili ölçümleri görüntülemek için Geçmiş'i seçin.To view metrics about every run for a selected job, select History. Bu ölçümler durum, yeniden deneme sayısı, yineleme sayısı, başlangıç zamanı ve bitiş zamanı gibi işinizin durumuyla ilgili gerçek zamanlı değerler sunar.These metrics provide real-time values about your job's health, such as status, number of retries, number of occurrences, start time, and end time.

İş geçmişini ve ölçümlerini görüntüleme

Çalıştırma yanıtının tamamı gibi bir çalıştırmanın geçmiş ayrıntılarını görüntülemek için Geçmiş bölümünde istediğiniz çalıştırmayı seçin.To view the history details for each run, such as the complete response for each run, under History, select each run.

İş geçmişi ayrıntılarını görüntüleme

KullanıcılarUsers

Azure Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) ile her bir kullanıcının Azure Scheduler erişimini ayrıntılı bir şekilde yönetebilirsiniz.You can manage access to Azure Scheduler for each user at a granular level by using Azure Role-Based Access Control (RBAC). Rol tabanlı erişim denetimi ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. RBAC kullanarak erişimi yönetmeTo learn how to set up access based on roles, see Manage access using RBAC

Sonraki adımlarNext steps