Azure SQL veritabanı yönetilen örneği kaynak sınırlarına genel bakışOverview Azure SQL Database managed instance resource limits

Bu makalede, Azure SQL veritabanı yönetilen örneği için teknik özelliklere ve kaynak sınırlarına genel bir bakış sağlanır ve bu sınırlara bir artış isteme hakkında bilgi sağlanır.This article provides an overview of the technical characteristics and resource limits for Azure SQL Database managed instance, and provides information about how to request an increase to these limits.

Not

Desteklenen özellikler ve T-SQL deyimlerindeki farklar için bkz. özellik farklılıkları ve t-SQL deyimi desteği.For differences in supported features and T-SQL statements see Feature differences and T-SQL statement support. Tek veritabanı ve yönetilen örnekteki hizmet katmanları arasında genel farklıara için bkz. hizmet katmanı karşılaştırması.For general differencess between service tiers in single database and managed instance see Service tier comparison.

Donanım oluşturma özellikleriHardware generation characteristics

Yönetilen örnek, temel altyapıyı ve mimarisine bağlı olan özelliklere ve kaynak sınırlarına sahiptir.Managed instance has characteristics and resource limits that depend on the underlying infrastructure and architecture. Azure SQL veritabanı yönetilen örneği iki donanım nesile dağıtılabilir: 4. nesil ve 5. nesil.Azure SQL Database managed instance can be deployed on two hardware generations: Gen4 and Gen5. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi donanım nesilleri farklı özelliklere sahiptir:Hardware generations have different characteristics, as described in the following table:

4. nesilGen4 5. nesilGen5
DonanımHardware Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4-GHz işlemciler, ekli SSD sanal çekirdek = 1 PP (fiziksel çekirdek)Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2.4-GHz processors, attached SSD vCore = 1 PP (physical core) Intel E5-2673 v4 (çok Iyi) 2,3-GHz işlemcileri, Fast NVMe SSD, sanal çekirdek = 1 LP (hiper iş parçacığı)Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2.3-GHz processors, fast NVMe SSD, vCore=1 LP (hyper-thread)
Sanal çekirdek sayısıNumber of vCores 8, 16, 24 sanal çekirdek8, 16, 24 vCores 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 Vçekirdekler4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 vCores
Maksimum bellek (bellek/çekirdek oranı)Max memory (memory/core ratio) Sanal çekirdek başına 7 GB7 GB per vCore
Daha fazla bellek almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get more memory.
vCore başına 5,1 GB5.1 GB per vCore
Daha fazla bellek almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get more memory.
Maks. bellek Içi OLTP belleğiMax In-Memory OLTP memory Örnek sınırı: vCore başına 1-1,5 GBInstance limit: 1-1.5 GB per vCore Örnek sınırı: vCore başına 0,8-1,65 GBInstance limit: 0.8 - 1.65 GB per vCore
En büyük örnek ayrılmış depolama alanıMax instance reserved storage Genel Amaçlı: 8 TBGeneral Purpose: 8 TB
İş Açısından Kritik: 1 TBBusiness Critical: 1 TB
Genel Amaçlı: 8 TBGeneral Purpose: 8 TB
Çekirdek sayısına bağlı olarak 1 TB, 2 TB veya 4 TB İş Açısından KritikBusiness Critical 1 TB, 2 TB, or 4 TB depending on the number of cores

Önemli

 • 4. nesil donanım kullanıma alınıyor. 5. nesil donanımında yeni yönetilen örnekler dağıtmanız önerilir.Gen4 hardware is being phased out. It is recommended to deploy new managed instances on Gen5 hardware.
 • 4. nesil donanım Şu anda yalnızca şu bölgelerde kullanılabilir: Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, Doğu ABD, Orta Güney ABD, Orta Kuzey ABD, Batı ABD 2, Orta ABD, Kanada Orta, Güney Hindistan, Güneydoğu Asya ve Kore Orta.Gen4 hardware at this time is still available only in the following regions: North Europe, West Europe, East US, South Central US, North Central US, West US 2, Central US, Canada Central, South India, Southeast Asia and Korea Central.

Bellek içi OLTP kullanılabilir alanıIn-memory OLTP available space

İş açısından kritik hizmet katmanındaki bellek içi OLTP alanı miktarı, sanal çekirdekler ve donanım oluşturma sayısına bağlıdır.The amount of In-memory OLTP space in Business Critical service tier depends on the number of vCores and hardware generation. Aşağıdaki tabloda, bellek Içi OLTP nesneleri için kullanılabilecek bellek sınırları listelenmiştir.In the following table are listed limits of memory that can be used for In-memory OLTP objects.

Bellek içi OLTP alanıIn-memory OLTP space 5. nesilGen5 4. nesilGen4
4 sanal çekirdek4 vCores 3,14 GB3.14 GB
8 sanal çekirdek8 vCores 6,28 GB6.28 GB 8 GB8 GB
16 sanal çekirdek16 vCores 15,77 GB15.77 GB 20 GB20 GB
24 sanal çekirdek24 vCores 25,25 GB25.25 GB 36 GB36 GB
32 sanal çekirdekler32 vCores 37,94 GB37.94 GB
40 sanal çekirdekler40 vCores 52,23 GB52.23 GB
64 sanal çekirdekler64 vCores 99,9 GB99.9 GB
80 sanal çekirdekler80 vCores 131,68 GB131.68 GB

Hizmet katmanı özellikleriService tier characteristics

Yönetilen örnekte iki hizmet katmanı vardır: genel amaçlı ve iş açısından kritik.Managed instance has two service tiers: General Purpose and Business Critical. Bu katmanlar, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi farklı yeteneklersağlar.These tiers provide different capabilities, as described in the table below.

Önemli

İş Açısından Kritik hizmet katmanı, salt okuma iş yükü için kullanılabilen örneğin ek yerleşik kopyasını (ikincil çoğaltma) sağlar.Business Critical service-tier provides additional built-in copy of instance (secondary replica) that can be used for read-only workload. Okuma-yazma sorgularını ve salt okunurdur/analitik/raporlama sorgularını ayırabiliyorsanız, aynı fiyat için iki sanal çekirdek ve bellek elde edersiniz.If you can separate read-write queries and read-only/analytic/reporting queries, you are getting twice vCores and memory for the same price. İkincil çoğaltma, birincil örnekten birkaç saniye daha fazla gecikme gösterebilir ve bu nedenle, tam olarak geçerli veri durumunu gerektirmeyen raporlama/analiz iş yükünü devretmek üzere tasarlanmıştır.Secondary replica might lag few seconds behind the primary instance, so it is designed to offload reporting/analytic workload that don't need exact current state of data. Aşağıdaki tabloda, salt yazılır sorgular , ikincil çoğaltmada yürütülen sorgulardır.In the table below, read-only queries are the queries that are executed on secondary replica.

ÖzellikFeature Genel AmaçlıGeneral Purpose İş Açısından KritikBusiness Critical
Sanal çekirdek sayısı @ no__t-0Number of vCores* 4. nesil: 8, 16, 24Gen4: 8, 16, 24
5. nesil: 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80Gen5: 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80
4. nesil: 8, 16, 24Gen4: 8, 16, 24
5. nesil: 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80Gen5: 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80
*-salt okuma sorguları için aynı sayıda sanal çekirdek ayrılmış.*Same number of vCores is dedicated for read-only queries.
Maksimum bellekMax memory 4. nesil: 56 GB-168 GB (7GB/sanal çekirdek)Gen4: 56 GB - 168 GB (7GB/vCore)
5. nesil: 20,4 GB-408 GB (5.1 GB/sanal çekirdek)Gen5: 20.4 GB - 408 GB (5.1GB/vCore)
Daha fazla bellek almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get more memory.
4. nesil: 56 GB-168 GB (7GB/sanal çekirdek)Gen4: 56 GB - 168 GB (7GB/vCore)
Okuma-yazma sorguları için 5. nesil: 20,4 GB-408 GB (5.1 GB/vCore)Gen5: 20.4 GB - 408 GB (5.1GB/vCore) for read-write queries
+ salt okuma sorguları için + ek 20,4 GB-408 GB (5.1 GB/vCore).+ additional 20.4 GB - 408 GB (5.1GB/vCore) for read-only queries.
Daha fazla bellek almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get more memory.
En büyük örnek depolama boyutu (ayrılmış)Max instance storage size (reserved) 4 sanal çekirdek için-2 TB (yalnızca 5. nesil)- 2 TB for 4 vCores (Gen5 only)
-8 TB diğer boyutlar için- 8 TB for other sizes
4. nesil: 1 TBGen4: 1 TB
5. nesilGen5:
-1 TB, 4, 8, 16 sanal çekirdek- 1 TB for 4, 8, 16 vCores
-2 TB, 24 sanal çekirdek için- 2 TB for 24 vCores
-4 TB 32, 40, 64, 80 sanal çekirdekler- 4 TB for 32, 40, 64, 80 vCores
Maks. veritabanı boyutuMax database size Şu anda kullanılabilir örnek boyutu (sanal çekirdek sayısına bağlı olarak en fazla 2 TB-8 TB).Up to currently available instance size (max 2 TB - 8 TB depending on the number of vCores). Şu anda kullanılabilir örnek boyutu (sanal çekirdek sayısına bağlı olarak en fazla 1 TB-4 TB).Up to currently available instance size (max 1 TB - 4 TB depending on the number of vCores).
En fazla tempDB boyutuMax tempDB size 24 GB/sanal çekirdek (96-1.920 GB) ile sınırlıdır ve şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutu.Limited to 24 GB/vCore (96 - 1,920 GB) and currently available instance storage size.
Daha fazla TempDB alanı almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get more TempDB space.
Günlük dosyası boyutu 120 GB ile sınırlıdır.Log file size is limited to 120 GB.
Şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutuna kadar.Up to currently available instance storage size.
Örnek başına en fazla veritabanı sayısıMax number of databases per instance 100, örnek depolama boyutu sınırına ulaşılmadığı müddetçe.100, unless the instance storage size limit has been reached. 100, örnek depolama boyutu sınırına ulaşılmadığı müddetçe.100, unless the instance storage size limit has been reached.
Örnek başına en fazla veritabanı dosyası sayısıMax number of database files per instance Örnek depolama boyutu veya Azure Premium disk depolama ayırma alanı sınırına ulaşılmadığı takdirde 280 'e kadar.Up to 280, unless the instance storage size or Azure Premium Disk storage allocation space limit has been reached. örnek depolama boyutu sınırına ulaşılmadığı takdirde veritabanı başına 32.767 dosya.32,767 files per database, unless the instance storage size limit has been reached.
En büyük veri dosyası boyutuMax data file size Şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutu (en fazla 2 TB-8 TB) ve Azure Premium disk depolama alanı ayırma alanıile sınırlıdır.Limited to currently available instance storage size (max 2 TB - 8 TB) and Azure Premium Disk storage allocation space. Şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutuyla sınırlıdır (en fazla 1 TB-4 TB).Limited to currently available instance storage size (up to 1 TB - 4 TB).
Günlük dosyası boyutu üst sınırıMax log file size 2 TB ile sınırlıdır ve şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutu.Limited to 2 TB and currently available instance storage size. 2 TB ile sınırlıdır ve şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutu.Limited to 2 TB and currently available instance storage size.
Veri/günlük ıOPS (yaklaşık)Data/Log IOPS (approximate) Örnek başına en fazla 30-40 K ıOPS *, 500-dosya başına 7500Up to 30-40 K IOPS per instance*, 500 - 7500 per file
*daha fazla IOPS almak için dosya boyutunu artırın*Increase file size to get more IOPS
5,5 k-110 K (1375 ıOPS/sanal çekirdek)5.5 K - 110 K (1375 IOPS/vCore)
Daha iyi GÇ performansı almak için daha fazla sanal çekirdek ekleyin.Add more vCores to get better IO performance.
Günlük yazma verimlilik sınırı (örnek başına)Log write throughput limit (per instance) Sanal çekirdek başına 3 MB/s3 MB/s per vCore
En fazla 22 MB/snMax 22 MB/s
vCore başına 4 MB/s4 MB/s per vCore
En fazla 48 MB/snMax 48 MB/s
Veri işleme (yaklaşık)Data throughput (approximate) dosya başına 100-250 MB/s100 - 250 MB/s per file
*daha ıyı GÇ performansı almak için dosya boyutunu artırın*Increase the file size to get better IO performance
Sınırlı değildir.Not limited.
Depolama GÇ gecikmesi (yaklaşık)Storage IO latency (approximate) 5-10 MS5-10 ms 1-2 MS1-2 ms
Bellek içi OLTPIn-memory OLTP DesteklenmiyorNot supported Kullanılabilir, Boyut sanal çekirdek sayısına bağlıdırAvailable, size depends on number of vCore
En fazla oturum sayısıMax sessions 3000030000 3000030000
Salt okuma çoğaltmalarıRead-only replicas 00 1 (fiyata dahildir)1 (included in price)

Not

 • Şu anda kullanılabilir örnek depolama boyutu , ayrılmış örnek boyutu ve kullanılan depolama alanı arasındaki farktır.Currently available instance storage size is the difference between reserved instance size and the used storage space.
 • Kullanıcı ve sistem veritabanlarındaki veri ve günlük dosyası boyutu, en büyük depolama boyutu sınırı ile karşılaştırılan örnek depolama boyutuna dahildir.Both data and log file size in the user and system databases are included in the instance storage size that is compared with the Max storage size limit. Veritabanlarına göre kullanılan toplam alanı öğrenmek için sys. master_files sistem görünümünü kullanın.Use sys.master_files system view to determine the total used space by databases. Hata günlükleri kalıcı değil ve boyutuna dahil edilmez.Error logs are not persisted and not included in the size. Yedeklemeler depolama boyutuna dahil değildir.Backups are not included in storage size.
 • Genel Amaçlı katmanındaki aktarım hızı ve ıOPS, yönetilen örnekle açıkça sınırlı olmayan dosya boyutuna da bağlıdır.Throughput and IOPS on General Purpose tier also depend on the file size that is not explicitly limited by managed instance.
 • Farklı Azure bölgesinde, otomatik yük devretme grupları kullanarak başka bir okunabilir çoğaltma oluşturabilirsiniz.You can create another readable replica in different Azure region using Auto-failover groups.
 • En büyük örnek ıOPS, iş yükünün dosya düzenine ve dağıtımına bağlıdır.Max instance IOPS depend on the file layout and distribution of workload. Örnek olarak, her biri 500 ıOPS ile en fazla 5 k ıOPS ve 7 küçük dosya (128 GB 'tan küçük) ile 7 x 1GB dosyalar oluşturursanız, iş yükünüz tüm dosyaları kullanıyorsa örnek başına 38500 ıOPS (7x500 0 + 7x500) alabilirsiniz.As an example, if you create 7 x 1GB files with max 5K IOPS each and 7 small files (smaller than 128 GB) with 500 IOPS each, you can get 38500 IOPS per instance (7x5000+7x500) if your workload can use all files. Bazı ıOPS miktarının otomatik yedeklemeler için de kullanıldığını unutmayın.Note that some amount of IOPS is also used for auto-backups.

Not

Bu makaledeki yönetilen örnek havuzlardaki kaynak limitlerihakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Find more information about the resource limits in managed instance pools in this article.

Genel Amaçlı katmanındaki dosya GÇ özellikleriFile IO characteristics in General Purpose tier

Genel Amaçlı hizmet katmanında her veritabanı dosyası, dosya boyutuna bağlı olarak adanmış ıOPS ve aktarım hızı alıyor.In General Purpose service tier every database file is getting dedicated IOPS and throughput that depends on the file size. Daha büyük dosyalar daha fazla ıOPS ve aktarım hızı alıyor.Bigger files are getting more IOPS and throughput. Veritabanı dosyalarının GÇ özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:IO characteristics of the database files are shown in the following table:

Dosya boyutuFile size 0-128 GiB0 - 128 GiB 128-256 GiB128 - 256 GiB 256-512 GiB256 - 512 GiB 0,5-1 TiB0.5 - 1 TiB 1-2 TiB1 - 2 TiB 2-4 TiB2 - 4 TiB 4-8 TiB4 - 8 TiB
Dosya başına ıOPSIOPS per file 500500 11001100 23002300 50005000 75007500 75007500 12,50012,500
Dosya başına aktarım hızıThroughput per file 100 MIB/sn100 MiB/s 125 MIB/sn125 MiB/s 150 MIB/sn150 MiB/s 200 MIB/sn200 MiB/s 250 MIB/sn250 MiB/s 250 MIB/sn250 MiB/s 480 MIB/sn480 MiB/s

Bazı veritabanı dosyasında yüksek GÇ gecikme süresi fark ederseniz veya ıOPS/aktarım hızının sınıra ulaşdığına görürseniz, dosya boyutunu artırarakperformansı artırabilirsiniz.If you notice high IO latency on some database file or you see that IOPS/throughput is reaching the limit, you might improve performance by increasing the file size.

Ayrıca, en fazla günlük yazma miktarı 22 MB/sn gibi örnek düzeyi sınırlar da vardır. bu nedenle, örnek işleme sınırına ulaştığınız için günlük dosyası genelinde dosyaya ulaşamamanız mümkün olmayabilir.There are also instance-level limits like max log write throughput 22 MB/s, so you might not be able to reach file throughout on log file because you are reaching instance throughput limit.

Desteklenen bölgelerSupported regions

Yönetilen örnekler yalnızca desteklenen bölgelerdeoluşturulabilir.Managed instances can be created only in supported regions. Şu anda desteklenmeyen bir bölgede yönetilen bir örnek oluşturmak için, Azure Portal aracılığıyla bir destek isteği gönderebilirsiniz.To create a managed instance in a region that is currently not supported, you can send a support request via the Azure portal.

Desteklenen abonelik türleriSupported subscription types

Yönetilen örnek şu anda yalnızca aşağıdaki abonelik türlerinde dağıtımı desteklemektedir:Managed instance currently supports deployment only on the following types of subscriptions:

Bölgesel kaynak sınırlamalarıRegional resource limitations

Desteklenen Abonelik türleri, bölge başına sınırlı sayıda kaynak içerebilir.Supported subscription types can contain a limited number of resources per region. Yönetilen örnek, Azure bölgesi başına iki varsayılan sınıra sahiptir (Bu, Azure portal) bir abonelik türü türüne bağlı olarak bir özel destek isteğioluşturarak isteğe bağlı olarak artırılabilir:Managed instance has two default limits per Azure region (that can be increased on-demand by creating a special support request in the Azure portal) depending on a type of subscription type:

 • Alt ağ sınırı: yönetilen örneklerin tek bir bölgede dağıtıldığı alt ağların en fazla sayısı.Subnet limit: The maximum number of subnets where managed instances are deployed in a single region.
 • Vcore birim sınırı: tek bir bölgedeki tüm örneklerde dağıtılabilecek en fazla Vcore birimi sayısı.vCore unit limit: The maximum number of vCore units that can be deployed across all instances in a single region. Bir GP sanal çekirdeği bir vCore birimi kullanır ve bir BC sanal çekirdek 4 sanal çekirdek birimi alır.One GP vCore uses one vCore unit and one BC vCore takes 4 vCore units. Toplam örnek sayısı, sanal çekirdek birim sınırının içinde olduğu sürece sınırlı değildir.The total number of instances is not limited as long as it is within the vCore unit limit.

Not

Bu sınırlar varsayılan ayarlar değildir ve teknik sınırlamalardır.These limits are default settings and not technical limitations. Geçerli bölgede daha fazla yönetilen örneğe ihtiyacınız varsa Azure portal özel bir destek isteği oluşturularak sınırlar artırılabilir.The limits can be increased on-demand by creating a special support request in the Azure portal if you need more managed instances in the current region. Alternatif olarak, destek istekleri göndermeden başka bir Azure bölgesinde yeni yönetilen örnekler oluşturabilirsiniz.As an alternative, you can create new managed instances in another Azure region without sending support requests.

Aşağıdaki tabloda desteklenen Abonelik türleri için varsayılan bölgesel sınırlar gösterilmektedir (varsayılan sınırlar aşağıda açıklanan destek isteği kullanılarak genişletilebilir):The following table shows the default regional limits for supported subscription types (default limits can be extended using support request described below):

Abonelik türüSubscription type En fazla yönetilen örnek alt ağ sayısıMax number of managed instance subnets Maksimum vCore birimi sayısı *Max number of vCore units*
Kullandıkça ödePay-as-you-go 33 320320
CSPCSP 8 (bazı bölgelerde 15 * *)8 (15 in some regions**) 960 (bazı bölgelerde 1440 * *)960 (1440 in some regions**)
Kullandıkça Öde geliştirme ve testPay-as-you-go Dev/Test 33 320320
Kurumsal Geliştirme ve TestEnterprise Dev/Test 33 320320
UCEA 8 (bazı bölgelerde 15 * *)8 (15 in some regions**) 960 (bazı bölgelerde 1440 * *)960 (1440 in some regions**)
Visual Studio EnterpriseVisual Studio Enterprise 22 6464
Visual Studio Professional ve MSDN PlatformlarıVisual Studio Professional and MSDN Platforms 22 3232

* ' ı dağıtımda, lütfen İş Açısından Kritik (BC) hizmet katmanının dört (4) kat daha fazla sanal çekirdek kapasitesi Genel Amaçlı (GP) hizmet katmanından fazla olması gerektiğini göz önünde bulundurun.* In planning deployments, please take into consideration that Business Critical (BC) service tier requires four (4) times more vCore capacity than General Purpose (GP) service tier. Örneğin: 1 GP vCore = 1 sanal çekirdek birim ve 1 BC sanal çekirdek = 4 sanal çekirdek birimi.For example: 1 GP vCore = 1 vCore unit and 1 BC vCore = 4 vCore units. Tüketim analizinizi varsayılan sınırlara karşı basitleştirmek için, yönetilen örneklerin dağıtıldığı bölgedeki tüm alt ağlarda vCore birimlerini özetleyin ve sonuçları abonelik türü için örnek birim sınırlarıyla karşılaştırın.To simplify your consumption analysis against the default limits, summarize the vCore units across all subnets in the region where managed instances are deployed and compare the results with the instance unit limits for your subscription type. Bir bölgedeki her abonelik için en fazla vCore birimi sınırı geçerlidir.Max number of vCore units limit applies to each subscription in a region. Birden çok alt ağ arasında dağıtılan tüm sanal çekirdekler toplamı, en fazla sanal çekirdek birimi sayısınaeşit veya daha düşük olmalıdır.There is no limit per individual subnets except that the sum of all vCores deployed across multiple subnets must be lower or equal to max number of vCore units.

* @ no__t-1 daha büyük alt ağ ve sanal çekirdek limitleri şu bölgelerde kullanılabilir: Avustralya Doğu, Doğu ABD, Doğu ABD 2, Kuzey Avrupa, Orta Güney ABD, Güneydoğu Asya, UK Güney, Batı Avrupa, Batı ABD 2.** Larger subnet and vCore limits are available in the following regions: Australia East, East US, East US 2, North Europe, South Central US, Southeast Asia, UK South, West Europe, West US 2.

SQL yönetilen örneği için daha büyük bir kota almaObtaining a larger quota for SQL managed instance

Geçerli Bölgelerinizdeki daha fazla yönetilen örneğe ihtiyacınız varsa, Azure portal kullanarak kotayı uzatmak için bir destek isteği gönderin.If you need more managed instances in your current regions, send a support request to extend the quota using the Azure portal. Daha büyük bir kota elde etme işlemini başlatmak için:To initiate the process of obtaining a larger quota:

 1. Yardım ve destek' i açın ve Yeni destek isteği' ne tıklayın.Open Help + support, and click New support request.

  Yardım ve destek

 2. Yeni destek isteği için temel bilgiler sekmesinde:On the Basics tab for the new support request:

  • Sorun türüiçin hizmet ve abonelik sınırları (kotalar) öğesini seçin.For Issue type, select Service and subscription limits (quotas).

  • Abonelik bölümünde aboneliğinizi seçin.For Subscription, select your subscription.

  • Kota türüIçin, SQL veritabanı yönetilen örneği' ni seçin.For Quota type, select SQL Database Managed Instance.

  • Destek planıiçin destek planınızı seçin.For Support plan, select your support plan.

   Sorun türü kotası

 3. İleri’ye tıklayın.Click Next.

 4. Yeni destek isteği için sorun sekmesinde :On the Problem tab for the new support request:

  • Önem derecesiiçin sorunun önem derecesini seçin.For Severity, select the severity level of the problem.

  • Ayrıntılariçin, sorununuz hakkında hata iletileri de dahil olmak üzere ek bilgiler sağlayın.For Details, provide additional information about your issue, including error messages.

  • Karşıya dosya yüklemeiçin, daha fazla bilgi içeren bir dosya ekleyin (4 MB 'a kadar).For File upload, attach a file with more information (up to 4 MB).

   Sorun ayrıntıları

   Önemli

   Geçerli bir istek şunları içermelidir:A valid request should include:

   • Abonelik sınırının artırılması gereken bölge.Region in which subscription limit needs to be increased.
   • Kota artırdıktan sonra mevcut alt ağlardaki hizmet katmanı başına gereken sanal çekirdek sayısı (mevcut alt ağlardan herhangi birinin genişletilmesi gerekiyorsa).Required number of vCores, per service tier in existing subnets after the quota increase (if any of the existing subnets needs to be expanded.
   • Yeni alt ağlar içinde gerekli yeni alt ağ sayısı ve hizmet katmanı başına toplam Vcore sayısı (yeni alt ağlarda yönetilen örnekler dağıtmanız gerekiyorsa).Required number of new subnets and total number of vCores per service tier within the new subnets (if you need to deploy managed instances in new subnets).
 5. İleri’ye tıklayın.Click Next.

 6. Yeni destek isteği için kişi bilgileri sekmesinde, tercih edilen iletişim yöntemini (e-posta veya telefon) ve iletişim ayrıntılarını girin.On the Contact Information tab for the new support request, enter preferred contact method (email or phone) and the contact details.

 7. Oluştur’a tıklayın.Click Create.

Sonraki adımlarNext steps