Yönetilen örnek veritabanını başka bir coğrafi bölgeye geri yüklemek için PowerShell 'i kullanmaUse PowerShell to restore a Managed Instance database to another geo-region

Bu PowerShell betiği örneği, bir Azure SQL yönetilen örnek veritabanını uzak bir coğrafi bölgede (coğrafi geri yükleme) geri yükler.This PowerShell script example restores an Azure SQL Managed Instance database from a remote geo-region (geo-restore).

Azure aboneliğinizyoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Not

Bu makale yeni Azure PowerShell Az modülünü kullanacak şekilde güncelleştirilmiştir.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. En azından Aralık 2020'ye kadar hata düzeltmeleri almaya devam edecek olan AzureRM modülünü de kullanmaya devam edebilirsiniz.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Yeni Az modülüyle AzureRM'nin uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yeni Azure PowerShell Az modülüne giriş.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Az modülü yükleme yönergeleri için bkz. Azure PowerShell'i yükleme.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı Azure Cloud Shell.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Cloud Shell, ya da bash PowerShell Azure hizmetleriyle çalışmak için kullanmanıza olanak sağlar.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell başlatmak için:To launch Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Dene ' nin seçilmesi, kodu Cloud Shell otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Azure Cloud Shell için deneme örneği
Tarayıcınızda Cloud Shell açmak için Başlat Cloud Shell düğmesine gidin veyaseçin. https://shell.azure.comGo to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell yeni bir pencerede BaşlatLaunch Cloud Shell in a new window
Azure Portalsağ üstteki menü çubuğunda Cloud Shell düğmesini seçin.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makaledeki kodu Azure Cloud Shell çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

  1. Cloud Shell başlatın.Launch Cloud Shell.

  2. Kodu kopyalamak için bir kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.Select the Copy button on a code block to copy the code.

  3. Kodu Windows ve Linux 'ta CTRL+SHIFT+v veya MacOS 'ta cmd+Shift+v ile Cloud Shell oturumuna yapıştırın.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.

  4. Kodu çalıştırmak için ENTER tuşuna basın.Press Enter to run the code.

PowerShell 'i yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ederseniz bu öğretici AZ PowerShell 1.4.0 veya üstünü gerektirir.If you choose to install and use PowerShell locally, this tutorial requires AZ PowerShell 1.4.0 or later. Yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme.If you need to upgrade, see Install Azure PowerShell module. PowerShell'i yerel olarak çalıştırıyorsanız Azure bağlantısı oluşturmak için Connect-AzAccount komutunu da çalıştırmanız gerekir.If you are running PowerShell locally, you also need to run Connect-AzAccount to create a connection with Azure.

Örnek betikSample script

# Connect-AzAccount
# The SubscriptionId in which to create these objects
$SubscriptionId = '<put subscription_id here>'
# Set the information for your managed instance
$SourceResourceGroupName = "myResourceGroup-$(Get-Random)"
$SourceInstanceName = "myManagedInstance-$(Get-Random)"
$SourceDatabaseName = "myInstanceDatabase-$(Get-Random)"

# Set the information for your destination managed instance
$TargetResourceGroupName = "myTargetResourceGroup-$(Get-Random)"
$TargetInstanceName = "myTargetManagedInstance-$(Get-Random)"
$TargetDatabaseName = "myTargetInstanceDatabase-$(Get-Random)"

Connect-AzAccount
Set-AzContext -SubscriptionId $SubscriptionId

$backup = Get-AzSqlInstanceDatabaseGeoBackup `
-ResourceGroupName $SourceResourceGroupName `
-InstanceName $SourceInstanceName `
-Name $SourceDatabaseName

$backup | Restore-AzSqlInstanceDatabase -FromGeoBackup `
-TargetInstanceDatabaseName $TargetInstanceName `
-TargetInstanceName $TargetDatabaseName `
-TargetResourceGroupName $TargetResourceGroupName

Dağıtımı temizlemeClean up deployment

Kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın.Use the following command to remove the resource group and all resources associated with it.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $TargetResourceGroupName

Betik açıklamasıScript explanation

Bu betik aşağıdaki komutları kullanır.This script uses the following commands. Tablodaki her komut, komuta özgü belgelere yönlendirir.Each command in the table links to command specific documentation.

KomutCommand NotlarNotes
New-AzResourceGroupNew-AzResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.Creates a resource group in which all resources are stored.
Get-AzsqlınstancedatabasegeobackupGet-AzSqlInstanceDatabaseGeoBackup Yönetilen örnek veritabanının coğrafi olarak yedekli bir yedeklemesini oluşturur.Creates a Geo-redundant backup of Managed Instance Database.
Restore-AzsqlınstancedatabaseRestore-AzSqlInstanceDatabase Coğrafi yedeklemeden yönetilen bir örnek üzerinde bir veritabanı oluşturur.Creates a database on a Managed Instance from geo-backup.
Remove-AzResourceGroupRemove-AzResourceGroup Bir kaynak grubunu tüm iç içe geçmiş kaynaklar dahil siler.Deletes a resource group including all nested resources.

Sonraki adımlarNext steps

PowerShell hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure PowerShell belgeleri.For more information about PowerShell, see Azure PowerShell documentation.

Ek SQL Veritabanı PowerShell betiği örnekleri Azure SQL Veritabanı PowerShell betikleri içinde bulunabilir.Additional SQL Database PowerShell script samples can be found in the Azure SQL Database PowerShell scripts.