Azure Blob depolama için Azure CLI örnekleriAzure CLI samples for Azure Blob storage

Aşağıdaki tablo, Azure CLI kullanılarak oluşturulan ve Azure Depolama örneği oluşturup yöneten Bash betiklerine yönelik bağlantılar içerir.The following table includes links to Bash scripts built using the Azure CLI that create and manage Azure Storage.

Depolama hesaplarıStorage accounts
Bir depolama hesabı oluşturma ve erişim anahtarlarını alma/döndürmeCreate a storage account and retrieve/rotate the access keys Bir Azure depolama hesabı oluşturur, erişim anahtarlarını alır ve döndürür.Creates an Azure Storage account and retrieves and rotates its access keys.
Blob depolamaBlob storage
Blob depolama kapsayıcısının toplam boyutunu hesaplamaCalculate the total size of a Blob storage container Bir kapsayıcı içindeki tüm blobların toplam boyutunu hesaplar.Calculates the total size of all the blobs in a container.
Belirli bir ön eke sahip kapsayıcıları silmeDelete containers with a specific prefix Belirtilen dizeyle başlayan kapsayıcıları siler.Deletes containers starting with a specified string.