Azure SQL Veritabanı için Azure PowerShell örnekleriAzure PowerShell samples for Azure SQL Database

Azure SQL veritabanı, Azure PowerShell kullanarak veritabanlarınızı, örneklerinizi ve havuzlarınızı yapılandırmanızı sağlar.Azure SQL Database enables you to configure your databases, instances, and pools using Azure PowerShell.

Azure aboneliğinizyoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı Azure Cloud Shell.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Cloud Shell, ya da bash PowerShell Azure hizmetleriyle çalışmak için kullanmanıza olanak sağlar.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell başlatmak için:To launch Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Dene ' nin seçilmesi, kodu Cloud Shell otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Azure Cloud Shell için deneme örneği
Tarayıcınızda Cloud Shell açmak için Başlat Cloud Shell düğmesine gidin veyaseçin. https://shell.azure.comGo to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell yeni bir pencerede BaşlatLaunch Cloud Shell in a new window
Azure Portalsağ üstteki menü çubuğunda Cloud Shell düğmesini seçin.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makaledeki kodu Azure Cloud Shell çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

  1. Cloud Shell başlatın.Launch Cloud Shell.

  2. Kodu kopyalamak için bir kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.Select the Copy button on a code block to copy the code.

  3. Kodu Windows ve Linux 'ta CTRL+SHIFT+v veya MacOS 'ta cmd+Shift+v ile Cloud Shell oturumuna yapıştırın.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.

  4. Kodu çalıştırmak için ENTER tuşuna basın.Press Enter to run the code.

PowerShell 'i yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ederseniz bu öğretici AZ PowerShell 1.4.0 veya üstünü gerektirir.If you choose to install and use the PowerShell locally, this tutorial requires AZ PowerShell 1.4.0 or later. Yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme.If you need to upgrade, see Install Azure PowerShell module. PowerShell'i yerel olarak çalıştırıyorsanız Azure bağlantısı oluşturmak için Connect-AzAccount komutunu da çalıştırmanız gerekir.If you are running PowerShell locally, you also need to run Connect-AzAccount to create a connection with Azure.

Tek Veritabanı ve elastik havuzlarSingle Database and Elastic pools

Aşağıdaki tablo, Azure SQL Veritabanı’na yönelik örnek Azure PowerShell betiklerinin bağlantılarını içerir.The following table includes links to sample Azure PowerShell scripts for Azure SQL Database.

Tek veritabanları ve elastik havuzlar oluşturma ve yapılandırmaCreate and configure single databases, and elastic pools
Tek bir veritabanı oluşturma ve veritabanı sunucusu güvenlik duvarı kuralını yapılandırmaCreate a single database and configure a database server firewall rule Bu PowerShell betiği, tek bir Azure SQL veritabanı oluşturur ve sunucu düzeyinde güvenlik duvarı kuralı yapılandırır.This PowerShell script creates a single Azure SQL database and configures a server-level firewall rule.
Elastik havuzlar oluşturma ve havuza alınan veritabanlarını taşımaCreate elastic pools and move pooled databases Bu PowerShell betiği, Azure SQL Veritabanı elastik havuzları oluşturur, havuza alınmış veritabanlarını taşır ve işlem boyutlarını değiştirir.This PowerShell script creates Azure SQL Database elastic pools, and moves pooled databases, and changes compute sizes.
Coğrafi çoğaltmayı ve yük devretmeyi yapılandırmaConfigure geo-replication and failover
Etkin coğrafi çoğaltmayı kullanarak tek bir veritabanını yapılandırma ve tek bir veritabanının yükünü devretmeConfigure and failover a single database using active geo-replication Bu PowerShell betiği, tek bir Azure SQL veritabanı için etkin coğrafi çoğaltmayı yapılandırır ve ikincil bir çoğaltmaya yük devreder.This PowerShell script configures active geo-replication for a single Azure SQL database and fails it over to the secondary replica.
Etkin coğrafi çoğaltmayı kullanarak havuza alınan veritabanını yapılandırma ve havuza alınmış veritabanının yükünü devretmeConfigure and failover a pooled database using active geo-replication Bu PowerShell betiği, SQL elastik havuzundaki bir Azure SQL veritabanı için etkin coğrafi çoğaltmayı yapılandırır ve ikincil bir çoğaltmaya yük devreder.This PowerShell script configures active geo-replication for an Azure SQL database in a SQL elastic pool, and fails it over to the secondary replica.
Yük devretme grubu yapılandırmaConfigure a failover group
Tek bir veritabanı için yük devretme grubu yapılandırmaConfigure a failover group for a single database Bu PowerShell betiği bir veritabanı ve bir yük devretme grubu oluşturur, veritabanını yük devretme grubuna ekler ve ikincil sunucuya yük devretmeyi sınar.This PowerShell script creates a database, and a failover group, adds the database to the failover group and tests failover to the secondary server.
Tek bir veritabanını ve elastik havuzu ölçeklemeScale a single database and an elastic pool
Tek bir veritabanını ölçeklemeScale a single database Bu PowerShell betiği, Azure SQL veritabanının performans ölçümlerini izler, veritabanını daha yüksek bir işlem boyutuna ölçekler ve performans ölçümlerinden birinde bir uyarı kuralı oluşturur.This PowerShell script monitors the performance metrics of an Azure SQL database, scales it to a higher compute size and creates an alert rule on one of the performance metrics.
Elastik havuzu ölçeklemeScale an elastic pool Bu PowerShell betiği, Azure SQL Veritabanı elastik havuzu performans ölçümlerini izler, veritabanını daha yüksek bir işlem boyutuna ölçekler ve performans ölçümlerinden birinde bir uyarı kuralı oluşturur.This PowerShell script monitors the performance metrics of an Azure SQL Database elastic pool, scales it to a higher compute size, and creates an alert rule on one of the performance metrics.
Denetim ve tehdit algılamaAuditing and threat detection
Denetim ve tehdit algılamayı yapılandırmaConfigure auditing and threat-detection Bu PowerShell betiği, Azure SQL veritabanı için denetim ve tehdit algılama ilkelerini yapılandırır.This PowerShell script configures auditing and threat detection policies for an Azure SQL database.
Veritabanını geri yükleme, kopyalama ve içeri aktarmaRestore, copy, and import a database
Veritabanını geri yüklemeRestore a database Bu PowerShell betiği, coğrafi olarak yedekli bir yedeklemeden Azure SQL veritabanını geri yükler ve silinmiş bir Azure SQL veritabanını en son yedeklemeye geri yükler.This PowerShell script restores an Azure SQL database from a geo-redundant backup and restores a deleted Azure SQL database to the latest backup.
Bir veritabanını yeni bir sunucuya kopyalamaCopy a database to new server Bu PowerShell betiği, yeni Azure SQL sunucusunda mevcut bir Azure SQL veritabanının kopyasını oluşturur.This PowerShell script creates a copy of an existing Azure SQL database in a new Azure SQL server.
Bacpac dosyasından veritabanını içeri aktarmaImport a database from a bacpac file Bu PowerShell betiği bir veritabanını bacpac dosyasından Azure SQL sunucusuna içeri aktarır.This PowerShell script imports a database to an Azure SQL server from a bacpac file.
Veritabanları arasında verileri eşitlemeSync data between databases
SQL veritabanları arasında verileri eşitlemeSync data between SQL databases Bu PowerShell betiği, Veri Eşitleme’yi birden çok Azure SQL veritabanı arasında eşitlenecek şekilde yapılandırır.This PowerShell script configures Data Sync to sync between multiple Azure SQL databases.
SQL Veritabanı ile şirket içi SQL Server arasında verileri eşitlemeSync data between SQL Database and SQL Server on-premises Bu PowerShell betiği, bir Azure SQL veritabanı ile SQL Server şirket içi veritabanı arasında eşitleme yapmak için Veri Eşitleme’yi yapılandırır.This PowerShell script configures Data Sync to sync between an Azure SQL database and a SQL Server on-premises database.
SQL Data Sync için eşitleme şemasını güncelleştirmeUpdate the SQL Data Sync sync schema Bu PowerShell betiği, Veri Eşitleme için eşitleme şemasından öğeler ekler veya öğeleri kaldırır.This PowerShell script adds or removes items from the Data Sync sync schema.

Tek Veritabanı Azure PowerShell API 'sihakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the Single Database Azure PowerShell API.

Yönetilen ÖrnekManaged Instance

Aşağıdaki tabloda, Azure SQL veritabanı yönetilen örneği için örnek Azure PowerShell betiklerin bağlantıları yer almaktadır.The following table includes links to sample Azure PowerShell scripts for Azure SQL Database - Managed Instance.

Yönetilen örnekleri oluşturma ve yapılandırmaCreate and configure managed instances
Yönetilen Örnek oluşturma ve yönetmeCreate and manage a Managed Instance Bu PowerShell betiği, Azure PowerShell kullanarak Yönetilen Örnek oluşturmayı ve yönetmeyi göstermektedirThis PowerShell script shows you how to create and manage a Managed Instance using the Azure PowerShell
Azure Resource Manager şablonu kullanarak yönetilen bir örnek oluşturma ve yönetmeCreate and manage a Managed Instance using Azure Resource Manager template Bu PowerShell betiği, Azure PowerShell ve Azure Resource Manager şablonunu kullanarak yönetilen bir örnek oluşturmayı ve yönetmeyi gösterir.This PowerShell script shows you how to create and manage a Managed Instance using the Azure PowerShell and Azure Resource Manager template.
Veritabanını başka bir coğrafi bölgede yönetilen bir örneğe geri yüklemeRestore database to a Managed Instance in another Geo-region Bu PowerShell betiği, bir veritabanının yedeğini almak ve başka bir bölgeye geri yüklemektir.This PowerShell script is taking a backup of one database and restore it to another region. Bu, coğrafi geri yükleme olağanüstü durum kurtarma senaryosu olarak bilinir.This is known as Geo-Restore disaster recovery scenario.
Saydam Veri Şifrelemesi yapılandırma (TDE)Configure Transparent Data Encryption (TDE)
Yönetilen bir örnekteki Saydam Veri Şifrelemesi, Azure Key Vault kendi anahtarınızı kullanarak yönetinManage Transparent Data Encryption in a Managed Instance using your own key from Azure Key Vault Bu PowerShell betiği, Azure Key Vault bir anahtar kullanarak Azure SQL yönetilen örneği için Kendi Anahtarını Getir senaryosunda Saydam Veri Şifrelemesi (TDE) yapılandırırThis PowerShell script configures Transparent Data Encryption (TDE) in Bring Your Own Key scenario for Azure SQL Managed Instance, using a key from Azure Key Vault

Yönetilen örnek Azure PowerShell API 'sihakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the Managed Instance Azure PowerShell API.

Ek kaynaklarAdditional resources

Bu sayfada listelenen örneklerde Azure SQL kaynaklarını oluşturmak ve yönetmek için Azure SQL veritabanı cmdlet 'leri kullanılır.The examples listed on this page use the Azure SQL Database cmdlets for creating and managing Azure SQL resources. Sorgu çalıştırmaya yönelik ek cmdlet 'ler ve birçok veritabanı görevinin gerçekleştirilmesi SqlServer modülünde bulunur.Additional cmdlets for running queries, and performing many database tasks are located in the sqlserver module. Daha fazla bilgi için bkz. PowerShell SQL Server.For more information, see SQL Server PowerShell.