Hızlı başlangıç: Java V12 SDK ile Blobları yönetme

Bu hızlı başlangıçta, Java kullanarak blob 'ları yönetmeyi öğreneceksiniz. Blob 'lar, görüntüler, belgeler, akış ortamları ve arşiv verileri gibi büyük miktarlarda metin veya ikili veri içerebilen nesnelerdir. Blobları karşıya yükleyebilir, indirebilir ve listetireceksiniz ve kapsayıcı oluşturup sileceksiniz.

Ek kaynaklar:

Önkoşullar

Ayarlanıyor

bu bölümde, bir projeyi Java için v12 istemci kitaplığı Depolama Azure Blob ile çalışacak şekilde hazırlama işlemi adım adım açıklanmaktadır.

Proje oluşturma

BLOB-QuickStart-V12 adlı bir Java uygulaması oluşturun.

 1. Konsol penceresinde (cmd, PowerShell veya Bash gibi), Maven kullanarak BLOB-QuickStart-V12 adlı yeni bir konsol uygulaması oluşturun. "Hello World!" oluşturmak için aşağıdaki MVN komutunu yazın Java projesi.

  mvn archetype:generate `
    --define interactiveMode=n `
    --define groupId=com.blobs.quickstart `
    --define artifactId=blob-quickstart-v12 `
    --define archetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart `
    --define archetypeVersion=1.4
  
 2. Projenin üretilme çıktısı şuna benzer görünmelidir:

  [INFO] Scanning for projects...
  [INFO]
  [INFO] ------------------< org.apache.maven:standalone-pom >-------------------
  [INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
  [INFO] --------------------------------[ pom ]---------------------------------
  [INFO]
  [INFO] >>> maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) > generate-sources @ standalone-pom >>>
  [INFO]
  [INFO] <<< maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) < generate-sources @ standalone-pom <<<
  [INFO]
  [INFO]
  [INFO] --- maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
  [INFO] Generating project in Batch mode
  [INFO] ----------------------------------------------------------------------------
  [INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: maven-archetype-quickstart:1.4
  [INFO] ----------------------------------------------------------------------------
  [INFO] Parameter: groupId, Value: com.blobs.quickstart
  [INFO] Parameter: artifactId, Value: blob-quickstart-v12
  [INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
  [INFO] Parameter: package, Value: com.blobs.quickstart
  [INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/blobs/quickstart
  [INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
  [INFO] Parameter: package, Value: com.blobs.quickstart
  [INFO] Parameter: groupId, Value: com.blobs.quickstart
  [INFO] Parameter: artifactId, Value: blob-quickstart-v12
  [INFO] Project created from Archetype in dir: C:\QuickStarts\blob-quickstart-v12
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] BUILD SUCCESS
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] Total time: 7.056 s
  [INFO] Finished at: 2019-10-23T11:09:21-07:00
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
    ```
  
  
 3. Switch to the newly created blob-quickstart-v12 folder.

  cd blob-quickstart-v12
  
 4. BLOB-QuickStart-V12 dizininde, veri adlı başka bir dizin oluşturun. Blob veri dosyalarının oluşturulup depolanacağı yerdir.

  mkdir data
  

Paketi yükler

pom.xml dosyasını metin düzenleyicinizde açın. Aşağıdaki bağımlılık öğesini bağımlılıklar grubuna ekleyin.

<dependency>
  <groupId>com.azure</groupId>
  <artifactId>azure-storage-blob</artifactId>
  <version>12.13.0</version>
</dependency>

Uygulama çerçevesini ayarlama

Proje dizininden:

 1. /Src/Main/Java/com/Blobs/QuickStart dizinine gidin
 2. Düzenleyicinizde app. Java dosyasını açın
 3. İfadeyi sil System.out.println("Hello world!");
 4. importYönergeler ekleme

Kod şu şekildedir:

package com.blobs.quickstart;

/**
 * Azure blob storage v12 SDK quickstart
 */
import com.azure.storage.blob.*;
import com.azure.storage.blob.models.*;
import java.io.*;

public class App
{
  public static void main( String[] args ) throws IOException
  {
  }
}

Azure portalından kimlik bilgilerinizi kopyalama

örnek uygulama Azure Depolama istek yaptığında yetkilendirilmiş olması gerekir. Bir isteği yetkilendirmek için, depolama hesabı kimlik bilgilerinizi uygulamaya bağlantı dizesi olarak ekleyin. Depolama hesabı kimlik bilgilerinizi görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Azure Portal’ında oturum açın.

 2. Depolama hesabınızı bulun.

 3. Depolama hesabı menü bölmesinde, güvenlik + ağ altında, erişim anahtarları' nı seçin. Burada, her anahtar için hesap erişim anahtarlarını ve tüm bağlantı dizesini görüntüleyebilirsiniz.

  Erişim anahtarı ayarlarının Azure portal nerede olduğunu gösteren ekran görüntüsü

 4. Erişim tuşları bölmesinde, anahtarları göster' i seçin.

 5. KEY1 bölümünde bağlantı dizesi değerini bulun. Bağlantı dizesini kopyalamak için Panoya Kopyala simgesini seçin. Bir sonraki bölümde bağlantı dizesi değerini bir ortam değişkenine eklersiniz.

  Azure portalından bağlantı dizesinin kopyalanmasını gösteren ekran görüntüsü

Depolama bağlantı dizelerinizi yapılandırma

Bağlantı dizesini kopyaladıktan sonra, uygulamayı çalıştıran yerel makinede yeni bir ortam değişkenine yazın. Ortam değişkenini ayarlamak için bir konsol penceresi açın ve işletim sisteminizin yönergelerini izleyin. <yourconnectionstring>Gerçek bağlantı dizeniz ile değiştirin.

Windows

setx AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING "<yourconnectionstring>"

ortam değişkenini Windows ekledikten sonra, komut penceresinin yeni bir örneğini başlatmanız gerekir.

Linux

export AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING="<yourconnectionstring>"

macOS

export AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING="<yourconnectionstring>"

Programları yeniden Başlat

Ortam değişkenini ekledikten sonra, ortam değişkenini okumak için gereken tüm çalışan programları yeniden başlatın. Örneğin, devam etmeden önce geliştirme ortamınızı veya düzenleyiciyi yeniden başlatın.

Nesne modeli

Azure Blob Depolama, büyük miktarlarda yapılandırılmamış verileri depolamak için iyileştirilmiştir. Yapılandırılmamış veriler, metin veya ikili veriler gibi belirli bir veri modeline veya tanıma bağlı olmayan verilerdir. BLOB depolama üç tür kaynak sunar:

 • Depolama hesabı
 • Depolama hesabındaki bir kapsayıcı
 • Kapsayıcıda bir blob

Aşağıdaki diyagramda bu kaynaklar arasındaki ilişki gösterilmektedir.

BLOB depolama mimarisi diyagramı

Şu kaynaklarla etkileşim kurmak için aşağıdaki Java sınıflarını kullanın:

 • BlobServiceClient: BlobServiceClient sınıfı, Azure Depolama kaynaklarını ve blob kapsayıcılarını değiştirmenize olanak sağlar. Depolama hesabı, blob hizmeti için en üst düzey ad alanını sağlar.
 • BlobServiceClientBuilder: BlobServiceClientBuilder sınıfı, nesnelerin yapılandırılmasına ve örneklemesine yardımcı olmak için akıcı bir Oluşturucu API 'si sağlar BlobServiceClient .
 • blobcontainerclient: BlobContainerClient sınıfı, Azure Depolama kapsayıcıları ve bloblarını değiştirmenize olanak sağlar.
 • blobclient: BlobClient sınıfı, Azure Depolama bloblarını değiştirmenize olanak sağlar.
 • Blobitem: BlobItem sınıf, listbloblarayapılan çağrıdan döndürülen ayrı blob 'ları temsil eder.

Kod örnekleri

bu örnek kod parçacıkları, Java için Azure Blob Depolama istemci kitaplığı ile aşağıdakilerin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir:

Bağlantı dizesini alma

Aşağıdaki kod, depolama bağlantı dizesini yapılandırma bölümünde oluşturulan ortam değişkeninden depolama hesabının bağlantı dizesini alır.

Bu kodu metodun içine ekleyin Main :

System.out.println("Azure Blob Storage v12 - Java quickstart sample\n");

// Retrieve the connection string for use with the application. The storage
// connection string is stored in an environment variable on the machine
// running the application called AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING. If the environment variable
// is created after the application is launched in a console or with
// Visual Studio, the shell or application needs to be closed and reloaded
// to take the environment variable into account.
String connectStr = System.getenv("AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING");

Kapsayıcı oluşturma

Yeni kapsayıcı için bir ad belirleyin. Aşağıdaki kod, benzersiz olduğundan emin olmak için kapsayıcı adına bir UUID değeri ekler.

Önemli

Kapsayıcı adlarının küçük harfle yazılması gerekir. Kapsayıcıları ve blobları adlandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kapsayıcıları, Blobları ve Meta Verileri Adlandırma ve Bunlara Başvurma.

Ardından, Blobcontainerclient sınıfının bir örneğini oluşturun ve ardından depolama hesabınızda kapsayıcıyı gerçekten oluşturmak için Create yöntemini çağırın.

Bu kodu yönteminin sonuna ekleyin Main :

// Create a BlobServiceClient object which will be used to create a container client
BlobServiceClient blobServiceClient = new BlobServiceClientBuilder().connectionString(connectStr).buildClient();

//Create a unique name for the container
String containerName = "quickstartblobs" + java.util.UUID.randomUUID();

// Create the container and return a container client object
BlobContainerClient containerClient = blobServiceClient.createBlobContainer(containerName);

blob 'ları bir kapsayıcıya Upload

Aşağıdaki kod parçacığı:

 1. Yerel veri dizininde bir metin dosyası oluşturur.
 2. Kapsayıcı oluşturma bölümünde, kapsayıcıda getblobclient yöntemini çağırarak bir blobclient nesnesine bir başvuru alır.
 3. Uploadfromfile yöntemini çağırarak yerel metin dosyasını bloba yükler. Bu yöntem, zaten mevcut değilse blobu oluşturur, ancak varsa üzerine yazmaz.

Bu kodu yönteminin sonuna ekleyin Main :

// Create a local file in the ./data/ directory for uploading and downloading
String localPath = "./data/";
String fileName = "quickstart" + java.util.UUID.randomUUID() + ".txt";
File localFile = new File(localPath + fileName);

// Write text to the file
FileWriter writer = new FileWriter(localPath + fileName, true);
writer.write("Hello, World!");
writer.close();

// Get a reference to a blob
BlobClient blobClient = containerClient.getBlobClient(fileName);

System.out.println("\nUploading to Blob storage as blob:\n\t" + blobClient.getBlobUrl());

// Upload the blob
blobClient.uploadFromFile(localPath + fileName);

Kapsayıcıdaki blobları listeleme

Listbloblar metodunu çağırarak kapsayıcıdaki Blobları listeleyin. Bu durumda, kapsayıcıya yalnızca bir blob eklenmiş, bu nedenle listeleme işlemi yalnızca bir BLOB döndürüyor.

Bu kodu yönteminin sonuna ekleyin Main :

System.out.println("\nListing blobs...");

// List the blob(s) in the container.
for (BlobItem blobItem : containerClient.listBlobs()) {
  System.out.println("\t" + blobItem.getName());
}

Blob’ları indirme

DownloadToFile yöntemini çağırarak önceden oluşturulmuş blobu indirin. Örnek kod, yerel dosya sisteminde her iki dosyayı da görebilmeniz için dosya adına "ındır" adlı bir sonek ekler.

Bu kodu yönteminin sonuna ekleyin Main :

// Download the blob to a local file
// Append the string "DOWNLOAD" before the .txt extension so that you can see both files.
String downloadFileName = fileName.replace(".txt", "DOWNLOAD.txt");
File downloadedFile = new File(localPath + downloadFileName);

System.out.println("\nDownloading blob to\n\t " + localPath + downloadFileName);

blobClient.downloadToFile(localPath + downloadFileName);

Kapsayıcı silme

Aşağıdaki kod, Delete yöntemi kullanılarak kapsayıcının tamamını kaldırarak uygulamanın oluşturduğu kaynakları temizler. Ayrıca, uygulama tarafından oluşturulan yerel dosyaları da siler.

Uygulama, System.console().readLine() BLOB, kapsayıcı ve yerel dosyaları silmeden önce çağırarak kullanıcı girişi için duraklatılır. Bu, kaynakların silinmeden önce doğru bir şekilde oluşturulduğunu doğrulamak iyi bir şansınız olur.

Bu kodu yönteminin sonuna ekleyin Main :

// Clean up
System.out.println("\nPress the Enter key to begin clean up");
System.console().readLine();

System.out.println("Deleting blob container...");
containerClient.delete();

System.out.println("Deleting the local source and downloaded files...");
localFile.delete();
downloadedFile.delete();

System.out.println("Done");

Kodu çalıştırma

Bu uygulama yerel klasörünüzde bir sınama dosyası oluşturur ve BLOB depolamaya yükler. Örnek daha sonra kapsayıcıdaki Blobları listeler ve eski ve yeni dosyaları karşılaştırabilmeniz için dosyayı yeni bir adla indirir.

pom.xml dosyasını içeren dizine gidin ve aşağıdaki komutu kullanarak projeyi derleyin mvn .

mvn compile

Ardından paketi derlemeniz gerekir.

mvn package

Uygulamayı yürütmek mvn için aşağıdaki komutu çalıştırın.

mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.blobs.quickstart.App" -Dexec.cleanupDaemonThreads=false

Uygulamanın çıktısı aşağıdaki örnektekine benzer:

Azure Blob Storage v12 - Java quickstart sample

Uploading to Blob storage as blob:
    https://mystorageacct.blob.core.windows.net/quickstartblobsf9aa68a5-260e-47e6-bea2-2dcfcfa1fd9a/quickstarta9c3a53e-ae9d-4863-8b34-f3d807992d65.txt

Listing blobs...
    quickstarta9c3a53e-ae9d-4863-8b34-f3d807992d65.txt

Downloading blob to
    ./data/quickstarta9c3a53e-ae9d-4863-8b34-f3d807992d65DOWNLOAD.txt

Press the Enter key to begin clean up

Deleting blob container...
Deleting the local source and downloaded files...
Done

Temizleme işlemine başlamadan önce iki dosya için veri klasörlerinizi kontrol edin. Dosyaları açarak aynı olduklarını görebilirsiniz.

Dosyaları doğruladıktan sonra, test dosyalarını silmek ve tanıtıma tamamlamak için Enter tuşuna basın.

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta Java kullanarak blobları karşıya yükleme, indirme ve listeye ekleme hakkında bilgi edindiniz.

Blob depolama örnek uygulamalarını görmek için devam edin: