Azure’da Linux sanal makineleriLinux virtual machines in Azure

Azure Virtual Machines (VM) Azure’un sunduğu isteğe bağlı ve ölçeklenebilir işlem kaynağı türlerinden biridir.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Genellikle, sunulan diğer seçimlere göre bilgi işlem ortamınız üzerinde daha fazla denetime ihtiyacınız varsa, bir VM seçersiniz.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Bu makalede VM oluşturmadan önce dikkat etmeniz gereken bilgilere, oluşturma yöntemine ve yönetim seçeneklerine yer verilmiştir.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Bir Azure VM, onu çalıştıran fiziksel donanımı satın almanıza ve muhafaza etmenize gerek kalmadan size sanallaştırma esnekliği sunar.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. Ancak yine de yapılandırma, düzeltme eki uygulama ve yazılım yükleme gibi görevleri gerçekleştirerek VM’nin bakımını yapmanız gerekir.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Azure sanal makineleri farklı amaçlarla kullanılabilir.Azure virtual machines can be used in various ways. Bazı örnekler şunlardır:Some examples are:

  • Geliştirme ve test etme – Azure VM’leri bir uygulama için kod yazmak ve test yapmak için özel yapılandırmalara sahip bilgisayarları hızlıca oluşturmanızı sağlar.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
  • Uygulamaları buluta taşıma – Talep düzeyinde dalgalanmalar olan uygulamalarınızı Azure üzerindeki bir VM’de çalıştırmak mantıklıdır.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. İhtiyaç duyduğunuzda oluşturulan ek VM’ler için ödeme yapar, ihtiyaç kalmadığında bunları kapatırsınız.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
  • Veri merkezini genişletme – Bir Azure sanal ağı üzerindeki sanal makineleri kolayca kuruluşunuzun ağına bağlayabilirsiniz.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Uygulamanız tarafından kullanılan VM sayısı, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilebilir.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

VM oluşturmadan önce dikkat etmem gereken noktalar nelerdir?What do I need to think about before creating a VM?

Azure’da uygulama altyapısı oluştururken dikkate almanız gereken tasarım ölçütleri vardır.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Başlamadan önce dikkat etmeniz gereken VM özellikleri şunlardır:These aspects of a VM are important to think about before you start:

  • Uygulama kaynaklarınızın adlarıThe names of your application resources
  • Kaynakların depolanacağı konumThe location where the resources are stored
  • VM’nin boyutuThe size of the VM
  • Oluşturulabilecek en fazla VM sayısıThe maximum number of VMs that can be created
  • VM üzerinde çalışan işletim sistemiThe operating system that the VM runs
  • VM’nin başlatıldıktan sonraki yapılandırmasıThe configuration of the VM after it starts
  • VM’nin ihtiyaç duyduğu kaynaklarThe related resources that the VM needs

KonumlarLocations

Azure’da oluşturulan tüm kaynaklar, dünyanın farklı yerindeki çeşitli coğrafi bölgelere dağıtılır.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. VM oluştururken bu bölgeler genelde konum olarak adlandırılır.Usually, the region is called location when you create a VM. Bir VM için konum, sanal sabit disklerin depolandığı yeri belirtir.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

Bu tabloda, kullanılabilen konumların listesini edinme yöntemlerinden bazıları gösterilmektedir.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

YöntemMethod AçıklamaDescription
Azure PortalAzure portal VM oluştururken listeden konum seçin.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Get-AzLocation komutunu kullanın.Use the Get-AzLocation command.
REST APIREST API List locations işlemini kullanın.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI az account list-locations işlemini kullanın.Use the az account list-locations operation.

ErişilebilirlikAvailability

Azure, sanal makineyi tüm diskler için premium depolamayla dağıtmanız koşuluyla, tek örnekli sanal makinelerde endüstri lideri %99,9 kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi Sözleşmesi'nin duyurusunu yaptı.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Dağıtımınızın standart %99,95 VM Hizmet Düzeyi Sözleşmesinin kapsamına girebilmesi için iş yükünüzü çalıştıran iki veya daha fazla VM’yi yine bir kullanılabilirlik kümesi içinde dağıtmanız gerekir.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. Bir kullanılabilirlik kümesi, VM’lerinizin Azure veri merkezlerinde birden çok hata etki alanına dağıtılmasını ve aynı zamanda dağıtımlarının farklı bakım aralıklarına sahip konaklara yapılmasını sağlar.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. Azure SLA şartları, Azure’un tamamının kullanılabilirlik garantisini açıklamaktadır.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

VM boyutuVM size

Kullandığınız VM’nin boyutu, çalıştırmak istediğiniz iş yüküne göre belirlenir.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Seçtiğiniz boyut işlemci gücü, bellek ve depolama kapasitesi gibi ölçütleri belirler.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Azure çok sayıda kullanım türünü desteklemek için büyük çeşitlilikteki boyutları sunar.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Azure’un ücretlendirdiği, VM’nin boyutu ve işletim sistemi temelinde saatlik fiyat.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Kısmi saatler için, Azure yalnızca kullanılan dakikaları ücretlendirir.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Depolama ayrı olarak fiyatlandırılır ve ücretlendirilir.Storage is priced and charged separately.

VM SınırlarıVM Limits

Aboneliğinizde, projeniz için birden fazla VM dağıtımını etkileyebilecek varsayılan kota sınırları vardır.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. Geçerli sınırlar abonelik başına her bölge için 20 VM olarak belirlenmiştir.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Sınırların yükseltilmesini talep etmek için destek bileti oluşturabilirsinizLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Managed Disks (Yönetilen Diskler)Managed Disks

Yönetilen Diskler, Azure Depolama hesabı oluşturma ve yönetme işlemini arka planda gerçekleştirir ve depolama hesabının ölçeklenebilirlik sınırları hakkında endişe etmeniz gerekmez.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. Azure’ın diski oluşturup yönetebilmesi için disk boyutunu ve performans katmanını (Standart veya Premium) belirtmeniz yeterlidir.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. Disk eklediğinizde veya VM ölçeğini artırıp azalttığınızda kullanılan depolama alanı konusunda endişelenmeniz gerekmez.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Yeni VM'ler oluşturuyorsanız, VM'leri Yönetilen işletim sistemi ve veri diskleriyle oluşturmak için Azure CLI veya Azure portalını kullanın.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Yönetilmeyen diskleri olan VM'leriniz varsa, VM'leri Yönetilen Disklerle desteklenecek şekilde dönüştürebilirsiniz.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

Ayrıca, her Azure bölgesinde bir depolama hesabındaki özel görüntülerinizi yönetebilir ve aynı abonelikte yüzlerce VM oluşturmak için kullanabilirsiniz.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. Yönetilen Diskler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yönetilen Disklere Genel Bakış.For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

DağıtımlarıDistributions

Microsoft Azure, çeşitli iş ortakları tarafından sağlanan ve bakımı yapılan bir dizi popüler Linux dağıtımının çalıştırılmasını destekler.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. Azure Market'te Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD gibi daha birçok dağıtım bulabilirsiniz.You can find distributions such as Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD, and more in the Azure Marketplace. Microsoft, Azure destekli Linux Dağıtımları listesine daha da fazla çeşitleme katmak için çeşitli Linux topluluklarıyla etkin bir çalışma sürdürüyor.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Tercih ettiğiniz Linux dağıtımı şu anda galeride yoksa, Azure'da Linux VHD'si oluşturma ve karşıya yükleme yoluyla "Kendi Linux VM'inizi getirebilirsiniz".If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

Microsoft, sağlanan görüntülerin güncelleştirilmiş ve Azure çalışma zamanı için iyileştirilmiş olduğundan emin olmak için iş ortaklarıyla yakın bir çalışma sürdürür.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. Azure iş ortakları hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantılara göz atın:For more information on Azure partners, see the following links:

VM BoyutlarıVM Sizes

Kullandığınız VM’nin boyutu, çalıştırmak istediğiniz iş yüküne göre belirlenir.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Seçtiğiniz boyut işlemci gücü, bellek ve depolama kapasitesi gibi ölçütleri belirler.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Azure çok sayıda kullanım türünü desteklemek için büyük çeşitlilikteki boyutları sunar.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Azure’un ücretlendirdiği, VM’nin boyutu ve işletim sistemi temelinde saatlik fiyat.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Kısmi saatler için, Azure yalnızca kullanılan dakikaları ücretlendirir.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Depolama ayrı olarak fiyatlandırılır ve ücretlendirilir.Storage is priced and charged separately.

Cloud-initCloud-init

Düzgün bir DevOps kültürünü başarmak için tüm altyapı kod olmalıdır.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Tüm altyapı kodda bulunduğunda kolayca yeniden oluşturulabilir.When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated. Azure tüm önemli otomasyon araçlarıyla, örneğin Ansible, Chef, SaltStack ve Puppet ile çalışır.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Azure'un ayrıca kendi otomasyon aracı da vardır:Azure also has its own tooling for automation:

Azure, en çok Linux destekleri tarafından desteklenen bulutta init 'yi destekler.Azure supports for cloud-init across most Linux Distros that support it. Etkin olarak desteklenen Linux distro ortaklarımızla birlikte kullanılabilir cloud-init etkinleştirilmiş görüntüleri Azure Market'te sahip olmak için çalışıyoruz.We are actively working with our endorsed Linux distro partners in order to have cloud-init enabled images available in the Azure marketplace. Bu görüntüler, Cloud-init dağıtımlarınızın ve yapılandırmalarının VM 'Ler ve sanal makine ölçek kümeleri ile sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak.These images will make your cloud-init deployments and configurations work seamlessly with VMs and virtual machine scale sets.

KotalarQuotas

Her Azure Aboneliğinizde, projeniz için çok fazla sayıda VM dağıtımını etkileyebilecek varsayılan kota sınırları vardır.Each Azure Subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of a large number of VMs for your project. Geçerli sınırlar abonelik başına her bölge için 20 VM olarak belirlenmiştir.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Kota sınırları, sınır artışı isteyen bir destek bileti doldurarak hızla ve kolayca yükseltilebilir.Quota limits can be raised quickly and easily by filing a support ticket requesting a limit increase. Kota sınırları hakkındaki diğer ayrıntılar için:For more details on quota limits:

DepolamaStorage

Networking (Ağ İletişimi)Networking

Sonraki adımlarNext steps

İlk VM 'nizi oluşturun!Create your first VM!