Azure Depolama’ya GirişIntroduction to Azure Storage

Azure Depolama, Microsoft’un modern veri depolama senaryolarına yönelik bulut depolama çözümüdür.Azure Storage is Microsoft's cloud storage solution for modern data storage scenarios. Azure Depolama; veri nesneleri için yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir nesne deposu, bulut için bir dosya sistemi hizmeti ve güvenilir mesajlaşma için mesajlaşma deposunun yanı sıra bir NoSQL deposu sunar.Azure Storage offers a massively scalable object store for data objects, a file system service for the cloud, a messaging store for reliable messaging, and a NoSQL store. Azure Depolama şu özelliklere sahiptir:Azure Storage is:

 • Dayanıklı ve yüksek oranda kullanılabilir.Durable and highly available. Yedeklilik, verilerinizin geçici donanım hataları durumunda güvende kalmasını sağlar.Redundancy ensures that your data is safe in the event of transient hardware failures. Ayrıca, yerel felaketler ya da doğal afetlere karşı ek koruma için verileri meri merkezleri ya da coğrafi bölgeler arasında çoğaltmayı seçebilirsiniz.You can also opt to replicate data across datacenters or geographical regions for additional protection from local catastrophe or natural disaster. Bu şekilde çoğaltılan veriler beklenmeyen bir kesinti durumunda yüksek oranda kullanılabilir olmaya devam eder.Data replicated in this way remains highly available in the event of an unexpected outage.
 • Güvenlik.Secure. Azure Depolama’ya yazılan tüm veriler hizmet tarafından şifrelenir.All data written to Azure Storage is encrypted by the service. Azure Depolama, verilerinize erişmesi gereken kişiler üzerinde ayrıntılı denetime sahip olmanızı sağlar.Azure Storage provides you with fine-grained control over who has access to your data.
 • Ölçeklenebilir.Scalable. Azure Depolama, günümüzün uygulamalarına ait veri depolama ve performans gereksinimlerini karşılamak için yüksek düzeyde ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır.Azure Storage is designed to be massively scalable to meet the data storage and performance needs of today's applications.
 • Yönetilen.Managed. Microsoft Azure, donanım bakım, güncelleştirmeleri ve kritik sorunları sizin yerinize çözer.Microsoft Azure handles hardware maintenance, updates, and critical issues for you.
 • Erişilebilir.Accessible. Azure Depolama’daki verilere dünyanın herhangi bir yerinden HTTP ya da HTTPS aracılığıyla erişilebilir.Data in Azure Storage is accessible from anywhere in the world over HTTP or HTTPS. Microsoft, Azure Depolama için .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby, Go ve diğerleri gibi çeşitli dillerde SDK’lar ve olgun bir REST API’si sağlar.Microsoft provides SDKs for Azure Storage in a variety of languages -- .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby, Go, and others -- as well as a mature REST API. Azure Depolama, Azure PowerShell veya Azure CLI’de betik oluşturmayı destekler.Azure Storage supports scripting in Azure PowerShell or Azure CLI. Azure portalı ve Azure Depolama Gezgini ise verilerinizle çalışmaya yönelik kolay görsel çözümler sunar.And the Azure portal and Azure Storage Explorer offer easy visual solutions for working with your data.

Azure Depolama hizmetleriAzure Storage services

Azure Depolama şu veri hizmetlerini içerir:Azure Storage includes these data services:

 • Azure BLOB'ları: Metin ve ikili veriler için yüksek düzeyde ölçeklenebilir nesne deposu.Azure Blobs: A massively scalable object store for text and binary data.
 • Azure dosyaları: Yönetilen dosya paylaşımları için bulut veya şirket içi dağıtımlar.Azure Files: Managed file shares for cloud or on-premises deployments.
 • Azure kuyrukları: Uygulama bileşenleri arasında güvenilir Mesajlaşma için Mesajlaşma deposu.Azure Queues: A messaging store for reliable messaging between application components.
 • Azure tabloları: Yapılandırılmış verilerin şemasız depolanmasına yönelik bir NoSQL deposu.Azure Tables: A NoSQL store for schemaless storage of structured data.

Her hizmete bir depolama hesabı aracılığıyla erişilir.Each service is accessed through a storage account. Başlamak için bkz. Depolama hesabı oluşturma.To get started, see Create a storage account.

Blob depolama alanıBlob storage

Azure Blob depolama, Microsoft’un buluta yönelik nesne depolama çözümüdür.Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob depolama, metin veya ikili veri gibi çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için iyileştirilmiştir.Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data, such as text or binary data.

Blob depolama aşağıdaki durumlar için idealdir:Blob storage is ideal for:

 • Görüntülerin veya belgelerin doğrudan bir tarayıcıya sunulması.Serving images or documents directly to a browser.
 • Dağıtılan erişim için dosyaların depolanması.Storing files for distributed access.
 • Video ve ses akışları.Streaming video and audio.
 • Yedekleme ve geri yükleme, olağanüstü durum kurtarma ve arşivleme için verilerin depolanması.Storing data for backup and restore, disaster recovery, and archiving.
 • Şirket içi veya Azure’da barındırılan bir hizmetle analiz için verilerin depolanması.Storing data for analysis by an on-premises or Azure-hosted service.

Blob depolamadaki nesnelere, dünyanın her yerinden HTTP veya HTTPS üzerinden erişilebilir.Objects in Blob storage can be accessed from anywhere in the world via HTTP or HTTPS. Kullanıcılar veya istemci uygulamalar, bloblara URL’ler, Azure Depolama REST API’si, Azure PowerShell, Azure CLI veya bir Azure Depolama istemci kitaplığı aracılığıyla erişebilir.Users or client applications can access blobs via URLs, the Azure Storage REST API, Azure PowerShell, Azure CLI, or an Azure Storage client library. Depolama istemci kitaplıkları .NET, Java, Node.js, Python, PHP ve Ruby dahil olmak üzere birden çok dil ile kullanılabilir.The storage client libraries are available for multiple languages, including .NET, Java, Node.js, Python, PHP, and Ruby.

Blob Depolama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Blob depolamaya giriş.For more information about Blob storage, see Introduction to Blob storage.

Azure DosyalarıAzure Files

Azure Dosyaları, standart Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü kullanılarak erişilebilen yüksek oranda kullanılabilir ağ dosya paylaşımları oluşturmanıza olanak tanır.Azure Files enables you to set up highly available network file shares that can be accessed by using the standard Server Message Block (SMB) protocol. Bu durum, birden fazla VM’nin hem okuma hem de yazma erişimi ile aynı dosyaları paylaşabildiği anlamına gelir.That means that multiple VMs can share the same files with both read and write access. Dosyaları REST arabirimi veya depolama istemci kitaplıkları kullanarak da okuyabilirsiniz.You can also read the files using the REST interface or the storage client libraries.

Dosyalara dünyanın herhangi bir yerinden dosyayı işaret eden ve paylaşılan erişim imzası (SAS) belirteci içeren bir URL kullanarak erişebilme olanağı, Azure Dosyaları'nı kurumsal bir dosya paylaşımındaki dosyalardan ayıran özelliklerden biridir.One thing that distinguishes Azure Files from files on a corporate file share is that you can access the files from anywhere in the world using a URL that points to the file and includes a shared access signature (SAS) token. SAS belirteçleri oluşturabilirsiniz; bunlar, belirli bir süre için özel bir varlığa belirli bir erişim izni verir.You can generate SAS tokens; they allow specific access to a private asset for a specific amount of time.

Dosya paylaşımları için birçok yaygın senaryoda kullanılabilir:File shares can be used for many common scenarios:

 • Birçok şirket içi uygulama, dosya paylaşımlarını kullanır.Many on-premises applications use file shares. Bu özellik, veri paylaşan uygulamaları Azure’a geçirmeyi kolaylaştırır.This feature makes it easier to migrate those applications that share data to Azure. Dosya paylaşımını şirket içi uygulamanın kullandığı sürücü harfine bağlarsanız, uygulamanızın dosya paylaşımına erişen kısmı, varsa minimum değişikliklerle çalışır.If you mount the file share to the same drive letter that the on-premises application uses, the part of your application that accesses the file share should work with minimal, if any, changes.

 • Yapılandırma dosyaları bir dosya paylaşımında depolanabilir ve birden çok VM tarafından bu dosyalara erişilebilir.Configuration files can be stored on a file share and accessed from multiple VMs. Bir gruptaki birden fazla geliştirici tarafından kullanılan araç ve yardımcı programlar, herkesin bulabilmesi ve aynı sürümü kullandıklarından emin olunması için bir dosya paylaşımında depolanabilir.Tools and utilities used by multiple developers in a group can be stored on a file share, ensuring that everybody can find them, and that they use the same version.

 • Tanılama günlükleri, ölçümler ve kilitlenme bilgi dökümleri, bir dosya paylaşımına yazılıp daha sonra işlenebilen veya çözümlenebilen verilerin yalnızca üç örneğidir.Diagnostic logs, metrics, and crash dumps are just three examples of data that can be written to a file share and processed or analyzed later.

Şu anda Active Directory tabanlı kimlik doğrulaması ve erişim denetimi listeleri (ACL) desteklenmemektedir, ancak gelecekte desteklenecektir.At this time, Active Directory-based authentication and access control lists (ACLs) are not supported, but they will be at some time in the future. Depolama hesabı kimlik bilgileri, dosya paylaşımına erişim için kimlik doğrulaması sağlamak üzere kullanılır.The storage account credentials are used to provide authentication for access to the file share. Bu durum, paylaşımın bağlı olduğu herkesin paylaşıma okuma/yazma erişimi elde edeceği anlamına gelir.This means anybody with the share mounted will have full read/write access to the share.

Azure Dosyaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Dosyaları'na Giriş.For more information about Azure Files, see Introduction to Azure Files.

Kuyruk depolamaQueue storage

Azure Kuyruk hizmeti, iletileri depolamak ve almak için kullanılır.The Azure Queue service is used to store and retrieve messages. Kuyruk iletilerinin boyutu 64 KB'ye kadar olabilir ve bir kuyruk, milyonlarca ileti içerebilir.Queue messages can be up to 64 KB in size, and a queue can contain millions of messages. Kuyruklar, genellikle zaman uyumsuz olarak işlenecek ileti listelerini depolamak için kullanılır.Queues are generally used to store lists of messages to be processed asynchronously.

Örneğin, müşterilerinizin resimleri karşıya yükleyebilmesini ve her resmin küçük resimlerini oluşturabilmesini istediğinizi düşünelim.For example, say you want your customers to be able to upload pictures, and you want to create thumbnails for each picture. Müşterinizin resimleri karşıya yüklerken küçük resimleri oluşturmanızı beklemesini sağlayabilirsiniz.You could have your customer wait for you to create the thumbnails while uploading the pictures. Alternatif olarak bir kuyruk kullanabilirsiniz.An alternative would be to use a queue. Müşteri, karşıya yüklemeyi tamamladığında, kuyruğa bir ileti yazın.When the customer finishes his upload, write a message to the queue. Ardından Azure İşlevinin iletiyi kuyruktan alıp ve küçük resimleri oluşturmasını sağlayın.Then have an Azure Function retrieve the message from the queue and create the thumbnails. Bu işlemin tüm bölümleri ayrıca ölçeklendirilebileceğinden kullanımınız için ayarlarken daha fazla kontrol sunar.Each of the parts of this processing can be scaled separately, giving you more control when tuning it for your usage.

Azure Kuyrukları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kuyruklara Giriş.For more information about Azure Queues, see Introduction to Queues.

Tablo depolama alanıTable storage

Azure Tablo depolama artık Azure Cosmos DB’nin bir parçasıdır.Azure Table storage is now part of Azure Cosmos DB. Azure Tablo depolama belgelerini görmek için bkz. Azure Tablo Depolamaya Genel Bakış.To see Azure Table storage documentation, see the Azure Table Storage Overview. Mevcut Azure Tablo depolama hizmetine ek olarak, aktarım hızı için iyileştirilmiş tablolar, genel dağıtım ve otomatik ikincil dizinler sağlayan yeni bir Azure Cosmos DB Tablo API'si teklifi vardır.In addition to the existing Azure Table storage service, there is a new Azure Cosmos DB Table API offering that provides throughput-optimized tables, global distribution, and automatic secondary indexes. Daha fazla bilgi edinmek ve yeni premium deneyimini denemek için lütfen Azure Cosmos DB Tablo API’si konusunu inceleyin.To learn more and try out the new premium experience, please check out Azure Cosmos DB Table API.

Tablo depolama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Tablo depolamaya genel bakış.For more information about Table storage, see Overview of Azure Table storage.

Disk depolamaDisk storage

Azure Depolama ayrıca sanal makineler tarafından kullanılan, yönetilen ve yönetilmeyen disk özelliklerine sahiptir.Azure Storage also includes managed and unmanaged disk capabilities used by virtual machines. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İşlem Hizmetleri belgeleri.For more information about these features, please see the Compute Service documentation.

Depolama hesabı türleriTypes of storage accounts

Azure Storage birkaç depolama hesabı türü sunar.Azure Storage offers several types of storage accounts. Her tür farklı özellikleri destekler ve kendi fiyatlandırma modeline sahiptir.Each type supports different features and has its own pricing model. Uygulamalarınız için en iyi olan hesap türünü belirlemek için bir depolama hesabı oluşturmadan önce bu farklılıkları göz önünde bulundurun.Consider these differences before you create a storage account to determine the type of account that is best for your applications. Depolama hesabı türleri şunlardır:The types of storage accounts are:

 • Genel amaçlı v2 hesapları: Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için temel bir depolama hesabı türü.General-purpose v2 accounts: Basic storage account type for blobs, files, queues, and tables. Azure depolama kullanan çoğu senaryo için önerilir.Recommended for most scenarios using Azure Storage.
 • Genel amaçlı v1 hesapları: Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için eski hesap türü.General-purpose v1 accounts: Legacy account type for blobs, files, queues, and tables. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.Use general-purpose v2 accounts instead when possible.
 • Blob depolama hesapları Block: Premium performans özellikleri olan yalnızca BLOB Depolama hesapları.Block blob storage accounts: Blob-only storage accounts with premium performance characteristics. Yüksek işlem hızı, daha küçük nesneleri kullanarak ya da depolama tutarlı düşük gecikme süresi gerektiren senaryolar için önerilir.Recommended for scenarios with high transactions rates, using smaller objects, or requiring consistently low storage latency.
 • Dosya deposundan (Önizleme) depolama hesapları: Premium performans özellikleri olan dosyaları yalnızca depolama hesabı.FileStorage (preview) storage accounts: Files-only storage accounts with premium performance characteristics. Kurumsal veya yüksek performans ölçekli uygulamalar için önerilir.Recommended for enterprise or high performance scale applications.
 • BLOB Depolama hesapları: Yalnızca BLOB Depolama hesapları.Blob storage accounts: Blob-only storage accounts. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.Use general-purpose v2 accounts instead when possible.

Aşağıdaki tabloda, depolama hesabı türleri ve yeteneklerini açıklar:The following table describes the types of storage accounts and their capabilities:

Depolama hesabı türüStorage account type Desteklenen hizmetlerSupported services Desteklenen performans katmanlarıSupported performance tiers Desteklenen erişim katmanlarıSupported access tiers Çoğaltma seçenekleriReplication options Dağıtım modeli1Deployment model1 Şifreleme2Encryption2
Genel amaçlı V2General-purpose V2 BLOB, dosya, kuyruk, tablo ve diskiBlob, File, Queue, Table, and Disk Standart, Premium5Standard, Premium5 Sık, seyrek arşiv3Hot, Cool, Archive3 LRS, ZRS4, GRS, RA-GRSLRS, ZRS4, GRS, RA-GRS Resource ManagerResource Manager ŞifreliEncrypted
Genel amaçlı V1General-purpose V1 BLOB, dosya, kuyruk, tablo ve diskiBlob, File, Queue, Table, and Disk Standart, Premium5Standard, Premium5 YokN/A LRS, GRS, RA-GRSLRS, GRS, RA-GRS Resource Manager, KlasikResource Manager, Classic ŞifreliEncrypted
Blok blobu depolamaBlock blob storage BLOB (blok blobları ve ekleme blobları yalnızca)Blob (block blobs and append blobs only) PremiumPremium YokN/A LRSLRS Resource ManagerResource Manager ŞifreliEncrypted
Dosya deposundan (Önizleme)FileStorage (preview) Yalnızca dosyalarıFiles only PremiumPremium YokN/A LRSLRS Resource ManagerResource Manager ŞifreliEncrypted
Blob depolamaBlob storage BLOB (blok blobları ve ekleme blobları yalnızca)Blob (block blobs and append blobs only) StandartStandard Sık, seyrek arşiv3Hot, Cool, Archive3 LRS, GRS, RA-GRSLRS, GRS, RA-GRS Resource ManagerResource Manager ŞifreliEncrypted

1Azure Resource Manager dağıtım modelini kullanarak önerilir.1Using the Azure Resource Manager deployment model is recommended. Depolama hesapları Klasik dağıtım modeli kullanılarak yine de bazı yerlerde oluşturulabilir ve mevcut Klasik hesapları desteklemeye devam eder.Storage accounts using the classic deployment model can still be created in some locations, and existing classic accounts continue to be supported. Daha fazla bilgi için Azure Resource Manager ve klasik dağıtım: Dağıtım modellerini ve kaynaklarınızın durumunu anlama.For more information, see Azure Resource Manager vs. classic deployment: Understand deployment models and the state of your resources.

2tüm depolama hesapları, bekleyen veriler için depolama hizmeti şifrelemesi (SSE) kullanılarak şifrelenir.2All storage accounts are encrypted using Storage Service Encryption (SSE) for data at rest. Daha fazla bilgi için bekleyen veriler için Azure depolama hizmeti şifrelemesi.For more information, see Azure Storage Service Encryption for Data at Rest.

3arşiv katmanı değil yalnızca tek bir blob düzeyinde kullanılabilir depolama hesap düzeyinde.3The Archive tier is available at level of an individual blob only, not at the storage account level. Yalnızca blok blobları ve ekleme blobları arşivlenen.Only block blobs and append blobs can be archived. Daha fazla bilgi için Azure Blob Depolama: Seyrek erişimli, seyrek ve Arşiv depolama katmanları.For more information, see Azure Blob storage: Hot, Cool, and Archive storage tiers.

4bölgesel olarak yedekli depolama (ZRS) yalnızca standart genel amaçlı v2 depolama hesapları için kullanılabilir.4Zone-redundant storage (ZRS) is available only for standard general-purpose v2 storage accounts. ZRS hakkında daha fazla bilgi için bkz: bölgesel olarak yedekli depolama (ZRS): Azure depolama yüksek kullanılabilirliğe sahip uygulamalar.For more information about ZRS, see Zone-redundant storage (ZRS): Highly available Azure Storage applications. Diğer çoğaltma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure depolama çoğaltma.For more information about other replication options, see Azure Storage replication.

5 premium performans için genel amaçlı v2 ve genel amaçlı v1 hesapları yalnızca disk ve sayfa blob'u için kullanılabilir.5 Premium performance for general-purpose v2 and general-purpose v1 accounts is available for disk and page blob only.

Depolama hesabı türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure depolama hesabına genel bakış.For more information about storage account types, see Azure storage account overview.

Depolama hesapları için erişim güvenliğini sağlamaSecuring access to storage accounts

Azure depolama için her istek yetkili olması gerekir.Every request to Azure Storage must be authorized. Azure depolama, aşağıdaki yetkilendirme yöntemleri destekler:Azure Storage supports the following authorization methods:

 • Blob ve kuyruk verileri için Azure Active Directory (Azure AD) Tümleştirmesi.Azure Active Directory (Azure AD) integration for blob and queue data. Azure depolama, kimlik doğrulaması ve Azure AD kimlik bilgileriyle yetkilendirme için rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) aracılığıyla Blob ve kuyruk hizmetlerine destekler.Azure Storage supports authentication and authorization with Azure AD credentials for the Blob and Queue services via role-based access control (RBAC). Azure AD ile istekleri yetkilendirme üst düzey güvenlik ve kullanım kolaylığı için önerilir.Authorizing requests with Azure AD is recommended for superior security and ease of use. Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama erişim Azure blobları ve Azure Active Directory'yi kullanarak sıralar.For more information, see Authenticate access to Azure blobs and queues using Azure Active Directory.
 • Azure dosyaları (Önizleme) için Azure AD yetkilendirme SMB üzerinden.Azure AD authorization over SMB for Azure Files (preview). Azure dosyaları, Azure Active Directory etki alanı Hizmetleri ile (sunucu ileti bloğu) SMB üzerinden kimlik tabanlı yetkilendirme destekler.Azure Files supports identity-based authorization over SMB (Server Message Block) through Azure Active Directory Domain Services. Etki alanına katılmış Windows sanal makinelerinizi (VM) Azure dosya paylaşımlarını Azure AD kimlik bilgilerini kullanarak erişebilir.Your domain-joined Windows virtual machines (VMs) can access Azure file shares using Azure AD credentials. Daha fazla bilgi için SMB üzerinden Azure dosyaları (Önizleme) genel bakış, Azure Active Directory yetkilendirme.For more information, see Overview of Azure Active Directory authorization over SMB for Azure Files (preview).
 • Paylaşılan anahtar ile yetkilendirme.Authorization with Shared Key. Azure depolama Blob, kuyruk ve tablo hizmetlerine ve Azure dosyaları ile paylaşılan bir depolama hesabı erişim anahtarı kullanılarak imzalandığını her istek üstbilgiyle yetkilendirme geçirir anahtar kullanılarak paylaşılan Key.A istemci yetkilendirme destekler.The Azure Storage Blob, Queue, and Table services and Azure Files support authorization with Shared Key.A client using Shared Key authorization passes a header with every request that is signed using the storage account access key. Daha fazla bilgi için paylaşılan anahtar ile Authorize.For more information, see Authorize with Shared Key.
 • Yetkilendirme kullanarak paylaşılan erişim imzaları (SAS).Authorization using shared access signatures (SAS). Paylaşılan erişim imzası (SAS) depolama kaynağı için URI eklenecek bir güvenlik belirteci içeren bir dizedir.A shared access signature (SAS) is a string containing a security token that can be appended to the URI for a storage resource. Güvenlik belirteci, izinler ve erişim aralığı gibi kısıtlamaları kapsüller.The security token encapsulates constraints such as permissions and the interval of access. Daha fazla bilgi için paylaşılan erişim imzaları (SAS) kullanma.For more information, refer to Using Shared Access Signatures (SAS).
 • Kapsayıcılara ve blob'lara anonim erişimi.Anonymous access to containers and blobs. Bir kapsayıcı ve bloblarını genel kullanıma açık olabilir.A container and its blobs may be publicly available. Bir kapsayıcı veya blob genel belirttiğinizde herkes anonim olarak okuyabilir; kimlik doğrulaması gereklidir.When you specify that a container or blob is public, anyone can read it anonymously; no authentication is required. Daha fazla bilgi için bkz. Kapsayıcılar ve bloblar için anonim okuma erişimini yönetme.For more information, see Manage anonymous read access to containers and blobs

ŞifrelemeEncryption

Depolama hizmetleri için iki temel şifreleme seçeneği vardır.There are two basic kinds of encryption available for the Storage services. Güvenlik ve şifreleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Depolama güvenlik kılavuzu.For more information about security and encryption, see the Azure Storage security guide.

Bekleme sırasında şifrelemeEncryption at rest

Azure Bekleyen Veri için Depolama Hizmeti Şifrelemesi (SSE), verilerinizi koruyarak kurumsal güvenlik ve uyumluluk taahhütlerinizi yerine getirmenize yardımcı olur.Azure Storage Service Encryption (SSE) at rest helps you protect and safeguard your data to meet your organizational security and compliance commitments. Bu özellik ile Azure Depolama, verilerinizi depolama alanında kalıcı hale gelmeden önce otomatik olarak şifreler ve alınmadan önce bunların şifresini çözer.With this feature, Azure Storage automatically encrypts your data prior to persisting to storage and decrypts prior to retrieval. Şifreleme, şifre çözme ve anahtar yönetimi, kullanıcılara tamamen şeffaf bir şekilde sunulur.The encryption, decryption, and key management are totally transparent to users.

SSE tüm performans katmanları (Standart ve Premium), tüm dağıtım modelleri (Azure Resource Manager ve Klasik) ve tüm Azure Depolama hizmetlerinde (Blob, Kuyruk, Tablo ve Dosya) verileri otomatik olarak şifreler.SSE automatically encrypts data in all performance tiers (Standard and Premium), all deployment models (Azure Resource Manager and Classic), and all of the Azure Storage services (Blob, Queue, Table, and File). SSE, Azure Depolama performansını etkilemez.SSE does not affect Azure Storage performance.

Bekleyen veri için SSE şifrelemesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bekleyen Veri için Azure Depolama Hizmeti Şifrelemesi.For more information about SSE encryption at rest, see Azure Storage Service Encryption for Data at Rest.

İstemci Tarafında ŞifrelemeClient-side encryption

Depolama istemcisi kitaplıklarında, verileri istemciden Azure'a göndermeden önce programlı olarak şifrelemek için çağırabileceğiniz yöntemler vardır.The storage client libraries have methods you can call to programmatically encrypt data before sending it across the wire from the client to Azure. Şifreli olarak depolandığından, bekleme sırasında da şifrelenmiş olacaktır.It is stored encrypted, which means it also is encrypted at rest. Veriler geri okunurken bilgileri aldıktan sonra şifresini çözersiniz.When reading the data back, you decrypt the information after receiving it.

İstemci tarafı şifreleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Depolama için .NET ile İstemci Tarafı Şifreleme.For more information about client-side encryption, see Client-Side Encryption with .NET for Microsoft Azure Storage.

YedeklilikRedundancy

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için Azure Depolama, verilerinizin birden çok kopyasını çoğaltır.In order to ensure that your data is durable, Azure Storage replicates multiple copies of your data. Depolama hesabınızı ayarladığınızda, bir yedeklik seçeneği seçin.When you set up your storage account, you select a redundancy option.

Bir depolama hesabına yönelik çoğaltma seçeneklerine şunlar dahildir:Replication options for a storage account include:

Olağanüstü durum kurtarma hakkında daha fazla bilgi için bkz: olağanüstü durum kurtarma ve depolama hesabı yük devretme (Önizleme) Azure Depolama'daki.For more information about disaster recovery, see Disaster recovery and storage account failover (preview) in Azure Storage.

Azure Depolama’da veri alışverişiTransferring data to and from Azure Storage

Verileri Azure depolama içine veya dışına taşımak için birkaç seçeneğiniz vardır.You have several options for moving data into or out of Azure Storage. Hangi seçeneği, veri kümesi ve ağ bant genişliğiniz boyutuna bağlıdır.Which option you choose depends on the size of your dataset and your network bandwidth. Daha fazla bilgi için veri aktarımı için bir Azure çözümü seçin.For more information, see Choose an Azure solution for data transfer.

FiyatlandırmaPricing

Azure Depolama için fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fiyatlandırma sayfası.For detailed information about pricing for Azure Storage, see the Pricing page.

Depolama API'leri, kitaplıklar ve araçlarStorage APIs, libraries, and tools

Azure Storage kaynakları HTTP/HTTPS isteği yapabilen her dil ile erişilebilir.Azure Storage resources can be accessed by any language that can make HTTP/HTTPS requests. Ayrıca, Azure Storage birkaç popüler dilde programlama kitaplıkları sunar.Additionally, Azure Storage offers programming libraries for several popular languages. Bu kitaplıklar zaman uyumlu ve zaman uyumsuz çağrılar, işlemleri gruplama, özel durum yönetimi, otomatik yeniden denemeler, işlemsel davranışlar vb. ayrıntıları ele alarak Azure Storage ile çalışmanın çoğu yönünü basitleştirir.These libraries simplify many aspects of working with Azure Storage by handling details such as synchronous and asynchronous invocation, batching of operations, exception management, automatic retries, operational behavior, and so forth. Kitaplıklar şu anda aşağıdaki diller için mevcuttur ve yeni kitaplıklar geliştirme aşamasındadır:Libraries are currently available for the following languages and platforms, with others in the pipeline:

Azure Depolama veri API’si ve kitaplık başvurularıAzure Storage data API and library references

Azure Depolama yönetimi API’si ve kitaplık başvurularıAzure Storage management API and library references

Azure Depolama veri taşıma API’si ve kitaplık başvurularıAzure Storage data movement API and library references

Araçlar ve Yardımcı ProgramlarTools and utilities

Sonraki adımlarNext steps

Çalışır durumda bir Azure Depolama edinmek için bkz. Depolama hesabı oluşturma.To get up and running with Azure Storage, see Create a storage account.