Öğretici: Azure CLI ile yüksek oranda kullanılabilir sanal makineler oluşturup dağıtmaTutorial: Create and deploy highly available virtual machines with the Azure CLI

Bu öğreticide, Kullanılabilirlik Kümeleri adlı bir özellik kullanarak Azure’da Sanal Makine çözümlerinizin kullanılabilirlik ve güvenilirliğini nasıl artıracağınızı öğreneceksiniz.In this tutorial, you learn how to increase the availability and reliability of your Virtual Machine solutions on Azure using a capability called Availability Sets. Kullanılabilirlik kümeleri, Azure’da dağıttığınız VM’lerin birden fazla yalıtılmış donanım kümesi arasında dağıtılmasını sağlar.Availability sets ensure that the VMs you deploy on Azure are distributed across multiple isolated hardware clusters. Böylece, Azure’da bir donanım veya yazılım hatası oluşursa yalnızca sanal makinelerinizin bir alt kümesinin etkilenmesi ve genel çözümünüzün kullanılabilir ve çalışır durumda kalması sağlanır.Doing this ensures that if a hardware or software failure within Azure happens, only a subset of your VMs is impacted and that your overall solution remains available and operational.

Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial, you learn how to:

 • Kullanılabilirlik kümesi oluşturmaCreate an availability set
 • Kullanılabilirlik kümesinde sanal makine oluşturmaCreate a VM in an availability set
 • Kullanılabilir sanal makine boyutlarını denetlemeCheck available VM sizes

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, Azure Cloud Shell, tarayıcınız üzerinden kullanabileceğiniz bir etkileşimli Kabuk ortamını barındırır.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Cloud Shell'i ya da kullanmanıza imkan tanır bash veya PowerShell Azure hizmetleriyle çalışmak için.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları, yerel ortamınızda herhangi bir yükleme gerekmeden bu makaledeki kodu çalıştırmak için kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell'i başlatmak için:To launch Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Seçme deneyin kod Cloud Shell için otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Örneği Azure Cloud Shell için deneyin
Git https://shell.azure.com veya Cloud Shell'i Başlat Cloud Shell, tarayıcınızda açmak için düğmeyi.Go to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. <a href="https://shell.azure.com" title="Azure Cloud Shell'i Başlat
Seçin Cloud Shell düğmesine sağ üst menü çubuğundaki Azure portalında.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makalede Azure Cloud shell'de kod çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Cloud Shell'i başlatın.Launch Cloud Shell.
 2. Seçin kopyalama kodu kopyalamak için bir kod bloğu üzerinde düğmesi.Select the Copy button on a code block to copy the code.
 3. Cloud Shell oturumla kodu yapıştırın Ctrl+Shift+V Windows ve Linux'ta veya Cmd + Shift+V macOS üzerinde.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.
 4. Tuşuna Enter kodu çalıştırmak için.Press Enter to run the code.

CLI'yi yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ederseniz bu öğretici için Azure CLI 2.0.30 veya sonraki bir sürümünü çalıştırmanız gerekir.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.30 or later. Sürümü bulmak için az --version komutunu çalıştırın.Run az --version to find the version. Yükleme veya yükseltme yapmanız gerekiyorsa bkz. Azure CLI'yı yükleme.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Kullanılabilirlik kümesine genel bakışAvailability set overview

Kullanılabilirlik Kümesi, içine yerleştirdiğiniz sanal makine kaynaklarının, Azure veri merkezinde dağıtıldığında birbirinden yalıtılmasını sağlamak için Azure’da kullanabileceğiniz bir mantıksal gruplama yeteneğidir.An Availability Set is a logical grouping capability that you can use in Azure to ensure that the VM resources you place within it are isolated from each other when they are deployed within an Azure datacenter. Azure, bir Kullanılabilirlik Kümesi içine yerleştirdiğiniz sanal makinelerin birden fazla fiziksel sunucuda, bilgi işlem rafında, depolama biriminde ve ağ anahtarında çalışmasını sağlar.Azure ensures that the VMs you place within an Availability Set run across multiple physical servers, compute racks, storage units, and network switches. Bir donanım veya Azure yazılım hatası oluşursa, yalnızca sanal makinelerinizin bir alt kümesi etkilenir ve genel uygulama güncel kalıp müşterilerinizin kullanımına sunulmaya devam eder.If a hardware or Azure software failure occurs, only a subset of your VMs are impacted, and your overall application stays up and continues to be available to your customers. Kullanılabilirlik Kümesi, güvenilir bulut çözümleri oluşturmak istediğinizde gerekli olan temel bir yetenektir.Availability Sets are an essential capability when you want to build reliable cloud solutions.

Dört adet ön uç web sunucusuna sahip olabileceğiniz ve bir veritabanını barındıran iki adet arka uç sanal makine kullandığınız tipik bir sanal makine tabanlı çözümü düşünelim.Let’s consider a typical VM-based solution where you might have four front-end web servers and use two back-end VMs that host a database. Azure ile, sanal makinelerinizi dağıtmadan önce iki kullanılabilirlik kümesi tanımlamak istersiniz: bir kullanılabilirlik kümesi, "web" katmanı için ve bir kullanılabilirlik kümesi de "veritabanı" katmanı için.With Azure, you’d want to define two availability sets before you deploy your VMs: one availability set for the “web” tier and one availability set for the “database” tier. Yeni bir sanal makine oluşturduğunuzda, az vm create komutuna parametre olarak kullanılabilirlik kümesini belirtebilirsiniz ve Azure da otomatik olarak kullanılabilirlik kümesi içinde oluşturduğunuz sanal makinelerin birden fazla fiziksel donanım kaynağı arasında yalıtılmasını sağlar.When you create a new VM you can then specify the availability set as a parameter to the az vm create command, and Azure automatically ensures that the VMs you create within the available set are isolated across multiple physical hardware resources. Web Sunucusu veya Veritabanı Sunucusu Sanal Makinelerinizden birinin çalıştığı fiziksel donanımda sorun varsa, Web Sunucunuzun ve Veritabanı Sanal Makinelerinizin diğer örneklerinin farklı donanımlarda bulunması nedeniyle çalışmaya devam edeceğini bilirsiniz.If the physical hardware that one of your Web Server or Database Server VMs is running on has a problem, you know that the other instances of your Web Server and Database VMs remain running because they are on different hardware.

Azure’da güvenilir sanal makine tabanlı çözümleri dağıtmak istediğinizde Kullanılabilirlik Kümelerini kullanın.Use Availability Sets when you want to deploy reliable VM-based solutions within Azure.

Kullanılabilirlik kümesi oluşturmaCreate an availability set

az vm availability-set create komutunu kullanarak bir kullanılabilirlik kümesi oluşturabilirsiniz.You can create an availability set using az vm availability-set create. Bu örnekte, myResourceGroupAvailability kaynak grubundaki myAvailabilitySet adlı kullanılabilirlik kümesi için güncelleştirme ve hata etki alanları sayısı 2 olarak ayarlanmıştır.In this example, the number of update and fault domains is set to 2 for the availability set named myAvailabilitySet in the myResourceGroupAvailability resource group.

İlk olarak, az group create ile bir kaynak grubu oluşturun ve sonra kullanılabilirlik kümesini oluşturun:First, create a resource group with az group create, then create the availability set:

az group create --name myResourceGroupAvailability --location eastus

az vm availability-set create \
  --resource-group myResourceGroupAvailability \
  --name myAvailabilitySet \
  --platform-fault-domain-count 2 \
  --platform-update-domain-count 2

Kullanılabilirlik Kümeleri, hata etki alanları ve güncelleştirme etki alanları arasında kaynakları yalıtmanıza olanak sağlar.Availability Sets allow you to isolate resources across fault domains and update domains. Hata etki alanı, yalıtılmış bir sunucu + ağ + depolama kaynakları koleksiyonunu temsil eder.A fault domain represents an isolated collection of server + network + storage resources. Önceki örnekte, sanal makineleri dağıtıldığında kullanılabilirlik kümesi en az iki hata etki alanı arasında dağıtılmıştır.In the preceding example, the availability set is distributed across at least two fault domains when the VMs are deployed. Kullanılabilirlik kümesi de iki güncelleme etki alanına dağıtılmıştır.The availability set is also distributed across two update domains. İki güncelleştirme etki alanı, Azure yazılım güncelleştirmeleri gerçekleştirdiğinde sanal makine kaynaklarının yalıtılmasını sağlayarak sanal makinede çalışan tüm yazılımların aynı anda güncelleştirilmesini önler.Two update domains ensure that when Azure performs software updates, the VM resources are isolated, preventing all the software that runs on the VM from being updated at the same time.

Kullanılabilirlik kümesi içinde sanal makineler oluşturmaCreate VMs inside an availability set

Donanım arasında doğru şekilde dağıtıldığından emin olmak için sanal makinelerin kullanılabilirlik kümesi içinde oluşturulması gerekir.VMs must be created within the availability set to make sure they are correctly distributed across the hardware. Mevcut VM, oluşturulduktan sonra kullanılabilirlik kümesine eklenemez.An existing VM cannot be added to an availability set after it is created.

az vm create ile yeni bir VM oluşturulduğunda, kullanılabilirlik kümesinin adını belirtmek için --availability-set parametresini kullanın.When a VM is created with az vm create, use the --availability-set parameter to specify the name of the availability set.

for i in `seq 1 2`; do
  az vm create \
   --resource-group myResourceGroupAvailability \
   --name myVM$i \
   --availability-set myAvailabilitySet \
   --size Standard_DS1_v2 \
   --vnet-name myVnet \
   --subnet mySubnet \
   --image UbuntuLTS \
   --admin-username azureuser \
   --generate-ssh-keys
done

Artık kullanılabilirlik kümesi içinde iki sanal makine vardır.There are now two virtual machines within the availability set. Aynı kullanılabilirlik kümesinde olduklarından Azure, sanal makinelerin ve tüm kaynaklarının (veri diskleri dahil), yalıtılmış fiziksel donanım arasında dağıtılmasını sağlar.Because they are in the same availability set, Azure ensures that the VMs and all their resources (including data disks) are distributed across isolated physical hardware. Bu dağıtım, genel sanal makine çözümünün çok daha yüksek düzeyde kullanılabilir olmasını sağlar.This distribution helps ensure much higher availability of the overall VM solution.

Kullanılabilirlik kümesi dağıtımı, Kaynak Grupları > myResourceGroupAvailability > myAvailabilitySet öğesine gidilerek portaldan görüntülenebilir.The availability set distribution can be viewed in the portal by going to Resource Groups > myResourceGroupAvailability > myAvailabilitySet. VM’ler aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi iki hata ve güncelleme etki alanında dağıtılmıştır:The VMs are distributed across the two fault and update domains, as shown in the following example:

Portaldaki kullanılabilirlik kümesi

Kullanılabilir sanal makine boyutlarını denetlemeCheck for available VM sizes

Ek VM’ler sonradan VM boyutlarının donanımda bulunduğu kullanılabilirlik kümesine eklenebilir.Additional VMs can be added to the availability set later, where VM sizes are available on the hardware. Kullanılabilirlik kümesi için donanım kümesindeki tüm kullanılabilir boyutları listelemek için az vm availability-set list-sizes komutunu kullanın:Use az vm availability-set list-sizes to list all the available sizes on the hardware cluster for the availability set:

az vm availability-set list-sizes \
   --resource-group myResourceGroupAvailability \
   --name myAvailabilitySet \
   --output table

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, şunların nasıl yapıldığını öğrendiniz:In this tutorial, you learned how to:

 • Kullanılabilirlik kümesi oluşturmaCreate an availability set
 • Kullanılabilirlik kümesinde sanal makine oluşturmaCreate a VM in an availability set
 • Kullanılabilir sanal makine boyutlarını denetlemeCheck available VM sizes

Sanal makine ölçek kümeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki öğreticiye ilerleyin.Advance to the next tutorial to learn about virtual machine scale sets.