Azure Kuyrukları nelerdir?What are Azure queues?

Azure kuyruk depolama, çok sayıda iletiyi depolamaya yönelik bir hizmettir.Azure Queue Storage is a service for storing large numbers of messages. HTTP veya HTTPS kullanarak kimliği doğrulanmış çağrılar aracılığıyla dünyanın her yerinden iletilere erişirsiniz.You access messages from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS. Kuyruk iletisi boyutu 64 KB 'ye kadar olabilir.A queue message can be up to 64 KB in size. Bir kuyruk, depolama hesabının toplam kapasite sınırına kadar milyonlarca ileti içerebilir.A queue may contain millions of messages, up to the total capacity limit of a storage account. Kuyruklar genellikle zaman uyumsuz olarak işlenecek iş biriktirme listesi oluşturmak için kullanılır.Queues are commonly used to create a backlog of work to process asynchronously.

Kuyruk hizmeti kavramlarQueue service concepts

Kuyruk hizmetinde şu bileşenler bulunur:The Queue service contains the following components:

Kuyruk kavramları

  • URL biçimi: Kuyruklar aşağıdaki URL biçimi kullanılarak adreslenebilir:URL format: Queues are addressable using the following URL format:

    https://<storage account>.queue.core.windows.net/<queue>

    Aşağıdaki URL diyagramdaki bir kuyruğun adresini belirtir:The following URL addresses a queue in the diagram:

    https://myaccount.queue.core.windows.net/images-to-download

  • Depolama hesabı: Tüm Azure depolama erişimi bir depolama hesabı üzerinden yapılır.Storage account: All access to Azure Storage is done through a storage account. Depolama hesabı kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Azure Storage Ölçeklenebilirlik ve Performans Hedefleri.See Azure Storage Scalability and Performance Targets for details about storage account capacity.

  • Sıradaki Sıra bir ileti kümesi içerir.Queue: A queue contains a set of messages. Sıra adı tamamen küçük harfle yazılmalıdır.The queue name must be all lowercase. Kuyrukların adlandırılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kuyrukları ve Meta Verileri Adlandırma.For information on naming queues, see Naming Queues and Metadata.

  • İleti: Herhangi bir biçimde, 64 KB 'ye kadar bir ileti.Message: A message, in any format, of up to 64 KB. Sürüm 2017-07-29 ' den önce, izin verilen maksimum yaşam süresi yedi gündür.Before version 2017-07-29, the maximum time-to-live allowed is seven days. Sürüm 2017-07-29 veya üzeri için, en fazla yaşam süresi herhangi bir pozitif sayı veya iletinin süresinin dolmadığını belirten-1 olabilir.For version 2017-07-29 or later, the maximum time-to-live can be any positive number, or -1 indicating that the message doesn't expire. Bu parametre atlanırsa, varsayılan yaşam süresi yedi gündür.If this parameter is omitted, the default time-to-live is seven days.

Sonraki adımlarNext steps