Azure SQL veritabanı hizmet katmanlarıAzure SQL Database service tiers

Azure SQL veritabanı, bir altyapı hatası olsa bile yüzde 99,99 kullanılabilirlik sağlamak için bulut ortamı için ayarlanmış SQL Server veritabanı altyapısı mimarisini temel alır.Azure SQL Database is based on SQL Server database engine architecture that's adjusted for the cloud environment to ensure 99.99 percent availability, even if there is an infrastructure failure. Azure SQL veritabanı 'nda, her biri farklı bir mimari modeliyle üç hizmet katmanı kullanılır.Three service tiers are used in Azure SQL Database, each with a different architectural model. Bu hizmet katmanları şunlardır:These service tiers are:

 • Bütçe odaklı iş yükleri için tasarlanan genel amaçlı.General purpose, which is designed for budget-oriented workloads.
 • Yüksek düzeyde ölçeklenebilir depolama, okuma ölçeği genişletme ve hızlı veritabanı geri yükleme özellikleri sağlayan, iş yükleri için tasarlanan hiper ölçek.Hyperscale, which is designed for most business workloads, providing highly scalable storage, read scale-out, and fast database restore capabilities.
 • Hatalara ve hızlı yük devretmeyle yüksek dayanıklılık sağlayan düşük gecikmeli iş yükleri için tasarlanan iş açısından kritik.Business critical,which is designed for low-latency workloads with high resiliency to failures and fast failovers.

Bu makalede, sanal çekirdek tabanlı satın alma modelindeki genel amaçlı ve iş açısından kritik hizmet katmanlarına yönelik hizmet katmanlarını, depolama ve yedekleme konularını doldurma konusunda farklar anlatılmaktadır.This article discusses differences be·tween the service tiers, storage and backup considerations for the general purpose and business critical service tiers in the vCore-based purchasing model.

Hizmet katmanı karşılaştırmasıService tier comparison

Aşağıdaki tabloda, en son nesil (5. nesil) için hizmet katmanları arasındaki temel farklılıklar açıklanmaktadır.The following table describes the key differences between service tiers for the latest generation (Gen5). Hizmet katmanı özelliklerinin Tek Veritabanı ve yönetilen örnekte farklı olabileceğini unutmayın.Note that service tier characteristics might be different in Single Database and Managed Instance.

Kaynak türüResource type Genel AmaçlıGeneral Purpose Hiper ölçeklendirmeHyperscale İş Açısından KritikBusiness Critical
En iyisiBest for Bütçe odaklı dengeli işlem ve depolama seçenekleri sunar.Offers budget oriented balanced compute and storage options. Birçok iş yükü.Most business workloads. Depolama boyutunu 100 TB 'a kadar otomatik ölçeklendirme, sıvı dikey ve yatay işlem ölçekleme, hızlı veritabanı geri yükleme.Auto-scaling storage size up to 100 TB, fluid vertical and horizontal compute scaling, fast database restore. Yüksek işlem hızına sahip OLTP uygulamaları ve düşük GÇ gecikme süresi.OLTP applications with high transaction rate and low IO latency. Birden çok zaman uyumlu olarak güncellenen çoğaltmaları kullanarak hatalara en yüksek esnekliği ve hızlı yük devretme olanağı sunar.Offers highest resilience to failures and fast failovers using multiple synchronously updated replicas.
Kaynak türünde kullanılabilir:Available in resource type: Tek veritabanı/elastik havuz/yönetilen örnekSingle database / elastic pool / managed instance Tek veritabanıSingle database Tek veritabanı/elastik havuz/yönetilen örnekSingle database / elastic pool / managed instance
İşlem boyutuCompute size Tek veritabanı/elastik havuzSingle database / elastic pool 1-80 sanal çekirdek1 to 80 vCores 1-80 sanal çekirdek1 to 80 vCores 1-80 sanal çekirdek1 to 80 vCores
Yönetilen örnekManaged instance 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 Vçekirdekler4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 vCores YokN/A 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 Vçekirdekler4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 vCores
Yönetilen örnek havuzlarıManaged instance pools 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 Vçekirdekler2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 64, 80 vCores YokN/A YokN/A
Depolama türüStorage type TümüAll Premium uzak depolama (örnek başına)Premium remote storage (per instance) Yerel SSD Önbelleği (örnek başına) ile birlikte bağlanmış depolamaDe-coupled storage with local SSD cache (per instance) Süper hızlı yerel SSD depolaması (örnek başına)Super-fast local SSD storage (per instance)
Veritabanı boyutuDatabase size Tek veritabanı/elastik havuzSingle database / elastic pool 5 GB – 4 TB5 GB – 4 TB 100 TB 'a kadarUp to 100 TB 5 GB – 4 TB5 GB – 4 TB
Yönetilen örnekManaged instance 32 GB – 8 TB32 GB – 8 TB YokN/A 32 GB – 4 TB32 GB – 4 TB
Depolama boyutuStorage size Tek veritabanı/elastik havuzSingle database / elastic pool 5 GB – 4 TB5 GB – 4 TB 100 TB 'a kadarUp to 100 TB 5 GB – 4 TB5 GB – 4 TB
Yönetilen örnekManaged instance 32 GB – 8 TB32 GB – 8 TB YokN/A 32 GB – 4 TB32 GB – 4 TB
TempDB boyutuTempDB size Tek veritabanı/elastik havuzSingle database / elastic pool vCore başına 32 GB32 GB per vCore vCore başına 32 GB32 GB per vCore vCore başına 32 GB32 GB per vCore
Yönetilen örnekManaged instance vCore başına 24 GB24 GB per vCore YokN/A En fazla 4 TB- sınırlı depolama boyutuna göreUp to 4 TB - limited by storage size
Günlüğe yazma aktarım hızıLog write throughput Tek veritabanıSingle database vCore başına 1,875 MB/s (en fazla 30 MB/sn)1.875 MB/s per vCore (max 30 MB/s) 100 MB/s100 MB/s vCore başına 6 MB/s (en fazla 96 MB/sn)6 MB/s per vCore (max 96 MB/s)
Yönetilen örnekManaged instance Sanal çekirdek başına 3 MB/s (en fazla 22 MB/sn)3 MB/s per vCore (max 22 MB/s) YokN/A sanal çekirdek başına 4 MB/s (en fazla 48 MB/sn)4 MB/s per vcore (max 48 MB/s)
KullanılabilirlikAvailability TümüAll %99,9999.99% bir ikincil çoğaltmayla% 99,95, daha fazla çoğaltmayla% 99,9999.95% with one secondary replica, 99.99% with more replicas %99,9999.99%
bölge yedekli tek veritabanı ile% 99,99599.995% with zone redundant single database
LerineBackups TümüAll RA-GRS, 7-35 gün (varsayılan olarak 7 gün)RA-GRS, 7-35 days (7 days by default) RA-GRS, 7 gün, sabit zaman zaman aşımı kurtarma (sür)RA-GRS, 7 days, constant time point-in-time recovery (PITR) RA-GRS, 7-35 gün (varsayılan olarak 7 gün)RA-GRS, 7-35 days (7 days by default)
Bellek içi OLTPIn-memory OLTP YokN/A YokN/A KullanılabilirAvailable
Salt okuma çoğaltmalarıRead-only replicas 00 0 - 40 - 4 1 (yerleşik, fiyata dahildir)1 (built-in, included in price)
Fiyatlandırma/faturalandırmaPricing/billing Tek veritabanıSingle database sanal çekirdek, ayrılmış depolama ve yedekleme depolaması ücretlendirilir.vCore, reserved storage, and backup storage are charged.
IOPS ücretlendirilmez.IOPS is not charged.
her çoğaltma Için sanal çekirdek ve kullanılan depolama alanı ücretlendirilir.vCore for each replica and used storage are charged.
IOPS henüz ücretlendirilmedi.IOPS not yet charged.
sanal çekirdek, ayrılmış depolama ve yedekleme depolaması ücretlendirilir.vCore, reserved storage, and backup storage are charged.
IOPS ücretlendirilmez.IOPS is not charged.
Yönetilen ÖrnekManaged Instance sanal çekirdek ve ayrılmış depolama ücretlendirilir.vCore and reserved storage is charged.
IOPS ücretlendirilmez.IOPS is not charged.
Yedekleme depolaması henüz ücretlendirilmez.Backup storage is not yet charged.
YokN/A sanal çekirdek ve ayrılmış depolama ücretlendirilir.vCore and reserved storage is charged.
IOPS ücretlendirilmez.IOPS is not charged.
Yedekleme depolaması henüz ücretlendirilmez.Backup storage is not yet charged.
İndirim modelleriDiscount models Ayrılmış örneklerReserved instances
Azure hibrit avantajı (geliştirme ve test aboneliklerinde kullanılamaz)Azure Hybrid Benefit (not available on dev/test subscriptions)
Kurumsal ve Kullandıkça Öde geliştirme ve test abonelikleriEnterprise and Pay-As-You-Go Dev/Test subscriptions
Azure hibrit avantajı (geliştirme ve test aboneliklerinde kullanılamaz)Azure Hybrid Benefit (not available on dev/test subscriptions)
Kurumsal ve Kullandıkça Öde geliştirme ve test abonelikleriEnterprise and Pay-As-You-Go Dev/Test subscriptions
Ayrılmış örneklerReserved instances
Azure hibrit avantajı (geliştirme ve test aboneliklerinde kullanılamaz)Azure Hybrid Benefit (not available on dev/test subscriptions)
Kurumsal ve Kullandıkça Öde geliştirme ve test abonelikleriEnterprise and Pay-As-You-Go Dev/Test subscriptions

Daha fazla bilgi için tek veritabanındaki hizmet katmanları (sanal çekirdek), tek veritabanı havuzları (sanal çekirdek), tek veritabanı (DTU), tek veritabanı havuzları (DTU)ve yönetilen örnek arasındaki ayrıntılı farklar bölümüne bakın sayfaları.For more information, see the detailed differences between the service tiers in Single database (vCore), Single database pools (vCore), Single database (DTU), Single database pools (DTU), and Managed Instance pages.

Not

Sanal çekirdek tabanlı satın alma modelindeki hiper ölçek hizmet katmanı hakkında bilgi için bkz. hiper ölçekli hizmet katmanı.For information about the hyperscale service tier in the vCore-based purchasing model, see hyperscale service tier. DTU tabanlı satın alma modeliyle sanal çekirdek tabanlı satın alma modeli karşılaştırması için bkz. Azure SQL veritabanı satın alma modelleri ve kaynakları.For a comparison of the vCore-based purchasing model with the DTU-based purchasing model, see Azure SQL Database purchasing models and resources.

Veri ve günlük depolamaData and log storage

Aşağıdaki faktörler, veri ve günlük dosyaları için kullanılan depolama miktarını etkiler ve Genel Amaçlı ve İş Açısından Kritik için geçerlidir.The following factors affect the amount of storage used for data and log files, and applies to General Purpose and Business Critical. Hiper ölçekte veri ve günlük depolama hakkındaki ayrıntılar için bkz. hyperscale hizmet katmanı.For details on data and log storage in Hyperscale, see Hyperscale service tier.

 • Ayrılan depolama alanı, veri dosyaları (MDF) ve günlük dosyaları (LDF) tarafından kullanılır.The allocated storage is used by data files (MDF) and log files (LDF).
 • Her tek veritabanı işlem boyutu, varsayılan en büyük boyut olan 32 GB olan en büyük veritabanı boyutunu destekler.Each single database compute size supports a maximum database size, with a default maximum size of 32 GB.
 • Gerekli tek veritabanı boyutunu (MDF dosyasının boyutu) yapılandırdığınızda, LDF dosyalarını desteklemek için yüzde 30 daha fazla ek depolama alanı otomatik olarak eklenir.When you configure the required single database size (the size of the MDF file), 30 percent more additional storage is automatically added to support LDF files.
 • SQL veritabanı yönetilen örneği için depolama boyutu 32 GB 'ın katları olarak belirtilmelidir.The storage size for a SQL Database managed instance must be specified in multiples of 32 GB.
 • 10 GB ve desteklenen maksimum boyut arasında tek bir veritabanı boyutu seçebilirsiniz.You can select any single database size between 10 GB and the supported maximum.
  • Standart veya genel amaçlı hizmet katmanlarında depolama için, boyutu 10 GB 'lik artışlarla artırın veya azaltın.For storage in the standard or general purpose service tiers, increase or decrease the size in 10-GB increments.
  • Premium veya iş açısından kritik hizmet katmanlarında depolama için boyutu 250 GB 'lik artışlarla artırın veya azaltın.For storage in the premium or business critical service tiers, increase or decrease the size in 250-GB increments.
 • Genel amaçlı hizmet katmanında tempdb eklenmiş bir SSD kullanır ve bu depolama maliyeti sanal çekirdek fiyatına dahildir.In the general purpose service tier, tempdb uses an attached SSD, and this storage cost is included in the vCore price.
 • İş açısından kritik hizmet katmanında tempdb, eklenen SSD 'yi MDF ve LDF dosyalarıyla paylaşır ve tempdb depolama maliyeti sanal çekirdek fiyatına dahildir.In the business critical service tier, tempdb shares the attached SSD with the MDF and LDF files, and the tempdb storage cost is included in the vCore price.

Önemli

MDF ve LDF dosyaları için ayrılan toplam depolama alanı için ücretlendirilirsiniz.You are charged for the total storage allocated for MDF and LDF files.

MDF ve LDF dosyalarınızın geçerli toplam boyutunu izlemek için sp_spaceusedkullanın.To monitor the current total size of your MDF and LDF files, use sp_spaceused. Tek tek MDF ve LDF dosyalarının geçerli boyutunu izlemek için sys. database_fileskullanın.To monitor the current size of the individual MDF and LDF files, use sys.database_files.

Önemli

Bazı durumlarda, kullanılmayan alanı geri kazanmak için bir veritabanını daraltmanız gerekebilir.Under some circumstances, you may need to shrink a database to reclaim unused space. Daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL veritabanı 'nda dosya alanını yönetme.For more information, see Manage file space in Azure SQL Database.

Yedeklemeler ve depolamaBackups and storage

Veritabanı yedeklemeleri için depolama, SQL veritabanı 'nın zaman içinde geri yükleme (ıNR) ve uzun süreli saklama (LTR) özelliklerini desteklemek için ayrılır.Storage for database backups is allocated to support the point-in-time restore (PITR) and long-term retention (LTR) capabilities of SQL Database. Bu depolama, her veritabanı için ayrı ayrı ayrılır ve iki ayrı veritabanı başına ücret olarak faturalandırılır.This storage is allocated separately for each database and billed as two separate per-database charges.

 • Sür: ayrı veritabanı yedeklemeleri, Okuma Erişimli Coğrafi olarak yedekli (RA-GRS) depolamaya otomatik olarak kopyalanır.PITR: Individual database backups are copied to read-access geo-redundant (RA-GRS) storage automatically. Yeni yedeklemeler oluşturuldıkça depolama boyutu dinamik olarak artar.The storage size increases dynamically as new backups are created. Depolama, haftalık tam yedeklemeler, günlük değişiklik yedeklemeleri ve 5 dakikada bir kopyalanmış olan işlem günlüğü yedeklemeleri tarafından kullanılır.The storage is used by weekly full backups, daily differential backups, and transaction log backups, which are copied every 5 minutes. Depolama alanı tüketimi, veritabanının değişim hızına ve yedeklemeler için Bekletme süresine bağlıdır.The storage consumption depends on the rate of change of the database and the retention period for backups. Her veritabanı için 7 ila 35 gün arasında ayrı bir bekletme süresi yapılandırabilirsiniz.You can configure a separate retention period for each database between 7 and 35 days. Veritabanı boyutunun yüzde 100 ' una (1x) eşit olan minimum depolama miktarı ek bir ücret ödemeden sunulmaktadır.A minimum storage amount equal to 100 percent (1x) of the database size is provided at no extra charge. Çoğu veritabanı için, bu miktar 7 günlük yedeklemeleri depolamak için yeterlidir.For most databases, this amount is enough to store 7 days of backups.
 • LTR: SQL veritabanı, 10 yıla kadar tam yedeklemelerin uzun süreli bekletmesini yapılandırma seçeneği sunar.LTR: SQL Database offers you the option of configuring long-term retention of full backups for up to 10 years. Bir LTR ilkesi ayarlarsanız, bu yedeklemeler RA-GRS depolama alanında otomatik olarak depolanır, ancak yedeklemelerin ne sıklıkla kopyalanacağını kontrol edebilirsiniz.If you set up an LTR policy, these backups are stored in RA-GRS storage automatically, but you can control how often the backups are copied. Farklı uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için haftalık, aylık ve/veya yıllık yedeklemeler için farklı saklama süreleri seçebilirsiniz.To meet different compliance requirements, you can select different retention periods for weekly, monthly, and/or yearly backups. Seçtiğiniz yapılandırma, LTR yedeklemeleri için ne kadar Depolama kullanılacağını belirler.The configuration you choose determines how much storage will be used for LTR backups. LTR depolama maliyetini tahmin etmek için, LTR Fiyatlandırma hesaplayıcısı ' nı kullanabilirsiniz.To estimate the cost of LTR storage, you can use the LTR pricing calculator. Daha fazla bilgi için bkz. SQL veritabanı uzun süreli saklama.For more information, see SQL Database long-term retention.

Sonraki adımlarNext steps