Azure Blob depolama için Azure PowerShell örnekleriAzure PowerShell samples for Azure Blob storage

Aşağıdaki tabloda Azure Depolama oluşturma ve yönetme için kullanılabilecek PowerShell betiği örneklerinin bağlantıları verilmiştir.The following table includes links to PowerShell script samples that create and manage Azure Storage.

Depolama hesaplarıStorage accounts
Bir depolama hesabı oluşturma ve erişim anahtarlarını alma/döndürmeCreate a storage account and retrieve/rotate the access keys Bir Azure depolama hesabı oluşturur, erişim anahtarlarından birini alır ve döndürür.Creates an Azure Storage account and retrieves and rotates one of its access keys.
Windows üzerinde AzCopy kullanarak Blobları depolama hesapları arasında geçirmeMigrate Blobs across storage accounts using AzCopy on Windows Windows üzerinde AzCopy kullanarak blobları Azure Depolama hesapları arasında geçirir.Migrate blobs across Azure Storage accounts using AzCopy on Windows.
Blob depolamaBlob storage
Blob depolama kapsayıcısının toplam boyutunu hesaplamaCalculate the total size of a Blob storage container Bir kapsayıcı içindeki tüm blobların toplam boyutunu hesaplar.Calculates the total size of all the blobs in a container.
Faturalandırma amacıyla Blob depolama kapsayıcısının boyutunu hesaplamaCalculate the size of a Blob storage container for billing purposes Faturalandırma maliyetlerinin tahmini amacıyla Blob depolama içindeki bir kapsayıcının boyutunu hesaplar.Calculates the size of a container in Blob storage for the purpose of estimating billing costs.
Belirli bir ön eke sahip kapsayıcıları silmeDelete containers with a specific prefix Belirtilen dizeyle başlayan kapsayıcıları siler.Deletes containers starting with a specified string.