Service Bus Premium ve Standart Mesajlaşma katmanlarıService Bus Premium and Standard messaging tiers

Kuyruklar ve konu başlıkları gibi varlıkları içeren Service Bus Mesajlaşma, kuruluşun mesajlaşma işlevlerini bulut ölçeğinde zengin yayımla-abone ol semantiği ile birleştirir.Service Bus Messaging, which includes entities such as queues and topics, combines enterprise messaging capabilities with rich publish-subscribe semantics at cloud scale. Service Bus Mesajlaşması birçok gelişmiş bulut çözümü için iletişimin temel öğesi olarak kullanılır.Service Bus Messaging is used as the communication backbone for many sophisticated cloud solutions.

Service Bus mesajlaşma 'nın Premium katmanı, görev açısından kritik uygulamalar için ölçek, performans ve kullanılabilirlik bakımından ortak müşteri isteklerine yöneliktir.The Premium tier of Service Bus Messaging addresses common customer requests around scale, performance, and availability for mission-critical applications. Üretim senaryoları için Premium katman önerilir.The Premium tier is recommended for production scenarios. Özellikler kümeleri neredeyse aynı olsa da, Service Bus Mesajlaşma hizmetinin bu iki katmanı farklı kullanım durumlarına göre tasarlanmıştır.Although the feature sets are nearly identical, these two tiers of Service Bus Messaging are designed to serve different use cases.

Aşağıdaki tabloda bazı üst düzey farklılıklar vurgulanmıştır.Some high-level differences are highlighted in the following table.

PremiumPremium StandartStandard
Yüksek verimlilikHigh throughput Değişken işlemeVariable throughput
Tahmin edilebilir performansPredictable performance Değişken gecikme süresiVariable latency
Sabit fiyatlandırmaFixed pricing Kullandıkça Öde değişken fiyatlandırmasıPay as you go variable pricing
İş yükünün ölçeğini artırma veya azaltmaAbility to scale workload up and down YOKN/A
İleti boyutu 1 MB’a kadarMessage size up to 1 MB İleti boyutu 256 KB’a kadarMessage size up to 256 KB

Service Bus Premium Mesajlaşma Hizmeti, CPU'da ve bellek düzeyinde kaynak yalıtımına olanak sağladığından her müşterinin iş yükü yalıtımlı şekilde çalışır.Service Bus Premium Messaging provides resource isolation at the CPU and memory level so that each customer workload runs in isolation. Bu kaynak kapsayıcısı mesajlaşma birimi olarak adlandırılır.This resource container is called a messaging unit. Her premium ad alanı, en az bir mesajlaşma birimi için ayrılmıştır.Each premium namespace is allocated at least one messaging unit. Her Service Bus Premium ad alanı için 1, 2, 4 veya 8 mesajlaşma birimi satın alabilirsiniz.You can purchase 1, 2, 4 or 8 messaging units for each Service Bus Premium namespace. Tek bir iş yükü veya varlık birden çok mesajlaşma birimini kapsayabilir ve mesaj birimlerinin sayısı her zaman değiştirilebilir.A single workload or entity can span multiple messaging units and the number of messaging units can be changed at will. Sonuç olarak, Service Bus tabanlı çözümünüz için tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir performans elde edersiniz.The result is predictable and repeatable performance for your Service Bus-based solution.

Daha tahmin edilebilir ve kullanılabilir olmasının yanı sıra bu performans, daha hızlıdır.Not only is this performance more predictable and available, but it is also faster. Azure Event Hubs'da tanıtılan depolama altyapısında Premium mesajlaşma derlemelerini Service Bus.Service Bus Premium Messaging builds on the storage engine introduced in Azure Event Hubs. Premium Mesajlaşma sayesinde, en yüksek performans Standart katmanda olduğundan daha hızlıdır.With Premium Messaging, peak performance is much faster than with the Standard tier.

Premium Mesajlaşmanın teknik farklılıklarıPremium Messaging technical differences

Aşağıdaki bölümlerde Premium ve Standart mesajlaşma katmanları arasındaki bazı farklar ele alınmaktadır.The following sections discuss a few differences between Premium and Standard messaging tiers.

Bölümlenmiş kuyruklar ve konularPartitioned queues and topics

Bölümlenmiş kuyruk ve konular Premium Mesajlaşma’da desteklenmez.Partitioned queues and topics are not supported in Premium Messaging. Bölümleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölümlenmiş kuyruklar ve konular.For more information about partitioning, see Partitioned queues and topics.

İfade varlıklarıExpress entities

Premium mesajlaşma tamamen yalıtılmış bir çalışma zamanı ortamında çalıştığından Premium ad alanlarında ifade varlıkları desteklenmez.Because Premium messaging runs in a completely isolated run-time environment, express entities are not supported in Premium namespaces. İfade özellikleri hakkında daha fazla bilgi için QueueDescription.EnableExpress özelliğine bakın.For more information about the express feature, see the QueueDescription.EnableExpress property.

Standart mesajlaşma altında çalışan bir kodunuz varsa ve Premium katmanı ile bağlantı noktası oluşturmak istiyorsanız, EnableExpress özelliğinin false (varsayılan değer) olarak ayarlandığından emin olun.If you have code running under Standard messaging and want to port it to the Premium tier, make sure the EnableExpress property is set to false (the default value).

Premium mesajlaşma kaynak kullanımıPremium Messaging resource usage

Genel olarak, bir varlıktaki herhangi bir işlem CPU ve bellek kullanımına neden olabilir.In general, any operation on an entity may cause CPU and memory usage. Bu işlemlerden bazıları şunlardır:Here are some of these operations:

 • Kuyruklar, konular ve aboneliklerde CRUD (oluşturma, alma, güncelleştirme ve silme) işlemleri gibi yönetim işlemleri.Management operations such as CRUD (Create, Retrieve, Update, and Delete) operations on queues, topics, and subscriptions.
 • Çalışma zamanı işlemleri (ileti gönderme ve alma)Runtime operations (send and receive messages)
 • İşlemleri ve Uyarıları izlemeMonitoring operations and alerts

Ek CPU ve bellek kullanımı da buna ek olarak fiyatlandırılmamalıdır.The additional CPU And memory usage is not priced additionally though. Premium mesajlaşma katmanı için, ileti birimi için tek bir fiyat vardır.For the Premium Messaging tier, there is a single price for the message unit.

CPU ve bellek kullanımı aşağıdaki nedenlerden dolayı izlenir ve size görüntülenir:The CPU and memory usage are tracked and displayed to the you for the following reasons:

 • Sistem iç işlevleri için saydamlık sağlamaProvide transparency into the system internals
 • Satın alınan kaynakların kapasitesini anlayın.Understand the capacity of resources purchased.
 • Ölçeği artırma/azaltma kararı vermenize yardımcı olan kapasite planlaması.Capacity planning that helps you decide to scale up/down.

Mesajlaşma Birimi-kaç tane gerekir?Messaging unit - How many are needed?

Azure Service Bus Premium ad alanı sağlanırken, ayrılan mesajlaşma birimlerinin sayısı belirtilmelidir.When provisioning an Azure Service Bus Premium namespace, the number of messaging units allocated must be specified. Bu mesajlaşma birimleri, ad alanına ayrılan ayrılmış kaynaklardır.These messaging units are dedicated resources that are allocated to the namespace.

Service Bus Premium ad alanına ayrılan mesajlaşma birimi sayısı, iş yüklerindeki değişikliğin (artış veya azaldıkça) dinamik olarak çarpılabilecek şekilde ayarlanabilir.The number of messaging units allocated to the Service Bus Premium namespace can be dynamically adjusted to factor in the change (increase or decrease) in workloads.

Mimariniz için Mesajlaşma Birimi sayısına karar verirken dikkate alınması gereken birkaç etken vardır:There are a number of factors to take into consideration when deciding the number of messaging units for your architecture:

 • Ad alanınız için ayrılmış 1 veya 2 mesajlaşma birimi ile başlayın.Start with 1 or 2 messaging units allocated to your namespace.
 • Ad alanınız için kaynak kullanım ölçümleri içindeki CPU kullanım ölçümlerini inceleyin.Study the CPU usage metrics within the Resource usage metrics for your namespace.
  • CPU kullanımı %20' nin altındaysa, ad alanınız için ayrılan mesajlaşma birimi sayısını ölçeklendirebilirsiniz .If CPU usage is below 20%, you might be able to scale down the number of messaging units allocated to your namespace.
  • CPU kullanımı %70 üzerindeise, uygulamanız ad alanınız için ayrılan mesajlaşma birimlerinin sayısını ölçeklendirmeden yarar sağlar.If CPU usage is above 70%, your application will benefit from scaling up the number of messaging units allocated to your namespace.

Bir Service Bus ad alanına ayrılan kaynakları ölçeklendirme işlemi, Azure Otomasyonu runbook 'larıkullanılarak otomatikleştirilebilir.The process of scaling the resources allocated to a Service Bus namespaces can be automated by using Azure Automation Runbooks.

Not

Ad alanına ayrılan kaynakların ölçeklendirilmesi preemptive veya reaktif olabilir.Scaling of the resources allocated to the namespace can be either preemptive or reactive.

 • Preemptive: ek iş yükü bekleniyorsa (mevsimsellik veya eğilimleri nedeniyle), iş yüklerinden önce ad alanına daha fazla mesajlaşma birimi ayırmaya devam edebilirsiniz.Preemptive: If additional workload is expected (due to seasonality or trends), you can proceed to allocate more messaging units to the namespace before the workloads hit.

 • Reaktif: kaynak kullanım ölçümlerini sağlayarak ek iş yükleri tanımlanmışsa, artan talebi birleştirmek için ad alanına ek kaynaklar ayrılabilir.Reactive: If additional workloads are identified by studying the resource usage metrics, then additional resources can be allocated to the namespace to incorporate increasing demand.

Service Bus için faturalandırma ölçüleri her saat için faturalandırılır.The billing meters for Service Bus are hourly. Ölçeği artırma durumunda, yalnızca bunların kullanıldığı saatlere ait Ek kaynaklar için ödeme yaparsınız.In the case of scaling up, you only pay for the additional resources for the hours that these were used.

Premium Mesajlaşmayı kullanmaya başlamaGet started with Premium Messaging

Premium Mesajlaşma ile çalışmaya başlamak kolaydır ve süreç Standart Mesajlaşma ile benzerlik gösterir.Getting started with Premium Messaging is straightforward and the process is similar to that of Standard Messaging. Azure Portal'da ad alanı oluşturarak başlayın.Begin by creating a namespace in the Azure portal. Fiyatlandırma katmanıaltında Premium ' u seçtiğinizden emin olun.Make sure you select Premium under Pricing tier. Her bir katman hakkında daha fazla bilgi almak için Fiyatlandırma ayrıntılarının tamamını görüntüle'ye tıklayın.Click View full pricing details to see more information about each tier.

create-premium-namespace

Ayrıca Azure Resource Manager şablonlarını kullanarak premium ad alanları oluşturabilirsiniz.You can also create Premium namespaces using Azure Resource Manager templates.

Sonraki adımlarNext steps

Service Bus Mesajlaşma hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara bakın:To learn more about Service Bus Messaging, see the following links: