Azure depolama hesabınız için bir özel etki alanı adı yapılandırmaConfigure a custom domain name for your Azure storage account

Azure depolama hesabınızdaki blob verilerine erişmek için özel bir etki alanı yapılandırabilirsiniz.You can configure a custom domain for accessing blob data in your Azure storage account. Azure Blob Depolama için varsayılan uç nokta <depolama hesabı adı >. blob.core.windows.net.The default endpoint for Azure Blob storage is <storage-account-name>.blob.core.windows.net. Oluşturulan web uç noktası bir parçası olarak da kullanabilirsiniz statik Web siteleri özelliği.You can also use the web endpoint that's generated as a part of the static websites feature. Özel etki alanı ve alt etki alanıyla gibi eşlerseniz www.contoso.com, blob veya web uç noktası için depolama hesabınız için kullanıcılarınız bu etki, depolama hesabınızdaki blob verilerine erişmek için kullanabilirsiniz.If you map a custom domain and subdomain, such as www.contoso.com, to the blob or web endpoint for your storage account, your users can use that domain to access blob data in your storage account.

Önemli

Azure depolama henüz yerel olarak HTTPS ile özel etki alanlarını desteklemiyor.Azure Storage does not yet natively support HTTPS with custom domains. Şu anda yapabilecekleriniz HTTPS üzerinden özel etki alanları kullanarak bloblara erişmek için kullanım Azure CDN.You can currently Use Azure CDN to access blobs by using custom domains over HTTPS.

Not

Depolama hesapları, hesap başına yalnızca bir özel etki alanı adı şu anda destekler.Storage accounts currently support only one custom domain name per account. Hem web hem de blob Hizmeti uç noktaları için özel etki alanı eşlenemiyor.You can't map a custom domain name to both the web and blob service endpoints.

Not

Eşleme için alt etki alanları yalnızca çalışır (örneğin, www.contoso.com).The mapping does only work for subdomains (e.g. www.contoso.com). Kök etki alanına (örneğin, contoso.com), web uç noktası kullanılabilir olmasını istediğiniz sonra sahip olduğunuz Azure CDN özel etki alanları ile kullanmaIf you want to have your web endpoint available on the root domain (e.g. contoso.com), then you have to use Azure CDN with custom domains

Adlı bir depolama hesabında bulunan blob veriler için birkaç örnek URL'ler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir mystorageaccount.The following table shows a few sample URLs for blob data that's located in a storage account named mystorageaccount. Depolama hesabı için kayıtlı özel alt etki alanı www.contoso.com:The custom subdomain that's registered for the storage account is www.contoso.com:

Kaynak türüResource type Varsayılan URLDefault URL Özel etki alanı URL'siCustom domain URL
Depolama hesabıStorage account http://mystorageaccount.blob.core.windows.net http://www.contoso.com
BlobBlob http://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/myblob http://www.contoso.com/mycontainer/myblob
Kök kapsayıcıRoot container http://mystorageaccount.blob.core.windows.net/myblob veya http://mystorageaccount.blob.core.windows.net/ $root/myblobhttp://mystorageaccount.blob.core.windows.net/myblob or http://mystorageaccount.blob.core.windows.net/$root/myblob http://www.contoso.com/myblob veya http://www.contoso.com/ $root/myblobhttp://www.contoso.com/myblob or http://www.contoso.com/$root/myblob
WebWeb http://mystorageaccount. [zone].web.core.windows.net/$web/[indexdoc] veya http://mystorageaccount. [ Zone].Web.Core.Windows.NET/[indexdoc] veya http://mystorageaccount. [ Zone].Web.Core.Windows.NET/$Web veya http://mystorageaccount. [ Zone].Web.Core.Windows.NET/http://mystorageaccount.[zone].web.core.windows.net/$web/[indexdoc] or http://mystorageaccount.[zone].web.core.windows.net/[indexdoc] or http://mystorageaccount.[zone].web.core.windows.net/$web or http://mystorageaccount.[zone].web.core.windows.net/ http://www.contoso.com/ $web veya http://www.contoso.com/ veya http://www.contoso.com/ $web / [indexdoc] veya http://www.contoso.com/ [indexdoc]http://www.contoso.com/$web or http://www.contoso.com/ or http://www.contoso.com/$web/[indexdoc] or http://www.contoso.com/[indexdoc]

Not

Aşağıdaki bölümlerde gösterildiği gibi tüm örnekler blob Hizmeti uç noktası için web hizmeti uç noktası için de geçerlidir.As shown in the following sections, all examples for the blob service endpoint also apply to the web service endpoint.

Doğrudan Ara CNAME eşlemesi karşılaştırmasıDirect vs. intermediary CNAME mapping

İle bir alt etki alanı ön eki özel etki alanınıza işaret edebilir (örneğin, www.contoso.com) için iki yoldan biriyle, depolama hesabınızdaki blob uç nokta:You can point your custom domain prefixed with a subdomain (e.g. www.contoso.com) to the blob endpoint for your storage account in either of two ways:

 • Doğrudan CNAME eşlemesi kullanın.Use direct CNAME mapping.
 • Kullanım asverify Ara alt etki alanı.Use the asverify intermediary subdomain.

Doğrudan CNAME eşlemesiDirect CNAME mapping

İlk ve en basit, yöntem, doğrudan blob uç noktası için özel etki alanı ve alt etki alanı eşleyen bir kurallı ad (CNAME) kaydı oluşturmaktır.The first, and simplest, method is to create a canonical name (CNAME) record that maps your custom domain and subdomain directly to the blob endpoint. CNAME kaydı, bir kaynak etki alanını hedef etki alanına eşleyen bir etki alanı adı sistemi (DNS) özelliği ' dir.A CNAME record is a domain name system (DNS) feature that maps a source domain to a destination domain. Kendi özel etki alanı ve alt etki alanı Bizim örneğimizde kaynak etki alanıdır (www.contoso.com, örneğin).In our example, the source domain is your own custom domain and subdomain (www.contoso.com, for example). Blob Hizmeti uç noktanızı hedef etki alanıdır (mystorageaccount.blob.core.windows.net, örneğin).The destination domain is your blob service endpoint (mystorageaccount.blob.core.windows.net, for example).

Doğrudan yöntem "özel etki alanı Kaydet" bölümünde ele alınmıştır.The direct method is covered in the "Register a custom domain" section.

Aracı eşlemesi ile asverifyIntermediary mapping with asverify

İkinci yöntem de CNAME kayıtları kullanır.The second method also uses CNAME records. Kapalı kalma süresini önlemek için ancak bunu önce özel bir alt etki alanı kullanan asverify Azure tarafından tanınır.To avoid downtime, however, it first employs a special subdomain asverify that's recognized by Azure.

Bir blob uç noktasına özel etki alanınızı eşleme neden olabilecek kısa bir süre kapalı kalma süresi etki alanında kaydederken Azure portalında.Mapping your custom domain to a blob endpoint can cause a brief period of downtime while you are registering the domain in the Azure portal. Etki alanı şu anda bir uygulamayı sıfır kapalı kalma süresi gerektiren bir hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) ile destekliyorsa, Azure kullanan asverify alt etki alanı kayıt ara adım olarak.If the domain currently supports an application with a service-level agreement (SLA) that requires zero downtime, use the Azure asverify subdomain as an intermediate registration step. Bu adım, DNS eşlemesi gerçekleşirken kullanıcıların etki alanınızı erişebilmesini sağlar.This step ensures that users can access your domain while the DNS mapping takes place.

Aracı yöntemi kapsamında özel bir etki alanı kullanarak kaydetmek asverify alt etki alanı.The intermediary method is covered in Register a custom domain by using the asverify subdomain.

Özel bir etki alanına kaydetmeRegister a custom domain

Etki alanı, aşağıdaki deyimleri uygularsanız, bu bölümdeki yordamı kullanarak kaydedin:Register the domain by using the procedure in this section if the following statements apply:

 • Etki alanı kullanıcılarınıza kullanılamaz durumda unconcerned olursunuz.You are unconcerned that the domain is briefly unavailable to your users.
 • Özel etki alanınız şu anda bir uygulama barındırma değil.Your custom domain is not currently hosting an application.

Azure DNS, Azure Blob Depolama için özel DNS adını yapılandırmak için kullanabilirsiniz.You can use Azure DNS to configure a custom DNS name for your Azure Blob store. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Azure hizmeti için özel etki alanı ayarları sağlamak üzere Azure DNS'yi kullanma.For more information, see Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service.

Özel etki alanınız şu anda kapalı kalma süresi olamaz uygulamanın destekliyorsa, kayıt yordamda özel bir etki alanı kullanarak asverify alt etki alanı.If your custom domain currently supports an application that cannot have any downtime, use the procedure in Register a custom domain by using the asverify subdomain.

Özel etki alanı yapılandırmak için DNS'de yeni bir CNAME kaydı oluşturun.To configure a custom domain name, create a new CNAME record in DNS. CNAME kaydı, bir etki alanı adı için bir diğer ad belirtir.The CNAME record specifies an alias for a domain name. Bizim örneğimizde, depolama hesabının Blob Depolama uç noktasına özel etki alanınızı adresiyle eşleşir.In our example, it maps the address of your custom domain to your storage account's Blob storage endpoint.

Genellikle, etki alanı kayıt şirketinizin Web sitesindeki etki alanının DNS ayarlarını yönetebilirsiniz.You can usually manage your domain's DNS settings on your domain registrar's website. Her kayıt şirketi için bir CNAME kaydı belirtme benzer ancak biraz farklı bir yöntem olsa da, aynı kavramdır.Each registrar has a similar but slightly different method of specifying a CNAME record, but the concept is the same. DNS yapılandırması bazı temel etki alanı kayıt paketleri sunmayan olduğundan CNAME kaydını oluşturmadan önce etki alanı kayıt paketini yükseltme gerekebilir.Because some basic domain registration packages don't offer DNS configuration, you might need to upgrade your domain registration package before you can create the CNAME record.

 1. İçinde Azure portalındadepolama hesabınıza gidin.In the Azure portal, go to your storage account.

 2. Menü bölmede altında Blob hizmetiseçin özel etki alanı.In the menu pane, under Blob Service, select Custom domain.
  Özel etki alanı bölmesi açılır.The Custom domain pane opens.

 3. Etki alanı kayıt şirketinizin Web sitesine oturum açın ve ardından DNS Yönetme sayfasına gidin.Sign in to your domain registrar's website, and then go to the page for managing DNS.
  Sayfa adında bir bölümde bulabilirsiniz etki alanı adı, DNS, veya ad sunucusu yönetimi.You might find the page in a section named Domain Name, DNS, or Name Server Management.

 4. CNAME'leri yönetme ile ilgili bölümü bulun.Find the section for managing CNAMEs.
  Bir Gelişmiş Ayarları sayfasına gidin ve Ara gerekebilir CNAME, diğer, veya alt etki alanlarını.You might have to go to an advanced settings page and look for CNAME, Alias, or Subdomains.

 5. Yeni bir CNAME kaydı oluşturun, bir alt etki alanı diğer adı gibi girin www veya fotoğraf (alt etki alanı gereklidir, kök etki alanlarında desteklenmez) ve ardından bir konak adı belirtin.Create a new CNAME record, enter a subdomain alias such as www or photos (subdomain is required, root domains are not supported), and then provide a host name.
  Blob Hizmeti uç noktanızı ana bilgisayar adıdır.The host name is your blob service endpoint. Şu biçimdedir <mystorageaccount >. blob.core.windows.netburada mystorageaccount depolama hesabınızın adıdır.Its format is <mystorageaccount>.blob.core.windows.net, where mystorageaccount is the name of your storage account. Öğenin #1 kullanılacak ana bilgisayar adı görünür özel etki alanı bölmesinde Azure portalında.The host name to use appears in item #1 of the Custom domain pane in the Azure portal.

 6. İçinde özel etki alanı bölmesinde, metin kutusuna alt etki alanı da dahil olmak üzere, özel etki alanı adını girin.In the Custom domain pane, in the text box, enter the name of your custom domain, including the subdomain.
  Örneğin, etki alanınız varsa contoso.com ve alt etki alanı diğer adınızı www, girin www.contoso.com.For example, if your domain is contoso.com and your subdomain alias is www, enter www.contoso.com. Varsa, alt etki alanı fotoğraf, girin photos.contoso.com.If your subdomain is photos, enter photos.contoso.com.

 7. Özel etki alanınızı kaydetmek için işaretleyin Kaydet.To register your custom domain, select Save.
  Kayıt başarılı olursa, portal depolama hesabınıza başarıyla güncelleştirildiğini bildirir.If the registration is successful, the portal notifies you that your storage account was successfully updated.

Kullanıcılarınıza uygun izinlere sahip değilse, yeni CNAME kaydınız DNS üzerinden dağıtıldıktan sonra özel etki alanınızı kullanarak blob verilerini görüntüleyebilir.After your new CNAME record has propagated through DNS, if your users have the appropriate permissions, they can view blob data by using your custom domain.

Özel bir etki alanını kullanarak kayıt asverify alt etki alanıRegister a custom domain by using the asverify subdomain

Özel etki alanınız şu anda hiç kapalı kalma süresi gerektiren var olan bir SLA ile bir uygulama destekliyorsa, bu bölümdeki yordamı kullanarak özel etki alanınızı kaydedin.If your custom domain currently supports an application with an SLA that requires that there be no downtime, register your custom domain by using the procedure in this section. Gelen işaret eden bir CNAME oluşturarak asverify.< alt etki alanı >. <customdomain > için asverify.< Depolama hesabı >. blob.core.windows.net, etki alanınızı Azure ile önceden kaydedebilirsiniz.By creating a CNAME that points from asverify.<subdomain>.<customdomain> to asverify.<storageaccount>.blob.core.windows.net, you can pre-register your domain with Azure. Ardından gelen işaret eden ikinci bir CNAME oluşturun <alt etki alanı >.< customdomain > için <storageaccount >. blob.core.windows.net, ve ardından özel etki alanınızı trafiği blob uç noktanıza yönlendirilir.You can then create a second CNAME that points from <subdomain>.<customdomain> to <storageaccount>.blob.core.windows.net, and then traffic to your custom domain is directed to your blob endpoint.

Asverify alt etki alanı olan Azure tarafından tanınan özel bir alt etki alanı.The asverify subdomain is a special subdomain recognized by Azure. Eklenmesini tarafından asverify kendi alt etki alanı, özel etki alanınızın etki alanı için DNS kaydı değiştirmek zorunda kalmadan tanımak için Azure izin verir.By prepending asverify to your own subdomain, you permit Azure to recognize your custom domain without having to modify the DNS record for the domain. Etki alanı için DNS kaydı değiştirdiğinizde, blob uç noktası kapalı kalma süresi ile eşleştirilir.When you do modify the DNS record for the domain, it will be mapped to the blob endpoint with no downtime.

 1. İçinde Azure portalındadepolama hesabınıza gidin.In the Azure portal, go to your storage account.

 2. Menü bölmede altında Blob hizmetiseçin özel etki alanı.In the menu pane, under Blob Service, select Custom domain.
  Özel etki alanı bölmesi açılır.The Custom domain pane opens.

 3. DNS sağlayıcınızın Web sitesinde oturum açın ve ardından DNS Yönetme sayfasına gidin.Sign in to your DNS provider's website, and then go to the page for managing DNS.
  Sayfa adında bir bölümde bulabilirsiniz etki alanı adı, DNS, veya ad sunucusu yönetimi.You might find the page in a section named Domain Name, DNS, or Name Server Management.

 4. CNAME'leri yönetme ile ilgili bölümü bulun.Find the section for managing CNAMEs.
  Bir Gelişmiş Ayarları sayfasına gidin ve Ara gerekebilir CNAME, diğer, veya alt etki alanlarını.You might have to go to an advanced settings page and look for CNAME, Alias, or Subdomains.

 5. Yeni bir CNAME kaydı oluşturun, içeren bir alt etki alanı diğer adı sağlayın asverify alt etki alanıyla gibi asverify.www veya asverify.photosve ardından bir konak adı belirtin.Create a new CNAME record, provide a subdomain alias that includes the asverify subdomain, such as asverify.www or asverify.photos, and then provide a host name.
  Blob Hizmeti uç noktanızı ana bilgisayar adıdır.The host name is your blob service endpoint. Şu biçimdedir asverify.< mystorageaccount >. blob.core.windows.netburada mystorageaccount depolama hesabınızın adıdır.Its format is asverify.<mystorageaccount>.blob.core.windows.net, where mystorageaccount is the name of your storage account. Öğenin #2 kullanılacak ana bilgisayar adı görünür özel etki alanı bölmesinde Azure portalında.The host name to use appears in item #2 of the Custom domain pane in the Azure portal.

 6. İçinde özel etki alanı bölmesinde, metin kutusuna alt etki alanı da dahil olmak üzere, özel etki alanı adını girin.In the Custom domain pane, in the text box, enter the name of your custom domain, including the subdomain.
  Dahil etmezseniz asverify.Do not include asverify. Örneğin, etki alanınız varsa contoso.com ve alt etki alanı diğer adınızı www, girin www.contoso.com.For example, if your domain is contoso.com and your subdomain alias is www, enter www.contoso.com. Varsa, alt etki alanı fotoğraf, girin photos.contoso.com.If your subdomain is photos, enter photos.contoso.com.

 7. Seçin dolaylı CNAME doğrulaması kullan onay kutusu.Select the Use indirect CNAME validation check box.

 8. Özel etki alanınızı kaydetmek için işaretleyin Kaydet.To register your custom domain, select Save.
  Kayıt başarılı olursa, portal depolama hesabınıza başarıyla güncelleştirildiğini bildirir.If the registration is successful, the portal notifies you that your storage account was successfully updated. Özel etki alanınızı Azure tarafından doğrulandı, ancak trafik etki alanınıza henüz depolama hesabınıza yönlendirilmemesidir.Your custom domain has been verified by Azure, but traffic to your domain is not yet being routed to your storage account.

 9. DNS sağlayıcınızın Web sitesine dönün ve ardından, alt etki alanı, blob Hizmeti uç noktası için eşleşen başka bir CNAME kaydı oluşturun.Return to your DNS provider's website, and then create another CNAME record that maps your subdomain to your blob service endpoint.
  Örneğin, alt etki alanı belirtin www veya fotoğraf (olmadan asverify) ve ana bilgisayar adı olarak belirtmeniz <mystorageaccount >. blob.core.windows.netburada mystorageaccount depolama hesabınızın adıdır.For example, specify the subdomain as www or photos (without the asverify) and specify the host name as <mystorageaccount>.blob.core.windows.net, where mystorageaccount is the name of your storage account. Bu adım ile özel etki alanınızın kayıt tamamlanmıştır.With this step, the registration of your custom domain is complete.

 10. Son olarak, içerir yeni oluşturulan bir CNAME kaydı silebilirsiniz asverify yalnızca bir ara adım olarak gerekli olan alt etki alanı.Finally, you can delete the newly created CNAME record that contains the asverify subdomain, which was required only as an intermediary step.

Kullanıcılarınıza uygun izinlere sahip değilse, yeni CNAME kaydınız DNS üzerinden dağıtıldıktan sonra özel etki alanınızı kullanarak blob verilerini görüntüleyebilir.After your new CNAME record has propagated through DNS, if your users have the appropriate permissions, they can view blob data by using your custom domain.

Özel etki alanınızı testTest your custom domain

Özel etki alanınızı blob Hizmeti uç noktanızla eşlendi onaylamak için depolama hesabınızda genel bir kapsayıcıda bir blob oluşturun.To confirm that your custom domain is mapped to your blob service endpoint, create a blob in a public container within your storage account. Ardından, aşağıdaki biçimde bir URI'yı kullanarak bir web tarayıcısında bloba erişmek: http://<subdomain.customdomain>/<mycontainer>/<myblob>Then, in a web browser, access the blob by using a URI in the following format: http://<subdomain.customdomain>/<mycontainer>/<myblob>

Örneğin, bir web formunda erişmek için myforms kapsayıcısında photos.contoso.com özel alt etki alanı, aşağıdaki URI kullanabilirsiniz: http://photos.contoso.com/myforms/applicationform.htmFor example, to access a web form in the myforms container in the photos.contoso.com custom subdomain, you might use the following URI: http://photos.contoso.com/myforms/applicationform.htm

Özel bir etki alanı kaydını kaldırmaDeregister a custom domain

Blob Depolama uç noktanız için özel bir etki alanı kaydını silmek için aşağıdaki prosedürlerden birini kullanın.To deregister a custom domain for your Blob storage endpoint, use one of the following procedures.

Azure portalAzure portal

Özel etki alanı ayarını kaldırmak için aşağıdakileri yapın:To remove the custom domain setting, do the following:

 1. İçinde Azure portalındadepolama hesabınıza gidin.In the Azure portal, go to your storage account.

 2. Menü bölmede altında Blob hizmetiseçin özel etki alanı.In the menu pane, under Blob Service, select Custom domain.
  Özel etki alanı bölmesi açılır.The Custom domain pane opens.

 3. İçeriği özel etki alanı adınızı içeren metin kutusunun işaretini kaldırın.Clear the contents of the text box that contains your custom domain name.

 4. Kaydet düğmesini seçin.Select the Save button.

Özel etki alanı başarıyla kaldırıldıktan sonra depolama hesabınızı başarıyla güncelleştirildiğini portal bir bildirim görür.After the custom domain has been removed successfully, you will see a portal notification that your storage account was successfully updated.

Azure CLIAzure CLI

Özel etki alanı kaydını kaldırmak için kullanın az depolama hesabını güncelleştirme CLI komutunu ve ardından boş bir dize belirtin ("") için --custom-domain bağımsız değişken değeri.To remove a custom domain registration, use the az storage account update CLI command, and then specify an empty string ("") for the --custom-domain argument value.

 • Komut biçimi:Command format:

  az storage account update \
    --name <storage-account-name> \
    --resource-group <resource-group-name> \
    --custom-domain ""
  
 • Komut örneği:Command example:

  az storage account update \
    --name mystorageaccount \
    --resource-group myresourcegroup \
    --custom-domain ""
  

PowerShellPowerShell

Not

Bu makalede, yeni Azure PowerShell Az modülü kullanmak için güncelleştirildi.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. Hata düzeltmeleri en az kadar uygulanmaya devam edilecektir AzureRM modülünü kullanmaya devam edebilirsiniz aralık 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Yeni Az modül ve AzureRM uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için bkz: Karşınızda yeni Azure PowerShell Az modül.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Az Modül yükleme yönergeleri için bkz. Azure PowerShell yükleme.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

Özel etki alanı kaydını kaldırmak için kullanın kümesi AzStorageAccount PowerShell cmdlet'ini ve ardından boş bir dize belirtin ("") için -CustomDomainName bağımsız değişken değeri.To remove a custom domain registration, use the Set-AzStorageAccount PowerShell cmdlet, and then specify an empty string ("") for the -CustomDomainName argument value.

 • Komut biçimi:Command format:

  Set-AzStorageAccount `
    -ResourceGroupName "<resource-group-name>" `
    -AccountName "<storage-account-name>" `
    -CustomDomainName ""
  
 • Komut örneği:Command example:

  Set-AzStorageAccount `
    -ResourceGroupName "myresourcegroup" `
    -AccountName "mystorageaccount" `
    -CustomDomainName ""
  

Sonraki adımlarNext steps