Azure Depolama hesabı seçenekleriAzure Storage account options

Genel BakışOverview

Azure Depolama, farklı fiyatlar ve desteklenen özelliklerle üç ayrı hesap seçeneği sağlar.Azure Storage provides three distinct account options, with different pricing and features supported. Kullanıcıların uygulamaları için en iyi seçeneği belirlemek üzere bu farklılıkları dikkate almaları önemlidir.It is important that users consider these differences to determine the option that is best for their applications. Bu üç farklı seçenek aşağıdaki gibidir:The three different options are as follows:

 • Genel Amaçlı v2 (GPv2) hesapları, en son özelliklerin tümünü sağlar; Blob, Dosya, Kuyruk ve Tabloları destekler.General Purpose v2 (GPv2) accounts provide all the latest features, and supports Blobs, Files, Queues, and Tables. Günümüzde, bu en yeni özellikler blob düzeyinde katman ayarlamayı, arşive depolamayı, daha yüksek ölçekli hesap sınırlarını ve depolama olaylarını içerir.Today, these latest features include blob-level tiering, archive storage, higher scale account limits, and storage events. Fiyatlandırma, en düşük GB fiyatları ve sektörde rekabetçi işlem fiyatları sunmak üzere tasarlanmıştır.Pricing has been designed to deliver the lowest GB prices, and industry competitive transaction prices.

 • Blob Depolama hesapları, blok bloblarına yönelik en son özelliklerin tümünü sağlar, ancak yalnızca Blok Bloblarını destekler.Blob Storage accounts provide all the latest features for block blobs, but only support Block Blobs. Fiyatlandırma, Genel Amaçlı v2 fiyatına büyük ölçüde benzer.Pricing is broadly similar to that in General Purpose v2. Çoğu kullanıcıya Blob Depolama hesaplarını kullanmak yerine Genel Amaçlı v2’yi kullanmasını öneririz.We encourage most users to use General Purpose v2 rather than using Blob Storage accounts.

 • Genel Amaçlı v1 (GPv1) hesapları, tüm Azure Depolama Hizmetlerinin kullanılmasını sağlar, ancak en son özellikleri veya en düşük GB fiyatını içermeyebilir.General Purpose v1 (GPv1) accounts provide use of all Azure Storage Services, but may not have the latest features or the lowest GB pricing. Örneğin, seyrek ve arşiv depolama GPv1’de desteklenmez.For example, cool and archive storage are not supported in GPv1. İşlemlerin ücreti daha düşük olduğundan yüksek karmaşıklık veya yüksek okuma oranlı iş yükleri bu hesap türünden yararlanabilir.Pricing is lower for transactions, so workloads with high churn or high read rates may benefit from this account type.

Hesap türünü değiştirmeChanging account kind

Kullanıcılar GPv1 veya Blob Depolama hesaplarından GPv2 hesabına istedikleri zaman portal, CLI veya PowerShell aracılığıyla yükseltme yapabilirler.Users can upgrade either a GPv1 or Blob Storage accounts to a GPv2 account at any time via the portal, CLI, or PowerShell. Bu değişiklik geri alınamaz ve başka değişikliklere izin verilmez.This change cannot be reversed, and no other changes are permitted.

Genel Amaçlı v2General Purpose v2

Genel Amaçlı v2 (GPv2) hesapları Bloblar, Dosyalar, Kuyruklar ve Tablolar dahil olmak üzere depolama hizmetlerinin tamamına yönelik tüm özellikleri destekleyen depolama hesaplarıdır.General Purpose v2 (GPv2) are storage accounts which support all features for all storage services, including Blobs, Files, Queues, and Tables. Blok Blobları için hesap düzeyinde sık ve seyrek erişimli depolama katmanlarından birini, blob düzeyinde ise erişim düzenleri temelinde sık erişimli, seyrek erişimli ve arşiv katmanlarından birini seçebilirsiniz.For Block Blobs, You can choose between hot and cool storage tiers at account level, or hot, cool, and archive tiers at the blob level based on access patterns. Maliyetleri iyileştirmek için sık, seyrek ve nadiren erişilen verileri sırasıyla sık, seyrek ve arşiv depolama katmanlarında depolayın.Store frequently, infrequently, and rarely accessed data in the hot, cool, and archive storage tiers respectively to optimize costs. Hepsinden önemlisi, her GPv1 hesabı portal, CLI veya PowerShell aracılığıyla GPv2 hesabına yükseltilebilir.Importantly, any GPv1 account can be upgraded to a GPv2 account in the portal, CLI, or PowerShell. GPv2 hesapları tüm API'leri ve Blob Depolama ile GPv1 hesaplarında desteklenen özellikleri destekler, bu hesap türlerinde bulunan tüm o harika dayanıklılık, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans özelliklerini paylaşır.GPv2 accounts support all API's and features supported in Blob Storage and GPv1 accounts, share all the great durability, availability, scalability, and performance features in those account types.

Blob Depolama hesapları, Erişim Katmanı özniteliğini hesap düzeyinde kullanıma sunar ve böylece varsayılan depolama hesabı katmanı Sık Erişimli veya Seyrek Erişimli olarak tanımlanır.Blob Storage accounts expose the Access Tier attribute at the account level, which specifies the default storage account tier as Hot or Cool. Varsayılan depolama hesabı katmanı, blob düzeyinde ayarlanmış açık bir katmanı olmayan tüm bloblara uygulanır.The default storage account tier is applied to any blob that does not have an explicit tier set at the blob level. Verilerinizin kullanım düzeninde bir değişiklik olursa herhangi bir zamanda bu depolama katmanları arasında geçiş yapabilirsiniz.If there is a change in the usage pattern of your data, you can also switch between these storage tiers at any time. Arşiv katmanı yalnızca blob düzeyinde uygulanabilir.The archive tier can only be applied at the blob level.

Not

Depolama katmanının değiştirilmesi ek ücretlere neden olabilir.Changing the storage tier may result in additional charges. Lütfen daha fazla bilgi için Fiyatlandırma ve faturalama bölümüne bakın.See the Pricing and billing section for more details.

Blob Depolama HesaplarıBlob Storage accounts

Blob Depolama hesapları GPv2 ile aynı Blok Blobu özelliklerinin tümünü destekler, ancak yalnızca Blok Bloblarını desteklemekle sınırlıdır.Blob Storage accounts support all the same Block Blob features as GPv2, but are limited to supporting only Block Blobs. Müşteriler Blob Depolama hesapları ile GPv2 arasındaki fiyat farklarını gözden geçirmeli ve GPv2’ye yükseltmeyi göz önünde bulundurmalıdır.Customers should review the pricing differences between Blob Storage accounts and GPv2, and consider upgrading to GPv2. Bu yükseltmenin geri alınamadığını unutmayın.Note that this upgrade cannot be undone.

Not

Blob Depolama hesapları, yalnızca blok ve ekleme bloblarını destekler, sayfa bloblarını desteklemez.Blob Storage accounts support only block and append blobs, and not page blobs.

Genel Amaçlı v1General Purpose v1

Genel Amaçlı v1 (GPv1), en eski depolama hesabıdır ve klasik dağıtım modelinde kullanılabilen tek türdür.General Purpose v1 (GPv1) are the oldest storage account, and the only kind that can be used in the classic deployment model. Seyrek erişimli ve arşiv depolama gibi özellikler GPv1’de kullanılamaz.Features like cool and archive storage are not available in GPv1. GPv1, genellikle hem GPv2’den hem de Blob Depolama hesaplarından daha yüksek GB depolama maliyetlerine ancak daha düşük işlem maliyetlerine sahiptir.GPv1 has generally higher GB storage costs, but lower transaction costs than either GPv2 or Blob Storage accounts.

ÖnerilerRecommendations

Depolama hesapları hakkıında daha fazla bilgi için bkz. Azure Storage hesapları hakkında.See About Azure storage accounts for more information on storage accounts.

Yalnızca blok veya ekleme blobu depolamayı gerektiren uygulamalarda katmanlı depolamanın farklı fiyat modelinden yararlanmak için GPv2 depolama hesapları kullanılmasını öneriyoruz.For applications requiring only block or append blob storage, we recommend using GPv2 storage accounts, to take advantage of the differentiated pricing model of tiered storage. Ancak, bunun GPv1 depolama hesapları kullanılmasının önerilebileceği aşağıdaki gibi bazı durumlarda mümkün olmayabileceğini de anlıyoruz:However, we understand this might not be possible under certain circumstances where using GPv1 storage accounts would be advisable, such as:

 • Hala klasik dağıtım modelini kullanmanız gerekiyor.You still need to use the classic deployment model. Blob Depolama hesapları yalnızca Azure Resource Manager dağıtım modeli aracılığıyla kullanılabiliyor.Blob Storage accounts are only available via the Azure Resource Manager deployment model.

 • Yüksek hacimlerde işlemler yapıyor veya coğrafi çoğaltma bant genişliği kullanıyorsunuz, bunların ikisi de GPv2 ve Blob Depolama hesaplarında GPv1’e göre daha pahalı ve ayrıca düşük maliyetli GB depolamadan yararlanmak için yeterli depolama alanınız yok.You use high volumes of transactions or geo-replication bandwidth, both of which cost more in GPv2 and Blob Storage accounts than in GPv1, and don't have enough storage that benefits from the lower costs of GB storage.

 • 2014-02-14 tarihinden önceki Storage Services REST API sürümünü veya 4.x’ten düşük bir istemci kitaplığı sürümü ile kullanmanız ve uygulamanızı güncelleştirememeniz.You use a version of the Storage Services REST API that is earlier than 2014-02-14 or a client library with a version lower than 4.x, and cannot upgrade your application.

Not

Blob Depolama hesapları şu anda Azure bölgelerinin tümünde desteklenmektedir.Blob Storage accounts are currently supported in all Azure regions.

Fiyatlandırma ve FaturalamaPricing and billing

Tüm depolama hesapları, blob depolama için her blobun katmanını temel alan bir fiyatlandırma modelini kullanır.All storage accounts use a pricing model for blob storage based on the tier of each blob. Bir depolama hesabını kullanırken aşağıdaki fatura değerlendirmeleri geçerlidir:When using a storage account, the following billing considerations apply:

 • Depolama maliyetleri: Depolanan veri miktarına ek olarak, veri depolamanın maliyeti depolama katmanına bağlı olarak değişir.Storage costs: In addition to the amount of data stored, the cost of storing data varies depending on the storage tier. Katmanın erişim sıklığı düştükçe gigabayt başına ücret de azalır.The per-gigabyte cost decreases as the tier gets cooler.

 • Veri erişimi maliyetleri: Katmanın erişimi sıklığı düştükçe veri erişimi ücretleri artar.Data access costs: Data access charges increase as the tier gets cooler. Seyrek erişimli depolama ve arşiv depolama katmanındaki verilerde, okuma işlemleri için erişilen gigabayt veri başına ücretlendirilirsiniz.For data in the cool and archive storage tier, you are charged a per-gigabyte data access charge for reads.

 • İşlem maliyetleri: Tüm katmanlarda, erişim sıklığı düştükçe artan bir işlem başına ücret uygulanır.Transaction costs: There is a per-transaction charge for all tiers that increases as the tier gets cooler.

 • Coğrafi Çoğaltma veri aktarımı maliyetleri: Bu, yalnızca GRS ve RA-GRS dahil, coğrafi çoğaltma yapılandırılmış hesaplara uygulanır.Geo-Replication data transfer costs: This only applies to accounts with geo-replication configured, including GRS and RA-GRS. Coğrafi çoğaltma veri aktarımı gigabayt başına ücret doğurur.Geo-replication data transfer incurs a per-gigabyte charge.

 • Giden veri aktarımı maliyetleri: Giden veri aktarımları (bir Azure bölgesinin dışına aktarılan veriler), genel amaçlı depolama hesapları ile tutarlı şekilde gigabayt başına esaslı olarak bant genişliği kullanımı için fatura doğurur.Outbound data transfer costs: Outbound data transfers (data that is transferred out of an Azure region) incur billing for bandwidth usage on a per-gigabyte basis, consistent with general-purpose storage accounts.

 • Depolama katmanını değiştirme: Hesap depolama katmanını seyrek erişimliden sık erişimliye değiştirmek, depolama hesabında mevcut tüm verilerin okunmasına eşit bir ücret doğurur.Changing the storage tier: Changing the account storage tier from cool to hot incurs a charge equal to reading all the data existing in the storage account. Ancak, hesap depolama katmanını sık erişilenden seyrek erişilene değiştirmek, tüm verileri seyrek erişilen katmana yazma (yalnızca GPv2 hesapları) maliyetine eşit bir ücret yansıtır.However, changing the account storage tier from hot to cool incurs a charge equal to writing all the data into the cool tier (GPv2 accounts only).

Not

Blob Depolama hesaplarına ilişkin fiyatlandırma modeli hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Depolama Fiyatlandırması sayfası.For more details on the pricing model for Blob Storage accounts, see Azure Storage Pricing page. Giden veri aktarımı ücretlerine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Veri Aktarımları Fiyatlandırma Bilgileri sayfası.For more details on the outbound data transfer charges, see Data Transfers Pricing Details page.

Hızlı Başlangıç senaryolarıQuickstart scenarios

Bu bölümde Azure portalı kullanarak aşağıdaki senaryolar gösterilmektedir:In this section, the following scenarios are demonstrated using the Azure portal:

 • GPv2 depolama hesabı oluşturma.How to create a GPv2 storage account.
 • GPv1 veya Blob Depolama hesabını GPv2 depolama hesabına dönüştürme.How to convert a GPv1 or Blob Storage account to a GPv2 storage account.
 • GPv2 depolama hesabında hesap ve blob katmanı ayarlama.How to set account and blob tier in a GPv2 storage account.

Bu ayar tüm depolama hesabına uygulandığından aşağıdaki örneklerde erişim katmanı arşiv olarak ayarlayamazsınız.You cannot set the access tier to archive in the following examples because this setting applies to the whole storage account. Arşiv katmanını yalnızca belirli bir blob için ayarlayabilirsiniz.Archive can only be set on a specific blob.

Azure portalını kullanarak GPv2 depolama hesabı oluşturmaCreate a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Hub menüsünde, Yeni > Veri + Depolama > Depolama hesabı’nı seçin.On the Hub menu, select New > Data + Storage > Storage account.

 3. Depolama hesabınız için bir ad girin.Enter a name for your storage account.

  Bu ad genel olarak benzersiz olmalıdır; depolama hesabındaki nesnelere erişmek için kullanılan URL’nin bir parçası olarak kullanılır.This name must be globally unique; it is used as part of the URL used to access the objects in the storage account.

 4. Dağıtım modeli olarak Kaynak Yöneticisi’ni seçin.Select Resource Manager as the deployment model.

  Katmanlı depolama yalnızca Resource Manager depolama hesaplarıyla birlikte kullanılabilir; yeni kaynaklar için önerilen dağıtım modeli budur.Tiered storage can only be used with Resource Manager storage accounts; this is the recommended deployment model for new resources. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager'a genel bakış.For more information, check out the Azure Resource Manager overview.

 5. Hesap Türü açılan listesinde Genel Amaçlı v2’yi seçin.In the Account Kind dropdown list, select General Purpose v2.

  Depolama hesabının türünü buradan seçebilirsiniz.This is where you select the type of storage account. Katmanlı depolama genel amaçlı depolamada kullanılamaz; yalnızca Blob Depolama türündeki hesapta kullanılabilir.Tiered storage is not available in general-purpose storage; it is only available in the Blob Storage type account.

  Bunu seçtiğinizde performans katmanı Standart olarak ayarlanır.When you select this, the performance tier is set to Standard. Katmanlı depolama, Premium performans katmanı ile kullanılamaz.Tiered storage is not available with the Premium performance tier.

 6. Depolama hesabı için çoğaltma seçeneğini seçin: LRS, GRS veya RA-GRS.Select the replication option for the storage account: LRS, GRS, or RA-GRS. Varsayılan seçenek RA-GRS’dir.The default is RA-GRS.

  LRS = yerel olarak yedekli depolama; GRS = coğrafi olarak yedekli depolama (iki bölge); RA-GRS okuma erişimli, coğrafi olarak yedekli depolama (ikincisine okuma erişiminin bulunduğu 2 bölge).LRS = locally redundant storage; GRS = geo-redundant storage (two regions); RA-GRS is read-access geo-redundant storage (2 regions with read access to the second).

  Azure Depolama çoğaltma seçenekleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. Azure Depolama çoğaltma.For more details on Azure Storage replication options, check out Azure Storage replication.

 7. Gereksinimlerinize uygun depolama katmanını seçin: Erişim katmanı ayarını Seyrek Erişimli veya Sık Erişimli olarak belirleyin.Select the right storage tier for your needs: Set the Access tier to either Cool or Hot. Varsayılan seçenek Sık Erişimli’dir.The default is Hot.

 8. Yeni depolama hesabını oluşturmak istediğiniz aboneliği seçin.Select the subscription in which you want to create the new storage account.

 9. Yeni bir kaynak grubu belirtin veya varolan bir kaynak grubunu seçin.Specify a new resource group or select an existing resource group. Kaynak grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager’a genel bakış.For more information on resource groups, see Azure Resource Manager overview.

 10. Depolama hesabınız için bölge seçin.Select the region for your storage account.

 11. Depolama hesabını oluşturmak için Oluştur’a tıklayın.Click Create to create the storage account.

Azure Portalı'nı kullanarak GPv1 veya Blob Depolama hesabını GPv2 depolama hesabına dönüştürmeConvert a GPv1 or Blob Storage account to a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınıza gitmek için Tüm Kaynaklar’ı ve ardından depolama hesabınızı seçin.To navigate to your storage account, select All Resources, then select your storage account.

 3. Ayarlar dikey penceresinde Yapılandırma’ya tıklayın.In the Settings blade, click Configuration.

 4. Hesap Türü altında Yükselt’e tıklayın.Under Account kind, click on Upgrade.

 5. Sağda yeni bir dikey pencere onaylama için görünür.A new blade on the right will appear for confirmation. Yükseltmeyi Onayla altında, hesabınızın adını yazın.Under Confirm upgrade, type in the name of your account.

 6. Dikey pencerenin alt kısmında Yükselt’e tıklayın.Click Upgrade at the bottom of the blade.

Azure portalını kullanarak GPv2 depolama hesabının depolama katmanını değiştirmeChange the storage tier of a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınıza gitmek için Tüm Kaynaklar’ı ve ardından depolama hesabınızı seçin.To navigate to your storage account, select All Resources, then select your storage account.

 3. Ayarlar dikey penceresinde Yapılandırma’ya tıklayarak hesap yapılandırmasını görüntüleyin ve/veya değiştirin.In the Settings blade, click Configuration to view and/or change the account configuration.

 4. Gereksinimlerinize uygun depolama katmanını seçin: Erişim katmanı ayarını Seyrek Erişimli veya Sık Erişimli olarak belirleyin.Select the right storage tier for your needs: Set the Access tier to either Cool or Hot.

 5. Dikey pencerenin en üstündeki Kaydet seçeneğine tıklayın.Click Save at the top of the blade.

Azure portalı kullanarak blobun depolama katmanını değiştirmeChange the storage tier of a blob using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınızdaki blobunuza gitmek için Tüm Kaynaklar’ı seçin, depolama hesabınızı seçin, kapsayıcınızı seçin ve ardından blobunuzu seçin.To navigate to your blob in your storage account, select All Resources, select your storage account, select your container, and then select your blob.

 3. Blob özellikleri dikey penceresinde Erişim Katmanı açılan menüsüne tıklayarak Sık Erişilen, Seyrek Erişilen veya Arşiv depolama katmanını seçin.In the Blob properties blade, click the Access Tier dropdown menu to select the Hot, Cool, or Archive storage tier.

 4. Dikey pencerenin en üstündeki Kaydet seçeneğine tıklayın.Click Save at the top of the blade.

Not

Depolama katmanının değiştirilmesi ek ücretlere neden olabilir.Changing the storage tier may result in additional charges. Lütfen daha fazla bilgi için Fiyatlandırma ve Faturalama bölümüne bakın.See the Pricing and Billing section for more details.

GPv2 depolama hesaplarını değerlendirme ve geçiş yapmaEvaluating and migrating to GPv2 storage accounts

Bu bölümün amacı, kullanıcıların GPv2 depolama hesaplarını (GPv1 yerine) kullanmaya sorunsuz bir geçiş yapmasına yardımcı olmaktır.The purpose of this section is to help users to make a smooth transition to using GPv2 storage accounts (as opposed to GPv1). İki kullanıcı senaryosu vardır:There are two user scenarios:

 • Hazır bir GPv1 depolama hesabınız var ve doğru depolama katmanı ile GPv2 depolama hesabına geçişi değerlendirmek istiyorsunuz.You have an existing GPv1 storage account and want to evaluate a change to a GPv2 storage account with the right storage tier.
 • GPv2 depolama hesabı kullanmaya karar verdiniz veya zaten bir hesabınız var ve sık veya seyrek erişimli depolama katmanlarından hangisini kullanacağınıza karar vermek istiyorsunuz.You have decided to use a GPv2 storage account or already have one and want to evaluate whether you should use the hot or cool storage tier.

Her iki durumda da birinci öncelik GPv2 depolama hesabında depolanan verilerinizin depolama ve erişim maliyetini tahmin etmek ve bu maliyeti mevcut maliyetlerinizle karşılaştırmaktır.In both cases, the first priority is to estimate the cost of storing and accessing your data stored in a GPv2 storage account and compare that against your current costs.

GPv2 depolama hesabı katmanlarını değerlendirmeEvaluating GPv2 storage account tiers

GPv2 depolama hesabına depolanan verilerin depolama ve erişim maliyetini tahmin etmek için var olan kullanım modelinizi değerlendirmeniz ya da beklenen kullanım modelinizi tahmin etmeniz gerekir.In order to estimate the cost of storing and accessing data stored in a GPv2 storage account, you need to evaluate your existing usage pattern or approximate your expected usage pattern. Genel olarak, şunları bilmek istersiniz:In general, you want to know:

 • Depolama tüketiminiz – Ne kadar veri depolanıyor ve bu aylık olarak nasıl değişiyor?Your storage consumption - How much data is being stored and how does this change on a monthly basis?

 • Depolama erişim modelleriniz - Hesaptan ne kadar veri okunuyor ve hesaba ne kadar veri yazılıyor (yeni veriler dahil)?Your storage access pattern - How much data is being read from and written to the account (including new data)? Veri erişimi için kaç tane işlem kullanılıyor ve bunlar ne tür işlemler?How many transactions are used for data access, and what kinds of transactions are they?

Var olan depolama hesaplarını izlemeMonitoring existing storage accounts

Var olan depolama hesaplarınızı izlemek ve bu verileri toplamak için, bir depolama hesabına yönelik günlüğe kaydetme işlemlerini gerçekleştiren ve ölçümler sağlayan Azure Depolama Analizi hizmetinden yararlanabilirsiniz.To monitor your existing storage accounts and gather this data, you can make use of Azure Storage Analytics, which performs logging and provides metrics data for a storage account. Depolama Analizi GPv1, GPv2 ve Blob Depolama hesap türleri için toplu işlem istatistiklerini içeren ölçümleri ve depolama hizmetine yapılan isteklere ilişkin kapasite verilerini depolayabilir.Storage Analytics can store metrics that include aggregated transaction statistics and capacity data about requests to the storage service for GPv1, GPv2, and Blob Storage account types. Bu veriler aynı depolama hesabındaki iyi bilinen tablolara depolanır.This data is stored in well-known tables in the same storage account.

Daha fazla bilgi için bkz. Storage Analytics Ölçümleri hakkında ve Storage Analytics Ölçüm Tablosu ŞemasıFor more details, see About Storage Analytics Metrics and Storage Analytics Metrics Table Schema

Not

Blob Depolama hesapları, tablo hizmeti uç noktasını yalnızca ilgili hesabın ölçüm verilerini depolamak ve bunlara erişmek için ortaya çıkarır.Blob Storage accounts expose the table service endpoint only for storing and accessing the metrics data for that account. GPv1 ZRS depolama hesapları ölçüm verilerini desteklemez.GPv1 ZRS storage accounts do not support metrics data.

Blob Depolama hizmetinin depolama tüketimini izlemek için kapasite ölçümlerini etkinleştirmeniz gerekir.To monitor the storage consumption for the Blob Storage service, you need to enable the capacity metrics. Bu özellik etkinleştirildiğinde bir depolama hesabının Blob hizmeti için kapasite verileri günlük olarak kaydedilir ve aynı depolama hesabı içindeki $MetricsCapacityBlob tablosuna yazılan bir tablo girişi olarak kaydedilir.With this enabled, capacity data is recorded daily for a storage account's Blob service and recorded as a table entry that is written to the $MetricsCapacityBlob table within the same storage account.

Blob Depolama hizmetinin veri erişim modelini izlemek için saatlik işlem ölçümlerini bir API düzeyinde etkinleştirmeniz gerekir.To monitor the data access pattern for the Blob Storage service, you need to enable the hourly transaction metrics at an API level. Bu özellik etkinleştirildiğinde API başına işlemler saatte bir toplanır ve aynı depolama hesabındaki $MetricsHourPrimaryTransactionsBlob tablosuna yazılan bir tablo girişi olarak kaydedilir.With this enabled, per API transactions are aggregated every hour, and recorded as a table entry that is written to the $MetricsHourPrimaryTransactionsBlob table within the same storage account. RA-GRS depolama hesapları kullanılırken $MetricsHourSecondaryTransactionsBlob tablosu, işlemleri ikincil uç noktaya kaydeder.The $MetricsHourSecondaryTransactionsBlob table records the transactions to the secondary endpoint when using RA-GRS storage accounts.

Not

Blok ve ekleme blobu verileriyle birlikte sayfa bloblarını ve sanal makine disklerini veya kuyrukları, dosyaları ya da tabloları depoladığınız genel amaçlı bir depolama hesabınız varsa bu tahmin işlemi geçerli değildir.In case you have a general-purpose storage account in which you have stored page blobs and virtual machine disks, or queues, files, or tables, alongside block and append blob data, this estimation process is not applicable. Bunun nedeni, kapasite verilerinin blok bloblarını diğer türlerden ayırt etmemesi ve diğer veri türleri için kapasite verileri vermemesidir.This is because the capacity data does not differentiate block blobs from other types, and does not give capacity data for other data types. Bu türleri kullanıyorsanız alternatif bir yöntem de en son faturanızdaki miktarlara bakmaktır.If you use these types, an alternative methodology is to look at the quantities on your most recent bill.

Veri tüketim ve erişim modelinizi yaklaşık olarak tahmin etmek için, ölçümler için düzenli kullanımınızı temsil eden bir elde tutma süresi seçmeniz ve tahmin etmeniz önerilir.To get a good approximation of your data consumption and access pattern, we recommend you choose a retention period for the metrics that is representative of your regular usage and extrapolate. Seçeneklerden biri son yedi güne ait ölçüm verilerinin tutulması ve verilerin ay sonunda analiz için haftada bir toplanmasıdır.One option is to retain the metrics data for seven days and collect the data every week, for analysis at the end of the month. Diğer bir seçenek ise son 30 güne ait ölçüm verilerinin tutulması ve verilerin 30 günlük süre sonunda toplanıp çözümlenmesidir.Another option is to retain the metrics data for the last 30 days and collect and analyze the data at the end of the 30-day period.

Ölçüm verilerini etkinleştirme, toplama ve görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Azure Depolama ölçümlerini etkinleştirme ve ölçüm verilerini görüntüleme.For details on enabling, collecting, and viewing metrics data, see Enabling Azure Storage metrics and viewing metrics data.

Not

Analiz verilerinin depolanması, erişimi ve indirilmesi de normal kullanıcı verileri gibi ücretlendirilir.Storing, accessing, and downloading analytics data is also charged just like regular user data.

Kullanım ölçümlerinden yararlanarak maliyetleri tahmin etmeUtilizing usage metrics to estimate costs

Depolama maliyetleriStorage costs

$MetricsCapacityBlob kapasite ölçüm tablosunda 'data' satır anahtarını içeren en son giriş, kullanıcı verilerinin harcadığı kapasiteyi gösterir.The latest entry in the capacity metrics table $MetricsCapacityBlob with the row key 'data' shows the storage capacity consumed by user data. $MetricsCapacityBlob kapasite ölçüm tablosunda 'analytics' satır anahtarını içeren en son giriş, analiz günlüklerinin harcadığı kapasiteyi gösterir.The latest entry in the capacity metrics table $MetricsCapacityBlob with the row key 'analytics' shows the storage capacity consumed by the analytics logs.

Hem kullanıcı verileri hem de analiz günlükleri (etkinse) tarafından kullanılan bu toplam kapasite, verileri depolama hesabına depolama maliyetini tahmin etmek için kullanılabilir.This total capacity consumed by both user data and analytics logs (if enabled) can then be used to estimate the cost of storing data in the storage account. Aynı yöntem ayrıca GPv1 depolama hesaplarında depolanma maliyetlerini tahmin etmek için kullanılabilir.The same method can also be used for estimating storage costs in GPv1 storage accounts.

İşlem maliyetleriTransaction costs

İşlem ölçüm tablosundaki bir API’nin tüm girişleri için 'TotalBillableRequests' toplamı, ilgili API’nin toplam işlem sayısını belirtir.The sum of 'TotalBillableRequests', across all entries for an API in the transaction metrics table indicates the total number of transactions for that particular API. Örneğin, belirli bir süre içindeki 'GetBlob' işlemlerinin toplam sayısı 'user;GetBlob' satır anahtarını içeren tüm girişlere yönelik toplam faturalandırılabilir isteklerin toplamına göre hesaplanabilir.For example, the total number of 'GetBlob' transactions in a given period can be calculated by the sum of total billable requests for all entries with the row key 'user;GetBlob'.

Blob Depolama hesaplarına ilişkin işlem maliyetlerini tahmin etmek için farklı şekilde fiyatlandırıldıkları için işlemleri üç gruba ayırmanız gerekir.In order to estimate transaction costs for Blob Storage accounts, you need to break down the transactions into three groups since they are priced differently.

 • 'PutBlob', 'PutBlock', 'PutBlockList', 'AppendBlock', 'ListBlobs', 'ListContainers', 'CreateContainer', 'SnapshotBlob' ve 'CopyBlob' gibi yazma işlemleri.Write transactions such as 'PutBlob', 'PutBlock', 'PutBlockList', 'AppendBlock', 'ListBlobs', 'ListContainers', 'CreateContainer', 'SnapshotBlob', and 'CopyBlob'.
 • 'DeleteBlob' ve 'DeleteContainer' gibi silme işlemleri.Delete transactions such as 'DeleteBlob' and 'DeleteContainer'.
 • Diğer tüm işlemler.All other transactions.

GPv1 depolama hesaplarının işlem maliyetlerini tahmin etmek için işlemden/API’den bağımsız olarak tüm işlemleri toplamanız gerekir.In order to estimate transaction costs for GPv1 storage accounts, you need to aggregate all transactions irrespective of the operation/API.

Veri erişimi ve coğrafi çoğaltma veri aktarımı maliyetleriData access and geo-replication data transfer costs

Storage Analytics bir depolama hesabından okunan ve depolama hesabına yazılan veri miktarını belirtmese de, işlem ölçümleri tablosuna bakılarak bu değer kabaca tahmin edilebilir.While storage analytics does not provide the amount of data read from and written to a storage account, it can be roughly estimated by looking at the transaction metrics table. İşlem ölçüm tablosundaki bir API’nin tüm girişleri için 'TotalIngress' toplamı, ilgili API’nin toplam giriş verileri miktarını bayt cinsinden belirtir.The sum of 'TotalIngress' across all entries for an API in the transaction metrics table indicates the total amount of ingress data in bytes for that particular API. Benzer şekilde, 'TotalEgress' toplamı toplam çıkış verileri miktarını bayt cinsinden belirtir.Similarly the sum of 'TotalEgress' indicates the total amount of egress data, in bytes.

Blob Depolama hesaplarına ilişkin veri erişimi maliyetlerini tahmin etmek için işlemleri iki gruba ayırmanız gerekir.In order to estimate the data access costs for Blob Storage accounts, you need to break down the transactions into two groups.

 • Depolama hesabından alınan veri miktarı birincil olarak 'GetBlob' ve 'CopyBlob' işlemleri için 'TotalEgress' toplamına bakılarak tahmin edilebilir.The amount of data retrieved from the storage account can be estimated by looking at the sum of 'TotalEgress' for primarily the 'GetBlob' and 'CopyBlob' operations.

 • Depolama hesabına yazılan veri miktarı birincil olarak 'PutBlob', 'PutBlock', 'CopyBlob' ve 'AppendBlock' işlemleri için 'TotalIngress' toplamına bakılarak tahmin edilebilir.The amount of data written to the storage account can be estimated by looking at the sum of 'TotalIngress' for primarily the 'PutBlob', 'PutBlock', 'CopyBlob' and 'AppendBlock' operations.

Blob Depolama hesaplarında coğrafi çoğaltma veri aktarımı maliyeti de GRS veya RA-GRS depolama hesabı kullanılırken yazılan veri miktarı tahmin edilerek hesaplanabilir.The cost of geo-replication data transfer for Blob Storage accounts can also be calculated by using the estimate for the amount of data written when using a GRS or RA-GRS storage account.

Not

Seyrek veya sık erişimli bir depolama katmanını kullanma maliyetlerini hesaplama hakkında daha ayrıntılı bir örnek için 'Sık ve Seyrek Erişimli erişim katmanları nelerdir ve hangisinin kullanılacağını nasıl belirlemeliyim?' başlıklı SSS bölümüne bakınFor a more detailed example about calculating the costs for using the hot or cool storage tier, take a look at the FAQ titled 'What are Hot and Cool access tiers and how should I determine which one to use?' bkz. Azure Depolama Fiyatlandırma Sayfası.in the Azure Storage Pricing Page.

Mevcut verileri geçirmeMigrating existing data

GPv1 veya Blob Depolama hesabı, kesinti veya API değişiklikleri olmadan ve verileri bir yere taşımak gerekmeden kolayca GPv2’ye yükseltilebilir.A GPv1 or Blob Storage account can be easily upgraded to GPv2 with no downtime or API changes, and without the need for moving data around. Bu, GPv2’nin Blob Depolama hesaplarına göre başlıca avantajlarından biridir.This is one of the primary benefits of GPv2 vs. Blob Storage accounts.

Ancak, Blob Depolama hesabına geçmeniz gerekiyorsa aşağıdaki yönergeleri kullanabilirsiniz.However, if you need to migrate to a Blob Storage account, you can use the below instructions.

Blob Depolama hesabı yalnızca blok ve ekleme bloblarının depolanmasına yöneliktir.A Blob Storage account is specialized for storing only block and append blobs. Blobların yanı sıra tablo, kuyruk, dosya ve diskleri de depolamanızı sağlayan genel amaçlı mevcut depolama hesapları Blob Depolama hesaplarına dönüştürülemez.Existing general-purpose storage accounts, which allow you to store tables, queues, files, and disks, as well as blobs, cannot be converted to Blob Storage accounts. Depolama katmanlarını kullanmak için yeni Blob Depolama hesapları oluşturmanız ve mevcut verilerinizi yeni oluşturulan bu hesaplara taşımanız gerekir.To use the storage tiers, you need to create new Blob Storage accounts and migrate your existing data into the newly created accounts.

Mevcut verileri şirket içi depolama cihazlarından, üçüncü taraf bulut depolama sağlayıcılarından ya da Azure’daki mevcut genel amaçlı depolama hesaplarınızdan Blob Depolama hesaplarına geçirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:You can use the following methods to migrate existing data into Blob Storage accounts from on-premises storage devices, from third-party cloud storage providers, or from your existing general-purpose storage accounts in Azure:

AzCopyAzCopy

AzCopy, verilerin Azure Storage’a ve Azure Storage’dan yüksek performansla kopyalanması için tasarlanmış bir Windows komut satırı yardımcı programıdır.AzCopy is a Windows command-line utility designed for high-performance copying of data to and from Azure Storage. AzCopy yardımcı programını, verileri genel amaçlı depolama hesaplarınızdan Blob Depolama hesabınıza kopyalamak ya da şirket içi depolama cihazlarınızdaki verileri Blob Depolama hesabınıza yüklemek için kullanabilirsiniz.You can use AzCopy to copy data into your Blob Storage account from your existing general-purpose storage accounts, or to upload data from your on-premises storage devices into your Blob Storage account.

Daha fazla bilgi için bkz. AzCopy Komut Satırı Yardımcı Programı ile Veri Aktarma.For more details, see Transfer data with the AzCopy Command-Line Utility.

Veri hareketi kitaplığıData movement library

.NET için Azure Storage veri hareketi kitaplığı AzCopy’yi çalıştıran çekirdek veri hareketi altyapısını temel alır.Azure Storage data movement library for .NET is based on the core data movement framework that powers AzCopy. Kitaplık, AzCopy’ye benzer yüksek performanslı, güvenilir ve kolay veri aktarımı işlemleri için tasarlanmıştır.The library is designed for high-performance, reliable, and easy data transfer operations similar to AzCopy. Bu, AzCopy’nin dış örneklerini çalıştırmanıza ve izlemenize gerek kalmadan, AzCopy tarafından uygulamanızda yerel olarak sağlanan özelliklerden tam olarak faydalanmanızı sağlar.This allows you to take full benefits of the features provided by AzCopy in your application natively without having to deal with running and monitoring external instances of AzCopy.

Daha fazla ayrıntı için bkz. .Net için Azure Storage Veri Hareketi KitaplığıFor more details, see Azure Storage Data Movement Library for .Net

REST API’si veya istemci kitaplığıREST API or client library

Azure istemci kitaplıklarından birini ya da Azure depolama hizmetleri REST API’sini kullanarak verilerinizi Blob Depolama hesabına geçirmek için özel bir uygulama oluşturabilirsiniz.You can create a custom application to migrate your data into a Blob Storage account using one of the Azure client libraries or the Azure storage services REST API. Azure Storage NET, Java, C++, Node.JS, PHP, Ruby ve Python gibi birden fazla dilde ve platformda zengin istemci kitaplıkları sağlar.Azure Storage provides rich client libraries for multiple languages and platforms like .NET, Java, C++, Node.JS, PHP, Ruby, and Python. İstemci kitaplıkları yeniden deneme mantığı, günlüğe kaydetme ve paralel karşıya yüklemeler gibi gelişmiş özellikler sunar.The client libraries offer advanced capabilities such as retry logic, logging, and parallel uploads. HTTP/HTTPS istekleri yapan herhangi bir dil tarafından çağrılabilen REST API’sine karşı doğrudan da geliştirebilirsiniz.You can also develop directly against the REST API, which can be called by any language that makes HTTP/HTTPS requests.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure Blob Depolama’yı kullanmaya başlayın.For more details, see Get Started with Azure Blob Storage.

Not

Bloblar, blobla depolanan istemci tarafı şifreleme depolama şifrelemesiyle ilgili meta veriler kullanılarak depolanır.Blobs encrypted using client-side encryption store encryption-related metadata stored with the blob. Tüm kopyalama mekanizmalarının blob verilerinin ve özellikle şifrelemeyle ilgili meta verilerin korunduğundan emin olması kesinlikle önemlidir.It is absolutely critical that any copy mechanism should ensure that the blob metadata, and especially the encryption-related metadata, is preserved. Blobları bu meta veriler olmadan kopyalarsanız, blob içeriği tekrar alınamaz.If you copy the blobs without this metadata, the blob content cannot be retrieved again. Şifrelemeyle ilgili meta veriler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Depolama İstemci Tarafı Şifrelemesi.For more details regarding encryption-related metadata, see Azure Storage Client-Side Encryption.

SSSFAQ

Mevcut depolama hesapları hâlâ kullanılabilir mi?Are existing storage accounts still available?

Evet, var olan depolama hesapları hala kullanılabilir ve fiyatlandırma veya işlev açısından bir farklılık göstermez.Yes, existing storage accounts are still available and are unchanged in pricing or functionality. Bunlar depolama katmanı seçme olanağına sahip değildir ve gelecekte katmanlama özelliğine sahip olmayacaktır.They do not have the ability to choose a storage tier and will not have tiering capabilities in the future.

Neden ve ne zaman GPv2 depolama hesapları kullanmaya başlamalıyım?Why and when should I start using GPv2 storage accounts?

GPv2 depolama hesapları, sektörde rekabetçi işlem ve veri erişim maliyetleri sunarken en düşük GB depolama maliyetleri sağlamada uzmanlaşmıştır.GPv2 storage accounts are specialized for providing the lowest GB storage costs, while delivering industry competitive transaction and data access costs. Dahası, bu hesap türüne dayalı değişiklik bildirimleri gibi özellikler gelecekte sunulacağından GPv2 depolama hesapları blobları depolamak için önerilen yoldur.Going forward, GPv2 storage accounts are the recommended way for storing blobs, as future capabilities such as change notifications will be introduced based on this account type. Ancak, iş gereksinimlerinize bağlı olarak ne zaman yükselteceğiniz size kalmıştır.However, it is up to you when you would like to upgrade based on your business requirements. Örneğin, yükseltmeden önce işlem modellerinizi iyileştirmeyi seçebilirsiniz.For example, you may choose to optimize your transaction patterns prior to upgrade.

Mevcut depolama hesabımı GPv2 depolama hesabına yükseltebilir miyim?Can I upgrade my existing storage account to a GPv2 storage account?

Evet.Yes. GPv1 veya Blob Depolama hesapları, portalda kolayca GPv2’ye yükseltilebilir.GPv1 or Blob Storage accounts can easily be upgraded to GPv2 in the portal.

Nesneleri aynı hesaptaki iki depolama katmanında depolayabilir miyim?Can I store objects in both storage tiers in the same account?

Evet.Yes. Hesap düzeyinde ayarlanan Erişim Katmanı özniteliği, bu hesapta bulunan ve katmanı açıkça belirlenmemiş olan tüm nesneler için geçerli varsayılan katmandır.The Access Tier attribute set at an account level is the default tier that applies to all objects in that account without an explicit set tier. Ancak blob düzeyinde katman ayarlama, hesabın erişim katmanı ayarından bağımsız olarak nesne düzeyinde erişim katmanını açık olarak ayarlamanıza olanak tanır.However, blob-level tiering allows you to set the access tier on at the object level regardless of what the access tier setting on the account is. Aynı hesapta, üç depolama katmanının (sık erişilen, seyrek erişilen veya arşiv) tümüne ait bloblar bulunabilir.Blobs in any of the three storage tiers (hot, cool, or archive) may exist within the same account.

GPv2 depolama hesabımdaki depolama katmanını değiştirebilir miyim?Can I change the storage tier of my GPv2 storage account?

Evet, depolama hesabındaki Erişim Katmanı özniteliğini ayarlayarak hesap depolama katmanını değiştirebilirsiniz.Yes, you can change the account storage tier by setting the Access Tier attribute on the storage account. Hesap depolama katmanının değiştirilmesi, hesapta depolanmış ve açıkça katmanı belirtilmemiş tüm nesneler için geçerlidir.Changing the account storage tier applies to all objects stored in the account that do not have an explicit tier set. Sık erişilen olan depolama katmanının seyrek erişilen olarak değiştirilmesi, yazma işlemi (10.000 başına) maliyetleri doğurur (yalnızca GPv2 depolama hesaplarında). Seyrek erişilen olan depolama katmanının sık erişilen olarak değiştirilmesi ise hesaptaki tüm verilerin okunması için hem okuma işlemi (10.000 başına) hem de veri alma (GB başına) maliyetleri doğurur.Changing the storage tier from hot to cool incurs write operations (per 10,000) charges (GPv2 storage accounts only), while changing from cool to hot incurs both read operations (per 10,000) and data retrieval (per GB) charges for reading all the data in the account.

Blob Depolama hesabımdaki depolama katmanını hangi sıklıkta değiştirebilirim?How frequently can I change the storage tier of my Blob Storage account?

Depolama katmanını değiştirme sıklığına ilişkin bir sınırlama koymuyoruz, ancak depolama katmanını seyrek erişimliden sık erişimliye değiştirmenin büyük maliyetler doğurduğuna dikkat edin.While we do not enforce a limitation on how frequently the storage tier can be changed, be aware that changing the storage tier from cool to hot can incur significant charges. Depolama katmanını sık değiştirmeniz önerilmez.Changing the storage tier frequently is not recommended.

Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar, sık erişimli depolama katmanındakilerden farklı mı davranır?Do the blobs in the cool storage tier behave differently than the ones in the hot storage tier?

GPv2 ve Blob Depolama hesaplarının sık erişimli depolama katmanındaki bloblar GPv1 depolama hesaplarındaki bloblarla aynı gecikme süresine sahiptir.Blobs in the hot storage tier of GPv2 and Blob Storage accounts have the same latency as blobs in GPv1 storage accounts. Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar sık erişimli katmandaki bloblarla benzer gecikme süresine (milisaniye olarak) sahiptir.Blobs in the cool storage tier have a similar latency (in milliseconds) as blobs in the hot tier. Arşiv depolama katmanındaki bloblar, birkaç saatlik gecikme süresine sahiptir.Blobs in the archive storage tier have several hours of latency.

Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar, sık erişimli depolama katmanında depolanan bloblara göre daha düşük kullanılabilirlik hizmet düzeyine (SLA) sahiptir.Blobs in the cool storage tier have a slightly lower availability service level (SLA) than the blobs stored in the hot storage tier. Daha fazla bilgi için bkz. Depolama için SLA.For more details, see SLA for storage.

Sayfa bloblarını ve sanal makine disklerini Blob Depolama hesaplarında depolayabilir miyim?Can I store page blobs and virtual machine disks in Blob Storage accounts?

Hayır.No. Blob Depolama hesapları, yalnızca blok ve ekleme bloblarını destekler, sayfa bloblarını desteklemez.Blob Storage accounts support only block and append blobs, and not page blobs. Azure sanal makine diskleri sayfa blobları tarafından yedeklenir ve bu nedenle sanal makine disklerini depolamak için Blob Depolama hesapları kullanılamaz.Azure virtual machine disks are backed by page blobs and as a result Blob Storage accounts cannot be used to store virtual machine disks. Ancak, sanal makine disklerinin yedeklerini blok blobları olarak Blob Depolama hesabında depolamak mümkündür.However it is possible to store backups of the virtual machine disks as block blobs in a Blob Storage account. Blob Depolama hesapları yerine GPv2 kullanmayı dikkate alma nedenlerinden biri budur.This is one of the reasons to consider using GPv2 instead of Blob Storage accounts.

GPv2 depolama hesaplarını kullanmak için mevcut uygulamalarımı değiştirmem gerekiyor mu?Do I need to change my existing applications to use GPv2 storage accounts?

GPv2 depolama hesapları GPv1 ve Blob Depolama hesapları ile %100 API uyumludur.GPv2 storage accounts are 100% API consistent with GPv1 and Blob Storage accounts. Uygulamanız blok veya ilave bloblarını kullandığı ve Depolama Hizmetleri REST API’nin 2014-02-14 sürümünü veya üstünü kullandığınız sürece, uygulamanız çalışmaya devam edecektir.As long as your application is using block blobs or append blobs, and you are using the 2014-02-14 version of the Storage Services REST API or greater your application should work. Protokolün daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, her iki tür depolama hesabıyla sorunsuz çalışarak yeni sürümü kullanmak için uygulamanızı güncelleştirmeniz gerekir.If you are using an older version of the protocol, then you must update your application to use the new version so as to work seamlessly with both types of storage accounts. Genel olarak, hangi depolama hesabını kullandığınızdan bağımsız olarak her zaman en son sürümü kullanmanızı öneriyoruz.In general, we always recommend using the latest version regardless of which storage account type you use.

Kullanıcı deneyiminde bir değişiklik olur mu?Is there a change in user experience?

GPv2 depolama hesapları GPv1 depolama hesaplarına çok benzer ve yüksek dayanıklılık ve kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik dahil olmak üzere Azure Depolama’nın tüm temel özelliklerini destekler.GPv2 storage accounts are very similar to GPv1 storage accounts, and support all the key features of Azure Storage, including high durability and availability, scalability, performance, and security. GPv2’ye veya Blob Depolamaya yükseltirken Blob Depolama hesaplarına ve onun yukarıda bahsedilen depolama katmanlarına özgü özellikler ve kısıtlamalar dışındaki her şey aynı kalır.Other than the features and restrictions specific to Blob Storage accounts and its storage tiers that have been called out above, everything else remains the same when upgrading to either GPv2 or Blob Storage.

Sonraki adımlarNext steps

Blob Depolama hesaplarını değerlendirmeEvaluate Blob Storage accounts

Bölgeye göre Blob Depolama hesaplarının kullanılabilirliğini denetlemeCheck availability of Blob Storage accounts by region

Azure Depolama ölçümlerini etkinleştirerek geçerli depolama hesaplarınızın kullanımını değerlendirmeEvaluate usage of your current storage accounts by enabling Azure Storage metrics

Bölgeye göre Blob Depolama fiyatlandırmasını denetlemeCheck Blob Storage pricing by region

Veri aktarımı fiyatlandırmasını denetlemeCheck data transfers pricing

GPv2 depolama hesaplarını kullanmaya başlamaStart using GPv2 storage accounts

Azure Blob Depolamayı kullanmaya başlamaGet Started with Azure Blob Storage

Azure Depolama’ya ve Azure Depolama’da veri taşımaMoving data to and from Azure Storage

AzCopy Komut Satırı Yardımcı Programı ile veri aktarımıTransfer data with the AzCopy Command-Line Utility

Depolama hesaplarınıza göz atma ve bu hesapları keşfetmeBrowse and explore your storage accounts