Öğretici: Yeoman'ı kullanarak kapsayıcıları Service Fabric uygulaması olarak paketleme ve dağıtma

Bu öğretici, bir dizinin ikinci bölümüdür. Bu öğreticide, bir şablon oluşturma aracı (Yeoman) kullanılarak bir Service Fabric uygulaması tanımı oluşturulmaktadır. Daha sonra bu uygulama Service Fabric’e kapsayıcı dağıtmak için kullanılabilir. Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğrenirsiniz:

 • Yeoman’ı yükleme
 • Yeoman’ı kullanarak bir uygulama paketi oluşturma
 • Uygulama paketinin ayarlarını kapsayıcılarla kullanıma uygun şekilde yapılandırma
 • Uygulama oluşturma
 • Uygulamayı dağıtma ve çalıştırma
 • Uygulamayı temizleme

Önkoşullar

 • Bu öğretici serisinin 1. Bölümünde oluşturulup Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüleri kullanılır.
 • Linux geliştirme ortamı ayarlanmıştır.

Yeoman’ı yükleme

Service Fabric, Yeoman şablon oluşturucu kullanarak terminalden uygulama oluşturmaya yardımcı olacak yapı iskelesi araçları sağlar. Yeoman şablon oluşturucunuzun olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Makinenize nodejs ve NPM’yi yükleyin. Mac OSX kullanıcılarının Homebrew paket yöneticisi'ni kullanması gerekir

  curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
  nvm install node 
  
 2. NPM’den makinenize Yeoman şablon oluşturucuyu yükleyin

  npm install -g yo
  
 3. Service Fabric Yeoman kapsayıcı oluşturucuyu yükleyin

  npm install -g generator-azuresfcontainer
  

Yeoman ile Docker görüntü kapsayıcısını paketleme

 1. Kopyalanan deponun “container-tutorial” dizininde Service Fabric kapsayıcı uygulamasını oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  yo azuresfcontainer
  
 2. Uygulamanıza bir ad vermek için lütfen “TestContainer” yazın

 3. Uygulama hizmetinize bir ad vermek için lütfen “azurevotefront” yazın.

 4. Ön uç repo için ACR'de kapsayıcı görüntüsü yolunu (örneğin , <acrName> '.azurecr.io/azure-vote-front:v1') sağlar. <acrName>Alanı, önceki öğreticide kullanılan değerle aynı olması gerekir.

 5. Komutlar bölümünü boş bırakmak için Enter tuşuna basın.

 6. Örnek sayısı olarak 1 belirtin.

Aşağıda yo komutunu çalıştırmanın girişi ve çıktısı gösterilmektedir:

? Name your application TestContainer
? Name of the application service: azurevotefront
? Input the Image Name: <acrName>.azurecr.io/azure-vote-front:v1
? Commands:
? Number of instances of guest container application: 1
  create TestContainer/TestContainer/ApplicationManifest.xml
  create TestContainer/TestContainer/azurevotefrontPkg/ServiceManifest.xml
  create TestContainer/TestContainer/azurevotefrontPkg/config/Settings.xml
  create TestContainer/TestContainer/azurevotefrontPkg/code/Dummy.txt
  create TestContainer/install.sh
  create TestContainer/uninstall.sh

Yeoman kullanılarak oluşturulmuş olan bir uygulamaya başka bir kapsayıcı hizmeti eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Dizini bir düzey değiştirerek TestContainer dizinine gidin. Örnek: ./TestContainer
 2. yo azuresfcontainer:AddService komutunu çalıştırın
 3. Hizmete “azurevoteback” adını verin
 4. Redis için kapsayıcı görüntüsü yolunu sağlama - 'redis:alpine'
 5. Komutlar bölümünü boş bırakmak için Enter tuşuna basın
 6. "1" örnek sayısı belirtin.

Kullanılan hizmeti eklemeye yönelik girişlerin tümü aşağıda gösterilmektedir:

? Name of the application service: azurevoteback
? Input the Image Name: redis:alpine
? Commands:
? Number of instances of guest container application: 1
  create TestContainer/azurevotebackPkg/ServiceManifest.xml
  create TestContainer/azurevotebackPkg/config/Settings.xml
  create TestContainer/azurevotebackPkg/code/Dummy.txt

Bu öğreticinin geri kalanında TestContainer dizininde çalışacağız. Örneğin, ./TestContainer/TestContainer. Bu dizinde aşağıdakiler bulunmalıdır.

$ ls
ApplicationManifest.xml azurevotefrontPkg azurevotebackPkg

Uygulama bildirimini Azure Container Registry’ye ait kimlik bilgileriyle yapılandırın

Service Fabric’in kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’den çekebilmesi için ApplicationManifest.xml dosyasında kimlik bilgilerini sağlamamız gerekir.

ACR örneğinize oturum açma. İşlemi tamamlamak için az acr login komutunu kullanın. Kapsayıcı kayıt defterine oluşturulduğunda verilen benzersiz adı sağlayın.

az acr login --name <acrName>

Komut, tamamlandıktan sonra Oturum Açma Başarılı iletisi döndürür.

Ardından, kapsayıcı kayıt defterinizin parolasını almak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu parola, kapsayıcı görüntülerini çekerken ACR’de kimlik doğrulamak için Service Fabric tarafından kullanılır.

az acr credential show -n <acrName> --query passwords[0].value

ApplicationManifest.xml dosyasında ön uç hizmetinin ServiceManifestImport öğesinin altına kod parçacığını ekleyin. AccountName alanına kendi acrName değerinizi ve Password alanına bir önceki komuttan döndürülen parolayı girin. Bu belgenin sonunda tam bir ApplicationManifest.xml verilmiştir.

<Policies>
 <ContainerHostPolicies CodePackageRef="Code">
  <RepositoryCredentials AccountName="<acrName>" Password="<password>" PasswordEncrypted="false"/>
 </ContainerHostPolicies>
</Policies>

İletişim ve kapsayıcı bağlantı noktalarıyla konak bağlantı noktalarını eşlemeyi yapılandırın

İletişim bağlantı noktasını yapılandırma

İstemcilerin hizmetinizle iletişim kurabilmesi için bir HTTP uç noktası yapılandırın. ./TestContainer/azurevotefrontPkg/ServiceManifest.xml dosyasını açın ve ServiceManifest öğesinde bir uç nokta kaynağı belirtin. Protokolü, bağlantı noktasını ve adını ekleyin. Bu öğreticide hizmet, bağlantı noktası 80’i dinlemektedir. Aşağıdaki kod parçacığı, kaynakta ServiceManifest etiketinin altına yerleştirilir.

<Resources>
 <Endpoints>
  <!-- This endpoint is used by the communication listener to obtain the port on which to 
      listen. Please note that if your service is partitioned, this port is shared with 
      replicas of different partitions that are placed in your code. -->
  <Endpoint Name="azurevotefrontTypeEndpoint" UriScheme="http" Port="80" Protocol="http"/>
 </Endpoints>
</Resources>

Benzer şekilde, arka uç hizmeti için Hizmet Bildirimi’ni (Service Manifest) değiştirin. ./TestContainer/azurevotebackPkg/ServiceManifest.xml dosyasını açın ve ServiceManifest öğesinde bir uç nokta kaynağı belirtin. Bu öğreticide, redis için varsayılan değer olan 6379 kullanılmaktadır. Aşağıdaki kod parçacığı, kaynakta ServiceManifest etiketinin altına yerleştirilir.

<Resources>
 <Endpoints>
  <!-- This endpoint is used by the communication listener to obtain the port on which to 
      listen. Please note that if your service is partitioned, this port is shared with 
      replicas of different partitions that are placed in your code. -->
  <Endpoint Name="azurevotebackTypeEndpoint" Port="6379" Protocol="tcp"/>
 </Endpoints>
</Resources>

UriScheme değerinin sağlanması, kapsayıcı uç noktasını bulunabilirlik için Service Fabric Adlandırma hizmetine otomatik olarak kaydeder. Bu makalenin sonunda örnek olarak arka uç hizmetine yönelik tam bir ServiceManifest.xml örnek dosyası verilmiştir.

Kapsayıcı bağlantı noktalarını bir hizmete eşleme

Kümedeki kapsayıcıları kullanıma sunmak için “ApplicationManifest.xml” dosyasında bir bağlantı noktası bağlaması oluşturulması da gerekir. PortBinding ilkesi ServiceManifest.xml dosyalarında tanımladığımız Uç Noktalarına (Endpoints) başvurur. Bu uç noktalarına gelen istekler, burada açılan ve bağlanan kapsayıcı bağlantı noktalarına eşlenir. 80 ve 6379 numaralı bağlantı noktalarını uç noktalarına bağlamak için ApplicationManifest.xml dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin. Bu belgenin sonunda tam bir ApplicationManifest.xml verilmiştir.

<ContainerHostPolicies CodePackageRef="Code">
  <PortBinding ContainerPort="80" EndpointRef="azurevotefrontTypeEndpoint"/>
</ContainerHostPolicies>
<ContainerHostPolicies CodePackageRef="Code">
  <PortBinding ContainerPort="6379" EndpointRef="azurevotebackTypeEndpoint"/>
</ContainerHostPolicies>

Arka uç hizmetine bir DNS adı ekleme

Service Fabric’in bu DNS adını arka uç hizmetine atayabilmesi için söz konusu adın ApplicationManifest.xml dosyasında belirtilmesi gerekir. Aşağıda gösterildiği gibi Service öğesine ServiceDnsName özniteliğini ekleyin:

<Service Name="azurevoteback" ServiceDnsName="redisbackend.testapp">
 <StatelessService ServiceTypeName="azurevotebackType" InstanceCount="1">
  <SingletonPartition/>
 </StatelessService>
</Service>

Ön uç hizmeti, Redis örneğinin DNS adını öğrenmek için bir ortam değişkenini okur. Bu ortam değişkeni, Docker görüntüsünü oluşturmak için kullanılan Dockerfile’da zaten tanımlanmıştır ve burada herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

ENV REDIS redisbackend.testapp

Aşağıdaki kod parçacığı, ön uç Python kodunun Dockerfile’da belirtilen ortam değişkenini nasıl aldığını göstermektedir. Burada herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

# Get DNS Name
redis_server = os.environ['REDIS']

# Connect to the Redis store
r = redis.StrictRedis(host=redis_server, port=6379, db=0)

Öğreticinin bu noktasında Service Package uygulamasına yönelik şablon bir kümeye dağıtılmak için hazırdır. Sıradaki öğreticide bu uygulama bir Service Fabric kümesine dağıtılıp burada çalıştırılmaktadır.

Service Fabric kümesi oluşturma

Uygulamayı Azure'a dağıtmak için, uygulamayı çalıştıracak bir Service Fabric kümesine ihtiyacınız vardır. Aşağıdaki komutlar Azure'da beş düğümlü bir küme oluştur. Komutlar ayrıca otomatik olarak imzalanan bir sertifika oluşturur, bunu bir anahtar kasasına ekler ve sertifikayı yerel olarak PEM dosyası olarak indirir. Yeni sertifika, dağıtırken kümenin güvenliğini sağlamak için kullanılır ve istemcilerin kimliğini doğrulamak için kullanılır.

#!/bin/bash

# Variables
ResourceGroupName="containertestcluster" 
ClusterName="containertestcluster" 
Location="eastus" 
Password="q6D7nN%6ck@6" 
Subject="containertestcluster.eastus.cloudapp.azure.com" 
VaultName="containertestvault" 
VmPassword="Mypa$$word!321"
VmUserName="sfadminuser"

# Login to Azure and set the subscription
az login

az account set --subscription <mySubscriptionID>

# Create resource group
az group create --name $ResourceGroupName --location $Location 

# Create secure five node Linux cluster. Creates a key vault in a resource group
# and creates a certficate in the key vault. The certificate's subject name must match 
# the domain that you use to access the Service Fabric cluster. 
# The certificate is downloaded locally as a PEM file.
az sf cluster create --resource-group $ResourceGroupName --location $Location \ 
--certificate-output-folder . --certificate-password $Password --certificate-subject-name $Subject \ 
--cluster-name $ClusterName --cluster-size 5 --os UbuntuServer1604 --vault-name $VaultName \ 
--vault-resource-group $ResourceGroupName --vm-password $VmPassword --vm-user-name $VmUserName

Not

Web ön ucu hizmeti, gelen trafik için 80 numaralı bağlantı noktasını dinlemek üzere yapılandırılmıştır. Varsayılan olarak, küme VM'leri ve Azure yük dengeleyicide 80 bağlantı noktası açıktır.

Kendi kümenizi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure'Service Fabric küme oluşturma.

Uygulamayı oluşturup kümeye dağıtma

Uygulamayı, Service Fabric CLI’yi kullanarak Azure kümesine dağıtabilirsiniz. Service Fabric CLI makinenizde yüklü değilse buradaki yönergeleri uygulayarak yükleyin.

Azure’daki Service Fabric kümesine bağlanın. Örnek uç noktayı kendi uç noktanız ile değiştirin. Uç nokta, aşağıdaki gibi tam bir URL olmalıdır. PEM dosyası, önceden oluşturulmuş otomatik olarak imzalanan sertifikadır.

sfctl cluster select --endpoint https://containertestcluster.eastus.cloudapp.azure.com:19080 --pem containertestcluster22019013100.pem --no-verify

TestContainer dizininde sağlanan yükleme betiğini kullanarak uygulama paketini kümenin görüntü deposuna kopyalayın, uygulama türünü kaydedin ve uygulamanın bir örneğini oluşturun.

./install.sh

Bir tarayıcı açın ve https: Service Fabric Explorer adresine gidin: / /containertestcluster.eastus.cloudapp.azure.com:19080/Explorer. Uygulamalar düğümünü genişletin ve uygulamanızın türü için bir giriş ve örnek için başka bir giriş olduğuna dikkat edin.

Service Fabric Explorer

Çalışan uygulamaya bağlanmak için bir web tarayıcısı açın ve küme URL'sini (örneğin, http: / /containertestcluster.eastus.cloudapp.azure.com:80. Web kullanıcı arabiriminde Voting (Oylama) uygulamasını görmeniz gerekir.

Cats, Dogs ve Reset düğmelerini ve toplamları gösteren Azure Voting Uygulamasını gösteren ekran görüntüsü.

Temizleme

Kümeden uygulama örneğini silmek ve uygulama türünün kaydını silmek için şablonda sağlanan kaldırma betiğini kullanın. Bu komutun örneği temizlemesi zaman alır ve “install.sh” komutu bu betiğin hemen ardından çalıştırılamaz.

./uninstall.sh

Tamamlanan bildirimlerin örnekleri

ApplicationManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ApplicationManifest ApplicationTypeName="TestContainerType" ApplicationTypeVersion="1.0.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2011/01/fabric" xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <ServiceManifestImport>
  <ServiceManifestRef ServiceManifestName="azurevotefrontPkg" ServiceManifestVersion="1.0.0"/>
  <Policies>
  <ContainerHostPolicies CodePackageRef="Code">
    <RepositoryCredentials AccountName="myaccountname" Password="<password>" PasswordEncrypted="false"/>
    <PortBinding ContainerPort="80" EndpointRef="azurevotefrontTypeEndpoint"/>
  </ContainerHostPolicies>
    </Policies>
 </ServiceManifestImport>
 <ServiceManifestImport>
  <ServiceManifestRef ServiceManifestName="azurevotebackPkg" ServiceManifestVersion="1.0.0"/>
   <Policies>
    <ContainerHostPolicies CodePackageRef="Code">
     <PortBinding ContainerPort="6379" EndpointRef="azurevotebackTypeEndpoint"/>
    </ContainerHostPolicies>
   </Policies>
 </ServiceManifestImport>
 <DefaultServices>
  <Service Name="azurevotefront">
   <StatelessService ServiceTypeName="azurevotefrontType" InstanceCount="1">
    <SingletonPartition/>
   </StatelessService>
  </Service>
  <Service Name="azurevoteback" ServiceDnsName="redisbackend.testapp">
   <StatelessService ServiceTypeName="azurevotebackType" InstanceCount="1">
    <SingletonPartition/>
   </StatelessService>
  </Service>
 </DefaultServices>
</ApplicationManifest>

Ön uç ServiceManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceManifest Name="azurevotefrontPkg" Version="1.0.0"
         xmlns="http://schemas.microsoft.com/2011/01/fabric" xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >

  <ServiceTypes>
   <StatelessServiceType ServiceTypeName="azurevotefrontType" UseImplicitHost="true">
  </StatelessServiceType>
  </ServiceTypes>

  <CodePackage Name="code" Version="1.0.0">
   <EntryPoint>
     <ContainerHost>
      <ImageName>acrName.azurecr.io/azure-vote-front:v1</ImageName>
      <Commands></Commands>
     </ContainerHost>
   </EntryPoint>
   <EnvironmentVariables>
   </EnvironmentVariables>
  </CodePackage>

 <Resources>
  <Endpoints>
   <!-- This endpoint is used by the communication listener to obtain the port on which to 
      listen. Please note that if your service is partitioned, this port is shared with 
      replicas of different partitions that are placed in your code. -->
   <Endpoint Name="azurevotefrontTypeEndpoint" UriScheme="http" Port="80" Protocol="http"/>
  </Endpoints>
 </Resources>

 </ServiceManifest>

Redis ServiceManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceManifest Name="azurevotebackPkg" Version="1.0.0"
         xmlns="http://schemas.microsoft.com/2011/01/fabric" xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >

  <ServiceTypes>
   <StatelessServiceType ServiceTypeName="azurevotebackType" UseImplicitHost="true">
  </StatelessServiceType>
  </ServiceTypes>

  <CodePackage Name="code" Version="1.0.0">
   <EntryPoint>
     <ContainerHost>
      <Commands></Commands>
     </ContainerHost>
   </EntryPoint>
   <EnvironmentVariables>
   </EnvironmentVariables>
  </CodePackage>
   <Resources>
  <Endpoints>
   <!-- This endpoint is used by the communication listener to obtain the port on which to 
      listen. Please note that if your service is partitioned, this port is shared with 
      replicas of different partitions that are placed in your code. -->
   <Endpoint Name="azurevotebackTypeEndpoint" Port="6379" Protocol="tcp"/>
  </Endpoints>
 </Resources>
 </ServiceManifest>

Sonraki adımlar

Bu öğreticide, Yeoman kullanılarak birden çok kapsayıcı bir Service Fabric uygulaması şeklinde paketlendi. Ardından, bu uygulama bir Service Fabric kümesine dağıtılıp burada çalıştırıldı. Aşağıdaki adımlar tamamlandı:

 • Yeoman’ı yükleme
 • Yeoman’ı kullanarak bir uygulama paketi oluşturma
 • Uygulama paketinin ayarlarını kapsayıcılarla kullanıma uygun şekilde yapılandırma
 • Uygulama oluşturma
 • Uygulamayı dağıtma ve çalıştırma
 • Uygulamayı temizleme

Service Fabric’te uygulamaya yönelik yük devretme ve ölçeklendirme hakkında bilgi edinmek için sıradaki öğreticiye geçin.