Hızlı Başlangıç: Azure CLI ile Linux sanal makinesi oluşturma

Bu hızlı başlangıç, Azure 'da bir Linux sanal makinesini (VM) dağıtmak için Azure komut satırı arabirimi 'ni (CLı) nasıl kullanacağınızı gösterir. Azure CLI, komut satırından veya betik içindeki Azure kaynaklarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Bu öğreticide, en son Ubuntu LTS görüntüsünü yükleyeceğiz. VM'nin çalıştığını görmek için SSH kullanarak bağlanacak ve NGINX web sunucusunu yükleyeceksiniz.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Azure Cloud Shell’i başlatma

Azure Cloud Shell, bu makaledeki adımları çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir etkileşimli kabuktur. Yaygın Azure araçları, kabuğa önceden yüklenmiştir ve kabuk, hesabınızla birlikte kullanılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Cloud Shell'i açmak için kod bloğunun sağ üst köşesinden Deneyin'i seçmeniz yeterlidir. Ayrıca, ' a giderek ayrı bir tarayıcı sekmesinde Cloud Shell de açabilirsiniz https://shell.azure.com/bash . Kod bloklarını kopyalamak için Kopyala ' yı seçin, Cloud Shell yapıştırın ve çalıştırmak için ENTER ' u seçin.

CLI'yi yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ediyorsanız bu hızlı başlangıç için Azure CLI 2.0.30 veya sonraki bir sürümü gerekir. Sürümü bulmak için az --version komutunu çalıştırın. Yüklemeniz veya yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure CLI yükleme.

Kaynak grubu oluşturma

az group create komutuyla bir kaynak grubu oluşturun. Azure kaynak grubu, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği bir mantıksal kapsayıcıdır. Aşağıdaki örnek eastus konumunda myresourcegroup adlı bir kaynak grubu oluşturur:

az group create --name myResourceGroup --location eastus

Sanal makine oluşturma

az vm create komutuyla bir sanal makine oluşturun.

Aşağıdaki örnek, myVM adlı bir VM oluşturur ve azureuser adlı bir kullanıcı hesabı ekler. --generate-ssh-keysParametresi, otomatik olarak BIR SSH anahtarı oluşturmak ve varsayılan anahtar konumuna (~/PST) koymak için kullanılır. Bunun yerine belirli bir anahtar kümesini kullanmak için --ssh-key-value seçeneğini kullanın.

az vm create \
 --resource-group myResourceGroup \
 --name myVM \
 --image UbuntuLTS \
 --admin-username azureuser \
 --generate-ssh-keys

VM’yi ve destekleyici kaynakları oluşturmak birkaç dakika sürer. Aşağıdaki örnekte VM oluşturma işleminin başarılı olduğu gösterilmektedir.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "40.68.254.142",
 "resourceGroup": "myResourceGroup"
}

VM’nizdeki çıktıda publicIpAddress değerini not alın. Sonraki adımlarda bu adres, VM’ye erişmek için kullanılır.

Web trafiği için 80 numaralı bağlantı noktasını açın

Azure üzerinde bir Linux VM oluşturduğunuzda varsayılan olarak, yalnızca SSH bağlantıları açılır. NGINX web sunucusuyla kullanacağınız TCP bağlantı noktası 80’i açmak için az vm open-port komutunu kullanın:

az vm open-port --port 80 --resource-group myResourceGroup --name myVM

Sanal makineye bağlanma

Normal şekilde VM’nize SSH’leyin. Örnekteki IP adresini, önceki çıktıda belirtildiği gibi, sanal makinenizin genel IP adresiyle değiştirin:

ssh azureuser@40.68.254.142

Web sunucusunu yükleme

Sanal makinenizin çalıştığını görmek için NGINX web sunucusunu yükleyin. Paket kaynaklarınızı güncelleştirip en son NGINX paketini yükleyin.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

İşlemi tamamladığınızda exit yazarak SSH oturumunu kapatın.

Web sunucusunun çalıştığını görme

İstediğiniz web tarayıcısını kullanarak varsayılan NGINX karşılama sayfasını görüntüleyin. Web adresi olarak VM'nizin genel IP adresini kullanın. Aşağıdaki örnekte varsayılan NGINX web sitesi gösterilir:

NGINX karşılama sayfasını görüntüleme

Kaynakları temizleme

Artık gerekli değilse, az group delete komutunu kullanarak kaynak grubunu, VM’yi ve tüm ilgili kaynakları kaldırabilirsiniz.

az group delete --name myResourceGroup

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta, basit bir sanal makine dağıttınız, web trafiği için bir ağ bağlantı noktası açtınız ve temel bir web sunucusu yüklediniz. Azure sanal makineleri hakkında daha fazla bilgi için Linux VM’lerine yönelik öğreticiye geçin.