Service Bus Premium ve Standart Mesajlaşma katmanlarıService Bus Premium and Standard messaging tiers

Kuyruklar ve konu başlıkları gibi varlıkları içeren Service Bus Mesajlaşma, kuruluşun mesajlaşma işlevlerini bulut ölçeğinde zengin yayımla-abone ol semantiği ile birleştirir.Service Bus Messaging, which includes entities such as queues and topics, combines enterprise messaging capabilities with rich publish-subscribe semantics at cloud scale. Service Bus Mesajlaşması birçok gelişmiş bulut çözümü için iletişimin temel öğesi olarak kullanılır.Service Bus Messaging is used as the communication backbone for many sophisticated cloud solutions.

Service Bus Mesajlaşma hizmetinin Premium katmanı, görev açısından kritik uygulamalar için ölçek, performans ve kullanılabilirlik bağlamında yaygın müşteri isteklerini karşılar.The Premium tier of Service Bus Messaging addresses common customer requests around scale, performance, and availability for mission-critical applications. Üretim senaryoları için Premium katman önerilir.The Premium tier is recommended for production scenarios. Özellikler kümeleri neredeyse aynı olsa da, Service Bus Mesajlaşma hizmetinin bu iki katmanı farklı kullanım durumlarına göre tasarlanmıştır.Although the feature sets are nearly identical, these two tiers of Service Bus Messaging are designed to serve different use cases.

Aşağıdaki tabloda bazı üst düzey farklılıklar vurgulanmıştır.Some high-level differences are highlighted in the following table.

PremiumPremium StandartStandard
Yüksek verimlilikHigh throughput Değişken işlemeVariable throughput
Tahmin edilebilir performansPredictable performance Değişken gecikme süresiVariable latency
Sabit fiyatlandırmaFixed pricing Kullandıkça Öde değişken fiyatlandırmasıPay as you go variable pricing
İş yükünün ölçeğini artırma veya azaltmaAbility to scale workload up and down YokN/A
İleti boyutu 1 MB’a kadarMessage size up to 1 MB İleti boyutu 256 KB’a kadarMessage size up to 256 KB

Service Bus Premium Mesajlaşma Hizmeti, CPU'da ve bellek düzeyinde kaynak yalıtımına olanak sağladığından her müşterinin iş yükü yalıtımlı şekilde çalışır.Service Bus Premium Messaging provides resource isolation at the CPU and memory level so that each customer workload runs in isolation. Bu kaynak kapsayıcısı mesajlaşma birimi olarak adlandırılır.This resource container is called a messaging unit. Her premium ad alanı, en az bir mesajlaşma birimi için ayrılmıştır.Each premium namespace is allocated at least one messaging unit. 1, 2, 4 veya 8 Mesajlaşma birimleri her Service Bus Premium ad alanı için satın alabilirsiniz.You can purchase 1, 2, 4 or 8 messaging units for each Service Bus Premium namespace. Tek bir iş yükü veya varlık birden çok Mesajlaşma birimine yayılabilir ve mesajlaşma birimi sayısı dilediğiniz zaman değiştirilebilir.A single workload or entity can span multiple messaging units and the number of messaging units can be changed at will. Sonuç olarak, Service Bus tabanlı çözümünüz için tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir performans elde edersiniz.The result is predictable and repeatable performance for your Service Bus-based solution.

Daha tahmin edilebilir ve kullanılabilir olmasının yanı sıra bu performans, daha hızlıdır.Not only is this performance more predictable and available, but it is also faster. Service Bus Premium Mesajlaşma hizmeti, Azure Event Hubs kısmında tanıtılan depolama motorunda derlenir.Service Bus Premium Messaging builds on the storage engine introduced in Azure Event Hubs. Premium Mesajlaşma sayesinde, en yüksek performans Standart katmanda olduğundan daha hızlıdır.With Premium Messaging, peak performance is much faster than with the Standard tier.

Premium Mesajlaşmanın teknik farklılıklarıPremium Messaging technical differences

Aşağıdaki bölümlerde Premium ve Standart mesajlaşma katmanları arasındaki bazı farklar ele alınmaktadır.The following sections discuss a few differences between Premium and Standard messaging tiers.

Bölümlenmiş kuyruklar ve konularPartitioned queues and topics

Bölümlenmiş kuyruk ve konular Premium Mesajlaşma’da desteklenmez.Partitioned queues and topics are not supported in Premium Messaging. Bölümleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölümlenmiş kuyruklar ve konular.For more information about partitioning, see Partitioned queues and topics.

İfade varlıklarıExpress entities

Premium mesajlaşma tamamen yalıtılmış bir çalışma zamanı ortamında çalıştığından Premium ad alanlarında ifade varlıkları desteklenmez.Because Premium messaging runs in a completely isolated run-time environment, express entities are not supported in Premium namespaces. İfade özellikleri hakkında daha fazla bilgi için QueueDescription.EnableExpress özelliğine bakın.For more information about the express feature, see the QueueDescription.EnableExpress property.

Standart mesajlaşma altında çalışan bir kodunuz varsa ve Premium katmanı ile bağlantı noktası oluşturmak istiyorsanız, EnableExpress özelliğinin false (varsayılan değer) olarak ayarlandığından emin olun.If you have code running under Standard messaging and want to port it to the Premium tier, make sure the EnableExpress property is set to false (the default value).

Premium Mesajlaşma kaynak kullanımıPremium Messaging resource usage

Genel olarak, herhangi bir işlem bir varlık üzerindeki CPU ve bellek kullanımı neden olabilir.In general, any operation on an entity may cause CPU and memory usage. Bu işlemlerin bazıları şunlardır:Here are some of these operations:

  • Yönetim işlemleri gibi CRUD (oluşturma, alma, güncelleştirme ve silme) işlemleri kuyruklar, konular ve abonelikler üzerinde.Management operations such as CRUD (Create, Retrieve, Update, and Delete) operations on queues, topics, and subscriptions.
  • Çalışma zamanı işlemleri (iletiler gönderebilir ve alabilir)Runtime operations (send and receive messages)
  • İşlemler ve Uyarıları izlemeMonitoring operations and alerts

Ek CPU ve bellek kullanımı ayrıca ancak fiyatlandırılır değil.The additional CPU And memory usage is not priced additionally though. Premium Mesajlaşma katmanı için ileti birimi için tek bir fiyat yoktur.For the Premium Messaging tier, there is a single price for the message unit.

CPU ve bellek kullanımı izlenir ve size aşağıdaki nedenlerle görüntülenir:The CPU and memory usage are tracked and displayed to the you for the following reasons:

  • Saydamlık sistem iç işlevler halinde sağlayınProvide transparency into the system internals
  • Satın alınan kaynakların kapasitesini anlayın.Understand the capacity of resources purchased.
  • Kapasite planlamayı yukarı/aşağı ölçeklendirme karar vermenize yardımcı olur.Capacity planning that helps you decide to scale up/down.

Premium Mesajlaşmayı kullanmaya başlamaGet started with Premium Messaging

Premium Mesajlaşma ile çalışmaya başlamak kolaydır ve süreç Standart Mesajlaşma ile benzerlik gösterir.Getting started with Premium Messaging is straightforward and the process is similar to that of Standard Messaging. Azure Portal'da ad alanı oluşturarak başlayın.Begin by creating a namespace in the Azure portal. Fiyatlandırma katmanı için Premium'u seçtiğinizden emin olun.Make sure you select Premium under Pricing tier. Her bir katman hakkında daha fazla bilgi almak için Fiyatlandırma ayrıntılarının tamamını görüntüle'ye tıklayın.Click View full pricing details to see more information about each tier.

create-premium-namespace

Ayrıca Azure Resource Manager şablonlarını kullanarak premium ad alanları oluşturabilirsiniz.You can also create Premium namespaces using Azure Resource Manager templates.

Sonraki adımlarNext steps

Service Bus Mesajlaşma hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara bakın:To learn more about Service Bus Messaging, see the following links: