Premium SSD patlama (Önizleme)Premium SSD bursting (preview)

Disk patlaması Şu anda Premium SSD 'Ler için bir önizleme özelliğidir.Disk bursting is currently a preview feature for premium SSDs. Patlama, tüm Premium SSD disk boyutlarında desteklenir < = 512 GiB (P20 veya below).Bursting is supported on any premium SSD disk sizes <= 512 GiB (P20 or below). Bu disk boyutları, en iyi çaba temelinde patlaması destekler ve burdıya yönetimi için bir kredi sistemi kullanır.These disk sizes support bursting on a best effort basis and utilize a credit system to manage bursting. Krediler disk boyutu için sağlanan performans hedefinin altında olduğunda, bir patlama demetini birikir ve trafik hedeften fazla olduğunda krediler tüketir.Credits accumulate in a burst bucket whenever disk traffic is below the provisioned performance target for their disk size, and consume credits when traffic bursts beyond the target. Disk trafiği, sağlanan hedefteki ıOPS ve bant genişliğine göre izlenir.Disk traffic is tracked against both IOPS and bandwidth in the provisioned target.

Disk patlaması, bunu destekleyen disk boyutlarının yeni dağıtımları üzerinde varsayılan olarak etkindir.Disk bursting is enabled by default on new deployments of the disk sizes that support it. Disk kullanımını destekliyorsa, mevcut disk boyutları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ani bir şekilde etkinleştirebilir:Existing disk sizes, if they support disk bursting, can enable bursting through either of the following methods:

  • Diski kullanımdan çıkarın ve yeniden bağlayın.Detach and reattach the disk.
  • VM 'yi durdurup başlatın.Stop and start the VM.

Veri bloğu durumlarıBurst states

Disk sanal makineye eklendiğinde, tüm veri bloğu uygulanabilir disk boyutları tam bir patlama kredisi demeti ile başlar.All burst applicable disk sizes will start with a full burst credit bucket when the disk is attached to a Virtual Machine. En uzun patlama süresi, patlama kredisi demeti boyutuna göre belirlenir.The max duration of bursting is determined by the size of the burst credit bucket. Kullanılmayan kredilerin yalnızca kredi demeti boyutuna kadar birikmesini sağlayabilirsiniz.You can only accumulate unused credits up to the size of the credit bucket. Herhangi bir zamanda, disk patlama kredi demeti aşağıdaki üç durumdan birinde olabilir:At any point of time, your disk burst credit bucket can be in one of the following three states:

  • Disk trafiği sağlanan performans hedefinden daha az kullanıldığında tahakkuk etme.Accruing, when the disk traffic is using less than the provisioned performance target. Disk trafiği ıOPS veya bant genişliği hedefi veya her ikisi de olursa kredisi birikitebilmeniz gerekir.You can accumulate credit if disk traffic is beyond IOPS or bandwidth targets or both. Tam disk bant genişliği kullanırken bunun tersi de GÇ kredileri birikmesini sağlayabilirsiniz.You can still accumulate IO credits when you are consuming full disk bandwidth, vice versa.

  • Disk trafiği sağlanan performans hedefinden daha fazla kullanıldığında reddediliyor.Declining, when the disk traffic is using more than the provisioned performance target. Veri bloğu trafiği ıOPS 'den veya bant genişliğinden bağımsız olarak kredileri kullanacaktır.The burst traffic will independently consume credits from IOPS or bandwidth.

  • Disk trafiği tam olarak sağlanan performans hedefinde olduğunda kalan sabit.Remaining constant, when the disk traffic is exactly at the provisioned performance target.

Veri bloğu belirtimleriyle birlikte burte desteği sağlayan disk boyutları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.The disk sizes that provide bursting support along with the burst specifications are summarized in the table below.

Bölgesel kullanılabilirlikRegional availability

Şu anda, disk patlaması yalnızca Orta Batı ABD bölgede kullanılabilir.Currently, disk bursting is only available in the West Central US region.

Disk boyutlarıDisk sizes

Premium SSD BoyutlarPremium SSD sizes  P1P1* P2P2* P3P3* P4P4 P6P6 P10P10 P15P15 P20P20 P30P30 P40P40 P50P50 P60P60 P70P70 P80P80
GiB 'de disk boyutuDisk size in GiB 44 88 1616 3232 6464 128128 256256 512512 1,0241,024 2.0482,048 4.0964,096 8,1928,192 16.38416,384 32,76732,767
Disk başına IOPSIOPS per disk 120120 120120 120120 120120 240240 500500 1.1001,100 2.3002,300 5.0005,000 7.5007,500 7.5007,500 16,00016,000 18.00018,000 20.00020,000
Disk başına çıkışThroughput per disk 25 MiB/sn25 MiB/sec 25 MiB/sn25 MiB/sec 25 MiB/sn25 MiB/sec 25 MiB/sn25 MiB/sec 50 MIB/sn50 MiB/sec 100 MIB/sn100 MiB/sec 125 MIB/sn125 MiB/sec 150 MIB/sn150 MiB/sec 200 MIB/sn200 MiB/sec 250 MIB/sn250 MiB/sec 250 MIB/sn250 MiB/sec 500 MIB/sn500 MiB/sec 750 MIB/sn750 MiB/sec 900 MIB/sn900 MiB/sec
Disk başına en fazla patlama ıOPS * *Max burst IOPS per disk** 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500 3.5003,500
Disk başına en fazla patlama performansı * *Max burst throughput per disk** 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec 170 MIB/sn170 MiB/sec
En fazla patlama süresi * *Max burst duration** 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min 30 dakika30 min
Ayırma için uygunEligible for reservation HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet, bir yıla kadarYes, up to one year Evet, bir yıla kadarYes, up to one year Evet, bir yıla kadarYes, up to one year Evet, bir yıla kadarYes, up to one year Evet, bir yıla kadarYes, up to one year Evet, bir yıla kadarYes, up to one year

*, şu anda önizleme aşamasında olan bir disk boyutunu gösterir, bölgesel kullanılabilirlik bilgileri için bkz. yeni disk boyutları: yönetilen ve yönetilmeyen.*Denotes a disk size that is currently in preview, for regional availability information see New disk sizes: Managed and unmanaged.
**Şu anda önizleme aşamasında olan bir özelliği gösterir. daha fazla bilgi için bkz. disk patlaması.**Denotes a feature that is currently in preview, see Disk bursting for more information.

Örnek senaryolarExample scenarios

Bunun nasıl çalıştığını daha iyi bir fikir vermek için birkaç örnek senaryo aşağıda verilmiştir:To give you a better idea of how this works, here's a few example scenarios:

  • Disk bulmasının avantajlarından faydalanabilecek bir yaygın senaryo, işletim sistemi disklerinde daha hızlı VM önyüklemesi ve uygulama başlatma aşamadır.One common scenario that can benefit from disk bursting is faster VM boot and application launch on OS disks. Örnek olarak 8 GiB OS görüntüsüne sahip bir Linux VM alın.Take a Linux VM with an 8 GiB OS image as an example. İşletim sistemi diski olarak bir P2 diski kullandığımızda, sağlanan hedef 120 ıOPS ve 25 MB/sn 'dir.If we use a P2 disk as the OS disk, the provisioned target is 120 IOPS and 25 MBps. VM başlatıldığında önyükleme dosyalarını yükleyen işletim sistemi diskine yönelik bir okuma ani artış olur.When VM starts, there will be a read spike to the OS disk loading the boot files. Burdıya 'nın tanıtılmasıyla birlikte, 3500 ıOPS ve 170 MBps maksimum patlama hızına giderek, yükleme süresini en az 6x ile hızlandırmaya devam edebilirsiniz.With the introduction of bursting, you can read at the max burst speed of 3500 IOPS and 170 MBps, accelerating the load time by at least 6x. VM önyüklemesi sonrasında, uygulama tarafından çoğu veri işlemi bağlı veri disklerine karşı işlem yaptığından, işletim sistemi diskindeki trafik düzeyi genellikle düşüktür.After VM boot, the traffic level on the OS disk is usually low, since most data operations by the application will be against the attached data disks. Trafik sağlanan hedefin altındaysa kredileri biriktirilecektir.If the traffic is below the provisioned target, you will accumulate credits.

  • Uzak bir sanal masaüstü ortamı barındırıyorsanız, etkin bir Kullanıcı AutoCAD gibi bir uygulamayı başlattığında, işletim sistemi diskine giden trafiği önemli ölçüde artırır.If you are hosting a Remote Virtual Desktop environment, whenever an active user launches an application like AutoCAD, read traffic to the OS disk significantly increases. Bu durumda, patlama trafiği birikmiş krediler tüketir ve sağlanan hedefin ötesine gidip uygulamayı çok daha hızlı bir şekilde başlatmayı sağlar.In this case, burst traffic will consume accumulated credits, allowing you to go beyond the provisioned target, and launching the application much faster.

  • P1 diskinde, sağlanan 120 ıOPS ve 25 MBps bir hedef vardır.A P1 disk has a provisioned target of 120 IOPS and 25 MBps. Diskteki gerçek trafik 100 ıOPS ise ve son 1 ikinci aralıkta 20 MBps ise, kullanılmayan 20 IOs ve 5 MB, diskin patlama demetine alacaklandırılır.If the actual traffic on the disk was 100 IOPS and 20 MBps in the past 1 second interval, then the unused 20 IOs and 5 MB are credited to the burst bucket of the disk. Patlama demetini içindeki krediler, daha sonra trafik sağlanan hedefi aştığında, en fazla patlama sınırına kadar kullanılabilir.Credits in the burst bucket can later be used when the traffic exceeds the provisioned target, up to the max burst limit. En fazla patlama sınırı, tüketmek üzere veri bloğu kredisi olsa bile disk trafiğinin tavan sayısını tanımlar.The max burst limit defines the ceiling of disk traffic even if you have burst credits to consume from. Bu durumda, kredi demetine 10.000 IOs sahip olsanız bile, bir P1 diski saniyede en fazla 3.500 GÇ olan maksimum veri bloğu sayısından daha fazla veremez.In this case, even if you have 10,000 IOs in the credit bucket, a P1 disk cannot issue more than the max burst of 3,500 IO per sec.

Sonraki adımlarNext steps

Bir Linux VM 'sine veri diski eklemek için portalı kullanmaUse the portal to attach a data disk to a Linux VM