Azure Depolama hesabı seçenekleriAzure Storage account options

Genel BakışOverview

Azure Depolama, farklı fiyatlar ve desteklenen özelliklerle üç ayrı hesap seçeneği sağlar.Azure Storage provides three distinct account options, with different pricing and features supported. Uygulamalarınıza yönelik en iyi seçeneği belirlemek için depolama hesabı oluşturmadan önce bu farklılıkları göz önünde bulundurun.Consider these differences before you create a storage account to determine the option that is best for your applications. Bu üç farklı depolama hesabı seçeneği şunlardır:The three different storage account options are:

 • Genel amaçlı v2 (GPv2) hesaplarıGeneral-purpose v2 (GPv2) accounts
 • Genel amaçlı v1 (GPv1) hesaplarıGeneral-purpose v1 (GPv1) accounts
 • Blob depolama hesaplarıBlob storage accounts

Aşağıdaki bölümde her hesap türü daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır:Each type of account is described in greater detail in the following section:

Depolama hesabı seçenekleriStorage account options

Genel amaçlı v2General-purpose v2

Genel amaçlı v2 (GPv2) hesapları bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için en yeni özelliklerin tümünü destekleyen depolama hesaplarıdır.General-purpose v2 (GPv2) accounts are storage accounts that support all of the latest features for blobs, files, queues, and tables. GPv2 hesapları, GPv1 ve Blob depolama hesaplarında desteklenen tüm API’leri ve özellikleri destekler.GPv2 accounts support all APIs and features supported in GPv1 and Blob storage accounts. Bunlar, ilgili hesap türlerindeki dayanıklılık, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans özelliklerini de destekler.They also support the same durability, availability, scalability, and performance features in those account types. GPv2 hesapları için fiyatlandırma, gigabayt başına en düşük fiyatları ve sektörle rekabet edebilecek düzeyde işlem fiyatları sunmak üzere tasarlanmıştır.Pricing for GPv2 accounts has been designed to deliver the lowest per gigabyte prices, and industry competitive transaction prices.

Azure portalı, PowerShell veya Azure CLI kullanarak GPv1 veya Blob depolama hesabınızı bir GPv2 hesabına yükseltebilirsiniz.You can upgrade your GPv1 or Blob storage account to a GPv2 account using Azure portal, PowerShell, or Azure CLI.

Bir GPv2 depolama hesabındaki blok blobları için hesap düzeyinde sık ve seyrek erişimli depolama katmanlarından birini, blob düzeyinde ise erişim düzenleri temelinde sık erişimli, seyrek erişimli ve arşiv katmanlarından birini seçebilirsiniz.For block blobs in a GPv2 storage account, you can choose between hot and cool storage tiers at the account level, or hot, cool, and archive tiers at the blob level based on access patterns. Maliyetleri iyileştirmek için sık, seyrek ve nadiren erişilen verileri sırasıyla sık, seyrek ve arşiv depolama katmanlarında depolayın.Store frequently, infrequently, and rarely accessed data in the hot, cool, and archive storage tiers respectively to optimize costs.

GPv2 depolama hesapları, Erişim Katmanı özniteliğini hesap düzeyinde kullanıma sunar ve böylece varsayılan depolama hesabı katmanı Sık Erişimli veya Seyrek Erişimli olarak tanımlanır.GPv2 storage accounts expose the Access Tier attribute at the account level, which specifies the default storage account tier as Hot or Cool. Varsayılan depolama hesabı katmanı, blob düzeyinde ayarlanmış açık bir katmanı olmayan tüm bloblara uygulanır.The default storage account tier is applied to any blob that does not have an explicit tier set at the blob level. Verilerinizin kullanım düzeninde bir değişiklik olursa herhangi bir zamanda bu depolama katmanları arasında geçiş yapabilirsiniz.If there is a change in the usage pattern of your data, you can also switch between these storage tiers at any time. Arşiv katmanı yalnızca blob düzeyinde uygulanabilir.The archive tier can only be applied at the blob level.

Not

Depolama katmanının değiştirilmesi ek ücretlere neden olabilir.Changing the storage tier may result in additional charges. Daha fazla bilgi için Fiyatlandırma ve faturalandırma bölümüne bakın.For more information, see the Pricing and billing section.

Microsoft, çoğu senaryoda Blob depolama hesaplarındansa genel amaçlı v2 depolama hesaplarının kullanılmasını önerir.Microsoft recommends using general-purpose v2 storage accounts over Blob storage accounts for most scenarios.

Bir depolama hesabını GPv2’ye yükseltmeUpgrade a storage account to GPv2

Kullanıcılar, istedikleri zaman Azure portal, PowerShell veya Azure CLI aracılığıyla bir GPv1 veya Blob depolama hesabını GPv2 hesabına yükseltebilir.Users can upgrade a GPv1 or Blob storage account to a GPv2 account at any time using Azure portal, PowerShell, or Azure CLI. Bu değişiklik geri alınamaz ve başka değişikliklere izin verilmez.This change cannot be reversed, and no other changes are permitted.

Azure portal ile yükseltmeUpgrade with Azure portal

Bir GPv1 veya Blob depolama hesabını Azure portalı kullanarak GPv2 hesabına yükseltmek için öncelikle Azure portal oturumu açmanız ve depolama hesabınızı seçmeniz gerekir.To upgrade a GPv1 or Blob storage account to a GPv2 account using Azure portal, first sign into the Azure portal and select your storage account. Ayarlar > Yapılandırma'yı seçin.Select Settings > Configuration. Burada Yükselt düğmesini ve yükseltme işlemiyle ilgili notları göreceksiniz.There you will see the Upgrade button along with a note regarding the upgrade process.

Powershell ile yükseltmeUpgrade with PowerShell

PowerShell kullanarak bir GPv1 veya Blob depolama hesabını GPv2 hesabına yükseltmek için önce PowerShell’i AzureRm.Storage modülünün en son sürümünü kullanacak şekilde güncelleştirin.To upgrade a GPv1 or Blob storage account to a GPv2 account using PowerShell, first update PowerShell to use the latest version of the AzureRm.Storage module. PowerShell’i yükleme hakkında bilgi edinmek için bkz. Azure PowerShell’i yükleme ve yapılandırma.See Install and configure Azure PowerShell for information about installing PowerShell. Sonra, hesabı yükseltmek için kaynak grubunuzun ve depolama hesabınızın adını değiştirerek şu komuta çağrı yapın:Then call the following command to upgrade the account, substituting the name of your resource group and storage account:

Set-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName <resource-group> -AccountName <storage-account> -UpgradeToStorageV2

Azure CLI ile yükseltmeUpgrade with Azure CLI

Azure CLI kullanarak bir GPv1 veya Blob depolama hesabını GPv2’ye yükseltmek için önce en son Azure CLI sürümünü yükleyin.To upgrade a GPv1 or Blob storage account to a GPv2 account using Azure CLI, first install the latest version of Azure CLI. CLI yüklemesi hakkında bilgi için bkz. Azure CLI 2.0’ı yükleme.See Install the Azure CLI 2.0 for information about installing the CLI. Sonra, hesabı yükseltmek için kaynak grubunuzun ve depolama hesabınızın adını değiştirerek şu komuta çağrı yapın:Then call the following command to upgrade the account, substituting the name of your resource group and storage account:

az storage account update -g <resource-group> -n <storage-account> --set kind=StorageV2

Genel amaçlı v1General-purpose v1

Genel amaçlı v1 (GPv1) hesapları, tüm Azure Depolama Hizmetlerine erişim sağlar, ancak en son özelliklere veya gigabayt başına en düşük fiyatlandırmaya sahip olmayabilir.General-purpose v1 (GPv1) accounts provide access to all Azure Storage services, but may not have the latest features or the lowest per gigabyte pricing. Örneğin, GPv1’de seyrek erişimli depolama ve arşiv depolama desteklenmez.For example, cool storage and archive storage are not supported in GPv1. GPv1 işlemlerinin ücreti daha düşük olduğundan, yüksek karmaşıklık veya yüksek okuma oranlı iş yükleri bu hesap türünden yararlanabilir.Pricing is lower for GPv1 transactions, so workloads with high churn or high read rates may benefit from this account type.

Genel amaçlı v1 (GPv1) depolama hesapları, en eski depolama hesabı türüdür ve klasik dağıtım modeliyle kullanılabilen tek türdür.General-purpose v1 (GPv1) storage accounts are the oldest type of storage account, and the only kind that can be used with the classic deployment model.

Blob Storage hesaplarıBlob storage accounts

Blob depolama hesapları, GPv2 hesaplarındaki tüm blok blobu özelliklerini destekler, ancak yalnızca blok bloblarını desteklemekle sınırlıdır.Blob storage accounts support all the same block blob features as GPv2, but are limited to supporting only block blobs. Fiyatlandırma, büyük ölçüde genel amaçlı v2 hesaplarının fiyatlandırması gibidir.Pricing is broadly similar to pricing for general-purpose v2 accounts. Müşteriler Blob depolama hesapları ile GPv2 arasındaki fiyat farklarını gözden geçirmeli ve GPv2’ye yükseltmeyi göz önünde bulundurmalıdır.Customers should review the pricing differences between Blob storage accounts and GPv2, and consider upgrading to GPv2. Bu yükseltme geri alınamaz.This upgrade cannot be undone.

Not

Blob Storage hesapları yalnızca blok ve ilave bloblarını destekler, sayfa bloblarını desteklemez.Blob storage accounts support only block and append blobs, and not page blobs.

Microsoft, çoğu senaryoda Blob depolama hesaplarındansa genel amaçlı v2 depolama hesaplarının kullanılmasını önerir.Microsoft recommends using general-purpose v2 storage accounts over Blob storage accounts for most scenarios.

ÖnerilerRecommendations

Depolama hesapları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure depolama hesapları hakkında.For more information on storage accounts, see About Azure storage accounts.

En son blok veya ekleme blobu özelliklerini gerektiren uygulamalarda katmanlı depolamanın farklı fiyat modelinden yararlanmak için GPv2 depolama hesapları kullanılması önerilir.For applications requiring the latest block or append blob features, using GPv2 storage accounts is recommended, to take advantage of the differentiated pricing model of tiered storage. Bununla birlikte, aşağıdaki gibi belirli senaryolar için GPv1 kullanmak isteyebilirsiniz:However, you may want to use GPv1 in certain scenarios, such as:

 • Hala klasik dağıtım modelini kullanmanız gerekiyor.You still need to use the classic deployment model. GPv2 ve Blob depolama hesapları yalnızca Azure Resource Manager dağıtım modeli aracılığıyla kullanılabiliyor.GPv2 and Blob storage accounts are only available via the Azure Resource Manager deployment model.
 • Yüksek hacimlerde işlemler yapıyor veya coğrafi çoğaltma bant genişliği kullanıyorsunuz, bunların ikisi de GPv2 ve Blob depolama hesaplarında GPv1’e göre daha pahalı ve ayrıca düşük maliyetli GB depolamadan yararlanmak için yeterli depolama alanınız yok.You use high volumes of transactions or geo-replication bandwidth, both of which cost more in GPv2 and Blob storage accounts than in GPv1, and don't have enough storage that benefits from the lower costs of GB storage.
 • 2014-02-14 tarihinden önceki Storage Services REST API sürümünü veya 4.x’ten düşük bir istemci kitaplığı sürümü ile kullanmanız ve uygulamanızı güncelleştirememeniz.You use a version of the Storage Services REST API that is earlier than 2014-02-14 or a client library with a version lower than 4.x, and cannot upgrade your application.

Fiyatlandırma ve FaturalamaPricing and billing

Tüm depolama hesapları, blob depolama için her blobun katmanını temel alan bir fiyatlandırma modelini kullanır.All storage accounts use a pricing model for blob storage based on the tier of each blob. Bir depolama hesabını kullanırken aşağıdaki fatura değerlendirmeleri geçerlidir:When using a storage account, the following billing considerations apply:

 • Depolama maliyetleri: Depolanan veri miktarına ek olarak, veri depolamanın maliyeti depolama katmanına bağlı olarak değişir.Storage costs: In addition to the amount of data stored, the cost of storing data varies depending on the storage tier. Katmanın erişim sıklığı düştükçe gigabayt başına ücret de azalır.The per-gigabyte cost decreases as the tier gets cooler.
 • Veri erişimi maliyetleri: Katmanın erişimi sıklığı düştükçe veri erişimi ücretleri artar.Data access costs: Data access charges increase as the tier gets cooler. Seyrek erişimli depolama ve arşiv depolama katmanındaki verilerde, okuma işlemleri için erişilen gigabayt veri başına ücretlendirilirsiniz.For data in the cool and archive storage tier, you are charged a per-gigabyte data access charge for reads.
 • İşlem maliyetleri: Tüm katmanlarda, erişim sıklığı düştükçe artan bir işlem başına ücret uygulanır.Transaction costs: There is a per-transaction charge for all tiers that increases as the tier gets cooler.
 • Coğrafi Çoğaltma veri aktarımı maliyetleri: Bu ücret, GRS ve RA-GRS dahil olmak üzere yalnızca coğrafi çoğaltma yapılandırılmış hesaplara uygulanır.Geo-Replication data transfer costs: This charge only applies to accounts with geo-replication configured, including GRS and RA-GRS. Coğrafi çoğaltma veri aktarımı gigabayt başına ücret doğurur.Geo-replication data transfer incurs a per-gigabyte charge.
 • Giden veri aktarımı maliyetleri: Giden veri aktarımları (bir Azure bölgesinin dışına aktarılan veriler), genel amaçlı depolama hesapları ile tutarlı şekilde gigabayt başına esaslı olarak bant genişliği kullanımı için fatura doğurur.Outbound data transfer costs: Outbound data transfers (data that is transferred out of an Azure region) incur billing for bandwidth usage on a per-gigabyte basis, consistent with general-purpose storage accounts.
 • Depolama katmanını değiştirme: Hesap depolama katmanını seyrek erişimliden sık erişimliye değiştirmek, depolama hesabında mevcut tüm verilerin okunmasına eşit bir ücret doğurur.Changing the storage tier: Changing the account storage tier from cool to hot incurs a charge equal to reading all the data existing in the storage account. Ancak, hesap depolama katmanını sık erişilenden seyrek erişilene değiştirmek, tüm verileri seyrek erişilen katmana yazma (yalnızca GPv2 hesapları) maliyetine eşit bir ücret yansıtır.However, changing the account storage tier from hot to cool incurs a charge equal to writing all the data into the cool tier (GPv2 accounts only).

Not

Depolama hesaplarına ilişkin fiyatlandırma modeli hakkında daha fazla bilgi için Azure Depolama Fiyatlandırması sayfasına bakın.For more information on the pricing model for storage accounts, see Azure Storage Pricing page. Giden veri aktarımı ücretlerine ilişkin daha fazla bilgi için Veri Aktarımları Fiyatlandırma Bilgileri sayfasına bakın.For more information on outbound data transfer charges, see Data Transfers Pricing Details page.

Hızlı Başlangıç senaryolarıQuickstart scenarios

Bu bölümde Azure portalı kullanarak aşağıdaki senaryolar gösterilmektedir:In this section, the following scenarios are demonstrated using the Azure portal:

Bu ayar tüm depolama hesabına uygulandığından aşağıdaki örneklerde erişim katmanı arşiv olarak ayarlayamazsınız.You cannot set the access tier to archive in the following examples because this setting applies to the whole storage account. Arşiv katmanını yalnızca belirli bir blob için ayarlayabilirsiniz.Archive can only be set on a specific blob.

Azure portalını kullanarak GPv2 depolama hesabı oluşturmaCreate a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Hub menüsünde, Kaynak oluştur > Veri ve Depolama > Depolama hesabı’nı seçin.On the Hub menu, select Create a resource > Data + Storage > Storage account.

 3. Depolama hesabınız için bir ad girin.Enter a name for your storage account.

  Bu ad genel olarak benzersiz olmalıdır; depolama hesabındaki nesnelere erişmek için kullanılan URL’nin bir parçası olarak kullanılır.This name must be globally unique; it is used as part of the URL used to access the objects in the storage account.

 4. Dağıtım modeli olarak Kaynak Yöneticisi’ni seçin.Select Resource Manager as the deployment model.

  Katmanlı depolama yalnızca Resource Manager depolama hesaplarıyla birlikte kullanılabilir; yeni kaynaklar için Resource Manager dağıtım modeli önerilir.Tiered storage can only be used with Resource Manager storage accounts; Resource Manager is the recommended deployment model for new resources. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager’a genel bakış.For more information, see the Azure Resource Manager overview.

 5. Hesap Türü açılan listesinde Genel amaçlı v2’yi seçin.In the Account Kind dropdown list, select General-purpose v2.

  GPv2’yi seçtiğinizde performans katmanı Standart olarak ayarlanır.When you select GPv2, the performance tier is set to Standard. Katmanlı depolama, Premium performans katmanı ile kullanılamaz.Tiered storage is not available with the Premium performance tier.

 6. Depolama hesabı için çoğaltma seçeneğini seçin: LRS, ZRS, GRS veya RA-GRS.Select the replication option for the storage account: LRS, ZRS, GRS, or RA-GRS. Varsayılan seçenek RA-GRS’dir.The default is RA-GRS.

  LRS = yerel olarak yedekli depolama; ZRS = bölgesel olarak yedekli depolama; GRS = coğrafi olarak yedekli depolama (iki bölge); RA-GRS = okuma erişimli, coğrafi olarak yedekli depolama (ikincisine okuma erişiminin bulunduğu 2 bölge).LRS = locally-redundant storage; ZRS = zone-redundant storage; GRS = geo-redundant storage (two regions); RA-GRS = read-access geo-redundant storage (two regions with read access to the second).

  Azure Storage çoğaltma seçenekleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. Azure Storage çoğaltma.For more details on Azure Storage replication options, see Azure Storage replication.

 7. Gereksinimlerinize uygun depolama katmanını seçin: Erişim katmanı ayarını Seyrek Erişimli veya Sık Erişimli olarak belirleyin.Select the right storage tier for your needs: Set the Access tier to either Cool or Hot. Varsayılan seçenek Sık Erişimli’dir.The default is Hot.

 8. Yeni depolama hesabını oluşturmak istediğiniz aboneliği seçin.Select the subscription in which you want to create the new storage account.

 9. Yeni bir kaynak grubu belirtin veya varolan bir kaynak grubunu seçin.Specify a new resource group or select an existing resource group. Kaynak grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager’a genel bakış.For more information on resource groups, see Azure Resource Manager overview.

 10. Depolama hesabınız için bölge seçin.Select the region for your storage account.

 11. Depolama hesabını oluşturmak için Oluştur’a tıklayın.Click Create to create the storage account.

Azure portalını kullanarak GPv1 veya Blob depolama hesabını GPv2 depolama hesabına dönüştürmeConvert a GPv1 or Blob storage account to a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınıza gitmek için: Tüm kaynaklar’ı ve ardından depolama hesabınızı seçin.To navigate to your storage account: select All resources, then select your storage account.

 3. Ayarlar bölümünde Yapılandırma’ya tıklayın.In the Settings section, click Configuration.

 4. Hesap Türü altında Yükselt’e tıklayın.Under Account kind, click on Upgrade.

 5. Yükseltmeyi Onayla altında, hesabınızın adını yazın.Under Confirm upgrade, type in the name of your account.

 6. Dikey pencerenin alt kısmında Yükselt’e tıklayın.Click Upgrade at the bottom of the blade.

Azure portalını kullanarak GPv2 depolama hesabının depolama katmanını değiştirmeChange the storage tier of a GPv2 storage account using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınıza gitmek için: Tüm kaynaklar’ı ve ardından depolama hesabınızı seçin.To navigate to your storage account: select All resources, then select your storage account.

 3. Ayarlar dikey penceresinde Yapılandırma’ya tıklayarak hesap yapılandırmasını görüntüleyin ve/veya değiştirin.In the Settings blade, click Configuration to view and/or change the account configuration.

 4. Gereksinimlerinize uygun depolama katmanını seçin: Erişim katmanı ayarını Seyrek Erişimli veya Sık Erişimli olarak belirleyin.Select the right storage tier for your needs: Set the Access tier to either Cool or Hot.

 5. Dikey pencerenin en üstündeki Kaydet seçeneğine tıklayın.Click Save at the top of the blade.

Azure portalı kullanarak blobun depolama katmanını değiştirmeChange the storage tier of a blob using the Azure portal

 1. Azure Portal oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Depolama hesabınızdaki blobunuza gitmek için: Tüm kaynaklar’ı seçin, depolama hesabınızı seçin, kapsayıcınızı seçin ve ardından blobunuzu seçin.To navigate to your blob in your storage account: select All resources, select your storage account, select your container, and then select your blob.

 3. Blob özellikleri dikey penceresinde Erişim Katmanı açılan menüsüne tıklayarak Sık Erişilen, Seyrek Erişilen veya Arşiv depolama katmanını seçin.In the Blob properties blade, click the Access Tier dropdown menu to select the Hot, Cool, or Archive storage tier.

 4. Dikey pencerenin en üstündeki Kaydet seçeneğine tıklayın.Click Save at the top of the blade.

Not

Depolama katmanının değiştirilmesi ek ücretlere neden olabilir.Changing the storage tier may result in additional charges. Daha fazla bilgi için Fiyatlandırma ve Faturalandırma bölümüne bakın.For more information, see the Pricing and Billing section.

GPv2 depolama hesaplarını değerlendirme ve geçiş yapmaEvaluating and migrating to GPv2 storage accounts

Bu bölümün amacı, kullanıcıların GPv1 depolama hesapları kullanmaktan GPv2 depolama hesaplarını kullanmaya sorunsuz bir geçiş yapmasına yardımcı olmaktır.The purpose of this section is to help users to make a smooth transition to using GPv2 storage accounts from GPv1 storage accounts. İki kullanıcı senaryosu vardır:There are two user scenarios:

 • Hazır bir GPv1 depolama hesabınız var ve doğru depolama katmanı ile GPv2 depolama hesabına geçişi değerlendirmek istiyorsunuz.You have an existing GPv1 storage account and want to evaluate a change to a GPv2 storage account with the right storage tier.
 • GPv2 depolama hesabı kullanmaya karar verdiniz veya zaten bir hesabınız var ve sık veya seyrek erişimli depolama katmanlarından hangisini kullanacağınıza karar vermek istiyorsunuz.You have decided to use a GPv2 storage account or already have one and want to evaluate whether you should use the hot or cool storage tier.

Her iki durumda da birinci öncelik GPv2 depolama hesabında depolanan verilerinizin depolama ve erişim maliyetini tahmin etmek ve bu maliyeti mevcut maliyetlerinizle karşılaştırmaktır.In both cases, the first priority is to estimate the cost of storing and accessing your data stored in a GPv2 storage account and compare that against your current costs.

GPv2 depolama hesabı katmanlarını değerlendirmeEvaluating GPv2 storage account tiers

GPv2 depolama hesabına depolanan verilerin depolama ve erişim maliyetini tahmin etmek için var olan kullanım modelinizi değerlendirmeniz ya da beklenen kullanım modelinizi tahmin etmeniz gerekir.In order to estimate the cost of storing and accessing data stored in a GPv2 storage account, you need to evaluate your existing usage pattern or approximate your expected usage pattern. Genel olarak, şunları bilmek istersiniz:In general, you want to know:

 • Depolama tüketiminiz – Ne kadar veri depolanıyor ve bu aylık olarak nasıl değişiyor?Your storage consumption - How much data is being stored and how does this change on a monthly basis?
 • Depolama erişim modelleriniz - Hesaptan ne kadar veri okunuyor ve hesaba ne kadar veri yazılıyor (yeni veriler dahil)?Your storage access pattern - How much data is being read from and written to the account (including new data)? Veri erişimi için kaç tane işlem kullanılıyor ve bunlar ne tür işlemler?How many transactions are used for data access, and what kinds of transactions are they?

Var olan depolama hesaplarını izlemeMonitoring existing storage accounts

Var olan depolama hesaplarınızı izlemek ve bu verileri toplamak için, bir depolama hesabına yönelik günlüğe kaydetme işlemlerini gerçekleştiren ve ölçümler sağlayan Azure Depolama Analizi hizmetinden yararlanabilirsiniz.To monitor your existing storage accounts and gather this data, you can make use of Azure Storage Analytics, which performs logging and provides metrics data for a storage account. Depolama Analizi GPv1, GPv2 ve Blob depolama hesap türleri için toplu işlem istatistiklerini içeren ölçümleri ve depolama hizmetine yapılan isteklere ilişkin kapasite verilerini depolayabilir.Storage Analytics can store metrics that include aggregated transaction statistics and capacity data about requests to the storage service for GPv1, GPv2, and Blob storage account types. Bu veriler aynı depolama hesabındaki iyi bilinen tablolara depolanır.This data is stored in well-known tables in the same storage account.

Daha fazla bilgi için bkz. Storage Analytics Ölçümleri hakkında ve Storage Analytics Ölçüm Tablosu ŞemasıFor more information, see About Storage Analytics Metrics and Storage Analytics Metrics Table Schema

Not

Blob depolama hesapları, Tablo hizmeti uç noktasını yalnızca ilgili hesabın ölçüm verilerini depolamak ve bunlara erişmek için kullanıma sunar.Blob storage accounts expose the Table service endpoint only for storing and accessing the metrics data for that account.

Blob depolamada depolama tüketimini izlemek için kapasite ölçümlerini etkinleştirmeniz gerekir.To monitor the storage consumption for Blob storage, you need to enable the capacity metrics. Bu özellik etkinleştirildiğinde bir depolama hesabının Blob hizmeti için kapasite verileri günlük olarak kaydedilir ve aynı depolama hesabı içindeki $MetricsCapacityBlob tablosuna yazılan bir tablo girişi olarak kaydedilir.With this enabled, capacity data is recorded daily for a storage account's Blob service and recorded as a table entry that is written to the $MetricsCapacityBlob table within the same storage account.

Blob depolama hizmetinin veri erişim desenlerini izlemek için API’den saatlik işlem ölçümlerini etkinleştirmeniz gerekir.To monitor data access patterns for Blob storage, you need to enable the hourly transaction metrics from the API. Saatlik işlem ölçümleri etkinleştirildiğinde API başına işlemler saatte bir toplanır ve aynı depolama hesabındaki $MetricsHourPrimaryTransactionsBlob tablosuna yazılan bir tablo girişi olarak kaydedilir.With hourly transaction metrics enabled, per API transactions are aggregated every hour, and recorded as a table entry that is written to the $MetricsHourPrimaryTransactionsBlob table within the same storage account. RA-GRS depolama hesapları kullanılırken $MetricsHourSecondaryTransactionsBlob tablosu, işlemleri ikincil uç noktaya kaydeder.The $MetricsHourSecondaryTransactionsBlob table records the transactions to the secondary endpoint when using RA-GRS storage accounts.

Not

Blok ve ekleme blobu verileriyle birlikte sayfa bloblarını ve sanal makine disklerini veya kuyrukları, dosyaları ya da tabloları depoladığınız genel amaçlı bir depolama hesabınız olması durumunda bu tahmin işlemi geçerli değildir.If you have a general-purpose storage account with stored page blobs and virtual machine disks, or queues, files, or tables, alongside block and append blob data, this estimation process is not applicable. Kapasite verileri blok bloblarını diğer türlerden ayırt etmez ve diğer veri türleri için kapasite verileri sunmaz.The capacity data does not differentiate block blobs from other types, and does not give capacity data for other data types. Bu türleri kullanıyorsanız alternatif bir yöntem de en son faturanızdaki miktarlara bakmaktır.If you use these types, an alternative methodology is to look at the quantities on your most recent bill.

Veri tüketim ve erişim modelinizi yaklaşık olarak tahmin etmek için, ölçümler için düzenli kullanımınızı temsil eden bir elde tutma süresi seçmeniz ve tahmin etmeniz önerilir.To get a good approximation of your data consumption and access pattern, we recommend you choose a retention period for the metrics that is representative of your regular usage and extrapolate. Seçeneklerden biri son yedi güne ait ölçüm verilerinin tutulması ve verilerin ay sonunda analiz için haftada bir toplanmasıdır.One option is to retain the metrics data for seven days and collect the data every week, for analysis at the end of the month. Diğer bir seçenek ise son 30 güne ait ölçüm verilerinin tutulması ve verilerin 30 günlük süre sonunda toplanıp çözümlenmesidir.Another option is to retain the metrics data for the last 30 days and collect and analyze the data at the end of the 30-day period.

Ölçüm verilerini etkinleştirme, toplama ve görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Azure Depolama ölçümlerini etkinleştirme ve ölçüm verilerini görüntüleme.For details on enabling, collecting, and viewing metrics data, see Enabling Azure Storage metrics and viewing metrics data.

Not

Analiz verilerinin depolanması, erişimi ve indirilmesi de normal kullanıcı verileri gibi ücretlendirilir.Storing, accessing, and downloading analytics data is also charged just like regular user data.

Kullanım ölçümlerinden yararlanarak maliyetleri tahmin etmeUtilizing usage metrics to estimate costs

Depolama maliyetleriStorage costs

$MetricsCapacityBlob kapasite ölçüm tablosunda 'data' satır anahtarını içeren en son giriş, kullanıcı verilerinin harcadığı kapasiteyi gösterir.The latest entry in the capacity metrics table $MetricsCapacityBlob with the row key 'data' shows the storage capacity consumed by user data. $MetricsCapacityBlob kapasite ölçüm tablosunda 'analytics' satır anahtarını içeren en son giriş, analiz günlüklerinin harcadığı kapasiteyi gösterir.The latest entry in the capacity metrics table $MetricsCapacityBlob with the row key 'analytics' shows the storage capacity consumed by the analytics logs.

Hem kullanıcı verileri hem de analiz günlükleri (etkinse) tarafından kullanılan bu toplam kapasite, verileri depolama hesabına depolama maliyetini tahmin etmek için kullanılabilir.This total capacity consumed by both user data and analytics logs (if enabled) can then be used to estimate the cost of storing data in the storage account. Aynı yöntem ayrıca GPv1 depolama hesaplarında depolanma maliyetlerini tahmin etmek için kullanılabilir.The same method can also be used for estimating storage costs in GPv1 storage accounts.

İşlem maliyetleriTransaction costs

İşlem ölçüm tablosundaki bir API’nin tüm girişleri için 'TotalBillableRequests' toplamı, ilgili API’nin toplam işlem sayısını belirtir.The sum of 'TotalBillableRequests', across all entries for an API in the transaction metrics table indicates the total number of transactions for that particular API. Örneğin, belirli bir süre içindeki 'GetBlob' işlemlerinin toplam sayısı 'user;GetBlob' satır anahtarını içeren tüm girişlere yönelik toplam faturalandırılabilir isteklerin toplamına göre hesaplanabilir.For example, the total number of 'GetBlob' transactions in a given period can be calculated by the sum of total billable requests for all entries with the row key 'user;GetBlob'.

Blob depolama hesaplarına ilişkin işlem maliyetlerini tahmin etmek için, farklı şekilde fiyatlandırıldıkları için işlemleri üç gruba ayırmanız gerekir.In order to estimate transaction costs for Blob storage accounts, you need to break down the transactions into three groups since they are priced differently.

 • 'PutBlob', 'PutBlock', 'PutBlockList', 'AppendBlock', 'ListBlobs', 'ListContainers', 'CreateContainer', 'SnapshotBlob' ve 'CopyBlob' gibi yazma işlemleri.Write transactions such as 'PutBlob', 'PutBlock', 'PutBlockList', 'AppendBlock', 'ListBlobs', 'ListContainers', 'CreateContainer', 'SnapshotBlob', and 'CopyBlob'.
 • 'DeleteBlob' ve 'DeleteContainer' gibi silme işlemleri.Delete transactions such as 'DeleteBlob' and 'DeleteContainer'.
 • Diğer tüm işlemler.All other transactions.

GPv1 depolama hesaplarının işlem maliyetlerini tahmin etmek için işlemden/API’den bağımsız olarak tüm işlemleri toplamanız gerekir.In order to estimate transaction costs for GPv1 storage accounts, you need to aggregate all transactions irrespective of the operation/API.

Veri erişimi ve coğrafi çoğaltma veri aktarımı maliyetleriData access and geo-replication data transfer costs

Storage Analytics bir depolama hesabından okunan ve depolama hesabına yazılan veri miktarını belirtmese de, işlem ölçümleri tablosuna bakılarak bu değer kabaca tahmin edilebilir.While storage analytics does not provide the amount of data read from and written to a storage account, it can be roughly estimated by looking at the transaction metrics table. İşlem ölçüm tablosundaki bir API’nin tüm girişleri için 'TotalIngress' toplamı, ilgili API’nin toplam giriş verileri miktarını bayt cinsinden belirtir.The sum of 'TotalIngress' across all entries for an API in the transaction metrics table indicates the total amount of ingress data in bytes for that particular API. Benzer şekilde, 'TotalEgress' toplamı toplam çıkış verileri miktarını bayt cinsinden belirtir.Similarly the sum of 'TotalEgress' indicates the total amount of egress data, in bytes.

Blob depolama hesaplarına ilişkin veri erişimi maliyetlerini tahmin etmek için işlemleri iki gruba ayırmanız gerekir:In order to estimate the data access costs for Blob storage accounts, you need to break down the transactions into two groups:

 • Depolama hesabından alınan veri miktarı birincil olarak 'GetBlob' ve 'CopyBlob' işlemleri için 'TotalEgress' toplamına bakılarak tahmin edilebilir.The amount of data retrieved from the storage account can be estimated by looking at the sum of 'TotalEgress' for primarily the 'GetBlob' and 'CopyBlob' operations.
 • Depolama hesabına yazılan veri miktarı birincil olarak 'PutBlob', 'PutBlock', 'CopyBlob' ve 'AppendBlock' işlemleri için 'TotalIngress' toplamına bakılarak tahmin edilebilir.The amount of data written to the storage account can be estimated by looking at the sum of 'TotalIngress' for primarily the 'PutBlob', 'PutBlock', 'CopyBlob' and 'AppendBlock' operations.

Blob depolama hesaplarında coğrafi çoğaltma veri aktarımı maliyeti de bir GRS veya RA-GRS depolama hesabı kullanılırken yazılan veri miktarı tahmini kullanılarak hesaplanabilir.The cost of geo-replication data transfer for Blob storage accounts can also be calculated by using the estimate for the amount of data written when using a GRS or RA-GRS storage account.

Not

Seyrek veya sık erişimli bir depolama katmanını kullanma maliyetlerini hesaplama hakkında daha ayrıntılı bir örnek için 'Sık ve Seyrek Erişimli erişim katmanları nelerdir ve hangisinin kullanılacağını nasıl belirlemeliyim?' başlıklı SSS bölümüne bakınFor a more detailed example about calculating the costs for using the hot or cool storage tier, take a look at the FAQ titled 'What are Hot and Cool access tiers and how should I determine which one to use?' bkz. Azure Depolama Fiyatlandırma Sayfası.in the Azure Storage Pricing Page.

Mevcut verileri geçirmeMigrating existing data

Bir GPv1 veya Blob depolama hesabı, kesinti veya API değişiklikleri olmadan ve verilerin geçirilmesi gerekmeden kolayca GPv2’ye yükseltilebilir.A GPv1 or Blob storage account can be easily upgraded to GPv2 with no downtime or API changes, and without the need to migrate data. Bu nedenle, GPv1 hesaplarını Blob depolama hesapları yerine GPv2 hesaplarına geçirmeniz kesinlikle önerilir.For this reason, it's strongly recommended that you migrate GPv1 accounts to GPv2 accounts, instead of to Blob storage accounts. GPv2'ye yükseltme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir depolama hesabını GPv2’ye yükseltme.For more information on upgrading to GPv2, see Upgrade a storage account to GPv2.

Ancak, GPv1'den Blob depolama hesabına geçmeniz gerekiyorsa ve GPv2 hesaplarını kullanamıyorsanız, aşağıdaki yönergeleri kullanabilirsiniz.However, if you need to migrate from GPv1 to a Blob storage account and are unable to use GPv2 accounts, you can use the following instructions.

Bir Blob Storage hesabı yalnızca blok ve ilave bloblarının depolanmasına yöneliktir.A Blob storage account is specialized for storing only block and append blobs. Blobların yanı sıra tablo, kuyruk, dosya ve diskleri de depolamanızı sağlayan mevcut genel amaçlı depolama hesapları Blob depolama hesaplarına dönüştürülemez.Existing general-purpose storage accounts, which allow you to store tables, queues, files, and disks, as well as blobs, cannot be converted to Blob storage accounts. Depolama katmanlarını kullanmak için, yeni Blob depolama hesapları oluşturmanız ve mevcut verilerinizi yeni oluşturulan hesaplara taşımanız gerekir.To use the storage tiers, you need to create new Blob storage accounts and migrate your existing data into the newly created accounts.

Mevcut verileri şirket içi depolama aygıtlarından, üçüncü taraf bulut depolama sağlayıcılardan ya da Azure’daki mevcut genel amaçlı depolama hesaplarınızdan Blob depolama hesaplarına geçirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:You can use the following methods to migrate existing data into Blob storage accounts from on-premises storage devices, from third-party cloud storage providers, or from your existing general-purpose storage accounts in Azure:

AzCopyAzCopy

AzCopy, verilerin Azure Storage’a ve Azure Storage’dan yüksek performansla kopyalanması için tasarlanmış bir Windows komut satırı yardımcı programıdır.AzCopy is a Windows command-line utility designed for high-performance copying of data to and from Azure Storage. AzCopy yardımcı programını, verileri genel amaçlı depolama hesaplarınızdan Blob Storage hesabınıza kopyalamak ya da şirket içi depolama aygıtlarınızdaki verileri Blob Storage hesabınıza yüklemek için kullanabilirsiniz.You can use AzCopy to copy data into your Blob storage account from your existing general-purpose storage accounts, or to upload data from your on-premises storage devices into your Blob storage account.

Daha fazla bilgi için bkz. AzCopy Komut Satırı Yardımcı Programı ile Veri Aktarma.For more information, see Transfer data with the AzCopy Command-Line Utility.

Veri hareketi kitaplığıData movement library

.NET için Azure Depolama veri taşıma kitaplığı, AzCopy’yi çalıştıran çekirdek veri taşıma altyapısını temel alır.The Azure Storage data movement library for .NET is based on the core data movement framework that powers AzCopy. Kitaplık, AzCopy’ye benzer yüksek performanslı, güvenilir ve kolay veri aktarımı işlemleri için tasarlanmıştır.The library is designed for high-performance, reliable, and easy data transfer operations similar to AzCopy. Bunu kullanarak AzCopy’nin dış örneklerini çalıştırmanıza ve izlemenize gerek kalmadan, AzCopy tarafından uygulamanızda yerel olarak sağlanan özelliklerden tam olarak faydalanabilirsiniz.You can use it to take advantage of the features provided by AzCopy in your application natively without having to deal with running and monitoring external instances of AzCopy.

Daha fazla bilgi için bkz. .Net için Azure Storage Veri Hareketi KitaplığıFor more information, see Azure Storage Data Movement Library for .Net

REST API’si veya istemci kitaplığıREST API or client library

Azure istemci kitaplıklarından birini ya da Azure Storage hizmetleri REST API’sini kullanarak verilerinizi Blob Storage hesabına geçirmek için özel bir uygulama oluşturabilirsiniz.You can create a custom application to migrate your data into a Blob storage account using one of the Azure client libraries or the Azure storage services REST API. Azure Storage NET, Java, C++, Node.JS, PHP, Ruby ve Python gibi birden fazla dilde ve platformda zengin istemci kitaplıkları sağlar.Azure Storage provides rich client libraries for multiple languages and platforms like .NET, Java, C++, Node.JS, PHP, Ruby, and Python. İstemci kitaplıkları yeniden deneme mantığı, günlüğe kaydetme ve paralel karşıya yüklemeler gibi gelişmiş özellikler sunar.The client libraries offer advanced capabilities such as retry logic, logging, and parallel uploads. HTTP/HTTPS istekleri yapan herhangi bir dil tarafından çağrılabilen REST API’sine karşı doğrudan da geliştirebilirsiniz.You can also develop directly against the REST API, which can be called by any language that makes HTTP/HTTPS requests.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure Blob depolamayı kullanmaya başlayın.For more information, see Get Started with Azure Blob storage.

Önemli

Bloblar, blobla birlikte istemci tarafı şifreleme depolama şifrelemesiyle ilgili meta veriler kullanılarak depolanır.Blobs encrypted using client-side encryption store encryption-related metadata with the blob. İstemci tarafı şifreleme ile şifrelenmiş bir blobu kopyalarsanız, kopyalama işleminin başta şifreleme ile ilgili meta veriler olmak üzere blob meta verilerini koruduğundan emin olun.If you copy a blob that is encrypted with client-side encryption, ensure that the copy operation preserves the blob metadata, and especially the encryption-related metadata. Bir blobu şifreleme meta verileri olmadan kopyalarsanız blob içeriği tekrar alınamaz.If you copy a blob without the encryption metadata, the blob content cannot be retrieved again. Şifrelemeyle ilgili meta veriler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Depolama İstemci Tarafı Şifrelemesi.For more information regarding encryption-related metadata, see Azure Storage Client-Side Encryption.

SSSFAQ

Mevcut depolama hesapları hâlâ kullanılabilir mi?Are existing storage accounts still available?

Evet, mevcut depolama hesaplarınız (GPv1) hala kullanılabilir ve fiyatlandırma veya işlev açısından bir farklılık göstermez.Yes, existing storage accounts (GPv1) are still available and are unchanged in pricing or functionality. GPv1 hesapları depolama katmanı seçme olanağına sahip değildir ve gelecekte katmanlama özelliğine sahip olmayacaktır.GPv1 accounts do not have the ability to choose a storage tier and will not have tiering capabilities in the future.

Neden ve ne zaman GPv2 depolama hesapları kullanmaya başlamalıyım?Why and when should I start using GPv2 storage accounts?

GPv2 depolama hesapları, sektörde rekabetçi işlem ve veri erişim maliyetleri sunarken en düşük GB depolama maliyetleri sağlamada uzmanlaşmıştır.GPv2 storage accounts are specialized for providing the lowest GB storage costs, while delivering industry competitive transaction and data access costs. Dahası, bu hesap türüne dayalı değişiklik bildirimleri gibi özellikler gelecekte sunulacağından GPv2 depolama hesapları blobları depolamak için önerilen yoldur.Going forward, GPv2 storage accounts are the recommended way for storing blobs, as future capabilities such as change notifications will be introduced based on this account type. Ancak, iş gereksinimlerinize bağlı olarak ne zaman yükselteceğiniz size kalmıştır.However, it is up to you when you would like to upgrade based on your business requirements. Örneğin, yükseltmeden önce işlem modellerinizi iyileştirmeyi seçebilirsiniz.For example, you may choose to optimize your transaction patterns prior to upgrade.

GPv2’den indirgeme desteklenmediğinden, hesaplarınızı GPv2’ye yükseltmeden önce tüm fiyatlandırma etkilerini göz önünde bulundurun.Downgrades from GPv2 are not supported, so consider all pricing implications prior to upgrading your accounts to GPv2.

Mevcut depolama hesabımı GPv2 depolama hesabına yükseltebilir miyim?Can I upgrade my existing storage account to a GPv2 storage account?

Evet.Yes. GPv1 veya Blob depolama hesapları, portalda veya PowerShell ya da CLI kullanılarak kolayca GPv2’ye yükseltilebilir.GPv1 or Blob storage accounts can easily be upgraded to GPv2 in the portal, or using PowerShell or CLI.

GPv2’den indirgeme desteklenmediğinden, hesaplarınızı GPv2’ye yükseltmeden önce tüm fiyatlandırma etkilerini göz önünde bulundurun.Downgrades from GPv2 are not supported, so consider all pricing implications prior to upgrading your accounts to GPv2.

Nesneleri aynı hesaptaki iki depolama katmanında depolayabilir miyim?Can I store objects in both storage tiers in the same account?

Evet.Yes. Hesap düzeyinde ayarlanan Erişim Katmanı özniteliği, bu hesapta bulunan ve katmanı açıkça belirlenmemiş olan tüm nesneler için geçerli varsayılan katmandır.The Access Tier attribute set at an account level is the default tier that applies to all objects in that account without an explicit set tier. Ancak blob düzeyinde katman ayarlama, hesabın erişim katmanı ayarından bağımsız olarak nesne düzeyinde erişim katmanını açık olarak ayarlamanıza olanak tanır.However, blob-level tiering allows you to set the access tier on at the object level regardless of what the access tier setting on the account is. Aynı hesapta, üç depolama katmanının (sık erişilen, seyrek erişilen veya arşiv) tümüne ait bloblar bulunabilir.Blobs in any of the three storage tiers (hot, cool, or archive) may exist within the same account.

GPv2 depolama hesabımın depolama katmanını değiştirebilir miyim?Can I change the storage tier of my GPv2 storage account?

Evet, depolama hesabındaki Erişim Katmanı özniteliğini ayarlayarak hesap depolama katmanını değiştirebilirsiniz.Yes, you can change the account storage tier by setting the Access Tier attribute on the storage account. Hesap depolama katmanının değiştirilmesi, hesapta depolanmış ve açıkça katmanı belirtilmemiş tüm nesneler için geçerlidir.Changing the account storage tier applies to all objects stored in the account that do not have an explicit tier set. Sık erişilen olan depolama katmanının seyrek erişilen olarak değiştirilmesi, yazma işlemi (10.000 başına) maliyetleri doğurur (yalnızca GPv2 depolama hesaplarında). Seyrek erişilen olan depolama katmanının sık erişilen olarak değiştirilmesi ise hesaptaki tüm verilerin okunması için hem okuma işlemi (10.000 başına) hem de veri alma (GB başına) maliyetleri doğurur.Changing the storage tier from hot to cool incurs write operations (per 10,000) charges (GPv2 storage accounts only), while changing from cool to hot incurs both read operations (per 10,000) and data retrieval (per GB) charges for reading all the data in the account.

GPv2 veya Blob depolama hesabımdaki depolama katmanını hangi sıklıkta değiştirebilirim?How frequently can I change the storage tier of my GPv2 or Blob storage account?

Depolama katmanını değiştirme sıklığına ilişkin bir sınırlama yoktur ancak depolama katmanını seyrek erişimliden sık erişimliye değiştirmenin büyük maliyetler doğurduğuna dikkat edin.While there is no enforced limitation on how frequently the storage tier can be changed, be aware that changing the storage tier from cool to hot can incur significant charges. Depolama katmanını sık değiştirmeniz önerilmez.Changing the storage tier frequently is not recommended.

Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar, sık erişimli depolama katmanındakilerden farklı mı davranır?Do the blobs in the cool storage tier behave differently than the ones in the hot storage tier?

GPv2 ve Blob depolama hesaplarının sık erişimli depolama katmanındaki bloblar, GPv1 depolama hesaplarındaki bloblarla aynı gecikme süresine sahiptir.Blobs in the hot storage tier of GPv2 and Blob storage accounts have the same latency as blobs in GPv1 storage accounts. Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar sık erişimli katmandaki bloblarla benzer gecikme süresine (milisaniye olarak) sahiptir.Blobs in the cool storage tier have a similar latency (in milliseconds) as blobs in the hot tier. Arşiv depolama katmanındaki bloblar, birkaç saatlik gecikme süresine sahiptir.Blobs in the archive storage tier have several hours of latency.

Seyrek erişimli depolama katmanındaki bloblar, sık erişimli depolama katmanında depolanan bloblara göre daha düşük kullanılabilirlik hizmet düzeyine (SLA) sahiptir.Blobs in the cool storage tier have a slightly lower availability service level (SLA) than the blobs stored in the hot storage tier. Daha fazla bilgi için bkz. depolama SLA’sı.For more information, see SLA for storage.

Sayfa bloblarını ve sanal makine disklerini Blob depolama hesaplarında depolayabilir miyim?Can I store page blobs and virtual machine disks in Blob storage accounts?

Hayır.No. Blob Storage hesapları yalnızca blok ve ilave bloblarını destekler, sayfa bloblarını desteklemez.Blob storage accounts support only block and append blobs, and not page blobs. Azure Virtual Machine diskleri sayfa blobları tarafından yedeklenir ve bu nedenle sanal makine disklerini depolamak için Blob Storage hesapları kullanılamaz.Azure virtual machine disks are backed by page blobs and as a result Blob storage accounts cannot be used to store virtual machine disks. Ancak, sanal makine disklerinin yedeklerini blok blobları olarak Blob Storage hesabında depolamak mümkündür.However it is possible to store backups of the virtual machine disks as block blobs in a Blob storage account. Blob depolama hesapları yerine GPv2 kullanmayı dikkate alma nedenlerinden biri budur.This is one of the reasons to consider using GPv2 instead of Blob storage accounts.

Sayfa bloblarını GPv2 depolama hesapları katmanına alabilir miyim?Can I tier page blobs in GPv2 storage accounts?

Hayır.No. Sayfa blobları hesabınızın depolama katmanının çıkarımını yapar ama fiyatlandırma veya kullanılabilirlik üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Page blobs will infer the storage tier of your account but it has no effect on pricing or availability. Sayfa blobunun erişim katmanını sık, seyrek veya arşiv olarak değiştiremezsiniz.You will not be able to change the access tier of a page blob to hot, cool, or archive. Blob Katmanı Ayarla işlemine premium depolama hesabında sayfa blobunda izin verilir ama yalnızca premium sayfa blobunun izin verilen boyutunu, IOPS'sini ve bant genişliğini belirler.The Set Blob Tier operation is allowed on a page blob in a premium storage account but it only determines the allowed size, IOPS, and bandwidth of the premium page blob. Daha fazla bilgi için bkz. Blob Katmanı Ayarlama.For more information, see Set Blob Tier.

GPv2 depolama hesaplarını kullanmak için mevcut uygulamalarımı değiştirmem gerekiyor mu?Do I need to change my existing applications to use GPv2 storage accounts?

GPv2 depolama hesapları GPv1 ve Blob depolama hesapları ile %100 API uyumludur.GPv2 storage accounts are 100% API consistent with GPv1 and Blob storage accounts. Uygulamanız blok veya ilave bloblarını kullandığı ve Depolama Hizmetleri REST API’nin 2014-02-14 sürümünü veya üstünü kullandığınız sürece, uygulamanız çalışmaya devam edecektir.As long as your application is using block blobs or append blobs, and you are using the 2014-02-14 version of the Storage Services REST API or greater your application should work. Protokolün daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, her iki tür depolama hesabıyla sorunsuz çalışarak yeni sürümü kullanmak için uygulamanızı güncelleştirmeniz gerekir.If you are using an older version of the protocol, then you must update your application to use the new version so as to work seamlessly with both types of storage accounts. Genel olarak, hangi depolama hesabını kullandığınızdan bağımsız olarak her zaman en son sürümü kullanmanızı öneriyoruz.In general, we always recommend using the latest version regardless of which storage account type you use.

İşlemler ve bant genişliği için GPv2 fiyatlandırması genellikle GPv1’den yüksektir.GPv2 pricing is generally higher than GPv1 for transactions and bandwidth. Bu nedenle, toplam faturanızın artmaması için yükseltmeden önce işlem modellerinizi iyileştirmeniz gerekebilir.Therefore, it may be necessary to optimize your transaction patterns prior to upgrade so that your total bill will not increase.

Kullanıcı deneyiminde bir değişiklik olur mu?Is there a change in user experience?

GPv2 depolama hesapları GPv1 depolama hesaplarına çok benzer ve yüksek dayanıklılık ve kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik dahil olmak üzere Azure Depolama’nın tüm temel özelliklerini destekler.GPv2 storage accounts are very similar to GPv1 storage accounts, and support all the key features of Azure Storage, including high durability and availability, scalability, performance, and security. GPv2’ye veya Blob depolamaya yükseltirken Blob depolama hesaplarına ve onun yukarıda bahsedilen depolama katmanlarına özgü özellikler ve kısıtlamalar dışındaki her şey aynı kalır.Other than the features and restrictions specific to Blob storage accounts and its storage tiers that have been called out above, everything else remains the same when upgrading to either GPv2 or Blob storage.

Sonraki adımlarNext steps

Blob Storage hesaplarını değerlendirmeEvaluate Blob storage accounts

Bölgeye göre Blob depolama hesaplarının kullanılabilirliğini denetlemeCheck availability of Blob storage accounts by region

Azure Depolama ölçümlerini etkinleştirerek geçerli depolama hesaplarınızın kullanımını değerlendirmeEvaluate usage of your current storage accounts by enabling Azure Storage metrics

Bölgeye göre Blob depolama fiyatlandırmasını denetlemeCheck Blob storage pricing by region

Veri aktarımı fiyatlandırmasını denetlemeCheck data transfers pricing

GPv2 depolama hesaplarını kullanmaya başlamaStart using GPv2 storage accounts

Azure Blob depolamayı kullanmaya başlamaGet Started with Azure Blob storage

Azure Depolama’ya ve Azure Depolama’da veri taşımaMoving data to and from Azure Storage

AzCopy Komut Satırı Yardımcı Programı ile veri aktarımıTransfer data with the AzCopy Command-Line Utility

Depolama hesaplarınıza göz atma ve bu hesapları keşfetmeBrowse and explore your storage accounts